Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2016 р.
ГЛАДКИЙ ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ
доктор технічних наук, професор,
заслужений працівник освіти України
   Народився 1 січня 1945 року в с. Фитьків Ланчинського району Івано-Франківської області.
   Закінчивши 1961 року зі срібною медаллю Заболотівську середню школу, вступив до Івано-Франківського філіалу Львівського політехнічного інституту на спеціальність 05.02.01 "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти".
   Після закінчення 1967 року з відзнакою політехнічного інституту був направлений на роботу до Українського поліграфічного інституту ім. І.Федорова (м. Львів).
   З лютого 1967 року працював на посаді асистента Хмельницького філіалу Українського поліграфічного інституту (м. Хмельницький).
   1971 року був мобілізований для проходження служби у лавах Збройних сил СРСР, де виконував обов'язки заступника командира роти по технічній частині.
   Після демобілізації з армії 1973 року вступив до аспірантури при Фізико-механічному інституті АН УРСР (м. Львів) на спеціальність "Металознавство і термічна обробка".
   Після закінчення аспірантури впродовж 1976-1979 рр. працював на посаді молодшого наукового співробітника ФМІ АН УРСР.
   1979 року захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю "Матеріалознавство і термічна обробка" та почав працювати у Хмельницькому технологічному інституті побутового обслуговування (ХТІПО) на посаді старшого викладача кафедри технології машинобудування, а з 1980 року - на посаді доцента кафедри і заступника декана механічного факультету.
   1983 року був вибраний на посаду декана створеного в інституті факультету вечірнього і заочного навчання, на якій пропрацював до 2001 року.
   1998 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" і 2001 року отримав звання професора кафедри технології машинобудування.
   У червні 2001 року у зв’язку з реорганізацією системи підготовки фахівців без відриву від виробництва був призначений на посаду директора новоорганізованого інституту заочного і дистанційного навчання Технологічного університету Поділля.
   З 2001року під керівництвом Я. М. Гладкого розпочато запровадження системи дистанційного навчання в університеті, а з 2009 року - реформування системи підготовки фахівців без відриву від виробництва.
   За період роботи в університеті Ярославом Миколайовичем були розроблені навчальні курси: технічна механіка; опір матеріалів; допуски і посадки; деталі машин; металорізальні верстати; обладнання автоматизованого виробництва; експлуатація і обслуговування машин; експлуатація і обслуговування металорізальних верстатів; розрахунок і проектування металорізальних верстатів; технологія і обладнання ремонту.
   Створена наукова школа "Підвищення зносостійкості інструментальних матеріалів шляхом запровадження спеціальних технологій". Підготовлено п’ять кандидатів технічних наук, з яких двоє продовжують роботу над докторськими дисертаціями. Опубліковано понад 150 наукових праць.
   2005 року указом Президента України Гладкому Я. М. було присвоєно звання "Заслужений працівник освіти України".
   Одружений, має двох онуків.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

  Статті в журналах та збірниках наукових праць
1. Дослідження ефективності іонного зміцнення твердосплавного інструменту / В. Г. Каплун, Я. М. Гладкий, О. В. Снозик // Проблеми трибології. – 1996. – № 1. – С. 81-84.
2. Математическое моделирование предварительного смещения в номинально неподвижном контакте / С. Г. Костогрыз, Я. Н. Гладкий // Проблеми трибології. – 1996. – № 1. – С. 5-14.
3. О некоторых физических особенностях стружкообразования в зоне резания / Я. Н. Глакий // Актуальні проблеми техніки та суспільства : зб. ст. викл. та наук. співробітників Технол. ун-ту Поділля. – Хмельницький, 1996. – Вип. 2. – С. 106-113.
4. Определение параметров контактной зоны при резании материалов, охрупченных метдом водородного насыщения / Р. И. Силин, Н. П. Мазур, Я. Н. Гладкий // Проблеми трибології. – 1996. – № 1. – С. 24-28.
5. Определение температур и контактных нагрузок на поверхностях режущего инструмента методом конечных элементов / Р. И. Силин, Я. Н. Гладкий, Н. П. Мазур, А. А. Бурлаков, В. В. Милько // Актуальні проблеми техніки та суспільства : зб. ст. викл. та наук. співрбітників Технол. ун-ту Поділля. – Хмельницький, 1996. – Вип. 2. – С.  84-90.
6. Підвищення працездатності різального інструменту при його обробці холодом / Я. М. Гладкий // Проблеми трибології. – 1996. – № 2. – С. 17-22.
7. Теоретическое описание процесса водородного охрупчивания во время трения и резания материалов при помощи "бегущего водородного облака" / В. Д. Рудышин, Я. Н. Гладкий, Л. В. Рудышина // Проблеми сучасного машинобудування : зб. наук. пр. – Хмельницький : ТУП, 1996. – С. 22-25.
8. Усталостное распространение трещин в инструментальной стали 9ХС / Я. Н. Гладкий, М. Н. Фельдман, Н. А. Хасан, Нассер Гасан Ахмед // Проблеми сучасного машинобудування : зб. наук. пр. – Хмельницький : ТУП, 1996. – С. 32-35.
9. Дослідження фізико-механічних властивостей конструкційної сталі Ст. 3 під впливом водню з використанням методу акустичної емісії / Я. М. Гладкий, А. А. Бурлаков, І. І. Ковтун // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1997. –  № 1. – С. 22-26.
10. Експериментальна перевірека фізико-математичної моделі впливу водню на величину контактних напружень в зоні різання /  Я. М. Гладкий // Проблеми трибології. – 1997. – № 3. – С. 64-70.
11. Изнашивание как процесс зарождения и развития трещин / А. Г. Кузьменко, Я. Н. Гладкий // Проблеми трибології. – 1997. – № 1. – С. 46-64.
12. Механіка водневого окрихчення при різанні конструкційних матеріалів / Я. М. Гладкий // 3-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові, 21-23 трав. 1997 р. : тези доп. – Львів : Львівська політехніка, 1997.
13. Работоспособность быстрорежущей стали Р6М5 с низкотемпературными покрытиями / Я. Н. Гладкий // Проблем трибології. – 1997. – № 1. – С.  37-41.
14. Повышение работоспособности режущего инструмента за счет нанесения специальных покрытий на его поверхность / Я. Н. Гладкий, А. А. Бурлаков // Проблеми трибології. – 1998. – № 1. – С. 118-120.
15. Працездатність швидкорізальних інструментальних сталей після фрикційного зміцнення / Я. М. Гладкий // Прогресивна техніка і технологія машинобудування, приладобудування і зварювального виробництва :  у 4 т. / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 1998.
16. Про можливість прогнозування впливу корозійно-технологічних середовищ на зносостійкість та циклічну тріщиностійкість металів та сплавів / Я. М. Гладкий // Проблеми трибології. – 1998. – № 3. – С. 36-43.
17. Трибология резания и износа режущего инструмента  Трибология резания. Часть. 1. Проблема резания и износа режущего инструмента (Обзор) / А. Г. Кузьменко, Г. А. Насер, Я. Н. Гладкий // Проблеми трибології. – 1998. – № 2. – С. 142–156.
18. About possibility of prediction of corrosion – technological media influence jn wear-resistance and cyclik crack persistence of metfls and alloys / R. Silin, Y. Gladky, A. Kuzmenko // Tenth world congress on the theory of machines and mechanisms, June 20-24 1999. – University of Ouly, Finland, 1999. – Vol. 6. – P. 2547–2552.
19. До розрахунку важільного механізму затискання ливарних машин для переробки пластмас / Я. М. Гладкий, О. М. Хіблін,  А. М. Ковін, В. Н. Сірацький  // Вимірюв. та обчисл. техніка в технол. процесах. – 1999. – № 4. – С. 44-46.
20. Зародження тріщин малоциклової сталі в інгібованому нейтральному середовищ / О. В. Капінос, Я. М. Гладкий // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1999. – № 6. – С. 170-174.
21. Использование гидридов интерметаллических соединений для повышения работоспособности режущего инструмента и обрабатываемости конструкционных материалов / Я. Н. Гладкий, А. А. Бурлаков,  М. М. Антонова // Водородное материаловедение и химия гидридов металлов (ICHMS'99) :  6-я междунар. конф., Алушта - Крым - Украина, 2-8 сент. 1999 г.,  Киев, 1999. – С. 264-265.
22. Контактні напруженя при різанні інструментами із воденьмісткими покриттями / Я. М. Гладкий, М. П. Мазур // Вісн. Терноп. держ. техн. ун-ту. – 1999. – Т. 4,  № 4. – С. 93-97.
23. Корозионно-усталостное разрушение малоуглеродистой стали, азотированной в тлеющем разряде, в синтетической морской воде / А. В Капинос, В. Г. Каплун, Я. Н. Гладкий // Проблеми трибології. – 1999. – № 2. – С. 30-32.
24. Особливості корозійного та механічного впливу рідких середовищ на корозійно-ерозійне руйнування сталей / Г. М. Никифорчин, О. Т. Цирульник, А. І. Бассараб, Я. М. Гладкий // Проблеми трибології. – 1999. – № 3. – С. 3-11.
25. Підвищення працездатності ріжучого інструмента шляхом нанесення спеціальних покриттів на його поверхню / В. О. Остаф`єв, Р. І. Сілін, Я. М. Гладкий, М. П. Мазур, В. В. Мілько // Машинознавство. – 1999. – № 2. – С. 24-30.
26. The research of structural aspects of constructional materials orthogonal cutting under hydrogen influence with acoustic emission method use / R. I. Silin, A. A. Burlacov, V. P. Roisman, Y. Gladky // Надійність та прогнозування їх ресурсу : доп. міжнар. наук.-техн. конф. (Івано-Франківськ-Яремча, 20-22 верес. 2000 р.) : в 2-х т. – Івано-Франківськ, 2000. – Т. 2. – С. 492–500.
27. The structural aspects of instrumental materials hydroqen wear / R. I. Silin, A. A. Burlacov, Y. Gladky // The Second International Scientific Conference MECHANICS 2000, June 29-Juli 2. –  Rzeszow, 2000. – P. 345-351.
28. Використання комп’ютерної техніки при організації заочного (дистанційного) навчання  / Я. М. Гладкий, В. Д. Каразей // Роль комп’ютеризації навчального процесу в підготовці фахівців : тези доп. наук.-практ. конф., 20-22 груд. 2000  р. –  Івано-Франківськ, 2000.  
29. Водородное изнашивание. Проблемы и реальность / Я. Н. Гладкий, А. А. Бурлаков, С. С. Бысь // Проблеми трибології. – 2000. – № 1. – С. 94-99.
30. Водородное изнашивание. Проблемы и реальность / Я. Н. Гладкий, А. А. Бурлаков, С. С. Бысь // Проблеми трибології. – 2000. – № 1. – С. 95-100.
31. Износостойкость инструментальных материалов в среде газообразного водорода / Я. Н. Гладкий, А. А. Бурлаков, А. Н. Грипачевский, В. В. Тихонович // Проблеми трибології. – 2000. – № 1. – С. 61-66.
32. Исследование особенностей разрушения конструкционных материалов под воздействием водорода с применением метода акустической эмиссии / Я. Н. Гладкий, А. А. Бурлаков, И. И. Ковтун, А. А. Пасечник // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. – № 3, ч. 2. – С. 198-202.
33. Про визначення сил і коефіцієнта тертя на задній поверхні різального інструмента / М. М. Мазур, Я. М. Гладкий, В. В. Милько // Проблеми трибології. – 2000. – № 3-4. – С. 9-11.
34. Ensuring of spring seal ring dimensional stability  / Y.  Gladky, R. Silin, S. Bys // Technika i  technologia montazu maszyn : materialy IV Meedzynarodowej Konferencji Naukovo-Technicznej.– Rzeszow : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2001. – P. 83-88.
35. Взаимосвязь трибологических характеристик материаллов с физико-химическими процессами, протекающими в зоне трения / Я. Н. Гладкий, С. С. Бысь // Зносостійкість і надійність вузлів тертя машин (ЗНМ–2001) : міжнар. наук.-техн. конф., 17-19 жовт. 2001 р. : тези доп. – Хмельницький : ТУП, 2001. – С. 29-30.
36. Взаимосвязь трибологических характеристик материалов с физико-химическими процессами в зоне трения / Я. Н. Гладкий, С. С. Бысь // Проблеми трибології. – 2001. – № 3-4. – С. 203-210.
37. Використання інформаційних технологій при організації дистанційного навчання  / Я. М. Гладкий, В. Д. Каразей // Інформатика та комп`ютерно-орієнтовані технології навчання :  зб. наук. пр.  Всеукр. наук.- практ. конф. (м. Хмельницький, 16-18 трав. 2001 р.). – Київ : Педагогічна Думка, 2001. – С. 192-194.
38. Влияние водорода на трение и изнашивание сталей  / Я. Н. Гладкий, С. С. Бысь, О. Н. Маковкин // Современные металлорежущие системы машиностроения : материалы 2-й Всеукр. студен. конф. – Донецк : ДонГТУ, 2001. – С. 13-17.
39. Водородно-диффузинная механическая обработка конструкционных материалов / Я. Н. Гладкий, Н. П. Мазур, А. А. Бурлаков // Вестн. Нац. техн. ун-та Украины "Киев. политехн. ин-т". – 2001. – Вып. 40. – С. 201-215.
40. Износостойкость детонационных покритий в условиях повышенных температур / Я. Н. Гладкий, В. В. Шепетов, Г. Г. Голомбиевский, С. С. Бысь  // Зносостійкість і надійність вузлів тертя машин (ЗНМ–2001) : міжнар. наук.-техн. конф., 17-19 жовт. 2001 р. : тези доп. – Хмельницький : ТУП, 2001. – С. 47.
41. Износостойкость детонационных покрытий в условиях повышенных температур В. В. Щепетов, Г. Г. Голембиовский, В. Ю. Громенко, Я. Н. Гладкий, С. С. Бысь // Проблеми трибології. – 2001. – № 3-4. – С. 86-89.
42. Комплекс для дослідження процесів в зоні різання / Я. М. Гладкий, М. П. Мазур, С. К. Підченко, В. В. Мілько, А. А. Таранчук // Проблеми трибології. – 2001. – № 1. – С. 157-158.
43. Определение контактных нагрузок и коэффициента трения на задней поверхности режущих инструментов / Я. Н. Гладкий, М. П. Мазур, В. В. Милько // Высокие технологии: развитие и кадровое обеспечение : материалы ХІ междунар. науч.-техн. семинара, 12-17 сент. 2001 г. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2001.
44. Определение контактных нагрузок и коэффициента трения на задней поверхности режущих инструментов / Н. П. Мазур, Я. Н. Гладкий, В. В. Милько // Резание и инструменты в технологических системах : междунар. науч.-техн. сб. / Нац. техн. ун-т "Харков. политехн. ин-т". – Харьков : Изд-во НТУ "ХПИ", 2001. – Вып. 60. – С. 128–132.
45. Підвищення зносостійкості хімічно зміцнених ріжучих інструментів / Я. М. Гладкий, Є. О. Горбатюк, А. Є. Безносов // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2001. – № 3, ч. 1. – С. 41-43.
46. Повышение долговечности опор скольжения авиационной техники / Я. Н. Гладкий,  В. И. Мирненко, Е. Ю. Бельчук, С. С. Бысь  // Зносостійкість і надійність вузлів тертя машин (ЗНМ-2001) : міжнар. наук.-техн. конф., 17-19 жовт. 2001 р. : тези доп. – Хмельницький : ТУП, 2001. – С. 62-63.
47. Повышение долговечности опор скольжения авиационной техники / Е. Ю. Бельчук, В. И. Мирненко, В. Ю. Громенко, Я. Н. Гладкий, С. С. Бысь // Проблеми трибології. – 2001. – № 3-4. – С. 90-93.
48. Структурні особливості спрацювання пружинної сталі 60С2 у водневому середовищу / Я. М. Гладкий, С. С. Бись //5-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові, 16-18 трав. 2001 р. :  тези доп. – Львів : Львівська політехніка, 2001.
49. Структурні особливості спрацювання пружинної сталі 60С2 у водневому середовищу / Я. М. Гладкий, С. С. Бись // Машинознавство. – 2001. – № 11. – С. 21-25.
50. Трибология резания в водородовоздушной бреде / Я. Н. Гладкий, Н. П. Мазур, А. А. Бурлаков, С. С. Бысь // Проблеми трибології. – 2001. – № 1. – С. 159-165.
51. Хіміко-термічні методи нанесення зносотійких покрить / Я. М. Гладкий, Є. О. Горбатюк, В. Д. Каразей, С. С. Бись // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2001. – № 3, ч. 1. – С. 47-49.
52. Дистанційна освіта. Перспективи і реальність на прикладі Технологічного університету Поділля / Я. М. Гладкий, М. Є. Скиба  // Проблеми безперервної освіти в сучасних умовах соціально-економічного розвитку України : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., 14–15 листоп. 2002 р. – Івано-Франківськ, 2002.
53. Дистанційне навчання в системі професійної підготовки фахівців / Г. Красильникова, М. Мазур,  Я. Гладкий // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2002. – № 4. – С. 144-148.
54. Комплексні покриття для водневодифузійної обробки конструкційних матеріалів / Я. М. Гладкий, А. А. Бурлаков, О. М. Маковін // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2002. – № 4, ч. 1. – С. 178-181.
55. Організація дистанційного навчання в Технологічному університеті Поділля / Я. М. Гладкий, В. Д. Каразей  // Зб. наук. пр. / Нац. акад. прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : НАПВУ, 2002. – № 21, ч. 2. – С. 130-133.
56. Особливості програмного забезпечення дистанцiйного навчання / Я. М. Гладкий, М. П. Мазур, М. Л. Яновський // Проблеми безперервної освіти в сучасних умовах соціально-економічного розвитку України : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., 14–15 листоп. 2002 р. – Івано-Франківськ, 2002.
57. Проблеми створення регіональної мережі дистанційного навчання / Я. М. Гладкий, В. Д. Каразей  // Зб. наук. пр. / Нац. акад. прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : НАПВУ, 2002. – № 21, ч. 2. – С. 134-136.
58. Прогнозуюче моделювання процесу різання для інструментів з покриттям / М. П. Мазур, Я. М. Гладкий, В. В. Милько // Резание и инструменты в технологических системах : междунар. науч.-техн. сб. / Нац. техн. ун-т "Харков. политехн. ин-т". – Харьков : Изд-во НТУ "ХПИ", 2002. – Вып. 61. – С. 123–130.
59. Розвиток дистанцiйного навчання в Технологiчному унiверситетi Подiлля / В. Д. Каразей, Г. В. Красильникова, Я. М. Гладкий // Динаміка наукових досліджень : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 28 жовт.-4 листоп. 2002 р. – Дніпропетровськ, 2002. – Т. 1 : Сучасні компютерні інформаційні технології.
60. Роль поверхні тертя у формуванні трибологічних властивостей матеріалу / Я. М. Гладкий, С. С. Бись // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2002. – № 4, ч. 1. – С. 181-186.
61. Створення мережі дистанційного навчання в Подільському регіоні /  Я. М. Гладкий // Проблеми математичного моделювання сучасних технологій (ПММ–2002) : тези доп. міжнар. конф., Хмельницький, 2-4 жовт. 2002 р. – Хмельницький : ТУП, 2002. – С. 32.
62. Энергетика бессервисных трибосистем / И. А. Кравец, В. В. Щепетов, Я. Н. Гладкий // Проблеми трибології. – 2002. – № 2. – С. 12-14.
63. Distance education as a way to enforce life-long leaming in Ukraine / Y. N. Gladky, G .V. Krasilnikova // International Conference on Higher Education Innovation / Iowa State University, Nizhyn State Pedagogical University. – Kiev, 2003.
64. Влияние реологических свойств и состояние поверхности на трибологические характеристики материалов / Я. Н. Гладкий, С. С. Бысь // Високі технології в машинобудуванні : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Вид-во НТУ "ХПІ", 2003. –  Вип. 1 (6). – С.43-50.
65. Вплив водню на формування поверхні тертя та трибологічні властивості матеріалу / Я. М. Гладкий, С. С. Бись // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2003. – № 1. – С. 90-95.
66. Вплив мікропластичності та поверхневої міцності на трибологічні характеристики матеріалів / Я. М. Гладкий, Б. С. Волинський, С. С. Бись // Проблеми трибології. – 2003. – № 2. – С. 158-162.
67. Роль дистанційної освіти в формуванні сучасної особистості / Я. М. Гладкий // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 жовт. 2003 р. – Хмельницький : ТУП, 2003. – С. 47-53.
68. Опыт дистанционного обучения в Хмельницком национальном университете, Украина / Я. Н. Гладкий, Н. Е. Скиба, Н. П. Мазур // Стратегия реформы образования – курс на качество : материалы междунар. симп. рук. высш. учеб. заведений, 18-19 нояб. 2004 г., Казахстан. – Тараз, 2004. – С. 259-263.
69. О взаимосвязи параметров конструктивной прочности с эксплуатационными характеристиками материалов / Я. Н. Гладкий, С. С. Бысь // Динамика роторных систем и вибрационных процессов : сб. тр. III Междунар. науч.-техн. конф., 12-19 дек. 2004 г. Хургада, Египет. - Хмельницький : ХНУ, 2004. – С. 56-70.
70. Автоматизація досліджень процесу тертя та зношення / Я. М. Гладкий, А. А. Таранчук, О. М. Маковкін, О. А. Лаба // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2005. – № 1. – С. 12-16.
71. Вплив термічної обробки на зносостійкість покриттів / Я. М. Гладкий, Г. А. Покришко, Є. М. Заверач, О. М. Маковкін // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2005. – № 5, ч. 1, т. 1. – С. 27-30.
72. Дослідження параметрів дифузії водню в матеріалі трубопроводів крекінг-печей методом мас-спектрометрії / Я. М. Гладкий, А. А. Бурлаков // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2005. – № 1. – С. 21-25.
73. Програмно-апаратний комплекс для проведення трибологічних досліджень / Я. М. Гладкий, В. В. Милько, Ю. В. Таран, О. Маковкін // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2005. – № 5, ч. 1, т. 2. – С. 155-158.
74. Трибологія зносостійких покрить / Я. М. Гладкий, О. М. Маковкін, С. С. Бись // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2005. – № 6, т. 2. – С. 19-23.
75. Built-up edge during friction and wear of high strength tool steels / Y. Gladky, O. Makovkin // 7th International Symposium (Insycont’06). Energy and Environmental  Aspects of Tribology, September 14th-16th. – Cracow, 2006. – P. 123-132.
76. Автоматизація  лабораторного обладнання / Я. М. Гладкий, О. М. Маковкін // Материали шестой ежегодной Промышленной конференции, 20-24 февр. 2006 г., п. Славское, Карпаты. – Киев, 2016. – С. 147-149.
77. Наростоутворення при терті та зношуванні високоміцних інструментальних сталей / Я. М. Гладкий, О. М. Маковкін // Резание и инструмент в технологических системах : междунар. науч.-техн. сб. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2006. – Вып. 70. – С. 120-131.
78. Прогнозування зносостійкості інструментальних матеріалів в умовах тертя та зношування / О. М. Маковкін, Я. М. Гладкий, В. В. Милько // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2006. – № 6. – С. 168-172.
79. Прогнозування зносостійкості інструментальних матеріалів методами математичного моделювання / О. М. Маковкин, В. В. Милько, А. М. Гладкий // Машинобудування України очима молодих:  прогресивні ідеї-наука-виробництво : тези доп. Шостої Всеукр. молодіж. наук.-техн. конф., 25-28 жовт. 2006 р. – Хмельницкий : ХНУ, 2006.
80. Прогнозування працездатності відповідальних елементів обладнання нафтохімії та енергетики / Я. М. Гладкий, А. А. Бурлаков // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2006. – № 2, т. 2. – С. 100-106.
81. Феноменологічні особливості тертя та зношування високоміцних інструментальних сталей / Я. М. Гладкий, О. М. Маковкін // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2006. – № 2, т. 2. – С. 126-131.
82. Дистанційне навчання у Хмельницькому національному університеті / М. Є. Скиба, М. П. Мазур, Я. М. Гладкий // Комп’ютерні технології в Хмельницькому національному університеті : інформ. зб. / за ред. С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – С. 31–39.
83. Упрочнение инструментальной стали ХВГ композитом на основе двойного карбида титана – хрома / А. П. Уманский, В. П. Коновал, И. А. Подчерняева, А. Д. Панасюк, Я. Н. Гладкий, О. Н. Маковкин // Сверхтвердые материалы. – 2007. – № 4. – С. 67-74.
84. Використання інформаційних новітніх технологій у підготовці фахівців інженерних спеціальностей / М. П. Мазур, Я. М. Гладкий, В. В. Милько // Сучасні технології в машинобудуванні : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Вид-во НТУ "ХПІ", 2008. – Вип. 2. – С. 227–231.
85. Працездатність спеціальних покрить на інструментальних матеріалах / Я. М. Гладкий, В. В. Милько, С. С. Бись // Високі технології в машинобудуванні : зб. наук. пр. /  Нац. техн. ун-т  "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Вид-во НТУ "ХПІ", 2008. – Вип. 2 (17). – С. 77-87.
86. Дослідження працездатності інструментальних матеріалів зі спеціальними покриттями / Я. М. Гладкий, В. В. Милько, С. С. Бись, О. М. Маковкін // Основи інноваційно-наукових напрямів діяльності Хмельницького національного університету : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – С. 188-196.
87. Підвищення точності дослідження трибологічних характеристик матеріалів / Я. М. Гладкий, А. А.  Бурлаков,  С. С.  Бись, В. В.  Мілько, О.М.Маковкін // Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань "Машинобудування та металообробка", "Інженерна механіка", "Металургія та матеріалознавство") / Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк : Вид-во ЛНТУ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 100-103.
88. Програмний комплекс для розрахунку на працездатність об'єктів на основі методу скінчених елементів / Я. М. Гладкий, А. А. Бурлаков // Основи інноваційно-наукових напрямів діяльності Хмельницького національного університету : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – С. 197-205.
89. Використання сучасних інформаційних технологій у підготовці фахівців інженерних спеціальностей / Я. М. Гладкий, В. В. Милько // Інформаційні технології в освіті : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 7. – С. 27-32.
90. Hydrogen-diffusion machining of constructional materials / Y. N. Gladky, O. N. Makovkin // IV Українсько-Польські наукові діалоги : міжнар. наук. конф., 11–14 жовт. 2011 р., м. Яремче : тези наук. пр. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – С. 143-145.
91. Працездатність матеріалів зі зносостійкими покриттями / Я. М. Гладкий, О. М. Маковкін // Проблеми трибології. – 2011. – № 3. – С. 39-43.
92. Роль зносостійких покриттів у формуванні працездатності інструментальних матеріалів / Я. М. Гладкий, О. М. Маковкін, М. П. Мазур, В. В. Милько // Современные проблемы производства и ремонта в промышленности и на транспорте : материалы ХІ Междунар. науч.-техн. семинара (21-25 февр. 2011 г., г. Свалява, Карпаты). – Киев : [АТМ Украины], 2011. – С. 52–56.
93. Використання модульного середовища для навчання у підготовці фахівців інженерних спеціальностей / Я. М. Гладкий, В. В. Милько // Комп’ютеризація освітньої діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 37-42.
94. Дистанційне навчання як новий крок в історичному розвитку сучасної освіти  / М. Є. Скиба, Я. М. Гладкий // Дистанційне навчання в університеті: досягнення і перспективи : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 3-11.
95. Локальні центри як невід'ємна частина інформаційної системи дистанційного навчання / Я. М. Гладкий // Дистанційне навчання в університеті: досягнення і перспективи : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 43-47.
96. Износостойкость детонационных покрытий системы FeAl2-Ti-Si при нагружении трением в условиях повышенных температур / Я. Н. Гладкий, Е. Н. Лисовой // Проблеми трибології. – 2013. – № 2. – С. 82-88.
97. Особливості використання дистанційних технологій у викладанні інженерних дисциплін / Я. М. Гладкий, В. В. Милько // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ : наук.-техн. журн. / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2013. – № 1 (46). – С. 273-279.
98. Трибоповедінка інструментальних сталей У8А та ХВГ в процесі тертя та зношування / Я. М. Гладкий, О. М. Маковкін // Проблеми трибології. – 2013. – № 4. – С. 12-19.
99. Изнашивание детонационных аморфно-кристаллических покрытий при нагружении трением / В. П. Бабак, Я. Н. Гладкий, Е. В. Харченко, В. В. Щепетов // Проблеми трибології. – 2014. – № 3. – С. 28-34.
Патенти України
100. Пат. 12010 Україна, МПК B 22 F 3/24. Спосіб підвищення зносостійкості різального інструмента / Я. М. Гладкий, В. В. Мілько  ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 200507234 ; заявл. 20.07.05 ; опубл. 16.01.06, Бюл. № 1.
101. Пат. 22093 A Україна, МПК C 21 D 7/00, C 23 C 16/00. Спосіб підвищення тріщиностійкості інструмента / Я. М. Гладкий, Р. І. Сілін, В. І. Семенюк ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – №  96020516 ; заявл. 13.02.96 ; опубл. 30.04.98, Бюл. № 2.
102. Пат. 23912 A Україна, МПК C 23 C 14/00, C 23 C 14/58. Спосіб підвищення стійкості ріжучого інструменту та оброблюваності конструкційних матеріалів / Р. І. Сілін, Я. М. Гладкий, А. А. Бурлаков, В. О. Остаф'єв ; заявник і патентовласник Р. І. Сілін, Я. М. Гладкий, А. А. Бурлаков, В. О. Остаф'єв. – №  97020492 ; заявл. 06.02.97 ; опубл. 31.08.98, Бюл. № 4.
103. Пат. 29595 Україна, МПК G 01 B 21/06. Спосіб підвищення точності вимірювання лінійного зношування / Я. М. Гладкий , С. К. Підченко, А. А. Таранчук, О. М. Маковкін, О. А. Лаба ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – №  u 200702611 ; заявл. 12.03.07 ; опубл. 25.01.08, Бюл. № 2.
104. Пат. 37618 A Україна, МПК C 23 F 11/00. Спосіб захисту сталі від малоциклової корозійної втоми в нейтральному середовищі / Я. М. Гладкий, О. В. Капінос  ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 2000021095 ; заявл. 24.02.00 ; опубл. 15.05.01, Бюл. № 4.
105. Пат. 39602 A Україна, МПК G 01 N 3/58.  Спосіб визначення сил на задній поверхні різального інструменту / М. П. Мазур, Я. М. Гладкий, В. В. Мілько ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 2000116202 ; заявл. 02.11.00 ; опубл. 15.06.01, Бюл. № 5.
106. Пат. 58676 A Україна, МПК B 23 Q 11/10. Спосіб подачі газоподібного водню в зону різання / Я. М. Гладкий, А. А. Бурлаков, В. В. Мілько, О. М. Маковкін ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 2002054431 ; заявл. 30.05.02 ; опубл. 15.08.03, Бюл. № 8.
107. Пат. 66171 A Україна, МПК B 23 P 15/28, C 23 C 28/00. Багатошарове покриття для металорізального інструменту / Я. М. Гладкий, О. М. Маковкін ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 2003087505 ; заявл. 11.08.03 ; опубл. 15.04.04, Бюл. № 4.
  Додатково дивись: Гладкий Ярослав Миколайович [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад. Ж. В. Підлісна. – Текст. дані. – Хмельницький : ТУП, 2000. – 16 с. – (Бібліографія праць вчених університету). – Режим доступу : http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/b_Gladkiy.html . – Назва з екрана.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail