Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 04.05.2018 р.
ГАВЛОВСЬКА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА
доктор економічних наук, професор   Народилася 30 квітня 1979 року в м. Коростишів Житомирської області.
   У 2001 році закінчила Технологічний університет Поділля (м. Хмельницький), отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Фінанси і кредит". Здобула кваліфікацію економіста.
   У 2001-2004 рр. навчалась в аспірантурі Хмельницького національного університету.
   Протягом 2003-2018 рр. пройшла шлях від асистента до професора кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи Хмельницького національного університету (з 1 вересня 2017 року і дотепер – професор кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи).
   24 березня 2005 року захистила кандидатську дисертацію на тему "Планування прибутку підприємств в умовах ринкового реформування економіки (на прикладі підприємств машинобудування)" у спеціалізованій вченій раді К 70.052.01 Хмельницького національного університету. Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.06.01 – "Економіка, організація і управління підприємствами".
   Вчене звання доцента кафедри менеджменту Хмельницького національного університету присвоєно у 2008 році.
   16 травня 2017 року захистила докторську дисертацію на тему "Економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств" у спеціалізованій вченій раді Д 67.052.05 у Херсонському національному технічному університеті. Доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)".
   Сфера наукових інтересів Н І. Гавловської: національна безпека України, економічна безпека держави та підприємств, зовнішньоекономічна діяльність підприємств, управління прибутком та витратами підприємств, сучасні технології управління.
   У доробку Н. І. Гавловської за період 2001–2018 рр. понад 150 опублікованих наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 3 навчальних посібники, 7 монографій.
   За високі досягнення в науковій роботі Н. І. Гавловська була нагороджена грамотами та відзнаками Міністерства освіти і науки України, Управління освіти Хмельницької міської ради, Національної академії педагогічних наук України, Хмельницького національного університету.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

  Монографії, навчальні посібники
1. Сучасні концепції менеджменту : навч. посіб. / за ред. Л. І. Федулової. –  Київ : Центр учб. літ., 2007. –  536 с.
2. Планування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки : монографія / О. О. Орлов, Є. Г. Рясних, Н. І. Гавловська. – Хмельницький : ХНУ, 2009 – 155 с.
3. Інвестиційний менеджмент : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Є. М. Рудніченко, Є. Г. Рясних, Н. І. Гавловська. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 416 с.
4. Управління розвитком трудового потенціалу України : монографія / [за заг. ред. Г. Г. Савіної] ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : ХНТУ : ПП Вишемирський В. С., 2010. – 372 с.
5. Підприємництво і зовнішньоекономічна діяльність: можливості і ризики України [Текст] : монографія / М. А. Йохна [та ін.] ; за наук. ред. проф. М. А. Йохни. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 347 с.
6. Економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств: оцінювання, моделювання, механізм забезпечення : монографія / Н. І. Гавловська. – Хмельницький : Мельник А. А. [вид.], 2016. – 479 с.
7. Економічна безпека: держава, регіон, підприємство : монографія. В 3 т. Т. 1. / за заг. ред. В. О. Онищенка та Г. В. Козаченко. – Полтава : ПолНТУ, 2016. – 279 с.
8. Управління інноваційними проектами : навч. посіб. / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 247 с.
9. Менеджмент різноманітності в розвитку конкурентоспроможності промислових корпорацій : монографія / В. В. Стадник [та ін.] ; за заг. і наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В. В. Стадник. – Хмельницький : А. С. Гонта, 2017. – 348 с.
  Статті в журналах та збірниках наукових праць
10. Проблеми використання деяких показників операційного аналізу / Н. І. Гавловська // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2003. – № 2, т. 2. – С. 124–126.
11. Роль операційного аналізу у сучасній економічній діяльності та напрямки його удосконалення / Н. І. Гавловська // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки :наук. журн. – Хмельницький, 2003. – № 5, ч. 2, т. 2. – С. 98–102.
12. Формування фінансового результату вітчизняних підприємств / Н. І. Гавловська // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2006. – № 1, т. 1. – С. 49–52.
13. Формування фінансового результату машинобудівних підприємств Хмельницької області / Н. І. Гавловська // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2006. – № 2, т. 2. – С. 49–53.
14. Методика факторного аналізу прибутку: переваги та недоліки / Н. І. Гавловська // Вчені зап. Крим. інж. ун-ту.– Сімферополь : НІЦ КІПУ, 2007. – Вип. 10: Екон. науки. – С. 89–93.
15. Особливості управління логістичними витратами та вибір оптимальних методів їх обліку / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2008. – № 3, т. 1. – С. 220–223.
16. Сучасні тенденції фінансування інноваційних проектів / Н. І. Гавловська, Є. М Рудніченко // Вісн. соц.-екон. дослідж. : зб. наук. пр. / Одес. держ. екон. ун-т. – Одеса, 2008. – № 30. – С. 332–336.
17. Тенденції та проблеми фінансування діяльності машинобудівних підприємств України / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2009. – № 3, т. 2. – С. 53–58.
18. Мотивація персоналу у системі інвестиційного менеджменту / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2010. – № 4, т. 2. – С. 93–98.
19. Специфіка діяльності підприємств в умовах зростання потоків інформації / Н. І. Гавловська, О. М. Козік // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2010. – № 1, т. 2. – С. 16–20.
20. Тактичне планування інвестиційної діяльності промислових підприємств / Н. І. Гавловська, Є. М Рудніченко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2010. – № 3, т. 3. – С. 70–73.
21. Активізація інноваційних процесів на промислових підприємствах в умовах конкурентної боротьби за ринки збуту / Н. І. Гавловська, Є. М Рудніченко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2011. – № 3, т. 2 – С. 118–120.
22. Використання технологічного аудиту при формуванні програми технічного розвитку підприємства на основі інноваційного підходу [Текст] / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2011. – № 4, т. 3. – С. 27–31.
23. Вплив митних органів на економічну безпеку держави / Є. М. Рудніченко, Н. І. Гавловська // Митна безпека. – 2011. – № 1–2. – С. 52–56.
24. Логістичні витрати підприємства: аналіз складу та структури. / Є. М. Рудніченко, Н. І. Гавловська // Економіка. Менеджмент. Підприємництво : зб. наук. пр. / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2011. – № 23(ІІ). – С. 172–179.
25. Вітчизняна податкова реформа: загрози і можливості підприємства. / Є. М. Рудніченко, Н. І. Гавловська // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2012. – № 5, т. 1. – С. 79–82.
26. Інноваційний розвиток регіону: особливості управління. / Є. М. Рудніченко, Н. І. Гавловська // Вісн. соц.-екон. дослідж. : зб. наук. пр. / Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса, 2012. – № 2 (45). – С. 361–364.
27. Консалтинг: характеристика та особливості застосування з метою покращення параметрів економічної безпеки підприємств / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки.– Хмельницький, 2013. – № 3, т. 2. – С. 46–50.
28. Теоретичні передумови конструювання механізму забезпечення економічної безпеки підприємства [Текст] / Н. І. Гавловська // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький,  Хмельницький, 2013. – № 6, т. 2. – С. 254–258. 
29. Еволюція концептів економічної безпеки підприємства / Н. І. Гавловська // Економіка. Менеджмент. Підприємництво : зб. наук. пр. / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2014. – № 26 (ІІ). – С. 171-182.
30. Ідентифікація небезпек, загроз та ризиків діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2014. – № 6, т. 1. – С. 18–23.
31. Об’єктивізація базису формування механізму забезпечення економічної безпеки підприємства / Н. І. Гавловська // Наука й економіка : наук.-теорет. журн. / Хмельниц. екон. ун-т. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3 (35). – С. 151–156.
32. Проблеми зовнішньоекономічної безпеки України / Н. І. Гавловська, Н. С. Амонс // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький,  Хмельницький, 2014. – № 3, т. 2. – С. 217–219.
33. Теоретичний базис системи економічної безпеки підприємств готельно-ресторанної сфери / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький,  Хмельницький, 2014. – № 4, т. 1. – С. 241–245.
34. Вплив активності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на економічну безпеку макрорівня  / Н. І. Гавловська // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2015. – № 4, т. 1. – С. 145–148.
35. Митна складова в системі забезпечення зовнішньоекономічної безпеки держави та суб'єктів господарювання  / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2015. – № 3, т. 1. – С. 175–180.
36. Прийняття стратегічних управлінських рішень щодо формування системи економічної безпеки підприємства із застосуванням математичного апарату теорії ігор  / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2015. – № 2, т. 1. – С. 18–20.
37. Стратегічне управління підприємством: сучасний аспект / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко // Наука й економіка : наук.-теорет. журн. / Хмельниц. екон. ун-т. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 110–114.
38. Background of developing the choice model of an optimal scenario concerning the interaction of the enterprise entity engaged in foreign economic activities with potential contractual counterparties / N. Havlovska // International Journal of Economics and Society. – 2016. – Vol. 2, Iss. 7. – P. 43–49.
39. Formation of the behavioural model of the economic security mechanism functioning concerning foreign economic activities within the system of business management / Y. S. Pohorelov, N. I. Havlovska // The Black Sea Scientific Journal of Academic Research. – 2016. – Vol. 32 (October–November). – С. 9–15.
40. Активізація інноваційно-інвестиційних процесів на підприємствах роздрібної торгівлі в умовах посилення конкурентної боротьби / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2016. – № 1. – С. 155–157.
41. Актуалізація формування нових підходів до забезпечення економічної безпеки вітчизняних підприємств-суб'єктів ЗЕД у контексті євроінтеграції / Н. І. Гавловська // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2016. – № 3, т. 1. – С. 233–237.
42. Безпекоорієнтоване середовище функціонування підприємств-суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності / Н. І. Гавловська // Економіка і регіон : наук. вісн. Полтав. нац. техн. ун-ту ім. Ю. Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 3. – С. 80–85.
43. Вітчизняний та міжнародний досвід фінансування інклюзивної освіти / Н.І. Гавловська, М.М. Рудніченко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2016. – № 6. – С. 40–45.
44. Застосування сучасних технологій управління інноваційним розвитком вітчизняних підприємств / Н. І. Гавловська // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2016. – № 2. – С. 117–119.
45. Імплементація механізму економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства до системи управління підприємством / Н. І. Гавловська, Ю. С. Погорелов // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2016. – № 4. – Т. 1. – С. 7–12.
46. Інституціональна природа економічної безпеки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності / Н. І. Гавловська // Бізнес Інформ. – 2016. – № 5. – С. 26–31.
47. Особливості ідентифікації механізмів управління у процесі забезпечення економічної безпеки вітчизняних підприємств / Н. І. Гавловська // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Міжнар. екон. відносини та світ. госп-во. – Ужгород, 2016. – Вип. 6, ч. 1. – С. 52–55.
48. Оцінювання процесів взаємодії підприємства та потенційних контрагентів у контексті забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності / Н. І. Гавловська // Проблеми економіки : наук. журн. / Н.-д. центр індустріал. пробл. розв. НАН України. – Харків, 2016. - № 3. - С. 127–135.
49. Регулювання параметрів інституційного середовища та специфіки бізнес-процесів зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств / Н.І. Гавловська, В.І. Гавловська // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2016. – № 5, т. 2 – С. 16–20.
50. Трансформація відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності: сучасні реалії / Н. І. Гавловська // Розвиток інституту уповноваженого економічного оператора в контексті імплементації Рамкових стандартів безпеки та полегшення міжнародної торгівлі ВМО : зб. наук. пр. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Хмельницький – м. Ірпінь, 15 верес. 2016 р.). – Хмельницький, 2016. – С. 21–23.
51. Трансформація системи управління підприємством за рахунок впровадження механізму економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства / Н. І. Гавловська // Научният потенциал на света – 2016 : материали за 12-а научна практична конференция (17–25 септември, 2016). – София : "Бал ГРАД-БГ" ООД, 2016. – Т. 2. – С. 27–30.
52. Формування фреймової моделі механізму економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства / Н. І. Гавловська // Бізнес Інформ. – 2016. – № 8. – С. 75–81.
53. Внутрікластерна взаємодія підприємницьких структур-суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності при виході на зовнішні ринки / Н.І. Гавловська, Є.М. Рудніченко // Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 23 листоп. 2017 р.). – Ужгород : Вид-во УжНУ "Говерла", 2017. – С. 359–361.
54. Вплив євроінтеграційних процесів на середовище функціонування та економічну безпеку фінансових установ / Є. М. Рудніченко, Н. І. Гавловська, Л. А. Кримчак // Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі : зб. тез наук.-практ. інтернет-конф., м. Ірпінь –м. Хмельницький, 11-24 верес. 2017 р. – Хмельницький : Н.-д. центр митної справи, 2017. – С. 24–26.
55. Вплив інституціонального середовища на економічну безпеку фінансових установ / Н.І. Гавловська, Є.М. Рудніченко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2017. – № 5. – С. 199–202.
56. Економічна безпека банку: теоретичний базис та системний підхід / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко // Бізнес Інформ. – 2017. – №7 – С. 230-236.
57. Інституціональні підходи до характеристики середовища функціонування підприємств суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності / Н. І. Гавловська // Фінансово-економічний механізм підтримки суб'єктів реального сектору економіки України в умовах дії Угоди про асоціацію з ЄС : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (24 трав. 2017 р.). – Львів, 2017. – С. 20–22.
58. Організація процесів внутрікластерної взаємодії підприємницьких структур-суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності при виході на зовнішні ринки / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2017. – № 4. – С. 100–103.
59. Продовольча безпека та здоров’я населення як елемент економічної безпеки макрорівня / Є. М. Рудніченко, Н. І. Гавловська // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2017. – № 4. – С. 54–57.
60. Продовольча безпека як елемент економічної безпеки макрорівня в умовах глобалізаційних змін / Є. М. Рудніченко, Н. І Гавловська // Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі : зб. тез наук.-практ. інтернет-конф., м. Ірпінь –м. Хмельницький, 11-24 верес. 2017 р. – Хмельницький : Н.-д. центр митної справи, 2017. – С. 12–14.
61. Сучасні виклики економічній безпеці зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств в умовах трансформації зовнішнього середовища / Н. І. Гавловська, Л. А. Кримчак // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2017. – № 2, т. 2. – С. 201–205.
62. Формування базису моделі взаємодії підприємства – суб’єкта ЗЕД з потенційними контрагентами з урахуванням концепції економічної безпеки / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко // Актуальні проблеми економічної безпеки держави, регіону, підприємства : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 трав. 2017 р.) / упоряд. Л. М. Томаневич. – Львів : ЛьвДУВС, 2017. – С. 41–45.
63. Implementation of managerial innovations in the system of providing economic security for subjects of foreign economic activity / Ye. M. Rudnichenko, N. I. Havlovska, S. Y. Yadukha // Науковий вісник Полісся : наук. екон. журн. / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2018. - № 1 (13), ч. 1. – С. 88–94.
64. Економічна безпека фінансових установ в умовах трансформацій інституціонального середовища / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко // Економічна безпека: держава, регіон, підприємство : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. з міжнар. участю, 15 груд. 2017 р.-25 січ. 2018 р. – Полтава : ПолтНТУ, 2018. – С. 27–29.
65. Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості національної економіки : переваги та недоліки / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко, В. І. Гавловська // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2018. – № 1, т. 2. – С. 197–202.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail