Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2015 р.
БАРМАК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
доктор технічних наук, професор   Народився 4 липня 1963 року в м. Волочиську Хмельницької області.
   1985 року закінчив механіко-математичний факультет Одеського державного університету за спеціальністю "Теоритична механіка".
   Протягом 1985 - 1990 рр. працював на Хмельницькому ВО "Катіон" інженером-програмістом, з 1990 - 2004 рр. - у ТОВ "Науково-технічна фірма "Інфосервіс" керівником проекту з розробки і супроводження програмного забезпечення.
   З 2004 року по теперішній час працює в Хмельницькому національному університеті на кафедрі інформаційних технологій проектування, де пройшов шлях від старшого викладача до доцента, професора, доктора технічних наук.
   2004 року захистив дисертацію за спеціальністю 01.05.02 - "Математичне моделювання та обчислювальні методи" в Інституті кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, отримавши вчений ступінь кандидата технічних наук.
   2005 року присвоєно вчене звання доцента.
   Докторську дисертацію за спеціальністю 05.13.06 – "Інформаційні технології" на тему "Моделювання та аналіз невербальних каналів комунікації для створення нових інформаційних технологій" захистив в Інституті кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України.
   2014 року присвоєно вчене звання доктора технічних наук. Професор кафедри інформаційних технологій проектування.
   Викладає дисципліни: "Теорія алгоритмів", "Проектування інформаційних систем", "Web-технології та web-дизайн", "Інтелектуальний аналіз даних", "Сучасні математичні методи інформаційних технологій".
   Автор понад 100 публікацій у наукових журналах та матеріалах конференцій.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

  Монографії, навчальні посібники
1. Бази даних та інформаційні системи : метод. вказівки для студ. спец. "Соціальна інформатика" та "Інформаційні технології проектування" /  уклад. О. В. Бармак. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 136 с.
2. Visual Studio. NET. Створення Windows-програм : конспект лекцій / О. В. Бармак. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 90 с.
3. Web-технології та Web-дизайн : метод. вказівки до самост. вивч. курсу для студ. напряму підгот. "Комп'ютерні науки" /  уклад. О. В. Бармак. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 117 с.
4. Системи жестової комунікації: моделювання інформаційних процесів : монографія / Ю. Г. Кривонос, Ю. В. Крак, О. В. Бармак ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. – Київ : Наукова думка, 2014. – 228 с.
  Статті в журналах та збірниках наукових праць
5. Планування рухів маніпуляційних систем на основі нейромережі Xеммінга / Ю. В. Крак, О. В. Бармак // Вісн. Київ. ун-ту. Сер.: Фіз.-мат. науки. – 2001. – № 2. – С. 244-250
6. Problems of associative memory design for neural network of robot trajectory planning / Y. V. Krak, M. F. Kirichenko, O. V.  Barmak // 6-th International conference on Development and Application Systems (DAS- 2002, May 23-25, Romania. – Suceava : Musatinii Publishing House, 2002. – P. 362-367.
7. Анімація віртуальних образів людського обличчя при синтезі мовлення / Ю. В. Крак, О. В. Бармак // Искусств. интеллект. – 2002. – № 4. – С. 458-462.
8. До організації планування рухів маніпуляційних роботів у середовищі з обмеженнями на основі нейромережі Хеммінга / О. В. Бармак, Ю. В.  Крак // Искусств. интеллект. – 2002. – № 1. – C. 81-88
9. Моделювання візуальних образів людського обличчя в процесі мовлення / Ю. В. Крак, М. Ф. Кириченко, О. В. Бармак // Вісн. Київ. ун-ту. Сер.: Фіз.-мат. науки. – 2002. – № 2. – С. 228-232.
10. Розробка нейромережі для керування рухом маніпуляційного робота / О. В. Бармак, О. В. Кривко // Вісн. Черкас. держ. технол. ун-ту. – 2002. – № 2. – С. 5-8.
11. Информационная компьютерная технология для моделирования и управления манипуляционными и виртуальными системами / А. В. Бармак // Проблемы управления и информатики. – 2003. – № 5. – С. 143-154.
12. Ідентифікація портретних зображень облич людей з великих баз даних / Ю.В. Крак, О.В. Бармак // Вісн. Київ. нац. ун-ту. Сер.: Кібернетика. – 2006. – № 7. – С. 34–37.
13. Комп'ютерна габітоскопія / Ю. В. Крак, О. В. Бармак // Искусств. интеллект. – 2006. – № 1. – С. 39-46.
14. Використання контурних моделей для побудови базису простору мімічних виразів емоцій / Ю. В. Крак, О. В. Бармак, Г. М. Єфімов // Искусств. интеллект. – 2007. – № 4. – С. 288-296.
15. Застосування нерівномірних раціональних базисних сплайнів в задачах синтезу та аналізу / О. В. Бармак, Ю. В. Крак // Журн. обчисл. та приклад. математики. – 2007. – № 1. – С. 3-12.
16. Синтез мімічних виразів емоцій на основі формальної моделі / Ю. В. Крак, О. В. Бармак, Г. М. Єфімов // Искусств. интеллект. – 2007. – № 2. – С. 22-31.
17. Information technology for nonverbal communication of deaf people and people with damaged hearing / Ю. Г. Кривонос, Ю. В. Крак, О. В. Бармак [та ін.] // Scientific Information for Society – from Today to the Future : 21st International CODATE Conference, Ukraine, Kyiv, 5-8 October, 2008. – К., 2008. – С. 226.
18. Інформаційна технологія невербального спілкування людей з вадами слуху / Ю. В. Крак, Ю. Г. Кривонос, О. В. Бармак, А. С. Тернов // Искусств. интеллект. – 2008. – № 3. – С. 325-331.
19. Інформаційна технологія розпізнавання емоційної міміки на обличчі людини / Ю. В. Крак, О. В. Бармак, Г. М. Єфімов // Искусств. интеллект. – 2008. – № 1. – С. 102-109.
20. Компьютерная система виртуального общения людей с проблемами слуха / Ю. Крак, А. Бармак, A. Ганджа, А. Тернов, Н. Шатковский // Information Science & Computing : International Book Series / Institute of  information Theories and Applications. – Sofia :  ITHEA, 2008. – Nr. 4 : Advanced Studies in Software and Knowledge Engineering. –Supplement to the International Journal "Information Technologies & Knowledge". – Vol. 2. – P. 161–165.
21. Моделювання та аналіз мімічних проявів емоцій / Ю. Г. Кривонос, Ю. В. Крак, О. В. Бармак, Г. М. Єфімов // Доп. НАН України. – 2008. – № 12. – С. 51-55.
22. Computer technology for sign language modelling / Iu. Krak, Iu. Kryvonos,  O. Barmak, A. Ternov, B. Trotsenko // Information Science & Computing : International Book Series / Institute of    information Theories and Applications. – Sofia :  ITHEA,  2009. – Nr. 15 : Knowledge – Dialogue – Solution. – Supplement to the International Journal "Information Technologies & Knowledge". – Vol. 3. – P. 40–48.
23. Информационная технология для автоматического чтения по губам украинской речи / Ю. В. Крак, О. В. Бармак, А. С. Тернов // Комп’ютерна математика. – 2009. – № 1. – С. 86–95.
24. Інформаційна технологія для моделювання української мови жестів / Ю. Г. Кривонос, Ю. В. Крак, О. В. Бармак, А. С. Тернов, Б. А. Троценко // Искусств. интеллект. – 2009. – № 3. – С. 186-197.
25. Моделювання трьохмірної моделі голови людини по фотографічним зображенням / О. В. Бармак, К. М. Барабан // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – 2009. – № 5. – С. 87–93.
26. Технологія оптимізованої передачі жестової мови в мережі Інтернет / Ю. В. Крак, О. В. Бармак, Б. А. Троценко // Пробл. програмув. – 2009. – № 3. – С. 73-80.
27. Використання багатоядерних процесорів для просторової анімації жестової мови / Ю. Г. Кривонос, Ю. В. Крак, О. В. Бармак, Б. А. Троценко// Пробл. програмув. – 2010. – № 2-3. – С. 561-566.
28. Моделирование реалистических движений и мимики для задач визуализации жестовой информации / Ю. Крак, Ю. Кривонос, А. Бармак, А. Тернов, Б. Троценко // Information Science & Computing : International Book Series. – Sofia :  ITHEA,  2010. – Nr. 17 : Natural and Artificial Intelligence. – P. 137–143.
29. Моделювання рухів віртуального персонажа для просторового відтворення жестової мови / Ю. Г. Кривонос, Ю. В. Крак, О. В. Бармак // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. – 2010. – Т. 12, № 2. – С. 181-189.
30. Про один підхід до ідентифікації особи за контуром профілю носа / О. В. Бармак, Ю. В. Крак, Ю. Г. Кривонос // Искусств. интеллект. – 2010. – № 3. – С. 283-290.
31. Розпізнавання міміки губ при промовлянні слів українською мовою / Ю. Г. Кривонос, Ю. В. Крак, О. В. Бармак, А. С. Тернов // Доп. НАН України. – 2010. – № 5. – С. 41-44.
32. Usage of NURBS-approximation for Construction of Spatial Model of Human Face / Yu. V. Krak, A. V. Barmak, E. M. Baraban // Journal of Automation and Information Sciences. – 2011. – Vol. 43, Iss. 2. – P. 71–81.
33. Использование NURBS-аппроксимации для построения пространственной модели лица человека / Ю. В. Крак, А. В. Бармак, Е. М. Барабан // Пробл. упр. и информатики. – 2011. – № 1. – С. 147-156.
34. Комп'ютерне моделювання української жестової мови / Ю. Г. Кривонос, Ю. В. Крак, О. В. Бармак // Систем. дослідж. та інформ. технології. – 2011. – № 4. – С. 48-60.
35. Подход для моделирования структуры предметной области в виде n-мерного куба / О. В. Бармак, М. Л. Яновский // Управляющие системы и машины. – 2011. – № 1. – С. 70–78.
36. Узагальнені граматичні конструкції для автоматизованого перекладу з української мови на українську жестову мову / Ю. В. Крак, О. В. Бармак, С. О. Романишин // Искусств. интеллект. – 2011. – № 3. – С. 136-146.
37. Synthesis and recognition of sign information based on basic elements approch / V. Barmak // Вісн. Київ. ун-ту. Сер.: Фіз.-мат. науки. – 2012. – № 4. – С. 83–86.
38. Комп’ютерна технологія для перекладу з української на жестову мову / О. В. Бармак, С. О. Романишин // Вісн. Терноп. нац. техн. ун-ту. – 2012. – № 1 (65). – С. 195-208.
39. Крак Ю. В. Технологія синтезу та аналізу емоційних складових на обличчі людини / Ю. В. Крак, О. В. Бармак, Г. М. Єфімов // Перспективы развития техники и технологий в XXI веке : монография : [в 2 кн.] / [под общ. ред. С. В. Куприенко]. – Одесса : Куприенко С. В., 2012. – Кн. 1. – С. 141-166.
40. Моделювання мімічної складової для українського жестового мовлення / Ю. Г. Кривонос, Ю. В. Крак, О. В. Бармак, А. С. Тернов // Искусств. интеллект. – 2012. – № 3. – С. 161-171.
41. Стійкі ознаки зображення для ідентифікації конфігурації руки в українській жестовій мові / О. В. Бармак, Ю. В. Крак, К. С. Кручинін // Искусств. интеллект. – 2012. – № 2. – С. 157-164.
42. Формалізація жестоутворення за допомогою трьохмірної моделі людини для української жестової мови / Ю. Г. Кривонос, Ю. В. Крак, О. В. Бармак, Г. М. Єфімов // Пробл. програмування. – 2012. – № 2-3. – С. 398-405.
43. Кривонос Ю. Г. Конструирование и идентификация элементов жестовой коммуникации / Ю. Г. Кривонос, Ю. В. Крак, А. В. Бармак, Д. В. Шкильнюк // Кибернетика и систем. анализ. – 2013. – Т. 49, № 2. – С. 3-14.
44. Реалізація інформаційної технології автоматизованого перекладу з флективних мов на жестову мову / О. В. Бармак, С. О. Романишин // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. – 2013. – № 5. – С. 134-142.
45. Automated translation from inflectional languages to sign languages / O. Barmak, Iu. Krak, S. Romanyshyn // Information Content and Processing : International Journal. – 2014. – Vol. 1, nr. 1. – P. 37-43.
46. The Method of Generalized Grammar Structures for Text to Gestures Computer-Aided Translation / Iu. V. Krak, O. V. Barmak, S. O. Romanyshyn //Cybernetics and Systems Analysis. – 2014. – Vol. 50, Iss. 1  (January). –  P. 116-123.
47. Автоматизований переклад з української мови на українську жестову мову: алгоритмічна реалізація / Ю. В. Крак, О. В. Бармак, С. О. Романишин, А. В. Ізотов // Пробл. програмув. – 2014. – № 2/3 (спец. вип.). – С. 285-294.
48. Інформаційна технологія для отримання особливостей обличчя при відтворенні емоційних станів / О. В. Бармак, Р. В. Сорокатий // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2014. – № 5. – С. 189-192.
49. Метод обобщенных грамматических конструкций для автоматизированного перевода текстовой информации в жестовые аналоги / Ю. В. Крак, А. В. Бармак, С. А. Романишин // Кибернетика и систем. анализ. – 2014. – Т. 50, № 1. – С. 130-138.
50. Информационная технология анализа мимических проявлений эмоциональных состояний человека / Ю. Г. Кривонос, Ю. В. Крак, А. В. Бармак, А. С. Тернов, В. А. Кузнецов // Кибернетика и систем. анализ. – 2015. – Т. 51, № 1. – C. 30-39.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail