Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 14.03.2019 р.
ГОРОШКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
доктор технічних наук, професор   Андрій Володимирович Горошко народився 1977 року в м. Хмельницькому. Навчаючись у середній школі в класі з поглибленим вивченням фізики і математики, брав участь у міських олімпіадах, паралельно навчався в обласній художній школі.
   1994 року після закінчення на відмінно загальноосвітньої школи вступив до Технологічного університету Поділля, який з відзнакою закінчив у 1999 році.
   Того ж року вступив до аспірантури за спеціальністю 05.02.02 – машинознавство. Під час навчання в аспірантурі Технологічного університету Поділля брав активну участь у науково-дослідних роботах кафедри прикладної механіки.
   З 2002 року – асистент кафедри прикладної механіки; з 2003 р. – старший викладач, з 2004 р. працює на посаді доцента.
   У 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Комп’ютерна акустико-емісійна діагностика технічного стану деталей і конструкцій" у Івано-Франківському національному університеті нафти і газу.
   З 2004 р. брав активну участь у дослідженнях, спрямованих на забезпечення працездатності різноманітних деталей і вузлів машин, роторних та електронних систем. Результати цих наукових досліджень містять основу докторської дисертації.
   У 2007 р. отримав вчене звання доцента кафедри прикладної механіки.
   У 2007 р. отримав грант від Міжнародної федерації машин і механізмів (IFToMM) і взяв участь у Всесвітньому конгресі у м. Безансон (Франція).
   З 2012 р. опублікував 12 статей у закордонних виданнях, що індексуються у Scopus і Web of Science, на сьогодні має індекс Хірша 3.
   З 2013 р. був виконавцем і відповідальним виконавцем трьох держбюджетних тем.
   У 2016 р. зайняв перше місце на обласному конкурсі науково-дослідних робіт.
   У 2017 році захистив докторську дисертацію на тему "Методи оцінювання конструкційної міцності і зниження вібрацій механічних систем на основі обернених задач" у Спеціалізованій Вченій раді при Національному університеті "Львівська політехніка" й отримав науковий ступінь доктора технічних наук.
   Окрім викладацької діяльності виконує громадську роботу.
   З 2010 р. є головою Хмельницької обласної організації спілки наукових та інженерних об’єднань України.
   З 2016 р. є головою українського національного комітету Міжнародної федерації з теорії машин і механізмів (IFToMM).
   З 2005 р. був відповідальним секретарем більше 30-ти Міжнародних наукових конференцій, які були організовані і проведені вищезгаданими організаціями. Підтримує наукові зв’язки з багатьма провідними вченими Польщі, Словаччини, Литви, Латвії, Ізраїлю, Грузії, Азербайджану, Молдови тощо.
   Одружений, разом з дружиною виховує сина.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

Монографії
1. Обернені задачі параметричної ідентифікації механічних систем : [монографія] / Горошко А. В., Ройзман В. П. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 245, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 205-221.
2. Quality and Reliability of Technical Systems: Theory and Practice. Vol. 2. August / A. Goroshko, V. Royzman, M. Zembytska. – Kaunas : JVE Book Series on Vibroengineering, 2018. – 310 p.
Статті в журналах та збірниках наукових праць
3. Mechanical strength and hermiticity of moisture protection units of thinfilm and electrolytic capacitors / V. Royzman, A. Goroshko, A. Bubulis // International Conference and Exhibition for Power Electronics, Intelligent Motion Power Quality : official conference proceedings of the 8th International PCIM China Conference, 2–4 June, 2009, Shanghai, China. – Stuttgart : Mesago PCIM GmbH, 2009. – P. 101–105.
4. Multiple inverse problem / V. Royzman, A. Goroshko // Journal of vibroengineering. – 2012. – Vol. 14, Iss. 3. – C. 1417–1424.
5. Cтан проблеми забезпечення якісного проектування структурно-складних технічних виробів та технологічних процесів їх виготовлення / А. В. Горошко, В. П. Ройзман // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2012. – № 5. – С. 59-68.
6. Труднощі одержання ефективних математичних моделей технічних виробів та технологічних процесів їх виготовлення / А. В. Горошко, В. П. Ройзман // Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов : сб. тр. X Междунар. науч.-техн. конф., 20-27 нояб. 2012 г., г. Эйлат (Израиль). – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 95–102.
7. Identification of physical and mechanical properties of compound by solving inverse problems / A. V. Goroshko, V. P. Royzman, A. Bubulis // Vibroengineering Procedia of International Conference “Vibroengineering – 2013”, 17–19 September 2013. – Druskininkai, Lithuania, 2013. –  Vol. 1. – P.  81–86.
8.  Методи обробки емпіричних даних, що підпорядковуються багатомодальним законам розподілу / А. В. Горошко, В. П. Ройзман // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2013. – № 4. – С. 195–201.
9. Обработка экспериментальных данных, подчиняющихся многомодальным законам распределения / А. В. Горошко, В. П. Ройзман // Петерб. журн. электроники. – 2013. – № 3 (76). – С. 105–112.
10. Представление и обработка статистических данных, не подчиняющихся унимодальным законам распределения / А. В. Горошко, В. П. Ройзман // Машиностроение и инженерное образование. – 2013. – № 3. – С. 60–67.
11. Про застосування гаусової суміші для статистичної обробки емпіричних даних / А. В. Горошко, В. П. Ройзман // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах : міжнар. наук.-техн. журн. / Хмельниц. нац. ун-т, Укр. технолог. акад. – Хмельницький, 2013. – № 3. – С. 138–142.
12. Розрахунок допустимих значень параметрів об’єктів у випадку полімодальності їх імовірнісних розподілів / А. В. Горошко, В. П. Ройзман // Вібрації в техніці та технологіях : наук.-техн. журн. / Вінниц. нац. аграр. ун-т. –  Вінниця, 2013. – № 4. – С. 19–26.
13.  Шляхи підвищення точності розв'язків зворотних задач / А. В. Горошко, В. П. Ройзман // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2013. – № 6. – С. 60–69.
14. Construction and practical application of hybrid statistically-determined models of multistage mechanical systems / A. Goroshko, V. Royzman, J. Pietraszek // Mechanika. – 2014. – Vol. 20, No 5. – P. 489–493.
15. Experience Formulating and Solving Inverse Problems for Strength Design of Electronic Equipment [Electronic resource] / A. Goroshko // American Association for Science and Technology (AASCIT). Communications. – 2014. – Vol. 1, Iss. 2. – P. 40-43. – Access mode : http://www.aascit.org/communications/paperInfo?journalId=940&paperId=575. – Title from the screen.
16. Methods for testing and optimizing composite ceramics-compound joints by solving inverse problems of mechanics / A. V. Goroshko, V. P. Royzman, A. Bubulis, K. Juzenas // Journal of Vibroengineering. – 2014. – Vol. 16, Iss. 5. – P. 2178–2187.
17. Solution of inverse problems of dynamics of an aircraft engine turbopump to reduce its vibration. / A. V. Goroshko, V. P. Royzman // Proceedings the sixth world congress "Aviation in the XXI-st century" - "Safety in Aviation and Space Technologies", September 23-25, 2014. – Kyiv, 2014. – Vol. 1. – P. 1.5.31–1.5.34.
18. The heuristic approach to the selection of experimental design, model and valid pre-processing transformation of DoE outcome / J. Pietraszek, A. Goroshko // Advanced Materials Research. – 2014. – Vol. 874. – P. 145–149.
19. Досвід постановки і розв'язання задачі параметричного синтезу допусків в конструкції дискових конденсаторів / А. В. Горошко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2014. – № 6. – С. 148–152.
20. Исследование динамики и снижение виброактивности турбонасосного агрегата путем решения обратных задач / А. В. Горошко, В. П. Ройзман // Машиностроение и инженерное образование. – 2014. – № 1. – С. 29–35.
21. Обернена задача динаміки турбонасосного агрегату / А. В. Горошко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2014. – № 3. – С. 152–158.
22. Обернена задача ідентифікації фізико-механічних характеристик матеріалів структурно-складних технічних систем / А. В. Горошко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2014. – № 4. – С. 135–139.
23. Параметричний синтез допусків як множинна обернена задача забезпечення працездатності складних технічних систем / А. В. Горошко, В. П. Ройзман // Проблемы машиностроения  : междунар. науч.-техн. журн. / Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного. – Киев, 2014. – Т. 17, № 4. – С. 43–50.
24. Підвищення ефективності розв'язання обернених задач, що описуються лінійними моделями / А. В. Горошко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2014. – № 5. – С. 44–49.
25. Синтез допусків як множинна обернена задача міцності дискових конденсаторів / А. В. Горошко, В. П. Ройзман // Современные достижения в науке и образовании : сб. тр. ІХ междунар. науч. конф., 22-29 сент. 2014 г ., г. Нетания (Израиль). – Хмельницький : ХНУ, 2014. – С. 28–34.
26. Уточнення методу обробки статистичних даних / А. В. Горошко, В. П. Ройзман // Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України. Серія: Військ. та техн. науки / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2014. – № 1 (61). – С. 304–313.
27. Bootstrap Identification of Confidence Intervals for the Non-Linear DoE Model / J. Pietraszek, R. Norbert, M. Stojek, A. Goroshko, M. Kolomycki // Applied Mechanics and Materials. – Switzerland : Trans Tech Publications, 2015. – Vol. 712. – P. 11-16.
28. Cтатистичні методи розв’язання лінійних некоректно поставлених задач у випадку полімодального розподілу ймовірностей виміряних даних / А. В. Горошко, В. П. Ройзман // Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України. Серія: Військ. та техн. науки / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2015. – № 3. – С. 226–241.
29. Statistical Methods for Providing the Stability of the Solutions of Inverse Problems and Their Application to Decrease Rotor Vibroactivity / A. V. Goroshko, V. P. Roizman // Journal of Machinery Manufacture and Reliability. – 2015. – Vol. 44, Iss. 3. – P. 232–238.
30. The Principal Component Analysis of Tribological Tests of Surface Layers Modified with IF-WS2 Nanoparticles / J. Pietraszek, J. Korzekwa, A. Goroshko  // Applied Mechanics and Materials. – Switzerland : Trans Tech Publications, 2015. – Vol. 235. – P. 9–15.
31. Забезпечення міцності дискових конденсаторів шляхом розв’язання обернених задач міцності / А. В. Горошко, В. П. Ройзман // Радіоелектронні і комп’ютерні системи : наук.-техн. журн. / Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2015. – № 4. – С. 5–12.
32. Забезпечення працездатності вузла тертя механічної системи літакового відповідача  / А. В. Горошко, В. П. Ройзман // Проблеми трибології : міжнар. наук. журн. / Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015 – № 4. – С. 54–63.
33. Застосування методу головних компонент для усіченої оцінки найменших квадратів під час розв'язання оберненої задачі ідентифікації ексцентриситетів ротора  / А. В. Горошко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2015. – № 6. – С. 49–53.
34. Метод ідентифікації параметрів моделей складних технічних систем // Вібрації в техніці та технологіях : наук.-техн. журн. / Вінниц. нац. аграр. ун-т. –  Вінниця, 2015. – № 3 (79). – C. 44–49.
35. Метод пробних параметрів у задачі ідентифікації ротора з метою зменшення його вібрацій / А. В. Горошко, В. П. Ройзман // Нафтогазова енергетика : всеукр. щокв. наук.-техн. журн. / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ,  2015. – № 2. – С. 53–58.
36. Обратные задачи обеспечения заданного уровня качества сложных технических систем / А. В. Горошко, В. П. Ройзман // Машиностроение и инженерное образование. – 2015. – № 3. – С. 31–44.
37. Синтез допусків в задачі забезпечення якості виробництва елементів герметизовної радіоелектронної апаратури  / А. В. Горошко, В. П. Ройзман // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах : міжнар. наук.-техн. журн. / Хмельниц. нац. ун-т, Укр. технолог. акад. – Хмельницький, 2015. – № 4. – С. 167–174.
38. Статистические методы обеспечения устойчивости решений обратных задач и их применение для снижения виброактивности роторов / А. В. Горошко, В. П. Ройзман // Проблемы машиностроения и надежности машин. – 2015. – № 3. – С. 50–57.
39. Balancing of turbomachine rotors by increasing the eccentricity identification accuracy / A. Goroshko, V. Royzman, V. Ostasevicius // Mechanika. – 2016. – Vol. 22 (3). – P. 206–211.
40. Increase in Solution Stability of Ill Conditioned Dynamics Problems / A. V. Goroshko, V. P. Royzman // Journal of Machinery Manufacture and Reliability. – 2016. – Vol. 45, Iss. 1. – Р. 21–24.
41. Study of the stability and accuracy of the eccentricity identification algorithm in fast-revolving rotor balancing problems / A. V. Goroshko, V. P. Royzman, O. V. Barmina // Journal of Machinery Manufacture and Reliability. – 2016. – Vol. 45, Iss. 3. – P. 227–232.
42. Забезпечення працездатності вузлів машин шляхом розв'язання обернених задач / А. В. Горошко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2016. – № 1. – С. 150–159.
43. Исследование устойчивости и точности алгоритма идентификации эксцентриситетов в задачах балансировки быстровращающихся роторов / А. В. Горошко, В. П. Ройзман, О. В. Бармина // Проблемы машиностроения и надежности машин. – 2016. – № 3. – C. 42-48.
44. Методи підвищення точності параметричної ідентифікації роторів / А. В. Горошко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2016. – № 3. – С. 151–156.
45. Обеспечение работоспособности механических систем путем решения обратных задач / A. Горошко, В. Ройзман, Я. Петрашек // Second Georgian-Polish Scientific & Technical Conference "Europe-Asia Transport Bridge" (Tbilisi, Georgia, October 11–14, 2016). – Р. 71–81.
46. Повышение устойчивости решения плохо обусловленных обратных задач динамики / А. В. Горошко, В. П. Ройзман // Проблемы машиностроения и надежности машин. – 2016. – № 6. – С. 24–28.
47. Призначення допустимих дисбалансів для високошвидкісних роторів / А. В. Горошко // Вібрації в техніці та технологіях : Всеукр. наук.-техн. журн. / Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2016. – № 2. – С. 69–76.
48. Стійкість алгоритмів ідентифікації гнучких роторів / А. В. Горошко, В. П. Ройзман // Вібрації в техніці та технологіях : Всеукр. наук.-техн. журн. / Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2016. –№ 1. – С. 23–29.
49. The impact of laser welding parameters on the mechanical properties of the weld [Electronic resource] / Norbert Radek, Jacek Pietraszek, Andrii Goroshko // AIP Conference Proceedings 2017, 020025 (2018). – Vol. 2017, Iss. 1. – Access mode :  https://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.5056288?class=pdf. – Title from the screen.
  Патенти України
50. Пат. 95044 Україна, МПК G 01 N 3/08, G 01 N 25/00. Спосіб визначення фізико-механічних характеристик матеріалів / А. В. Горошко, Є. В. Коробко, С. А. Петращук, В. П. Ройзман ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201406757 ; заявл. 16.06.2014 ; опубл. 10.12.2014, Бюл. № 23.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail