Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2015 р.
ГОМОНЮК ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА
доктор педагогічних наук, професор   Народилась 29 травня 1968 року в м. Хмельницькому.
   Закінчивши 1992 року з відзнакою Кам’янець – Подільський державний педагогічний інститут ім. В. П. Затонського за спеціальністю "Педагогіка і методика початкового навчання", отримала призначення у Хмельницьку ЗОШ І-ІІІ ступенів №22 на посаду вчителя початкових класів (1992 - 1999 рр.).
   З 1999 - 2001 рр. працювала провідним фахівцем відділу професійного добору та психологічного забезпечення, викладачем кафедри соціально-економічних дисциплін у Хмельницькій Національній академії Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького. 2001 року захистила кандидатську дисертацію на тему "Розвиток етнопедагогічної культури майбутніх офіцерів у навчально-виховному процесі" під керівництвом доктора психологічних наук, професора Томчука М. І.
   2004 року присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки і психології Хмельницького державного університету. Протягом 2009 - 2012 рр. навчалась у докторантурі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
   2012 року захистила докторську дисертацію на тему "Теоретичні та методичні основи формування професійно-педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах" під керівництвом члена – кореспондента Національної АПН України, академіка АН вищої освіти України, доктора педагогічних наук, професора Р. С. Гуревича.
   Учене звання професора кафедри практичної психології та педагогіки Хмельницького державного університету було присвоєно 2013 року.
   Автор понад 100 публікацій з проблем військової освіти, професійної підготовки соціальних педагогів, професійно-педагогічної культури майбутніх фахівців соціальної, соціально-педагогічної, соціономічної сфер.
   Викладає дисципліни: "Педагогіка", "Педагогіка і психологія вищої школи", "Етнопсихологія" на гуманітарно-педагогічному факультеті ХНУ.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

Монографії, навчальні посібники
1. Методичні вказівки до проведення фахової практики для студентів спеціальності "Соціальна педагогіка" / уклад. О. М. Гомонюк. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 18 с.
2. Етнопедагогіка : курс лекцій для спец. "Соціальна педагогіка" / О. М. Гомонюк. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 118 с.
3. Етнопедагогіка : метод. вказівки до вивч. курсу для підготов. студ. зі спец. "Соціальна педагогіка". – Хмельницький : ТУП, 2003. – 22 с.
4. Загальна і порівняльна педагогіка : метод. вказівки до вивч. курсу для підготов. студ. спец. "Соціальна педагогіка" / О. М. Гомонюк. –  Хмельницький : ТУП, 2003. – 43 с.
5. Методичні вказівки щодо проведення культурно-дозвіллєвої практики / О. М. Гомонюк. – Хмельницький : ХДУ, 2004. – 72 с.
6. Ознайомча, соціально-виховна та соціально-педагогічна практика : метод. вказівки для студ. спец. "Соціальна педагогіка" /  уклад.:  О. М. Гомонюк, А. М. Шеремет. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 76 с.
7. Наскрізна програма психолого-педагогічних практик : метод. вказівки для студ. спец. "Практична психологія" / уклад.: О.М. Гомонок, Т.В. Комар, Г.В. Первушина. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 158 с.
8. Порівняльна педагогіка в схемах і таблицях: навч. посіб. / О. М. Гомонюк, В. Ч. Купчишина, Ю. І. Сердюк, А. С. Сіцінський. –  Хмельницький : ХНУ, 2010. – 342 с.
9. Етнопсихологія : навч. посіб. / О. М. Гомонюк, В. Ч. Купчишина, Ю. І. Сердюк. – Хмельницький : НАДПСУ, 2011. – 232 с.
10. Формування професійно-педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах  : монографія / О. М. Гомонюк ; Хмельниц. нац. ун-т. – Вінниця : Планер, 2011.  – 399 с.
11. Кваліфікаційна робота : метод. вказівки до її підготов. та захисту для студ. спец. "Практична психологія" / О. М. Гомонюк, Р. С. Гуревич, Є. М. Потапчук. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 91 с.
Статті в журналах та збірниках наукових праць
12. Використання ділових ігор у професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів / О. М. Гомонюк // Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України. Сер. : Пед. та психол. науки. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2010. – № 52. – С. 11-15.
13. Концептуальні засади компетентнісного підходу до професійно-педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів / О. М. Гомонюк // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : матеріали IIІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 19 листоп. 2010 р.). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2010. – С. 59. – (Психолого-педагогічні й Філологічні науки).
14. Моделювання професійно-педагогічної культури майбутнього соціального педагога / О. М. Гомонюк // Проблеми становлення та самореалізації творчої особистості майбутніх фахівців гуманітарного спрямування: зміст, форми та методи підготовки : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Хмельницький, 14–15 трав. 2010 р. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – С. 21–23.
15. Порівняльний аналіз системи підготовки майбутніх соціальних педагогів у Німеччині та Австрії / О. М. Гомонюк // Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України. Сер. : Пед. та психол. науки. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2010. – № 56. – С. 29-33.
16. Професійно-педагогічна культура соціального педагога - спосіб творчої саморелізації особистості / О. М. Гомонюк // Наук. записки / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія : зб. наук. пр. – Вінниця : Планер, 2010. – Вип. 30. – С. 150-154.
17. Структура професійно-педагогічної культури майбутнього соціального педагога з позицій компетентнісного підходу / О. М. Гомонюк  // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Київ-Вінниця, 2010. - Вип. 26. - С.208-214.
18. Сучасний зарубіжний досвід розвитку професійно-педагогічної культури у соціального працівника/соціального педагога / О. М. Гомонюк // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2010. – № 1. – С. 76–81.
19. Визначення коефіцієнта ефективності формування професійно-педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів / О. М. Гомонюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Вінниця : ТОВ фірма "Планер", 2011. – Вип. 28. – С. 255-262.
20. Втілення зарубіжного досвіду формування професійно-педагогічної культури майбутнього фахівця соціальної сфери у практику роботи вітчизняних ВНЗ / О. М. Гомонюк // Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації : тези доп. VI Всеукр. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ХІСТ Університету "Україна", 2011. – С. 188-192.
21. Експериментальна перевірка ефективності забезпечення перевірка формування професійно-педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів / О. М. Гомонюк // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Хмельницький, 17 листоп. 2011 р. – Хмельницький : ХІСТ Університету "Україна", 2011. – С. 60-64.
22. Експериментальне дослідження формування професійно-педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів / О. М. Гомонюк // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2011. – № 6. – С. 115-125.
23. Зарубіжний досвід формування професійно-педагогічної культури майбутнього фахівця соціальної сфери / О. М. Гомонюк // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту : зб. наук. пр. Пед. науки.– Запоріжжя, 2011. – № 1 (14). – С. 22-27.
24. Особливості розвитку професійно-педагогічної культури майбутніх фахівців соціальної сфери в західноєвропейських країнах / О. М. Гомонюк // Наук. вісн. Чернів. ун-ту Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. – Чернівці : Рута, 2011. – Вип. 335. – С. 35-44.
25. Підготовка майбутніх соціальних педагогів у Росії / О. М. Гомонюк // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Сер.: Соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський : ПП Медобори – 2006, 2011. – Вип. 16. – С. 42-49.
26. Спрямованість змісту практичної підготовки на розвиток професійно-педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів / О. М. Гомонюк // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Сер.: Педагогіка. Соц. робота. – Ужгород, 2011. – Вип. 21. – С. 41-45.
27. Формування професійно-педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів у процесі вивчення фахових дисциплін / О. М. Гомонюк // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців за соціономічним профілем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 22-23 квіт. 2011 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2011. – С. 122-124.
28. Значення творчості у практичній діяльності соціальних педагогів / О. М. Гомонюк, Т. В. Комар // ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери" (15 листоп. 2012 р.) : тези доп. – Хмельницький : ХІСТ Університету "Україна ", 2012. – С. 78-81.
29. Основні підходи до визначення поняття "педагогічна культура" / О. М. Гомонюк // Зб. наук. пр. Хмельниц. ін.-ту  соц. технологій Ун-ту "Україна". – Хмельницький : ХІСТ, 2012. – № 5. – С. 53-58.
30. Особливості формування професійно-педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів / О. М. Гомонюк // Роль та місце психолого-педагогічної підготовки в професійному розвитку та становленні особистості сучасного фахівця в умовах євроінтеграції : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Хмельницький, 19-20 квіт. 2012 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 106-108.
31. Особливості формування професійно-педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів з позицій компетентнісного підходу / О. М. Гомонюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. : зб. наук. пр. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма "Планер ".  – Вип. 33. – С. 286-291.
32. Педагогічні традиції та їх місце в духовній культурі народу / О. М. Гомонюк // Педагогіка духовності: реалії та перспективи духовного виховання в сучасному світі : тези доп. І Регіон. міжгалуз. наук.-практ. конф., м. Шепетівка, 18 жовт. 2012 р. – Шепетівка, 2012. – С. 2-3.
33. Професійно значущі якості майбутнього соціального педагога – важлива складова його професійно-педагогічної культури // Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України. Сер. : Пед. та психол. науки. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2012. – № 63. – С. 28-34.
34. Професійно-педагогічна культура майбутнього соціального педагога як синтез професійних компетентностей // Зб. наук. пр. Хмельниц. ін.-ту  соц. технологій Ун-ту "Україна". – Хмельницький : ХІСТ, 2012. – № 6. – С. 42-46.
35. Розкриття сутності поняття "соціально-педагогічна діяльність " у працях вітчизняних та зарубіжних дослідників / О. М. Гомонюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма "Планер ", 2012. – Вип. 32. – С. 273-279.
36. Роль куратора у вихованні студентської молоді // Деструктивні емоційні стани учнів: ґенеза, психологічні механізми, профілактика та корекція : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (20 листоп. 2012 р.) / за наук. ред. М. І. Томчука, С. М. Томчука. – Вінниця, 2012. – С.19-23.
37. Спецкурс "Професійно-педагогічна культура майбутнього соціального педагога" – складова формування професійно-педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Сер. : Педагогіка, психологія : зб. наук. пр. – Вінниця :ТОВ "Нілан ЛТД", 2012. – Вип. 38. – С. 84-88.
38. Технології формування гуманістичного стилю професійної діяльності майбутніх соціальних педагогів // Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. пр. / за ред. М. М. Козяра, Н. Г. Ничкало. – Л. : ЛДУ БЖД, 2012. – Ч. 2. – С. 201-204.
39. Формування професійно-педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів через організацію волонтерської діяльності / О. М. Гомонюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма "Планер ", 2012. – Вип. 29. – С. 344-350.
40. Використання інтерактивних методів навчання у підготовці майбутніх фахівців соціальної сфери / О. М. Гомонюк // Zbior raportow naukowych. Wykonane na materialach Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji „Wplyw badan naukowych. (28.04.2013 -30.04.2013 ). –Bydgoszcz: Wydawca: Sp. z o.o. "Diamond trading tour", 2013. – Czesc 3/3. – S. 49-52.
41. Використання технології орт фоліо для забезпечення розвитку професійної компетентності майбутніх практичних психологів / О. М. Гомонюк // Актуальні проблеми підвищення професійної компетентності майбутніх психологів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Хмельницький, 27 лют. 2013 р. – Хмельницький : ХІСТ Ун-ту "Україна", 2013. – С .30-34.
42. Допрофесійна підготовка майбутніх соціальних педагогів / О. М. Гомонюк // Зб. наук. пр. Хмельниц. ін-ту соц. технологій Ун-ту "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1. – С. 64-68
43. Забезпечення розвитку професійної компетентності студентів шляхом використання інтерактивних технологій навчання / О. М. Гомонюк, І. С. Делик // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Хмельницький, 25–26 квіт. 2013 р.). – Хмельницький, 2013. – С. 114-115.
44. Інноваційні підходи до формування активної особистості майбутнього фахівця соціальної сфери / О. М. Гомонюк // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (14 листоп. 2013 р.). – Хмельницький : ХІСТ Ун-ту "Україна", 2013. – С. 34-37.
45. Інформаційна компетентність майбутнього фахівця соціономічної сфери як складова його професійно-педагогічної культури / О. М. Гомонюк // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні технології навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців" м Львів, 9-10 жовтня 2013 р./ ред. колегія : д.пед.н, проф. Васянович Г.П. (голов. ред.) ". – Львів : "СПОЛОМ", 2013. – С.285-288.
46. Ключові компетентності соціального педагога / О. М. Гомонюк // Педагогіка і психологія проф. освіти : наук.-метод. журн. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти НАПН України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л., 2013. – № 1. – С. 135-142.
47. Особливості підготовки майбутнього фахівця соціальної сфери у Великій Британії / О. М. Гомонюк, Л. П. Якубовська // Зб. наук. пр. Хмельниц. ін-ту соц. технологій Ун-ту "Україна". – Хмельницький, 2013.  – № 2. – С. 43-48.
48. Технологія портфоліо як засіб фіксації особистісних інтересів і навчальних досягнень студентів / Л. П. Якубовська,  О. М. Гомонюк // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : VI Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 15 листоп. 2013 р.). – Хмельницький : НАДПСУ, 2013. – С. 598-601.
49. Значення методу проектів для розвитку професійно-педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів // Психолого-педагогічні засади розвитку та корекції особистості у навчально-виховному процесі / за наук. ред. М. І. Томчука // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Вінниця : ПП "ТД "Едельвейс і К", 2014. – С. 25-28.
50. Комунікативна компетентність майбутнього фахівця соціономічної сфери як складова професійно-педагогічної культури / О. М. Гомонюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма "Планер ".  – Вип. 37. – С. 176-180.
51. Основні вимоги до кваліфікаційних робіт студентів - майбутніх практичних психологів // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 24-25 ківт. 2014 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2014. – С. 84-86.
52. Особливості використання технологій змішаного навчання // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Хмельницький, 27 листоп. 2014 року. – Хмельницький : ХІСТ Ун-ту "Україна", 2014. – С. 42-45.
53. Особливості формування професійно-педагогічної культури майбутнього педагога початкової школи // Формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. В. С. Литньова, Н. Є. Колесник, Т. В. Наумчук. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 34-38.
54. Педагогічні умови формування професійно значущих якостей у майбутніх реабілітологів // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім.. Лесі Українки. Педагогічні науки : наук. журн. – Луцьк, 2014. – № 8 (285). – С. 87-91.
55. Рецензія на монографію О.М. Куцевол "Теоретико-методичні основи розвитку креативності майбутніх учителів літератури // Порівняльна проф. педагогіка : наук. журнал / голов. ред. Н. М. Бідюк. – К.- Хмельницький : ХНУ, 2014. – № 3, т. 4. – С. 190-193.
56. Складові професійно-педагогічної культури майбутнього фахівця соціономічної сфери з позицій компетентнісного підходу / О. М. Гомонюк // Актуальні проблеми вищої професійної освіти : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 берез. 2014 р. / за заг. ред. Е. В. Лузік, О. М. Акмалдінової. – К.: НАУ, 2014. – С. 48-49.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail