Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.01.2018 р.
ДИХА МАРІЯ ВАСИЛІВНА
доктор економічних наук, професор   Народилася 14 січня 1972 року на Львівщині.
   У 1989 році закінчила середню школу з відзнакою (м. Добромиль, Львівська обл.).
   У 1994 р. закінчила Хмельницький технологічний інститут за спеціальністю "Економіка та управління в побутовому і житлово-комунальному обслуговуванні, міському господарстві"; присвоєно кваліфікацію інженера-економіста.
   З вересня 1994 р. по 2015 р. пройшла шлях від асистента до професора кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету.
   У лютому 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: "Трансформація інвестиційної привабливості України в глобальному середовищі" у Науково-дослідному фінансовому інституті ДННУ "Академія фінансового управління" (м. Київ) за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.
   У квітні 2011 р. М. В. Дихі присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємства і підприємництва.
   У травні 2015 р. захистила докторську дисертацію на тему: "Теоретико-методологічні засади формування стратегічних напрямів сталого соціально-економічного розвитку України" у ВНЗ "Національна академія управління" (м. Київ) за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.
   Сфера наукових інтересів М. В. Дихи: проблеми соціально-економічного розвитку України, забезпечення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості національної економіки, інтеграції України у світовий економічний простір.
   У доробку М. В. Дихи за період 1994-2015 рр. 115 опублікованих наукових праць.
   У 2014 та 2015 рр. М. В. Диха була нагороджена грамотами Управління освіти Хмельницької міської ради за високі досягнення в науковій діяльності.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

  Монографії, навчальні посібники
1. Глобальна конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість України: стратегії реалізації : [монографія] / М. В. Диха. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2011. – 207 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 188-205.
2. Социально-экономическая политика Украины и пути ее совершенствования // Экономика: мировой исторический опыт и современные проблемы : [кол. монография ; под. ред. Т. Н. Внуковской]. – Ставрополь : Логос, 2012. – С. 85–103.
3. Соціально-економічний розвиток України: стан, проблеми, перспективи : монографія / М. В. Диха. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 383 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 360-383.
4. Соціально-економічний розвиток України: напрями та засоби реалізації : монографія / М. В. Диха. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 388 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 352-388.
5. Економетрія : навч. посіб. / М. В. Диха, В. С. Мороз ; Хмельниц. нац. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 204 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 203-204.
6. Key problems and challenges in Ukraine, solution approaches: social aspect / M. Dykha // Globalization: economic and social aspects : Collective monograph. – Kyiv-London : HEI "National Academy of Management", 2017. – P. 106–118.
7. Transformation of Ukraine in the global institutionalization system / M. Dykha // Actual problems of modern science : Monograph / ed. by Musial Janusz, Polishchuk Oleh, Sorokatji Ruslan. – Bydgoszcz, 2017. – P. 173–183.
8. The wear models of cylindrical sliding tribosystems / O. Dykha, O. Babak, M. Dykha // Actual problems of modern science : Monograph / ed. by Musial Janusz, Polishchuk Oleh, Sorokatji Ruslan. – Bydgoszcz, 2017. – P. 657-677.
9. Економічна безпека країни: сутність та складові // Нова траєкторія розвитку національної економіки: мікро-, макро- та прикладні аспекти : монографія /за ред. О. В. Покатаєвої, М. В. Болдуєва, Г. Ю. Кучерової. – Запоріжжя : КПУ, 2017. – С. 284–298.
  Дисертації, автореферати дисертацій
10. Трансформація інвестиційної привабливості України в глобальному середовищі : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 / Диха Марія Василівна ; Акад. фінанс. упр., Н.-д. фінанс. ін-т. – Київ, 2009. – 20 с.
11. Трансформація інвестиційної привабливості України в глобальному середовищі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Диха Марія Василівна ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2008. – 243 арк. : рис., табл. – Бібліогр.: арк. 210-237.
12. Теоретико-методологічні засади формування стратегічних напрямів сталого соціально-економічного розвитку України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Диха Марія Василівна ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". – Київ, 2015. – 40 с. : рис., табл.
13. Теоретико-методологічні засади формування стратегічних напрямів сталого соціально-економічного розвитку України : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.03 / Диха Марія Василівна ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". – Київ, 2015. – 495 с.
  Статті в журналах та збірниках наукових праць 
14. Застосування концепції Appreciative Inguiry - ключ до підвищення ефективності бізнесу [Текст] / М. В. Диха, М. М. Миколюк // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2009. – № 3, т. 2. – С. 132-136.
15. Ключові детермінанти інвестиційно-підприємницького клімату України / М. В. Диха // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2009. – № 4, т. 2. – С. 167-172.
16. Державна інвестиційна політика: її складові та значення у розвитку національної економіки / М. В. Диха // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2010. – № 6, т. 1. – С. 29-32.
17. Досвід регулювання економікою (інвестиційної діяльності) в країнах сучасної ринкової економіки / М. В. Диха // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2010. – № 4, т. 2. – С. 43-47.
18. Інвестиції в людський капітал як одне з головних джерел примноження національного багатства / М. В. Диха, М. О. Молчанова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2010. – № 5, т. 2. – С. 47-50.
19. Инвестиционное сотрудничество Украины и России в условиях глобализации: проблемы и перспективы развития / М. В. Дыха // Запад-Россия-Восток: политическое, экономическое и культурное взаимодействие : сб. ст. V междунар. науч.-практ. конф., 14 апр. 2011 г. / Поволж. гос. ун-т сервиса. – Тольятти : Изд-во ПВГСУ, 2011. – С. 148–154.
20. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації/ М. В. Диха, В. В. Салій // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2011. – № 6, т. 2. – С. 231-235.
21. Обгрунтування моделей допуску та політики залучення іноземного капіталу в національну економіку / М. В. Диха // Вісн. Львів. держ. фінанс. акад. – Львів, 2011. – № 20. – С. 32–37.
22. Організація інвестиційної діяльності та шляхи її вдосконалення / М. В. Диха // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2011. – № 5, т. 3. – С. 79-82.
23. Роль інформаційних технологій у системі освіти під призмою сучасних реалій / М. В. Диха, Д. О. Рига // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2011. – № 2, т. 3. – С. 234-237.
24. Трансформація світової економіки в умовах глобальної інституціоналізації та участь в ній України / М. В. Диха // Вісн. Терноп. нац. екон. ун-ту : наук. журн. – Тернопіль, 2011. – № 5-1. – С. 393–400.
25. Шляхи покращення інвестиційного клімату та активізації інвестиційних процесів в Україні / М. В. Диха, А. Ю. Руденко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2011. – № 1. – С. 146-149.
26. Венчурне підприємництво в Україні: особливості функціонування та розвитку / М. В. Диха, Ю. В. Цвігун, П. П. Гаврилко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2012. – № 1. – С. 203-208.
27. Інновації – ключовий чинник соціально-економічного розвитку країни / М. В. Диха // Інновац. економіка : всеукр. наук.-вироб. журн. – Тернопіль, 2012. – № 4 (30). – С. 28–33.
28. Концептуальні засади макроекономічного моделювання соціально-економічних процесів / М. В. Диха // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2012. – № 6, т. 1. – С. 215-223.
29. Моделі соціально-економічної трансформації України / М. В. Диха // Вісн. Тернопіл. нац. екон. ун-ту : наук. журн. – Тернопіль, 2012. – № 5–2. – С. 77–86.
30. Обґрунтування ролі держави в регулюванні соціально-економічних процесів / М. В. Диха // Вісн. Донец. нац. ун-ту. Серія В: Економіка і право : наук. журн. – Донецьк, 2012. – № 2. – С. 207–211.
31. Обмеження і можливості регулювання соціально-економічної системи України у побудові стратегії стійкого розвитку / М. В. Диха // Вісн. Львів. держ. фінанс. акад. – Львів,  2012. – № 22. – С. 197–207.
32. Рейтинг глобальної конкурентоспроможності України як індикатор її економічного розвитку / М. В. Диха // Проблеми трансформаційної економіки : зб. наук. тез IV Всеукр. наук.-практ. конф., 23 берез 2012 р. – Кривий Ріг : КФ ЗНУ, 2012. – С. 226–230.
33. Роль інформаційних технологій у соціально-економічному розвитку країни / М. В. Диха // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики", 10-11 трав. 2012 р., м. Харків, Україна / Харк. нац. екон. ун-т ; МОН України [та ін.]. – Харків, 2012. – С. 127-128.
34. Социальная политика Украины: проблемы и пути их решения / М.В. Дыха // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд : сб. материалов XVI Междунар. науч.-практ. конф., 22 окт. 2012 г. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2012. – С. 278–284.
35. Стимулювання експорту України та роль державних фінансів у цьому процесі / М. В. Диха // Вісн. Житомир. держ. технол. ун-ту. Серія :  Екон. науки. – Житомир, 2012. – № 4. – С. 364-367.
36. Стратегічне регулювання соціально-економічної сфери: проблеми, цілі, пріоритети / М. В. Диха // Фінанси України. – 2012. – № 7. – С. 47–59.
37. Сучасний стан, тенденції та пріоритети соціально-економічного розвитку України / М. В. Диха // Бізнес Інформ. – 2012. – № 8. – С. 35–39.
38. Технологічні парки як інструмент інтенсифікації розвитку країни / М. В. Диха // Економічні проблеми модернізації та інноваційного розвитку промисловості : всеукр. наук.-практ. конф., 7–8 листоп. 2012 р. : тези доп. / Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля, 2012. – С. 23–26.
39. Трансформація економіки України за роки незалежності під призмою макроекономічної стабільності / М. В. Диха // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2012. – № 4, т. 3. – С. 72-77.
40. Якість – індикатор соціально-економічного розвитку країни / М. В. Диха, Ю. О. Ільницька // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2012. – № 3, т. 1. – С. 205-208.
41. Dykha M. Improving a system of public finance control / M. Dykha // The Advanced Science Journal. – 2013. – Juli – P. 20–23.
42. Dykha M. Methodological approaches to evaluation of macroeconomic system efficiency / M. Dykha // The Advanced Science Journal. – 2013. – December. – P. 19–25.
43. World experience of economic reforms and possibility of their realization in Ukraine / M. Dykha // Platzbestimmung Osteuropas in der sozio-okonomischen Globalisierung. – Berlin : Forschungsinstitut der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik, 2013. – P. 227–239.
44. Вплив розподілу державних видатків на соціально-економічний розвиток країни / М. В. Диха // Модернізація та суспільний розвиток економіки країни : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Сімферополь, 25-26 січ. 2013 р.) / Наукове об‘єднання "Еconomics". – Сімферополь, 2013. – С. 19–20.
45. Державно-приватне партнерство як форма взаємодії держави та бізнесу / М. В. Диха // Економіка і управління: виклики та перспективи : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 4-5 лют. 2013 р., м. Дніпропетровськ / Каф. обліку і аудиту Дніпропетр. ун-ту ім. Альфреда Нобеля [та ін.]. – Дніпропетровськ : Герда, 2013. – С. 35–38.
46. Інвестиційно-інноваційна стратегія як взаємоузгоджена система розвитку економіки України / М. В. Диха // Інновац. економіка : всеукр. наук.-вироб. журн. – Тернопіль, 2013. – № 1 (39). – С. 27–32.
47. Ключевые проблемы для достижения устойчивого социально-экономического развития Украины и пути их решения / М. В. Дыха // Веснік БДУ: навукова-тэарэтычны часопіс Беларускага дзяржаунага універсітэта. Сер. 3, Гісторыя. Эканоміка. Права. – 2013. – № 2. – С. 57–62.
48. Макроэкономическое развитие Украины: прогноз и направления совершенствования / М. В. Дыха // Экономика и предпринимательство. – 2013. – № 12, ч. 2. – С. 137–142.
49. Методологічні підходи до оцінки ефективності управління соціально-економічною системою / М. В. Диха // Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (м. Сімферополь, 16-17 серп. 2013 р.) / Наук. об-ня "Еconomics". – Сімферополь, 2013 – С. 12–15.
50. Напрями вдосконалення бюджетної політики / М. В. Диха // Актуальні питання розвитку економіки в умовах сучасної нестабільності : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 22–23 лют. 2013 р. / ГО "Київ. екон. наук. центр". – Київ, 2013. – Ч. 1. – С. 6–8.
51. Наукові основи макроекономічного регулювання соціально-економічним розвитком / М. В. Диха // Роль фінансово-кредитного механізму у розвитку економіки країни : матеріали ХХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 1–2 берез. 2013 р. / ГО "Львів. екон. фундація". – Львів, 2013. – С. 9–10.
52. Оптимальний розподіл валового внутрішнього продукту як передумова соціально-економічного розвитку держави / М. В. Диха // Економіст : наук. журн. / Ін-т екон. та прогнозування НАН України, Колегіум. – Київ, 2013. – № 1. – С. 39–41.
53. Оцінка рівня розвитку соціально-економічної системи України / М. В. Диха  // Економіст : наук. журн. / Ін-т екон. та прогнозування НАН України, Колегіум. – Київ, 2013. – № 2. – С. 44–46.
54. Принципові підходи до визначення стратегії соціально-економічного розвитку України / М. В. Диха // Економіка України : наук. журн. / НАН України, М-во екон. розв. і торгівлі України, М-во фінансів України, М-во екон. України. – Київ,  2013. – № 2. – С. 29–37.
55. Цілі та пріоритети соціально-економічних реформ в Україні з урахуванням поточної економічної ситуації / М.В. Диха // Проблеми економіки : наук. журн. / Н.-д. центр індустріал. проблем розвитку НАН України. – Харків, 2013. – № 3. – С. 63–69.
56. Macroeconomic regulation principles as fundamental premises for social wellbeing and growth of national economies / M. Dykha // The Advanced Science Journal. – 2014. – Iss. 10. – P. 20–24.
57. Прогнозування макроекономічного розвитку України / М.В. Диха // Прогнозування соціально-економічного розвитку національної економіки: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 26–27 груд. 2014 р. – Дніпропетровськ : Перспектива, 2014. – С. 6–9.
58. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку України: еволюційно-історичний аспект і сучасні реалії / М. В. Диха // Економіка України : наук. журн. / НАН України, М-во екон. розв. і торгівлі України, М-во фінансів України, М-во екон. України. – Київ, 2014. – № 7. – С. 82–93.
59. Фіскальні інноваційні джерела вирішення проблем соціально-економічного розвитку України / М. В. Диха // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2014. – № 2, т. 2. – С. 81-88.
60. Економічна суть та класифікація інвестицій / М. В. Диха, І. В. Коб’ялко // Формування інноваційних економічних систем: фінансове забезпечення, комерціалізація інтелектуальної власності, кооперація науки і бізнесу : матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф., 15-17 квіт. 2015 р., м. Дніпропетровськ / Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т", Дніпропетр. торг.-пром. палата ; редкол.: В. Я. Швець [та ін.]. – Дніпропетровськ : НГУ, 2015. – С. 17–21.
61. Забезпечення якості продукції в контексті євроїнтеграціїі / М. В. Диха, Т. С. Литвиненко // Ефективні соціально-економічні механізми розвитку в умовах кризового стану: зарубіжний та вітчизняний досвід : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 трав. 2015 р., м. Миколаїв / ВНЗ "Міжнар. технол. ун-т "Миколаїв. політехніка" [та ін.] ; редкол.: С. А. Ткаченко [та ін.]. – Дніпропетровськ : НГУ, 2015. – С. 10–14.
62. Методи та політика ціноутворення підприємств на сучасному етапі / М. В. Диха, М. В. Хомко // Економіка і менеджмент – 2015: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 23-24 квіт. 2015 р.) : / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара (м. Дніпропетровськ, Україна) [та ін.]. – Дніпропетровськ : Біла К. О. [вид.], 2015. – С. 32–34.
63. Прогнозування соціально-економічного розвитку України  / М. В. Диха // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2015. – № 4, т. 3. – С. 186-191.
64. Соціально-економічний розвиток України: прогноз та напрями активізації / М. В. Диха // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика", 8-10 жовт. 2015 р., м. Яремче / Хмельниц. нац. ун-т [та ін.]. – Хмельницький : ФО-П Сторожук О.В., 2015. – С. 7-9.
65. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку територій / М. В. Диха, С. О. Циганюк // Розвиток фінансово-економічного становища на різних рівнях управління: підприємство, регіон, держава : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (6–7 листоп. 2015 р.). – Дніпропетровськ : НО "Перспектива", 2015. – Ч. 3. – С. 19–22.
66. Управління витратами – важлива складова ефективної роботи підприємства / М. В. Диха, К. С. Щепінська // Сучасні шляхи забезпечення стабільного економічного розвитку : матеріали  Міжнар. наук.-практ. конф. (25–26 листоп. 2015 р.). – Харків-Дніпропетровськ : ДВНЗ "Нац. гірн. ун-т", 2015. – С. 26–29.
67. Оцінювання рівня економічної безпеки підприємства / М. В. Диха, В. В. Кичак // Актуальні напрями забезпечення ефективності економіки країни : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 8–9 квіт. 2016 р. / Східноукр. ін-т економіки та упр. – Запоріжжя : ГО "СІЕУ", 2016. – Ч. 1. – С. 7–9
68. Парадигми функціонування та розвитку соціально-економічних систем / М. В. Диха // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., 12–13 квіт. 2016 р. / Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2016. – Ч. 1. – С. 157–162.
69. Система засобів економічного механізму державного регулювання соціально-економічних процесів / М. В. Диха // Актуал. проблеми економіки : наук. екон. журн. / Нац. акад. упр. – Київ, 2016. – № 5. – С. 20-29.
70. Стан державного боргу України / М. В. Диха, О. С. Рожицька // Вдосконалення результативності політики економічного зростання: теорія, організація та методика: зб. тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. для студентів, аспірантів та молодих учених, 11–12 листоп. 2016 р. – Київ : Аналітичний центр "Нова економіка", 2016. – Ч. 1. – С. 37–40.
71. Стан інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні / М. В. Диха, О. С. Рожицька // Перспективи економічного зростання та інноваційного розвитку України: матеріали доп. міжнар. наук.-практ. конф., 9–10 груд. 2016 р. / Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2016. – С. 38–42.
72. Стан та перспективи залучення іноземних інвестицій в Україну / М. В. Диха, В. О. Лабунець, О. О. Лабунець // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2016. – № 3, т. 2. – С. 309–312.
73. Теоретичні основи моделювання бюджетного розподілу в системі управління соціально-економічними процесами / М. В. Диха // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2016. – № 2, т. 2. – С. 25–28.
74. Ensuring of labor productivity growth in the context of investment and innovation activity intensification / M. V. Dykha, N. P. Tanasiienko, G. M. Kolisnyk // Problems and Perspectives in Management. – 2017. – Vol. 15, Iss. 4. – P. 197–208.
75. Напрями дослідження стану та тенденцій розвитку України / М. В. Диха // Formation of knowledge economy as the basis for information society : materials of the reports of the IV International Scientific Seminar (Greece: Athens, April 29 – May 8, 2017). – Athens–Kyiv, 2017. – P. 35–39.
76. Податки в системі забезпечення економічної безпеки та розвитку національної економіки / М. В. Диха, Г. М. Колісник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2017. – № 4. – С. 49-53.
77. Податкова свідомість під призмою суб’єктивної поведінки та законодавчо визначеного обов’язку / М. В. Диха // Формування податкової свідомості в Україні : зб. матеріалів круглого столу, 19 трав. 2017 р. – Запоріжжя : КПУ, 2017. – С. 38–41.
78. Стан венчурного підприємництва в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення / М. В. Диха, О. О. Лабунець, В. О. Лабунець // Економіка і фінанси : наук. журн. – Дніпропетровськ, 2017. – № 10. – С. 32–40.
79. Теоретико-методологічні основи розвитку економіки: еволюційний аспект [Текст] / М. В. Диха // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2017. – № 2, т. 2. – С. 22-27.
80. Україна в системі глобальної інституціалізації / М. В. Диха // Сучасні питання економіки і права. Серія: економічні науки : зб. наук. пр. / Київ. міжнар. ун-т, Міжн. ун-т бізнесу і права. – Київ, 2017. – Вип. 1–2 (5,6). – С. 93–100.
81. Формування ефективної системи регулювання витратами як чинника економічної безпеки підприємництва / Г. М. Колісник, М. В. Диха // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка : зб. наук. пр. / Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2017. – Вип. 2 (50). – С. 73–82.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail