Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2015 р.
ЧЕРНИШЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
доктор біологічних наук, професор

Чернишенко

   Народився 29 вересня 1956 року в м. Дніпропетровську.
   Закінчив Дніпропетровський державний університет, опанувавши спеціальністю "Прикладна математика". Кандидатську дисертацію на тему "Ітераційні методи аналізу та оптимізації одного класу динамічних систем" захистив 1986 року в Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка (фізико-математичні науки, спеціальність 01.01.07 – "Обчислювальна математика").
   2006 року захистив докторську дисертацію на тему "Динаміка лісових біогеоценозів степової зони України (нелінійні процеси: сукцесії, інформаційні взаємодії, рекультивація)".
   Автор понад 220 наукових праць, серед яких 2 монографії (одна з них стала лауреатом регіонального конкурсу наукових монографій у 2006 р.), понад 20 навчальних посібників, з яких три мають гриф МОН.
   З 1999 року є членом НМК Міністерства освіти та науки України з прикладної математики.
   Є одним з авторів чинного стандарту.
   З 2007 року призначений заступником голови НМК з "Прикладної математики" та "Інформатики" та головою підкомісії НМК з прикладної математики.
   Входить до складу спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій Д26.004.15 при Національному університеті біоресурсів і природокористування України (м. Київ).
   Є членом ЕАІА – Європейської асоціації з міжнародної освіти (з 2000 р.), Міжнародної академії інформатизації (Москва – Нью-Йорк, з 1996 р.), Академії інформатизації освіти (м. Москва, з 1996 р.), Академії соціальних технологій та місцевого самоврядування (м. Москва, з 2000 р.), Української екологічної академії (з 2003 р.).
   З 1996 року – активний учасник Програми Європейського Союзу підтримки вищої освіти Tempus.
   2000 року нагороджений почесним званням "Відмінник освіти України".
   З 1 вересня 2009 року очолює кафедру прикладної математики та соціальної інформатики Хмельницького національного університету.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

  Монографії, навчальні посібники
1. Нелинейные методы анализа динамики лесных биогеоценозов = Nonlinear analysis of forest ecosystems dynamics : монография / С. В. Чернышенко. – Д. : Изд-во Днепропетр. нац.  ун-та, 2005. –  512 с.
2. Алгебраический анализ моделей математической экологии обобщенного вольтерровского типа : монография / В. Е. Белозеров, С. В. Чернышенко, В. С. Чернышенко. – Д. : ДНУ, 2009. – 172 с.
3. Вступ до теорії програмування мовою Ci/C++ : навч. посіб. / В. Я. Марецький, С. В. Чернишенко; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. – Д., 2008. – 220 c.
4. Дискретна математика для інформатиків : навч. посіб. / М. В. Остапович, С. В. Чернишенко, О. А. Ротар ; Дніпропетр. нац. ун-т. - Д., 2008. – 183 c.
5. Операційна система UNIX та принципи роботи з відкритим програмним забезпеченням : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. В. Чернишенко, М. М. Ясько, В. С. Чернишенко. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 159 c.
Статті в журналах та збірниках наукових праць
6. Формализация международных образовательных стандартов: построение информационных моделей с использованием компьютерных технологий / С. В. Чернишенко, О. А. Охрименко // Материалы Международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы международного сотрудничества в области науки и образования". – Тамбов : ТГУ им. Г.Р. Державина, 2010. – С. 257–264.
7. Моделирование информационных потоков в социальных сетях / С. В. Чернышенко // Социальный компьютинг: основы, технологии развития, социально-гуманитарные эффекты(IISC-12) : материалы Первой междунар. конф.: сб. ст. и тез. – М., 2012. – С. 40-44.
   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail