Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2015 р.
ГРИГОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
доктор історичних наук, професор


   Народився 28 вересня 1948 р. в селі Сербинівка Старокостянтинівського району Хмельницької області.
   Упродовж 1967-1969 рр. служив у лавах Збройних сил СРСР спочатку в Ленінградському, а згодом у Московському військових округах.
   З 1969-1973 рр. навчався на історичному факультеті Кам’янець-Подільського педагогічного інституту (тепер - Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка).
   Ще у студентські роки опублікував ряд газетних статей. Дипломна робота "Народне повстання 1768 року на Правобережній Україні в освітленні революціонера-демократа Т.Г. Шевченка. Поема "Гайдамаки", виконана під керівництвом професора Л.А. Коваленка, державною екзаменаційною комісією була оцінена як оригінальне, самостійне дослідження і дістала високу оцінку. Рада історичного факультету від 21 червня 1973 р. ухвалила рекомендувати випускника О.П. Григоренка для вступу в аспірантуру Інституту історії АН УРСР. Кандидатська дисертація на тему "Шефська допомога робітничого класу колгоспному селянству в 1971-1975 рр. (На матеріалах Української РСР)" була захищена достроково.
   Після закінчення аспірантури залишився працювати в цьому ж інституті на посаді молодшого наукового співробітника відділу сучасної історії України.
   Протягом 1979 - 1989 рр. викладав у Кам’янець-Подільському педагогічному інституті.
   Переїхавши до м. Хмельницького 1989 року, почав працювати в Хмельницькому Технологічному інституті (тепер Хмельницький національний університет). Працював на посадах завідувача кафедр: історії та культури, історії держави та права, міжнародної інформації, міжнародної інформації та країнознавства.
   У грудні 1995 року захистив докторську дисертацію в Інституті історії України НАН України на тему "Участь молоді в сільськогосподарському виробництві України: Проблеми. Уроки. (1960-1980-ті рр.)".
   1997 року присвоєно вчене звання професора.
   1998 року за запрошенням ректора Національної академії Прикордонних військ України імені Б. Хмельницького генерал-лейтенанта Б. М. Олексієнка почав працювати в академії. Обирався членом ученої ради академії, членом спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій. За період роботи в академії за сумлінне виконання конституційного обов’язку з підготовки офіцерських кадрів для Прикордонних військ України неодноразово нагороджувався ректором академії Почесними грамотами, подяками від Голови Державного комітету з охорони державного кордону України. Був занесений до Галереї Слави видатних випускників Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, а також до галереї "Провідні дослідники історії Хмельниччини" Державного архіву Хмельницької області.
   З 1 серпня 2007 року працює в Хмельницькому національному університеті.
   За вагомі здобутки в науково-дослідній роботі неодноразово нагороджувався Почесною премією ректором Хмельницького національного університету.
   2013 року за особистий науковий внесок у створення та видання праць з історії Поділля та населених місць, розвиток краєзнавчого руху на Хмельниччині став лауреатом премії Хмельницької обласної організації Національної спілки краєзнавців України в галузі дослідження та популяризації історії міст і сіл імені почесного професора Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка Івана Стасюка
   2014 року двічі удостоювався Почесної грамоти виконавчого комітету Хмельницької міської ради за вагомі внески в піднесення національно-визвольного руху українського народу кінця 80-х - початку 90-х років ХХ століття та дослідження і висвітлення славного історичного минулого, традицій і звичаїв мешканців міста Хмельницького.
   Опублікував понад 510 праць, серед них шість монографій, навчальних посібників та навчально-методичних видань: "Актуальні проблеми історії України" (19,76 ум. друк. арк.); "Методика проведення семінарських занять з навчальної дисципліни "Актуальні проблеми історії України" (9,18 ум. друк. арк.); "Історія України. Курс лекцій" (22,5 ум. друк. арк.); "Самостійна робота курсантів при підготовці до занять з вітчизняної історії" (22,90 ум. друк. Арк.) та ін., за якими навчаються студенти та курсанти вищих військових навчальних закладів. Наукові праці друкувалися в Болгарії, Естонії, Польщі, Росії. Крім актуальних проблем вітчизняної історії активно досліджує питання релігієзнавства, культурології, всесвітньої історії, педагогіки, соціології, економіки, літературознавства, історичного краєзнавства тощо.
   Є доктором історичних наук, професором кафедри міжнародної інформації та країнознавства Хмельницького національного університету, академіком Міжнародної академії інформатизації, членом Національної спілки краєзнавців України, автором багатьох монографічних узагальнень, посібників, наукових статей з різних галузей знань гуманітарного напрямку.
   У Хмельницькому національному університеті не працює з 31 серпня 2015 року.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

  Монографії, навчальні посібники
1. Підготовка молоді України до праці в сільському господарстві. 1960-1994 / О. П. Григоренко. - Хмельницький, 1995.  - 79 с.
2. Молодь і соціально-економічні відносини на селі / О. П. Григоренко, В. С. Лісовський. - Хмельницький : ТУП, 1998. - 197 с.
3. Актуальні проблеми історії України : навч. посіб. / О. П. Григоренко. - Хмельницький : НАДПСУ, 2004. - 339 с.
4. Методика проведення семінарських занять з навчальної дисципліни "Актуальні проблеми історії України" : навч.-метод. посіб. / О. П. Григоренко. - Хмельницький : НАДПСУ, 2006. - 162 с.
5. Історія України : курс лекцій / О. П. Григоренко. - Хмельницький : НАДПСУ, 2007. - 386 с.
6. Самостійна робота курсантів при підготовці до занять з вітчизняної історії : навч.-метод. посіб. / О. П. Григоренко. - Хмельницький : НАДПСУ, 2007. - 395 с.
7. Микола Скиба: людина, вчений, ректор / О. М. Завальнюк, О. П. Григоренко ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2009. - 19 с.
8. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька область : монографія / О. П. Григоренко [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Завальнюка ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.]. - К. : Знання України, 2010. - 447 с.
9. Радомир Іванович Сілін: життєвий шлях і творчі вершини вченого / О. Григоренко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України , Хмельниц. нац. ун-т. - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. - 52 с.
10. Володимир Захар'єв: "...Й до скону буду тільки ним ідти" : (з нагоди 50-річного ювілею) / О. П. Григоренко ; Хмельн. обл. осередок Всеукр. творчої спілки "Конгрес літераторів України". -  Хмельницький : Цюпак А. А., 2013. -  128 с. -  (Бібліотечка альманаху "Медобори" ; вип. 9)
  Статті в журналах та збірниках наукових праць
11. Шефська допомога робітничого класу працівникам сільського господарства УРСР в роки дев’ятої п’ятирічки / О. П. Григоренко // Укр. іст. журн. - 1977. - № 6. - С. 63-71.
12. З досвіду шефства робітничого класу УРСР над селом у 1971-1975 рр. / О. П. Григоренко // Укр. іст. журн. - 1978. - № 9. - С. 81-85.
13. Поема Т. Г. Шевченка "Гайдамаки" в оцінці польської та французької наукової громадськості (1860-1900 рр.) / О. П. Григоренко // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку : матеріали ІІІ Всеукр. читань. - Київ-Черкаси, 1993. - С. 122-125.
14. Сільська молодь Подільської Волині в 60-80-ті роки / О. П. Григоренко // Велика Волинь: минуле і сучасне : матеріали міжнар. наук. краєзн. конф., жовт. 1994 р. - Хмельницький ; Ізяслав ; Шепетівка, 1994. - С. 189-193.
15. Сільська молодь Хмельниччини. 1960-1990 роки / О. П. Григоренко // Поділля і Волинь у контексті історії українського національного відродження : наук. зб. - Хмельницький, 1995. - С. 180-182.
16. Економічний аналіз і соціальне значення функціонування підсобних виробництв і промислів в сільській місцевості / О. П. Григоренко // Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - Хмельницький, 1996. - С. 84-89.
17. Історіографія проблеми участі молоді в сільськогосподарському виробництві України. 1960-1980-ті роки / В. О. Григоренко, О. П. Григоренко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. - 1999. - № 6. - С. 41-46.
18. Україна і війна з фашистською Німеччиною / О. П. Григоренко // Історія України ХХ - початку ХХІ століття : навч. посіб. - К., 2004. - С. 108-124.
19. Генерал Борис Олексієнко - перший ректор Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького / О. П. Григоренко // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. праць. - Кам'янець-Подільський, 2006. - Т. 7. - С. 178-185.
20. Сільська молодь України другої половини ХХ століття / О. П. Григоренко // Наук. праці Кам'янець-Поділ. держ. ун-ту. Історичні науки. - Кам'янець-Подільський, 2006. - Т. 16: На пошану професора А. О. Копилова. - С. 148-156.
21. Формування патріота та громадянина - основний зміст навчальної дисципліни "Актуальні проблеми історії України" / О. П. Григоренко // Зб. наук. пр. / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. - Хмельницький : НАДПСУ, 2006. - № 37, ч. 2. - С. 55-58.
22. Микола Скиба - ректор Хмельницького національного університету / О. П. Григоренко // Видатні постаті міста Хмельницького : матеріали ІІ наук.-практ. конф. "Місто Хмельницький в контексті історії України", 19 верес. 2007 р. - Кам'янець-Подільський, 2007. - С. 196-203.
23. Михайло Войнаренко - відома особистість в освіті, наукці і культурі / О. П. Григоренко // Видатні постаті міста Хмельницького : матеріали ІІ наук.-практ. конф. "Місто Хмельницький в контексті історії України", 19 верес. 2007 р. - Кам'янець-Подільський, 2007. - С. 133-143.
24. Професор В. П. Ройзман - видатна постать нашої держави / О. П. Григоренко // Матеріали ХІІ Подільської історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Української національно-демократичної революції, 70-річчю утворення Хмельницької області, 22-23 листоп. 2007 р. / Кам'янець-Поділ. держ. ун-т [та ін.]. - Кам'янець-Подільський, 2007. - Т. 1. - С. 491-498.
25. Радомир Іванович Сілін - почесний громадянин міста Хмельницького / О. П. Григоренко // Матеріали ХІІ Подільської історико-краєзначої конференції, присвяченої 90-річчю Української національно-демократичної революції, 70-річчю утворення Хмельницької області, 22-23 листоп. 2007 р. / Кам'янець-Поділ. держ. ун-т [та ін.]. - Кам'янець-Подільський, 2007. - Т. 1. - С. 498-508.
26. Ректор Хмельницького національного університету професор Микола Скиба - видатний організатор вищої освіти на Поділлі / О. П. Григоренко // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. - Кам'янець-Подільський, 2007. - Т. 10. - С. 78-88.
27. Роль краєзнавства у питанні формування українського народу в процесі вивчення вітчизняної історії / О. П. Григоренко // Матеріали ХІІ Подільської історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Української національно-демократичної революції, 70-річчю утворення Хмельницької області, 22-23 листоп. 2007 р. / Кам'янець-Поділ. держ. ун-т [та ін.]. - Кам'янець-Подільський, 2007. - Т. 1. - С. 16-27.
28. Фізична культура і спорт як важливий фактор виховання молоді / О. П. Григоренко // Зб. наук. пр. / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. - Хмельницький : НАДПСУ, 2007. - № 38, ч. 2. - С. 82-84.
29. Гетьман Павло Скоропадський - визначний політичний діяч / О. П. Григоренко // Українська Держава Павла Скоропадського: державотворчі замисли та історичні наслідки : зб. наук. пр. - Хмельницький, 2008. - С. 17-24.
30. Глодомори 1932-1933, 1946-1947 років як засіб політичних репресій проти українського селянства / О. П. Григоренко // Геноцид: голодомор 1932-1933 pp. на Хмельниччині: причини, жертви, наслідки : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (19-20 лист. 2008 р.). - Хмельницький ; Кам'янець-Подільський, 2008. - С. 157-165.
31. Доктор технічних наук, професор Микола Мазур гордість Антонінського краю / О. П. Григоренко // Велика Волинь : наук. зб. - Ж., 2008. - Вип. 39, т. 2 : Антонінський край у просторі і часі. - С. 217-224.
32. Заслужений працівник фізичної культури і спорту, професор Євген Свіргунець - перший завідувач кафедри фізичного виховання Хмельницького національного університету / О. П. Григоренко // Актуальні проблеми розвитку фізичного виховання, спорту та фізичної реабілітації : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 40-річчю каф. здоров’я людини та фіз. виховання. - Хмельницький : ХНУ, 2008. - С. 163-167.
33. Поляки на Поділлі й Південно-Східній Волині на початку ХХ ст. (1900-1914 рр.) / О. П. Григоренко // Наукові записки : зб. пр. молодих вчен. та асп. - Київ-Хмельницький, 2008. - Т. 17. - С. 321-328.
34. Професор Євген Свіргунець - фундатор розвитку фізичної культури і спорту Хмельницького національного університету / О. П. Григоренко // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. - Кам’янець-Подільський, 2008. - Т. 12 : Матеріали восьмого круглого столу "Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі, присвяч. 90-річчю Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка". - С. 352-362.
35. Ректори Хмельницького національного університету / О. П. Григоренко // Актуальні проблеми розвитку фізичного виховання, спорту та фізичної реабілітації : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 40-річчю каф. здоров’я людини та фіз. виховання. - Хмельницький : ХНУ, 2008. - С. 7-13.
36. Старосинявщина - край бойової і трудової слави на карті України / О. П. Григоренко // Пилявецька битва 1648 р. в історії України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 360-річчю Битви під Пилявцями, (19 верес. 2008 р). - Хмельницький, 2008. - С. 248-254.
37. Ф. П.  Шевченко про історичні знання як важливий чинник формування патріота і громадянина / О. П. Григоренко // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-краєзн. конф. "Дунаєвеччина в контексті історії України". - Дунаївці-Кам’янець-Подільський, 2008. - С. 117-127.
38. Академік В. М. Ремесло - видтний представник вітчизняної аграрної інтелігенції / О. П. Григоренко // Інтелігенція і влада : матеріали П'ятої Всеукр. наук. конф., 24-25 груд. 2009 р., м. Одеса. - О. : Астропринт, 2009. - Ч. 3. - С. 66-72.
39. Актуальні питання формування стійкої зацікавленості студентської молоді до занять фізичною культурою і спортом / О. П. Григоренко // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали регіон. наук.-практ. семінару. - Тернопіль, 2009. - С. 14-20.
40. Вивчення питань краєзнавчого характеру історії Меджибожа і краю при вивченні вітчизняної історії / О. П. Григоренко // Стародавній Меджибіж в історичко-культурній спадщині України : наук. зб. - Меджибіж-Хмельницький, 2009. - Ч. 2. - С. 292-299.
41. Випускники Кам'янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка - викладачі кафедри здоров'я людини та фізичного виховання Хмельницього національного університету / О. П. Григоренко // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. - Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2009. - Т. 14. - С. 228-242.
42. Науково-педагогічна та організаторська діяльність ректора Хмельницького національного університету професора М. Є. Скиби / О. П. Григоренко, О. М. Завальнюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. - Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2009. - Т. 14. - С. 282-296.
43. Ректор Хмельницького національного університету професор М. Є. Скиба: вчений, педагог, людина / О. П. Григоренко // Скиба Микола Єгорович - ректор Хмельницького національного університету: літопис творчих звершень : збірник. - Хмельницький, 2009. - С. 16-24.
44. Село Остропіль Старокостянтинівського району: сторінки історії / О. П. Григоренко // Болохівщина: осягнення історії : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 800-літтю м. Старокостянтинова. - Хмельницький, 2009. - С. 14-22.
45. Семен Михайлович Ганжуров - перший ректор Хмельницького національного університету / О. П. Григоренко // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. - Кам’янець-Подільський, 2009. - Т. 13. - С. 222-227.
46. Уродженець Вінничини академік В'ячеслав Рудницький - видатний вчений сучасності / О. П. Григоренко // Вінничина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХІІ Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф., 22 жовт. 2009 р. - Вінниця, 2009. - С. 511-518.
47. Хмельницька обласна (крайова) організація Народного Руху України: сторінки історії / О. П. Григоренко // Народний Рух України: місце в історії та політиці : матеріали VII Всеукр. наук. конф., присвяч.. 20-річчю НРУ. - Одеса, 2009. - С. 50-55.
48. В. М. Петрицька і наукова бібліотека Хмельницького національного університету / О. П. Григоренко // Наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2010. - Вип. 2. - С. 57-66.
49. Голодомори в Україні як репресивна політика тоталітарної держави щодо українського селянства / О. П. Григоренко // Голодомор 1932-1933 років в Україні: причини, соціально-психологічні та демографічні наслідки, правова оцінка : матеріали VIII Всеукр. наук.-теорет. конф. - Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2010. - Вип. 4. - С. 29-39.
50. Духовний геноцид українського селянства в умовах радянської тоталітарної держави - об'єкт історичної науки / О. П. Григоренко // Діяльність архівних, культурологічних, науково-освітніх установ у дослідженні явищ геноциду протиукраїнського народу : матеріали Поділ. наук.-краєзн. конф. (24 листоп. 2009 р., м. Хмельницький). - Хмельницький, 2010. - С. 16-27.
51. Засліжені діячі науки і техніки України В. П. Ройзман і М. П. Войнаренко - професори Хмельницького національного університету / О. П. Григоренко // Матеріали ХІІІ Подільської історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження І. С. Винокура, 18-19 листоп. 2010 р. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський, 2010. - С. 733-744.
52. Історія міст і містечок Волинської губернії у працях краєзнавця другої половини ХІХ ст. Аполлонія Сендульського / О. П. Григоренко // Матеріали ХІІІ Подільської історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження І. С. Винокура, 18-19 листоп. 2010 р. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський, 2010. - С. 62-65.
53. Містечко Остропіль на Волині: місце в історичній долі України / О. П. Григоренко // Науковий вісник "Межибіж" : матеріали ІІІ наук.-краєзн. конф. "Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України". - Меджибіж-Хмельницький, 2010. - С. 292-304.
54. Науково-дослідна робота колективу Хмельницького національного університету в сучасних умовах / О. П. Григоренко // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. - Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2010. - Т. 16 : Матеріали круглого столу "Освіта, культура і просвітницький рух на Поділлі", 22 жовт. 2010 р. - С. 206-224.
55. Роль Хмельницької обласної (крайової) організації народного руху України в суспільно-політичному житті краю / О. П. Григоренко // Матеріали ХІІІ Подільської історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження І. С. Винокура, 18-19 листоп. 2010 р. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський, 2010. - С. 592-600.
56. Сутковецька Святопокровська церква в історико-краєзнавчих дослідженнях Юхима Сіцінського / О. П. Григоренко // Поділля в житті, діяльності і творчості Юхима Сіцінського та Володимира Січинського : зб. матеріалів Міжнар. наук.-краєзн. конф.  - Кам’янець-Подільський, 2010. - С. 81-86.
57. Барські сторінки в науковій біографії академіка В. Б. Рудницького / О. П. Григоренко // Наукові записки : зб. наук. пр. Сер. Історія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця : ВДПУ. - Вип. ХІХ. - С. 98-104.
58. В.М. Чорновіл, Народний Рух України і Хмельниччина // Український національно-визвольний рух ХХ ст.: ідейно-політичний, організаційний та військовий аспекти (до 90-річчя Другого Зимового походу, 70-річчя похідних груп ОУН та 70-річчя Олевської республіки) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Житомир, 18-20 листоп. 2011 р.). - Житомир : Рута, 2011. - С. 227-236.
59. Деякі аспекти становища Церкви в умовах радянської тоталітарної системи / О. П. Григоренко // Регіональні виміри міжконфесійних і державно-церковних відносин : зб. наук. пр. Всеукр. наук. конф., 25 листоп. 2010 р. - Хмельницький, 2011. - С. 86-98.
60. Деякі питання історії і культури українського народу в творчості представників "української школи" в польській літературі / О. П. Григоренко // Історія Волині в пам’ятках та музейній практиці : матеріали наук. конф. - Вишневець, 2011. - С. 13-18.
61. Доктор технічних наук, професор Р.І. Сілін - видатний організатор вищої школи і розвитку науки / О. П. Григоренко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. - 2011. - № 2. - С. 7-9.
62. Доктор технічних наук, професор Радомир Іванович Сілін - ректор Хмельницького національного університету (1974-2001 рр.) / О. П. Григоренко // Матеріали ХХІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції "Освіта на Поділлі: минуле та сьогодення", 20-21 жовт. 2011 р. : до 100-річчя заснування Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2011. - С. 289-299.
63. Заслужений працівник фізичної культури та спорту України, професор Євген Свіргунець - видатний організатор розвитку фізичної культури і спорту вищих досягнень / О. П. Григоренко // Матеріали ІІІ науково-краєзнавчої конференції "Місто Хмельницький в контексті історії України" / Хмельниц. обл. краєзн. музей [та ін.]. - Хмельницький, 2011. - С. 599-612.
64. Знання з вітчизняної історії як важливий чинник до занять з студентською молоддю фізичною культурою і спортом / О. П. Григоренко // Проблеми дидактики історії : зб. наук. пр. - Кам'янець-Подільський, 2011. - Вип. 3. - С. 36-44.
65. Михайло Войнаренко - видатна постать Подільського краю / О. П. Григоренко // Вісн. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Іст. науки. - Кам'янець-Подільський, 2011. - Вип. 4 : На пошану професора А. О. Копилова. - С. 463-475.
66. Міжнародні зв'язки Хмельницького національного університету / О. П. Григоренко // Матеріали ІІІ науково-краєзнавчої конференції "Місто Хмельницький в контексті історії України" / Хмельниц. обл. краєзн. музей [та ін.]. - Хмельницький, 2011. - С. 452-465.
67. Музей історії Хмельницького національного університету - центр культурно-освітньої роботи у вихованні молоді / О. П. Григоренко // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. - Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2011. - Т. 18 : Матеріали круглого столу "Освіта, культура і просвітницький рух на Поділлі", 22 жовт. 2011 р. - С. 144-161.
68. Основні етапи формування і діяльності Хмельницької обласної "крайової" організації народного Руху України / О. П. Григоренко // Народний Рух України: місце в історії та політиці : матеріали VIII Всеукр. наук. конф., присвяч. 20-річчю Незалежності України, 25-26 трав. 2011 р., м. Одеса. - О. : Астропрнит, 2011. - С. 76-89.
69. Становлення і розвиток Хмельницького національного університету в експозиціях музею історії ВНЗ / О. П. Григоренко // Науковий вісник "Межибіж" : матеріали ІV наук.-краєзн. конф. "Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України". - Меджибіж-Хмельницький : ПП Мельник А. А, 2011. - С. 102-116.
70. Сторінки історії релігійного життя поляків на теренах сучасної Хмельниччини / О. П. Григоренко // Пересопницьке Євангеліє - видатна пам'ятка української національної культури : матеріали Всеукр. міждисциплінар. наук. конф., присвяч. 450-річчю написання Пересопницького Євангелія. - Ізяслав-Острог, 2011. - С.144-158.
71. Участь молоді України у виробництві продукції рослинництва (1960-1980-ті рр.) / О. П. Григоренко // Анатолій Олексійович Копилов. Особистість у вимірі епохи : дослідження, спогади, документи, бібліографія / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський, 2011. - С. 151-161.
72. Бібліотечна справа в містах Подільської губернії у другій половині ХІХ - на початку ХХ століття / О. П. Григоренко // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали  IV міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 25 жовт. 2012 р. - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. - С. 577-590.
73. Видатна постать ректора Хмельницького національного університету доктора технічних наук, професора Миколи Єгоровича Скиби / О. П. Григоренко // Освіта, наука і культура на Хмельниччині (до 75-річчя утворення Хмельницької області) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. - Хмельницький, 2012. - С. 94-103.
74. Доктор історичних наук, професор Ф. П. Шевченко - видатний історик і організатор архівної справи / О. П. Григоренко // Сучасні засоби збереження документів та нові методологічні підходи до наукових досліджень і застосування документів Національного архівного фонду України : наук. зб. за підсумками Всеукр. наук.-практ. конф., м. Кам’янець-Подільський, 20-21 верес. 2012 р. - Кам’янець-Подільський, 2012. - С. 365-373.
75. Ефективність праці молоді в сільськогосподарському виробництві України (1960-1980-ті рр.) / О. П. Григоренко // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. - Кам’янець-Подільський, 2012. - Вип. 11, т. 1. - С. 22-23.
76. З історії становища релігійного життя польської національної меншини на Поділлі / О. Григоренко // Україна і Польща: історичне сусідство : матеріали міжнар. наук. конф., 17-18 трав. 2012 р. - Вінниця, 2012. - С. 156-168.
77. З історії становлення і розвитку публічних бібліотек в містах подільської губернії другої половини ХІХ - на початку ХХ ст. / О. П. Григоренко // Четверта Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція (28-29 верес. 2012 р.). - Кам'янець-Подільський, 2012. - С.180-187.
78. Іван Огієнко (Метрополит Іларіон) - культурно-освітній, державний і релігійний діяч в історії України / О. П. Григоренко // Педагогіка духовності : зб. наук. пр. - Хмельницький, 2012. - С. 134-144.
79. Комуністична диктатура і політика духовного геноциду українського народу / О. П. Григоренко // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. - 2012. - Вип. 5 : На пошану професора М. Б. Петрова. - С. 238-247.
80. Професор В. Б. Рудницький - видатний представник вітчизняної технічної науки / О. П. Григоренко // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. - Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2012. - Т. 19 : 130-річчю від дня народження Івана Огієнка присвячується. - С. 226-236.
81. Семидесятип'ятирічний шлях становлення та розвитку Хмельницької області / О. П. Григоренко // Хмельниччина в контексті історії України : матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф. - Хмельницький, 2012. - С. 10-14.
82. Сімейно-трудові селянські господарства в науковій спадщині О. В. Чаянова / О. П. Григоренко // Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті трагічних подій ХХ століття : зб. наук. пр. - Хмельницький, 2012. - Вип. V. - С. 40-49.
83. Фізична культура і спорт в Хмельницькому національному університеті / О. П. Григоренко // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 25-27 жовт. 2012 р. - Т., 2012. - С. 209-215.
84. Акція "Вісла" в історичній долі етнічних українців Польщі / О. П. Григоренко // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. - Кам’янець-Подільський, 2013. - Вип. 12, т. 1. - С. 9-10.
85. Антирелігійна політика радянської влади в 1941-1991 роках / О. П. Григоренко // Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті трагічних подій ХХ століття (до 65-х роковин операції "Вісла") : зб. наук. пр. - Хмельницький, 2013. - Вип. VI. - С. 73-81.
86. Деякі питання формування в сільської молоді України моральної відповідальності за результати своєї праці. 1960-1980-і роки / О. П. Григоренко // Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України : наук. вісн. з пробл. регіон. історії та пам’яткознавства. - Хмельницький, 2013. - Ч. 1. - С. 82-97.
87. Життєвий і науковий шлях талановитого дослідника історії українського козацтва академіка В. А. Смолія / О. П. Григоренко // Козацька доба в історії Поділля та Південно-Східної Волині : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 365-річчю Пилявецької битви. - Хмельницький, 2013. - С. 133-138.
88. Професійна орієнтація молоді до праці в сільськогосподарському виробництві України (1960-1980 рр.) / О. П. Григоренко // Вісн. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Іст. науки. - Кам'янець-Подільський, 2013. - Вип. 6 : На пошану професора А. Г. Філінюка. - С. 296-306.
89. Релігійне життя українського селянства в умовах радянської руїни віри / О. П. Григоренко // Історія, культура та освіта: християнський вимір (до 1925-річчя Хрещення Київської Русі та 20-річчя Хмельницької єпархії УПЦ) : зб. наук. пр. - Хмельницький, 2013. - С. 58-69.
90. Релігія і українське суспільство в 1960-2013 роках / О. П. Григоренко // Збірка наукових праць за матеріалами засідання круглого столу "Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні". (12 груд. 2012 р.). - Хмельницький, 2013. - С. 62-69.
91. Селянство України як об'єкт репресій радянської тоталітарної держави / О. П. Григоренко // Наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Іст. науки. - Кам'янець-Подільський, 2013. - Т. 23: На пошану професора С. А. Копилова. - С. 423-436.
92. Суспільно-політичні процеси в Україні у 1950-1970-х роках / О. П. Григоренко // Українська мова і нація : зб. наук. пр. - Хмельницький, 2013. - Вип. 4. - С. 12-20.
93. Хмельницький Національний університет в особах / О. П. Григоренко // Духовні витоки Поділля: педагоги в історії краю : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. ( м. Хмельницький, 21 берез. 2013 р.). - Хмельницький, 2013. - С. 56-65.
94. Науково-педагогічна та організаторська діяльність заслуженого працівника фізичної культури і спорту України професора Є. М. Свіргунця / О. П. Григоренко // Зб. наук. пр. / Хмельниц. ін-т соц. технологій Ун-ту "Україна". - Хмельницький, 2014. - № 1 (9). - С. 20-22.
95. Підготовка шкільної молоді України до праці в сільськогосподарському виробництві / О. П. Григоренко // Історія, культура та освіта: християнський вибір : зб. наук. пр. - Хмельницький, 2014. - Вип. 3. - С. 80-94.
96. Постать Устима Кармалюка в науковому доробку подільського історика Валерія Дячка / О. П. Григоренко // Краєзнавець Хмельниччини : наук.-краєзн. зб. - Кам'янець-Подільський, 2014. - Вип. 6. - С. 27-35.
97. Стан житлового будівництва в сільській місцевості України в 50-80-х роках ХХ століття / О. П. Григоренко // Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні  : зб. наук. пр. за матеріалами засід. круглого столу, 13 груд. 2013 р. - Хмельницький, 2014. - С. 53-62.
98. Сторінки Подільської і Волинської шевченкіани (за матеріалами "Шевченківського словника") / О. П. Григоренко // Постать Тараса Шевченка в сучасному культурному і геополітичному просторі (до 200-річчя від дня народження Кобзаря) : зб. наук. пр. - Хмельницький, 2014. - С. 77-83.
99. Українське селянство як об’єкт репресій і дискримінаційної політики радянської тоталітарної держави (1920-1980 рр.) / О. П. Григоренко // Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті трагічних подій ХХ століття (до 80-х роковин пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. в Україні) : зб. наук. пр. - Хмельницький, 2014. - Вип. VII. - С. 58-71.
100. Формування європейські спрямованої еліти та організаційно-наукова діяльність професора Хмельницького національного університету Р. І. Сіліна // Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 22-23 трав. 2014 р., м. Хмельницький. - Хмельницький : ХНУ, 2014. - С. 170-175.
  Про О. П. Григоренка
101. Лисюк В. Випробування / В. Лисюк // Рад. студ. : орган Кам’янець-Поділ. пед. ін-ту. - 1972. - 1 трав.
102. Григоренко Олександр Петрович // Баженов Л. В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ-ХХ ст. Історіографія. Біобібліографія. Матеріали. / Л. В. Баженов. - Кам’янець-Подільський, 1993. - С. 177.
103. Журко О. Книга доцента О.Григоренка "Підготовка молоді до праці в сільському господарстві. 1960-1994" / О. Журко, В. Співачук // Інформ. вісн. упр. освіти Хмельниц. обл. держ. адмін. - 1995. - № 6 (7).
104. Павлюк Г. Про сільську молодь / Г. Павлюк // Поділ. вісті. - 1995. - 10 серп.
105. Чорний В. Наукове по­пов­нення / В. Чорний // Поділ. вісті. - 1996. - 18 січ.
106. Олександр Григоренко // Дивокрай : наук.-краєзн. альманах. - Хмельницький, 1997. - Вип 2 : Хмельниччина подільська. - С. 100.
107. Календар знаменних і пам’ятних дат Хмельниччини на 1998 р. - Хмельницький, 1997. - С. 13.
108. Гаврищук А. П. Талановитий, мудрий, простий і доступний / А. П. Гаврищук // ACADEMIA на пошану професора Леоніда Антоновича Коваленка. Іст. дослідж. - Кам’янець-Подільський, 1997. - С. 17.
709. Завальнюк О. М. Олександр Петрович Григоренко / О. М. Завальнюк // Кам’янець-Подільський державний університет в особах. - Кам’янець-Подільський, 2003. - Т. 1. - С. 698-705.
110. Баженов Л. В. Григоренко Олександр Петрович / Л. В. Баженов // Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. - К., 2006. - Т. 6. - С. 427.
111. Завальнюк О. М. Вчений, педагог, людина (до 60-річчя від дня народження доктора історичних наук, професора О.П. Григоренка) / О. М. Завальнюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб наук. пр. - Кам’янець-Подільський, 2008. - Т. 12 : Матеріали восьмого круглого столу "Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі. Присвячено 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка". - С. 366-373.
112. Олександр Петрович Григоренко // Історичне краєзнавство і проблеми регіональної історії Правобережної України (наукова школа) : біобібліогр. покажч. - Кам’янець-Подільський, 2011. - Вип. 12. - С. 39-45.
113. Блажевич Ю. І. Відомий дослідник регіональної історії та культури Поділля і Волині (професору Олександру Петровичу Григоренку - 65) / Ю. І. Блажевич // Краєзнавець Хмельниччини : наук.-краєзн. зб. - Кам’янець-Подільський, 2013. - Вип. 5. - С. 162-164.
114. Роздобудько А. Г. Листопадовий (2013 р.) пленум Хмельницької обласної спілки краєзнавців / А. Г. Роздобудько // Краєзнавець Хмельниччини : наук.-краєзн. зб. - Кам’янець-Подільський, 2014. - Вип. 6. - С. 3-4.
115. Григоренко Олександр Петрович // Захар’єв В. Ідея, що стала реальністю / В. Захар’єв. - Хмельницький, 2014. - С. 37-39.
116. Григоренко Олександр Петрович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / уклад. О. М. Бичко. – Текст. дані. – Хмельницький, 2014. – Режим доступу : http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/Grygorenko.htm. – Назва з екрана.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail