Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2015 р.
БІДЮК НАТАЛЯ МИХАЙЛІВНА
доктор педагогічних наук, професор
   Народилася 3 лютого 1971 року в м. Хмельницькому.
   1988 року закінчила Хмельницьку загальноосвітню середню школу № 25.
   Упродовж 1988-1993 рр. навчалася в Тернопільському державному педагогічному інституту імені В. Гнатюка та отримала диплом за спеціальністю "Філологія. Англійська мова та література".
   Здобувши вищу освіту, почала працювати в Хмельницькому національному університеті (на той час ХТІ).
   2001 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - "Теорія та методика професійної освіти" на тему "Розвиток змісту професійної підготовки бакалаврів інженерії в університетах Великої Британії". Того ж року була призначена на посаду завідувача кафедри практики іноземної мови та методики викладання.
   2010 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – "Теорія та методика професійної освіти" (тема дисертації - "Теорія і практика професійного навчання безробітних у США").
   З 2011 року – директор Центру порівняльної професійної педагогіки, головний редактор наукового журналу "Порівняльна професійна педагогіка".
   Викладає дисципліни: "Основи наукових досліджень", "Методика викладання іноземної мови у вищій школі", "Методика викладання іноземної мови".
   Досліджує теоретичні, дидактичні та методичні проблеми професійної підготовки фахівців у зарубіжному досвіді. Здійснює наукове керівництво аспірантами та докторантами. Автор низки наукових праць, серед яких є навчально-методичні посібники, монографії.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

Монографії, навчальні посібники
1. Освіта у Великій Британії : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Н. М. Бідюк, Л. М. Балацька. – Хмельницький : [б.в.], 2000. – 126 с.
2. Підготовка майбутніх інженерів в університетах Великої Британії / Н. М. Бідюк ; ред. Н. Г. Ничкало ; Хмельниц. держ. ун-т. – Хмельницький : ХДУ, 2004. – 306 с.
3. Практичний курс німецької мови : навч. посіб. з практ. курсу німецької мови для студ. мол. курсів вищ. навч. закл., які вивч. німецьку мову як другу інозем. Ч. 1./ Н. М. Бідюк [та ін.] ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 259 с.
4. Практичний курс німецької мови : навч. посіб. з практ. курсу німецької мови для студ. мол. курсів вищ. навч. закл., які вивч. німецьку мову як другу інозем. Ч. 2./ Н. М. Бідюк [та ін.] ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 259 с.
5. Професійне навчання безробітних у США: теорія і практика : [монографія] / Н. М. Бідюк ; ред. Н. Г. Ничкало ; АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Хмельницький : ХмЦНТЕУ, 2009. – 541 с.
6. Practise Your English : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Бідюк [та ін.] ; за заг. ред. Н. М. Бідюк. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 478 с.
7. Теоретико-методологічні підходи у навчанні іноземної мови : навч. посіб. для студ. старших курсів ф-тів інозем. мов (англ. мовою) / Н. М. Бідюк. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 194 с.
8. Master Your English (Практичний курс англійської мови) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Бідюк [та ін.]. – Хмельницький : [б. в.], 2013. – 254 с.
Статті в журналах та збірниках наукових праць
9. Studying foreign languages in the context of lifelong education / Н. М. Бідюк // Зб. наук. пр. / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. Спец. вип. – Хмельницький, 2005. –  № 27, ч. 2. – С. 89–95.
10. Інформаційні технології в сучасній освіті США / Н. М. Бідюк // Дидактика професійної школи : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – Вип. 3. – С. 220-223.
11. Особливості реалізації технології концентрованого навчання / Н. М. Бідюк // Сучасні психолого-педагогічні тенденції розвитку освіти у вищих навчальних закладах України : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф., (Хмельницький, 18-19 жовт. 2007 р.). – Хмельницький : НАДПСУ ім. Б. Хмельницького, 2007. – С. 6–7.
12. Фразеологічні одиниці як спосіб вираження часу в сучасній англійській мові / М. Топоровська, Н. Бідюк // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : зб. наук. пр. студ. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – Т. 2, Вип. 2. – С. 228-230.
13. Американські моделі викладацько-студентських відносин / Н. М. Бідюк // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. : Пед. науки. – Черкаси, 2008. – Вип. 135. – С. 141-146.
14. Використання інтерактивних технологій навчання у професійній підготовці американських безробітних / Н. М. Бідюк // Наук. записки / Терноп. нац. пед. ун-т. Сер. : Педагогіка. – Тернопіль, 2009. – № 2. – С. 200-205.
15. Професійне портфоліо як перспективна технологія організації оцінювання досягнень навчальної діяльності безробітних / Н. М. Бідюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Київ-Вінниця, 2009. – Вип. 21. – С. 19-24.
16. Соціально-адаптаційне професійне навчання безробітних військовослужбовців, звільнених у запас / Н. М. Бідюк // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. : Пед. науки. – Черкаси, 2009. – Вип. 147. – С. 28–32.
17. Соціально-педагогічна адаптація безробітних у нових умовах ринку праці / Н. М. Бідюк // Молодь і ринок. – 2009. – № 4. – С. 36-41.
18. Використання інноваційних технологій на практичних заняттях з іноземної мови / Н. М. Бідюк // Використання інноваційних технологій на практичних заняттях з іноземної мови / Н. М. Бідюк // Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., (Львів, 28-29 жовт. 2010 р.). – Л. : ЛДУ БЖД, 2010. – С. 144–145.
19. Використання технології активного навчання у підготовці майбутніх лінгвістів у США / Н. Бідюк // Наук. записки Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Сер. : Педагогіка, психологія. – Вінниця, 2010. – Вип. 33. – С. 443-447.
20. Еволюція розвитку психолого-педагогічного консультування дорослих в США / Н. М. Бідюк // Проблеми сучасної педагогічної освіти : педагогіка і психологія. : зб. наук. пр. – Ялта, 2010. – Вип. 26, ч. 1. – С. 15–22.
21. Консультаційні програми для безробітних у США / Н. М. Бідюк // Порівняльно-педагогічні студії. – 2010. – № 1–2. – С. 29–35.
22. Організаційно-педагогічні умови професійної підготовки педагогічного персоналу в системі освіти дорослих США / Н. Бідюк // Професійна освіта: педагогіка і психологія: українсько-польський щорічник / за ред. Т. Левовицького [та ін.]. – Київ-Ченстохова, 2010. – Вип. 12. – С. 189–193.
23. Основні принципи професійного навчання безробітних в Україні / Н. М. Бідюк // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2010. – Вип. 7. – С. 35–41.
24. Перспективні напрями розвитку системи професійного навчання безробітних у США / Н. М. Бідюк // Освіта дорослих як фактор соціалізації і соціального захисту окремих категорій населення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., (Черкаси, 14–16 жовт. 2010 р.). – Черкаси, 2010. – С. 23–24.
25. Система професійного навчання безробітних у США / Н. М. Бідюк // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. : Пед. науки. – Черкаси, 2010. – Вип. 36. – С. 56–64.
26. Теоретико-методологічні засади розвитку освіти дорослих у США / Н. М. Бідюк // Вісн. Глухів. нац. пед. ун-ту ім. Олександра Довженка. Сер. : Пед. науки. – Глухів, 2010. – Вип. 15, ч. 1. – С. 9–15.
27. Толерантність як особистісно-значуща цінність у контексті гуманізації освіти [Електронний ресурс] / Н. М. Бідюк, О. В. Орловська // VII Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Актуальні проблеми сучасної науки" (19–21 жовт. 2010 р.). – Режим доступу : http:// www. intkonf.org/. – Назва з екрана.
28. Форми організації навчальної діяльності майбутніх вчителів іноземних мов в американському досвіді / Н.М. Бідюк // Cучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Київ-Вінниця, 2010. – Вип. 23. – С. 379–383.
29. Ключові професійно-педагогічні компетентності андрагогів у США / Н. М. Бідюк // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : зб. наук. пр. – К.-Ніжин : вид. ПП Лисенко М. М. – 2011. – Вип. 3, ч. 1. – С. 223–230.
30. Компетентнісно-орієнтована модель організації професійного навчання фахівців гуманітарного профілю в університетах Болгарії / Н. М. Бідюк // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців за соціонімічним профілем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Хмельницький, 22–23 квіт. 2011 р. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – Вип. 2. – С. 107–108.
31. Концептуальні засади прогностичного розвитку системи професійного навчання безробітних в Україні / Н. М. Бідюк // Педагогіка і психологія. – 2011. – № 1. – С. 87-95.
32. Концептуальні ідеї розвитку освіти дорослих у США наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття / Н. М. Бідюк // Розвиток педагогічних наук в Україні і Польщі на початку ХХІ ст. : зб. наук. пр. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю. А., 2011. – С. 589–594.
33. Міжнародне співробітництво як провідний чинник формування національної стратегії розвитку вищого навчального закладу / Н. М. Бідюк // Професійна освіта: педагогіка і психологія : укр.-пол. щоріч. / за ред.  Т. Левовицького  [та ін.].– Ченстохова, 2011. – Вип. 13. – С. 56-62.
34. Організаційно-дидактичні засади професійної підготовки майбутніх вчителів старшої школи в США / Н. М. Бідюк // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Сер.: Педагогіка. Соц. робота. – Ужгород, 2011. – Вип. 21. – С. 24–26.
35. Основні напрями державної політики США щодо забезпечення зайнятості та освітньої підтримки безробітних / Н. М. Бідюк // Актуальні проблеми професійної орієнтації і професійного навчання : зб. наук. пр. за матеріалами ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 24 листоп. – К. : ІПК ДСЗУ, 2011. – С. 123-133.
36. Перспективні напрями розвитку системи професійного навчання безробітних у США / Н. М. Бідюк // Освіта дорослих як фактор соціалізації і соціального захисту окремих категорій населення : зб. матеріалів міжнар. наук.- практ. конф., (Черкаси, 18-19 лют. 2011 р.). – Черкаси, 2011. – С. 16-18.
37. Специфіка підготовки педагогічного персоналу для роботи з дорослими у США / Н. Бідюк // Порівняльна професійна педагогіка. – 2011. – № 1. – С. 107-115.
38. Сучасні тенденції розвитку системи професійної освіти у Польщі в контексті євроінтеграційних процесів / Н. М. Бідюк // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / гол. ред. І. М. Шоробура – Хмельницький : ХГПА, 2011. – Вип. 9. – С. 34-40.
39. Теорія і практика професійного навчання безробітних у системі освіти дорослих США / Н. М. Бідюк // Наук. записки / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Сер.: Педагогіка. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 205-213.
40. Формування іншомовної професійної компетентності у майбутніх вчителів іноземної мови в США / Н. М. Бідюк // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., 24–26 жовт. 2011 р. – Хмельницький : Авіст, 2011. – С. 51-55.
41. Комунікативна компетентність майбутнього вчителя-філолога: зміст та структура / Н. М. Бідюк // "Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи " : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (Львів, 12-14 листоп. 2012 р.). – Київ-Львів : ЛДУ БЖД, 2012. – Вип. 3, ч. 2. – С. 158–161.
42. Порівняльно-педагогічні дослідження у контексті розвитку інтеграційних процесів в освіті / Н. М. Бідюк // Університет на шляху Болонських перетворень : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 73-76.
43. Формування іншомовної професійної компетентності у студентів-іноземців в університетах Канади / Н. Бідюк // Наук. вісн. Чернів. ун-ту. Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2012. – Вип. 617. – С. 3-8.
44. Формування міжкультурної комунікативної компетенції у майбутніх фахівців міжнародних відносин / Н. М. Бідюк // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Пед. науки. – Черкаси, 2012. – Вип. 135. – С. 141–146.
45. Perspektywy rozwoju w Ukrainie pedagogiki porownawczej jako interdyscyplinarnej nauki pedagogicznej / N .M. Bidyuk // Interdyscyplinarnosc pedagogiki i jej subdyscypliny / pod red. Z. Szaroty, F. Szloska. – PIB, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologi Eksploatacji, 2013. – S. 363-373
46. Професійна адаптація випускників вищих навчальних закладів до вимог сучасного ринку праці: світовий досвід / Н. М. Бідюк // Інноваційність у науці і освіті : [зб. наук. пр.] / Нац. акад. пед. наук України, Ком. пед. наук Пол. акад. наук, Хмельниц. нац. ун-т ; [редкол.: В. Кремень (голова) та ін. ; упоряд.: Н. Ничкало, І. Савченко]. – К. ; Варшава ; Хмельницький : Богданова А. М., 2013. – С. 447-454.
47. Співпраця освітніх інституцій та громадських організацій щодо розвитку та підтримки освіти жінок у США / Н. М. Бідюк // Порівняльна професійна педагогіка. – 2013. – № 1. – С. 58-66.
48. Магістерська підготовка як складова професійного становлення молодого дослідника: Британський та Ураїнський досвід / Н. Бідюк // Порівняльна професійна педагогіка. – 2014. – № 3, т. 4. – С. 111-119.

 
    
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail