Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2015 р.
ГРІТЧЕНКО АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ
доктор педагогічних наук, професор


   Народився 26 вересня 1964 року в м. Умань Черкаської області.
   1987 року закінчив Уманський державний педагогічний інститут ім. П.Г. Тичини за спеціальністю "Загальнотехнічні дисципліни з додатковою спеціальністю "Фізика"", отримавши кваліфікацію вчителя загальнотехнічних дисциплін та фізики (диплом НВ № 800794).
   Після закінчення педагогічного інституту залишився працювати в рідному виші. Працював асистентом кафедри машинознавства та основ виробництва (1988 р.), асистентом кафедри трудової і професійної підготовки (1988 - 1990 рр.), асистентом кафедри загальнотехнічних дисциплін (1990 - 1993 рр.), старшим викладачем кафедри загальнотехнічних дисциплін (1993 - 1996 рр.), старшим викладачем кафедри організації технологій виробництва. (1996 - 1998 рр.)
   Кандидат педагогічних наук із травня 1995 року.
   Дисертацію на тему "Подготовка учителя к обучению учащихся технологии и технике современного сельского хозяйства" за спеціальністю 13.00.01 - "Теорія та історія педагогіки" захистив у спеціалізованій вченій раді Українського державного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (диплом ДК № 007904).
   Вчене звання доцента кафедри загальнотехнічних дисциплін присвоєно в червні 2001 року.
   З 1998 - 2003 рр. займав посаду доцента кафедри загальнотехнічних дисциплін, а з 2003 - 2006 рр. - завідувача кафедри техніко-технологічних дисциплін Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини.
   Упродовж 2006 – 2009 рр. – докторант Уманського державного педагогічного університету з відривом від виробництва.
   З 02.11.2009 – 01.09.2010 рр. працював доцентом кафедри техніко-технологічних дисциплін, а з 01.10.2010 – 01.09.2011 рр. займав посади професора кафедри техніко-технологічних дисциплін та завідувача кафедри художньої та технічної творчості.
   Доктор педагогічних наук із жовтня 2010 р. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук захистив в Інституті вищої освіти АПН України на тему "Теорія і методика підготовки майбутнього вчителя трудового навчання до формування в учнів системи знань сучасного аграрного виробництва" за спеціальністю 13.00.04 – "Теорія і методика професійної освіти".
   З 2011 – 2012 рр. обіймав посаду професора, завідувача кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій Уманського державного педагогічного університету.
   Протягом 2012-2013 навчального року працював у державному вищому навчальному закладі "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди" на посадах професора, завідувача кафедри загальнотехнічних дисциплін і методики викладання трудового навчання та креслення.
   Вчене звання професора кафедри загальнотехнічних дисциплін і методики викладання трудового навчання та креслення присвоєно у квітні 2013 року.
   З 01.07.2013 р. – професор, завідувач кафедри теорії та методики трудового і професійного навчання гуманітарно-педагогічного факультету Хмельницького національного університету.
   Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти III-IV рівнів акредитації - 26 років.
   Виступає опонентом на захистах дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата (4 опонування) та доктора педагогічних наук (3 опонування ).
   Входить до складу спеціалізованих рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня: доктора педагогічних наук в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (спеціальності 13.00.07 - теорія і методика виховання та 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) та кандидата педагогічних наук у Хмельницькому національному університеті (спеціальність 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти)
   Здійснює керівництво науковою роботою здобувачів наукового ступеня кандидата педагогічних наук.
   Має 111 публікацій, із них 69 наукового та 42 навчально-методичного характеру, у тому числі 47 наукових публікацій у фахових виданнях.    У Хмельницькому національному університеті не працює з 31 серпня 2015 року.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

  Монографії, навчальні посібники
1. Теорія і методика підготовки майбутнього вчителя трудового навчання до формування в учнів системи знань сучасного аграрного виробництва: монографія / А. Г. Грітченко. – Умань : СПД Жовтий, 2009. – 406 с.
2. Основи аграрного виробництва. Інтегрований курс навчальних дисциплін Модуль 3. Сільськогосподарські машини : метод. посіб. для самост. вивч. курсу за кредитно-модульною системою навчання / А. Г. Грітченко. – Умань : СПД Жовтий, 2009. – 214 с.
3. Технології аграрного виробництва : навч.-метод. посіб. для для самост. вивч. курсу за кредитно-модульною системою навчання / А. Г. Грітченко. – Умань : СПД Жовтий, 2010. – 226 с.
4. Інноваційні технології у навчальному процесі : навч.-метод. посіб. / уклад. А.Г. Грітченко. – Умань : СПД Жовтий, 2013. – 281 с.
  Статті в журналах та збірниках наукових праць
5. Інтеграційно-диференційований підхід до професійної підготовки вчителя трудового навчання з формування в учнів системи знань сучасного аграрного виробництва / А. Грітченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : РВЦ "Софія", 2009. – Вип. 29. - С. 22-27.
6. Методичні аспекти розробки електронного посібника з курсу "Технології аграрного виробництва" професійної підготовки вчи-теля трудового навчання / А. Г. Грітченко // Інформаційні технології і засоби навчання : електрон. наук. фахове вид. – 2009. – № 1 (9) – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/ITZN/em9/content/09gagtpt.htm. – Назва з екрана.
7. Проектування цілісного процесу професійної підготовки майбутнього вчителя трудового навчання з формування в учнів системи знань сучасного аграрного виробництва / А. Грітченко // Вища освіта України. – 2009. – № 3 (додаток 1).  –Темат. вип. : Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. – К. : Гнозис, 2009. – С. 155-160.
8. Професійне становлення вчителя трудового навчання в умовах сільської школи / А. Г. Грітченко // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2009. – № 7–8. – С. 41–45.
9. Компетентність як інтеграційна характеристика сучасного вчителя трудового навчання /А. Г. Грітченко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Київ-Вінниця : ДОВ Вінниця, 2010. – Вип. 26. – С. 218–223
10. Принципы отбора содержания подготовки учителя технологического образования к формированию у учащихся знаний основ современного аграрного производства / А. Г. Гритченко // Актуальные проблемы технологического образования сельских школьников : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 28-29 окт. 2010 г. – Армавир : РИЦ АГПА, 2010. – С. 15–20.
11. Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі вищого навчального закладу / А. Грітченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : РВЦ "Софія", 2011. – Вип. 39 (1). - С. 97–103.
12. Электронный учебник – современное средство профессиональной подготовки специалиста в вузе / А. Г. Гритченко // Межвузовский сборник научных трудов "Ценности профессиональной деятельности современного педагога". - Черкассы-Ульяновск : УИПКПРО, 2011. – С. 154–160.
13. Викладач у системі професійної підготовки майбутнього вчителя технологічної освіти / А. Г. Грітченко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – Вип. 5. - С. 100–106.
14. Навчання учнів сільської школи основам сучасного аграрного виробництва / А. Г. Грітченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012 – Вип. 40. - С. 15–21.
15. Особенности профессиональной подготовки учителя технологий для сельской школы / А. Г. Грітченко // Materialy VIII Migdzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji "Naukowa przestrzen Europy – 2012". Pedagogiczne nauki. – Przemysl : Nauka I studia, 2012. - С. 43–45.
16. Педагогічна діятельність викладача у системі професійної підготовки майбутнього вчителя технологічної освіти / А. Г. Грітченко // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 26. - С.85–89
17. Підвищення педагогічної ефективності навчання при використанні мультимедіа / А. Грітченко, М. Захаревич // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Київ-Вінниця : ДОВ Вінниця, 2012. – С. 134–140.
18. Роль практично-діяльнісної компетентності вчителя іноземної мови у навчальному середовищі загальноосвітньої школи / А. Г. Грітченко, І. А. Грітченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012 – Вип. 40. - С. 90–95.
19. Сучасна трудова підготовка молоді в умовах сільського соціуму / А. Грітченко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма "Планер", 2012. – Вип. 29. – С. 138–143.
20. Сучасні інформаційні технології у наукових дослідженнях / А. Г. Грітченко // Інформаційні технології і засоби навчання : електрон. наук. фахове вид. – 2012. – Т. 28, № 2. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/ITZN/2012_2/654-1990-1-RV.pdf. – Назва з екрана.
21. Розробка та впровадження програмних навчальних засобів у практику професійної підготовки вчителя технологічної освіти / А. Г. Грітченко // Інформаційні технології і засоби навчання : електрон. наук. фахове вид. – 2013. – Т. 33, № 1. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/ITZN/2013_1/797-2581-2-ED.pdf. – Назва з екрана.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail