Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 29.01.2019 р.
ГОВОРУЩЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА
доктор технічних наук,
старший науковий співробітник, доцент
   Народилась 1 березня 1980 року в м. Хмельницькому.
   У 2002 р. закінчила з відзнакою Технологічний університет Поділля (м. Хмельницький). Має фах магістра комп’ютерної інженерії.
   З 2002 по 2004 р. – асистент кафедри комп’ютерних систем і мереж Технологічного університету Поділля (01.01.2004 р. Технологічний університет Поділля реорганізований у Хмельницький державний університет; 01.09.2004 р. Хмельницький державний університет перейменовано у Хмельницький національний університет).
   З 2004 по 2007 р. – асистент кафедри системного програмування Хмельницького національного університету.
   У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології.
   З 2007 по 2008 р. – старший викладач кафедри системного програмування Хмельницького національного університету.
   З 2008 р. по 2016 р. – доцент кафедри системного програмування Хмельницького національного університету.
   У 2010 році здобула вчене звання старшого наукового співробітника.
   У 2011 році отримала вчене звання доцента.
   З 2016 р. по 2017 р. – виконуюча обов’язки завідувача кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування Хмельницького національного університету.
   З 2017 р. – завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування Хмельницького національного університету. У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології на тему: «Теоретичні та прикладні засади інформаційної технології оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до програмного забезпечення».
   Автор понад 200 наукових та методичних публікацій, в т.ч. 60 статей у фахових наукових виданнях України, більше 20 публікацій в іноземних індексованих виданнях, 2 монографії, 2 навчальних посібники та 9 авторських свідоцтв.
   З 2008 по 2013 р. – лауреат Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

  Монографії, навчальні посібники
1. Проектування інтерфейсів користувача : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Поморова О. В., Говорущенко Т. О. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 206 с. : іл., табл.
2. CASE-оценка критических программных систем = CASE-assessment of critical software systems : в 3 т. / под ред. В. С. Харченко ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "ХАИ". – Харьков, 2012. – (Проект "TEMPUS-SAFEGUARD"). Т. 1 : Качество = Quality / В. О. Мищенко, О. В. Поморова, Т. А. Говорущенко. – 2012. – 200 с. : ил., табл.
3. Методологія оцінювання достатності інформації для визначення якості програмного забезпечення : монографія / Говорущенко Т. О. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 310 с. : іл., табл.
4. Комп'ютерна логіка: практикум : навч. посіб. / Говорущенко Т. О. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 294 с. : іл., табл.
  Статті в журналах та збірниках наукових праць
5. Аналіз методів та засобів оцінки якості програмних систем / О. В. Поморова, Т. О. Говорущенко // Радіоелектронні і комп’ютерні системи : наук.-техн. журн. / Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2009. – № 6. – С. 148–158.
6. Аналіз та опрацювання метрик якості програмного забезпечення на етапі проектування / О. В. Поморова, Т. О. Говорущенко, С. Я. Тарасек // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2010. – № 1. – С. 54–63.
7. Інтелектуальний метод оцінювання результатів проектування та прогнозування характеристик якості програмного забезпечення / О. В. Поморова, Т. О. Говорущенко // Радіоелектронні і комп’ютерні системи : наук.-техн. журн. / Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2010. – № 6. – С. 211–218.
8. Інтелектуальна підтримка процесу оцінювання і прогнозування складності та якості програмного забезпечення / О. В. Поморова, Т. О. Говорущенко // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". Комп’ютерні системи та мережі. – Львів, 2011. – № 717. – С. 134–141.
9. Інтелектуальна система оцінювання і прогнозування складності та якості програмного забезпечення / Т. О. Говорущенко // Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. / Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2011. – № 5. – С. 47–54.
10. Оцінювання результатів проектування та прогнозування характеристик якості програмного забезпечення / О. В. Поморова, Т. О. Говорущенко, О. С. Онищук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2011. – № 2. – С. 168–178.
11. Реалізація  та  дослідження  нейромережної  складової  методу  оцінювання  та  прогнозування  якості програмного забезпечення / О. В. Поморова, Т. О. Говорущенко, М. В. Козак // Наук. вісн. Чернів. нац. ун-ту. Комп’ютерні системи та компоненти : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – Т. 2, вип. 1. – С. 19–26.
12. The Intelligent Decision Support System for Choice of Software Project / O. Pomorova, T. Hovorushchenko // Journal of Information, Control and Management Systems. – 2012. – Vol. 10, No. 1. – P. 87–96.
13. Визначення ефективності метрик якості на етапі проектування програмного забезпечення / Т. О. Говорущенко, Є. В. Питлик // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2012. – № 2. – С. 149–155.
14. Дослідження особливостей вбудованих функцій пакету Matlab для масштабування вхідних даних штучної нейронної мережі оцінювання якості програмного забезпечення / О. В. Поморова, Т. О. Говорущенко //  Радіоелектронні і комп’ютерні системи : наук.-техн. журн. / Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2012. – № 5. – С. 219–224.
15. Оцінювання ефективності метрик складності програмного забезпечення / Т. О. Говорущенко, А. В. Бачинський // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2012. – № 2. – С. 171–179.
16. Intelligent Assessment and Prediction of Software Characteristics at the Design Stage / O. Pomorova, T. Hovorushchenko // American Journal of Software Engineering and Applications. – 2013. – Vol. 2 (2). – P. 25–31.
17. Аналіз галузі оцінювання якості програмного забезпечення / Т. О. Говорущенко // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". Комп’ютерні системи та мережі. – Львів, 2013. – № 773. – С. 41–48.
18. Дослідження відомих моделей оцінювання характеристик програмного забезпечення / Т. О. Говорущенко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2013. – № 1. – С. 117–121.
19. Сучасні проблеми оцінювання якості програмного забезпечення / О. В. Поморова, Т. О. Говорущенко // Радіоелектронні і комп’ютерні системи : наук.-техн. журн. / Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2013. – № 5. – С. 319–327.
20. Використання ретроспективного аналізу (backcasting) на етапі проектування для забезпечення якості програмного забезпечення / Т. О. Говорущенко // Радіоелектронні і комп’ютерні системи : наук.-техн. журн. / Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2014. – № 6. – С. 33–38.
21. Забезпечення якості програмних продуктів / Т. О. Говорущенко // Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. / Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2014. – № 14. – С. 10–20.
22. Method of Evaluating the Success of Software Project Implementation Based on Analysis of Specification Using Neuronet Information Technologies [Electronic resource] / T. Hovorushchenko, A. Krasiy // Proceedings of the 11th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (ICTERI-2015), Lviv, Ukraine, May 14-16, 2015. = CEUR-WS. – Vol. 1356. – P. 100–107. – Mode of access:  http://ceur-ws.org/Vol-1356/paper_5.pdf . – Title from the screen.
23. Метод прогнозування успішності програмних проектів на основі аналізу прогнозованих значень характеристик програмного забезпечення / А. В. Красій, Т. О. Говорущенко // Радіоелектроніка, інформатика, управління : наук. журн. / Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2015. – № 2. – С. 54-61.
24. Information Technology of Predicting the Characteristics and Evaluating the Success of Software Projects Implementation [Electronic resource] / A. Krasiy, T. Hovorushchenko // Proceedings of the 12th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (ICTERI 2016), Kyiv, Ukraine, June 21-24, 2016. = CEUR-WS. – Vol. 1614. – P. 87–102. – Mode of access: http://ceur-ws.org/Vol-1614/paper_11.pdf. – Title from the screen.
25. Models and Methods of Evaluation of Information Sufficiency for Determining the Software Complexity and Quality Based on the Metric Analysis Results / T. Hovorushchenko // Central European Researchers Journal. – 2016. – Vol. 2, Iss. 2. – P. 42–53.
26. Ontological Approach to the Assessment of Information Sufficiency for Software Quality Determination [Electronic resource] / T. Hovorushchenko, O. Pomorova // Proceedings of the 12th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (ICTERI 2016), Kyiv, Ukraine, June 21-24, 2016. = CEUR-WS. – Vol. 1614. – P. 332–348. – Mode of access: http://ceur-ws.org/Vol-1614/paper_94.pdf. – Title from the screen.
27. Метод оцінки достатності інформації для визначення складності та якості програмного забезпечення на основі порівняльного аналізу онтологій / Т. О. Говорущенко, О. В. Поморова // Радіоелектронні і комп’ютерні системи : наук.-техн. журн. / Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2016. – № 6. – С. 59–68.
28. Метод оцінювання достатності інформації для визначення якості програмного забезпечення на основі зваженої онтології / Т. О. Говорущенко, О. В. Іванов, О. О. Павлова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2016. – № 5. – С. 146–156.
29. Method of Evaluating the Weights of Software Quality Measures and Indicators / T. Hovorushchenko // Application and Theory of Computer Technology. – 2017. – Vol. 2, No. 2, Iss. 2. – P. 16–25.
30. Говорущенко Т. О. Моделювання процесу оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до програмного забезпечення / Т. О. Говорущенко, О. В.  Поморова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2017. – № 6. – С. 70–80.
31. Інформаційна технологія оцінювання достатності інформації для визначення якості програмного забезпечення / Т. О. Говорущенко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2017. – № 3. – С. 186–195.
32. Improving the input information for medical software requirements specifications using ontology-based intelligent agent / T. Hovorushchenko, O. Pavlova, M. Fedula // Proceedings of the 1st International Workshop on Informatics & Data-Driven Medicine (IDDM 2018), Lviv, Ukraine, November 28-30, 2018. ­= CEUR-WS. – Vol. 2255. – P. 113–125. – Mode of access: http://ceur-ws.org/Vol-2255/paper11.pdf. – Title from the screen.
33. Information Technology for Assurance of Veracity of Quality Information in the Software Requirements Specification / T. Hovorushchenko // Advances in Intelligent Systems and Computing. – 2018. –Vol. 689. – P. 166–185.
34. Information Technology of Evaluating the Sufficiency of Information on Quality in the Software Requirements Specifications [Electronic resource] / T. Hovorushchenko, O. Pomorova // Proceedings of the 14th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (ICTERI 2018), Kyiv, Ukraine, May 14-17, 2018. = CEUR-WS. – Vol. 2104. – P. 555–570. – Mode of access: http://ceur-ws.org/Vol-2104/paper_228.pdf. – Title from the screen.
35. Methodology of Evaluating the Sufficiency of Information for Software Quality Assessment According to ISO 25010 / T. Hovorushchenko //  Journal of Information and Organizational Sciences. – 2018. – Vol. 42, No. 1. – P. 63–85.
36. Визначення впливу характеристик CodeStyle на характеристики якості програмного забезпечення / Т. О. Говорущенко, М. А. Боднар, А. С. Стасенко // Вчені зап. Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. Серія : Техн. науки. – Київ, 2018. – Т. 29 (68), ч. 1, № 1. – С. 125–130.
37. Діяльність інтелектуального агента для оцінювання інформації у специфікаціях вимог до програмного забезпечення / О. О. Павлова, Т. О. Говорущенко, О. В. Іванов // Штучний інтелект = Artificial intelligence : наук.-теорет. журн. / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем штуч. інтелекту. – Київ, 2018. – № 2. – С. 66–75.
38. Інформаційна технологія підтримки планування роботи викладача та кафедри закладу вищої освіти / Т. О. Говорущенко, В. М. Стецюк, І. Ю. Лопатто // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2018. – № 6, т. 1. – С. 98–104.
39. Метод використання технології eye-tracking у проектуванні інтерфейсів користувача / Т. О. Говорущенко, В. С. Гончарук, К. О. Кобель // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2018. – № 2. – С. 167–175.
40. Метод оцінювання кількості автоматично генерованого програмного коду / Т. О. Говорущенко, В. М. Стецюк, Я. Л. Новицький // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2018. – № 2. – С. 191–196.
41. Метод формування інформаційного портрету користувача в мережі Інтернет / Т. О. Говорущенко, Д. М. Медзатий, В. С.  Семенюк // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". Інформаційні системи та мережі. – Львів, 2018. – № 887. – С. 75–80.
42. Моделювання діяльності інтелектуального агента на основі онтологічного підходу для оцінювання специфікацій вимог до програмного забезпечення / Т. О. Говорущенко, О. В. Поморова, О. О. Павлова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2018. – №  4. – С. 128–137.
43. Роль візуалізації та геймифікації у вивченні основ алгоритмізації та програмування / Т. О. Говорущенко // Вісн. Нац. техн. ун-ту "ХПІ". Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2018. – № 22 (1298). – С. 60–65.
44. Сучасні проблеми оцінювання початкових етапів життєвого циклу програмного забезпечення / Т. О. Говорущенко, О. О. Павлова // Електротехнічні та комп’ютерні системи : науч.-техн. журн. / Одес. нац. политехн. ун-т. – Одеса, 2018. – № 27 (103). – С. 165–175.
45. Method of Activity of Ontology-Based Intelligent Agent for Evaluating the Initial Stages of the Software Lifecycle / T. Hovorushchenko, O. Pavlova // Advances in Intelligent Systems and Computing. – 2019. – Vol. 836. – P. 169–178.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail