Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2015 р.
ДРАПАК ГЕОРГІЙ МЕФОДІЙОВИЧ
кандидат технічних наук, професор   Народився 11 жовтня 1949 року в м. Хмельницькому.
   Після закінчення Хмельницької школи №6 отримав робітничу професію складальника радіоапаратури в Хмельницькому професійно-технічному училищі №1.
   Працював лаборантом кабінету фізики Хмельницької середньої школи №6.
   Без відриву від виробництва вступив на заочне відділення з вечірньою формою навчання Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування. Згодом працював лаборантом кафедри машин і апаратів легкої промисловості цього вишу.
   Закінчивши 1974 року інститут і здобувши кваліфікацію інженера-механіка, залишився працювати на посаді асистента кафедри машин і апаратів легкої промисловості ХТІПО.
   Навчався в аспірантурі Київського технологічного інституту легкої промисловості (КТІЛП), де під керівництвом професора Георгія Августиновича Піскорського1990 року захистив кандидатську дисертацію.
   Упродовж 1993 — 2003 рр. працював завідувачем кафедри машин і апаратів, а з 2003 — 2010 рр. був деканом факультету інженерної механіки Хмельницького національного університету.
   2003 року став ініціатором та одним з організаторів щорічних весняних українсько-польських конференцій молодих науковців "Механіка та інформатика", що користуються великою популярністю серед студентів, аспірантів і молодих викладачів України, Польщі та інших країн Європи.
   2014 року присвоєно вчене звання професора.
   У даний час працює на посаді професора кафедри машин і апаратів.
   Підготував трьох кандидатів наук (сьогодні вже доцентів) - Горященка С. Л., Романця Т. П., Онофрійчука В. І..
   Автор понад 130 наукових праць, 26 патентів та авторських свідоцтв на винаходи, 16 впроваджених раціоналізаторських пропозицій та 4 навчальних посібників із грифом Міністерства освіти і науки України.
   За вагомі досягнення в роботі неодноразово нагороджувався грамотами, крім того, має низку відомчих нагород: відзнаки Державного департаменту інтелектуальної власності, Почесну грамоту Міністерства освіти і науки України, Почесну відзнаку професора Штаумберга (Республіка Польща). Є дійсним членом Міжнародної академії інженерної механіки і матеріалознавства, а також одним з ініціаторів та безпосередніх організаторів проведення в університеті Всеукраїнських і Міжнародних наукових конференцій.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

Монографії, навчальні посібники
1. Російсько-український словник технічних термінів (легка промисловість) / уклад.: А. П. Грицева, Г. М. Драпак, О. М. Коханко, Ф. А. Мойсеэнко, Л. Л. Станіславова. – К. : Вища школа, 1997. – 318 с.
2. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. / Г. Драпак, М. Скиба. – Хмельницкий : ТУП, 2003. – 135 с.
3. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. / Г. Драпак, М. Скиба. – 2-ге вид., випр. – К. : Кондор, 2007. – 156 с.
4. Розрахунок з'єднань електромеханічних систем : навч. посіб. / І. В. Петко, В. В. Кострицький, М.Є. Скиба, Г. М. Драпак. – Л. : Новий Світ-2000, 2010. – 150 с. –(Вища освіта в Україні).
5. Практичні аспекти застосування об’єктів права інтелектуальної власності / Г. М. Драпак, М. Є. Скиба, С. Л. Горященко. –  Хмельницький : ХНУ, 2014. – 155 с.
Статті в журналах та збірниках наукових праць
6. Роботизація складання виробів легкої промисловості / Г. М. Драпак 3-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові, 21-23 трав. : тези доп. – Л. : Львівська політехніка, 1997 – С. 109-110.
7. Аналіз точності процесу автоматичного складання заготовок верху взуття / Г. М. Драпак, В. М. Васьков // Пробл. лег. и текстил. пром-ти Украины. – 1999. – № 2. – С. 182–183.
8. Дослідження процесу попередньої фіксації деталей взуття у пакеті / Г. М. Драпак, С. Л. Горященко // Пробл. лег. и текстил. пром-ти Украины. – 2000. – № 3. – С. 74–76.
9. Сучасний стан питання автоматизації процесів маніпулювання плоскими деталями на виробництвах легкої промисловості / Г. М. Драпак, В. І. Онофрійчук // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2002. – № 3, т. 2. – С. 111-113.
10. Експериментальні дослідження взаємодії робочого органа безнасосного вакуумного захвата з об’єктом / Г. М. Драпак, Т. П. Романець // Вісн. Київ. нац. ун-ту технології та дизайну. – 2003. – № 2. – С. 103-108
11. Взаємодія робочого органу вакуумного захвату з плоскими деталями / Г. М. Драпак, Т. П. Романець // Techniko-Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przed-siediorczosci : zbior prac II Polsko-Ukrainskiej konferencja naukowa. – Krakow : Politechniki Krakowskiej, 2005. – S. 75-85.
12. Behaviour of nitriding layers for condition of small amplitude fretting / G. M. Drapak, Y. I. Shalapko, N. S. Mashovets, N. Radek // Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. – 2007. – Vol. 20, Iss. 1–2. – P. 243–246.
13. Microstructure research and recovery copper technology, released from restored water solutions. / A. A. Nester, G. M. Drapak // Polish Journal of Environmental Studies. – 2008. –   Vol. 17, No. 3A. – C. 423-426.
14. Ознайомлення учнівської молоді з проблемами інтелектуальної власності / Г. М. Драпак // Професійно-технічна освіта. – 2009. – № 3. – С. 25-27.
15. Складання заготовок верху взуття при базуванні деталей з системою відліку координат з кута деталі / Г. М. Драпак, П. С. Майдан // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2011. – № 1. – С. 38-41.
16. An approach to developing and implementation of quality management systems in local administration bodies / W. Dubiniewicz, G. Drapak, A. Tabor // Scientific basis of modern technology: experience and prospects : monograph / ed. Y. I. Shalapko, L. A. Dobrzanski. – Jaremche, 2011. – P. 51-63.
17. Стратегічні засади підготовки  інженерних та технічних кадрів для забезпечення інноваційного розвитку України / Г. М. Драпак // Професійне становлення особистості. – 2013. –  № 1. – С. 106-116.
Авторські свідоцтва СРСР
18. А. с. 1440477 СССР, МКИ3 A 43 D 111/00, A 43 D 25/00. Устройство для центрирования деталей верха обуви при их автоматической сборке в заготовку / Г. М. Драпак,  В. В. Антошик, В. Г. Бойчук, В. С. Мацелюх (СССР). – № 3813756/28-12  ; заявл. 12.09.84 ; опубл. 30.11.88, Бюл. №  44.
19. А. с. 1567482 СССР, МКИ3 В 65 Н 1/00, A 43 D 11/00. Способ базирования плоских деталей / Г. М. Драпак, В. Э. Горецкий, Г. А Пискорский (СССР). – № 4235014/31–12 ; заявл. 27.04.87 ; опубл. 30.05.90, Бюл. № 20.
20. А. с. 1796574 СССР, МКИ3 В 65 Н 1/00, A 43 D 11/00. Способ базирования плоских деталей верха обуви / Г. М. Драпак, В. Э. Горецкий, Г. А Пискорский (СССР). – № 4884688/12 ; заявл. 23.11.90 ; опубл. 23.02.93, Бюл. № 7.
Патенти України
21. Пат. 33536 А Україна, МПК  A 43 D 111/00. Спосіб неперервного автоматичного складання багатошарових виробів / Г. М. Драпак ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 99031251 ; заявл. 05.03.99 ; опубл. 15.02.01, Бюл. № 1.
22. Пат.  33536 Україна, МПК A 43 D 111/00. Спосіб неперервного автоматичного складання багатошарових виробів / Г. М. Драпак ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 99031251; заявл. 05.03.99 ; опубл. 15.08.03, Бюл. № 8.
23. Пат. 44109 A Україна, МПК A 47 L 1/00. Пристрій для очищення поверхонь / Г. М. Драпак, О. В. Балишен ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 2001053032 ; заявл. 26.12.97; опубл. 15.03.02, Бюл. № 3.
24. Пат. 44619 Україна, МПК A 43 D 111/00. Палета для складання багатошарових плоских виробів / П. С. Майдан, Г. М. Драпак, С. Л. Горященко ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 2009 04066 ; заявл. 27.04.09 ; опубл. 12.10.09, Бюл. № 19.
25. Пат. 84692  Україна, МПК B 25 J 11/00. Опис до патенту на корисну модель /  В.І. Онофрійчук, Г. М. Драпак ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 2013 06087 ; заявл. 17.05.13; опубл. 25.10.13, Бюл. № 20.
26. Пат. 94360 Україна, МПК F 04 B 9/02 (2006.01). Гібридний двигун Стірлінга / О. О. Нікітін, А. В.Вітюк, Г. М. Драпак ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 2014 05863 ; заявл. 30.05.14 ; опубл. 10.11.14, Бюл. № 21.
Іноземні патенти
27. Пат. 2022673 Российская Федерация, МКИ В 08 В 3/02. Устройство для очистки инструмента / Г. М. Драпак, А. В. Швец ; заявник і патентовласник Хмельниц. технол. ин-т. –   заявл. 15.07.91 ; опубл. 15.11.94, БИ № 21.

 


  


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail