Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2015 р.
ГРИГОРУК ПАВЛО МИХАЙЛОВИЧ
доктор економічних наук, професор


   Народився 12 липня 1963 р. в м. Гайворон Кіровоградської області.
   Закінчивши 1980 року Гайворонську середню школу №5, вступив до Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка на механіко-математичний факультет, обравши спеціальність "Математика".
   Після закінчення університету 1985 року за розподілом був направлений до Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування (тепер ХНУ), де працював на посадах інженера науково-дослідного сектору, молодшого наукового співробітника науково-дослідного сектору, асистента кафедри електронно-обчислювальних систем інституту.
   Протягом 1994 - 1997 рр. працював викладачем кафедри зв’язку академії Прикордонних військ України ім. Б. Хмельницького.
   1995 року захистив кандидатську дисертацію в інституті кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України.
   1997 року був призначений на посаду доцента кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці тоді вже Хмельницького університету Поділля, на якій пропрацював 13 років.
   У грудні 2010 року був зарахований на навчання в докторантуру при кафедрі автоматизованих систем і моделювання в економіці Хмельницького національного університету, яку достроково закінчив, захистивши у травні 2013 року докторську дисертацію на тему "Економіко-математичне моделювання процесів прийняття маркетингових рішень" за спеціальністю 08.00.11 - "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці". Професор кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці.
   У травні 2014 року був обраний академіком Академії економічних наук України зі спеціальності "Економіко-математичні методи".
   Коло наукових інтересів становлять дослідження в галузі економіко-математичного моделювання соціально-економічних процесів, моделювання процесів прийняття рішень, використання методів багатомірної статистики, застосування сучасних технологій навчання.
   За напрямками наукових досліджень опубліковано дві одноосібні монографії, понад 80 наукових праць у фахових виданнях України та зарубіжжя.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

  Монографії, навчальні посібники
1. Аналіз даних маркетингових досліджень : монографія / П. М. Григорук ; Хмельниц. нац. ун-т. – К. : Кафедра, 2012. – 427 с.
2. Теоретико-методологічні засади економіко-математичного моделювання процесів прийняття маркетингових рішень : монографія / П. М. Григорук ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький : ХмЦНІІ, 2014. – 344 с.
  Статті в журналах та збірниках наукових праць
3. Виявлення та обробка аномальних даних маркетингових досліджень / П. М. Григорук // Зб. наук. пр. Черкас. держ. технол. ун-ту. Сер.: Екон. науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2010. – Вип. 25, ч. 3. – С. 223–227.
4. Виявлення та оцінка зв’язку між показниками в маркетингових дослідженнях / П. М. Григорук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2010. – № 5. т. 4. – С. 138-141.
5. Кластеризація районів Хмельницької області за показниками сільськогосподарської діяльності / П. М. Григорук, С. С. Григорук, Д. І. Олійник  // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. –  2010. – № 5,  т. 3. – С. 23-29. 
6. Метрики та міри подібності об’єктів спостереження при опрацюванні  маркетингових даних / П. М. Григорук // Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України в ХХІ столітті : Вісн. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Екон. науки (за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 квіт. 2010 р.). – Кам’янець-Подільський : ПП "Медобори–2006", 2010.– С. 353–358.
7. Оцінка подібності об'єктів спостереження / П. М. Григорук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2010. – № 3, т. 2. – С. 183-186.
8. Оцінка подібності показників маркетингових досліджень / П. М. Григорук // Вісн. Київ. нац. ун-ту технології та дизайну. – 2010. – № 5 (55). – С. 30–34.
9. Оцінка подібності показників маркетингових досліджень / П. М. Григорук // Актуальні проблеми розвитку економічної кібернетики : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2010 р. – К. : КНУТД, 2010. – С. 47–48.
10. Прийняття маркетингових рішень в умовах невизначеності / П. М. Григорук // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т. ім. І. Франка. – Л., 2010. – Вип. 22. – С. 89–91.
11. Аналіз сучасних підходів до оцінювання рівня життя населення / П. М. Григорук, Н. А. Коропій  // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2011. – № 4, т. 3. – С. 37-41.
12. Концептуальні засади аналізу маркетингових даних / П. М. Григорук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки . – 2011. – № 6, т. 2. – С. 119-124. 
13. Критеріальне забезпечення оцінювання ефективності прийняття маркетингових рішень / П. М. Григорук // Зб. наук. пр. Черкас. держ. технол. ун-ту. Сер.: Екон. науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2011. – Вип. 27, ч. 3. – С. 35–39.
14. Методичний базис маркетингових досліджень [Електронний ресурс] / П. М. Григорук // Економіка: реалії часу : електрон. наук. вид. / Одес. нац. політехн. ун-т. – 2011. – № 1 (1). – С.47-57. – Режим доступу: http://www.economics.opu.ua/files/archive/2011/n1.html. – Назва з екрану.
15. Механізм управління процесом прийняття маркетингових рішень / П. М. Григорук // Економіст. – 2011. –  № 6. – С. 57-61.
16. Міри відстані та подібності в опрацюванні даних маркетингових досліджень  / П. М. Григорук // Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки : [монографія] / [за ред. С. В. Ковальчук]. – Хмельницький : ТОВ "Поліграфіст-2", 2011. – С. 185-194.
17. Моделювання в управлінні освітнім процесом / П. М. Григорук // Информационные технологии в системе подготовки и повышения квалификации специалистов в области образовательного менеджмента : сб. науч. ст. междунар. науч.-практ. конф., 19–23 сент. 2011 г. / Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницкий : Гонта А. С., 2011. – С. 75–79.
18. Оцінювання ефективності маркетингових рішень / П. М. Григорук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2011. – № 2, т. 3. – С. 158-161.
19. Роль та складові інформаційної технології в процесі прийняття маркетингових рішень / П. М. Григорук // Вісн. Донец. нац. ун-ту. Сер. В : Економіка і право. Спец. вип. присвяч. 45-річчю екон. ф-ту. – 2011. – Т. 1. – С. 26–30.
20. Формування базисної структури прийняття рішень  / П. М. Григорук // Економічний аналіз : зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 128-133. 
21. Визначення базисної структури прийняття рішень на основі системно-кібернетичного підходу / П. М. Григорук // Проблеми реалізації науково-творчого потенціалу молоді: пошуки, перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчен. і студ., 17 лют. 2012 р. / Нац. металург. акад. України, Каф. фінансів [та ін.] ; [редкол.: Яцков С. В. та ін.]. – Д. : ІМА-прес, 2012. – С. 38-41.
22. Використання апарату нечітких множин для шкалювання даних / П. М. Григорук, Т. П.  Завгородня  // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2012. – № 2 (34). – С. 56-61.
23. Вимірювання і шкалювання даних / П. М.  Григорук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2012. – № 4, т. 2. – С. 144-148.
24. Григорук П. М. Методологічні засади побудови інтегрального показника / П. М. Григорук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2012. – № 2, т. 2. – С. 81-85.
25. Інформаційна модель процесу прийняття рішення / П. М. Григорук, С. С. Григорук // Актуальні проблеми економічної кібернетики : колект. наук. моногр. / за ред. О. Ю. Чубукової, Л. І. Антошкіної, Н. В. Геселевої. – К. : ВД "Стилос", 2012. – С. 154-171.
26. Методи побудови інтегрального показника / П. М. Григорук, І. С. Ткаченко // Бізнес-Інформ. –  2012. – № 4 (411). – С. 34-38.
27. Методологічні засади маркетингових досліджень / П. М. Григорук // Scientific letters of international Academic Society of Michal Baludansky. – 2012. – Vol. 1, No. 1. – P. 59-64.
28. Моделювання багатоетапних процесів прийняття маркетингових рішень / П. М. Григорук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2012. – № 3, т. 2. – С. 99–104.
29. Побудова інформаційної моделі процесу прийняття рішення / П. М. Григорук // Матеріали XVII Всеукраїнської науково-методичної конференції "Проблеми економічної кібернетики 2012 " , м. Одеса, 26-28 верес. 2012 р. / Одес. нац. політехн. ун-т. – О. : ОНПУ, 2012. – Т. 1. – С. 59-60.
30. Прийняття маркетингових рішень при нечітких відношеннях переваги / П. М. Григорук // Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну.– 2012. – № 5 (67). – С. 157-162.
31. Прийняття рішень в умовах невизначеності як задача нечіткого лінійного програмування / П. М. Григорук // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції "Методи, моделі та інформаційні технології в управлінні соціально-економічними, екологічними та технічними системами", 17-19 жовт. 2012 р. / гол. редкол.: О. Л. Голубченко, Ю. Г. Лисенко. – Луганськ-Євпаторія, 2012. – С. 29-32.
32. Проблеми урахування невизначеності в процесі прийняття маркетингових рішень / П. М. Григорук // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. пр. / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, 2012. – № 1 (19). – С. 250-264.
33. Роль данных и информации в принятии маркетинговых решений в условиях современного информационного пространства / П. М. Григорук // Информационные и коммуникационные технологии в науке, образовании и производстве : материалы междунар. науч.-практ. конф., 29-30 октяб. 2012 г. – Тирасполь : Изд-во "Ликрис", 2012. – С. 298-301.
34. Роль и характерные особенности маркетинговых решений в системе управления предприятием / П. М. Григорук // Экономика и управление. – 2012. – № 12 (86). – С. 81-85.
35. Складові процесу прийняття маркетингових рішень / П. М. Григорук // Економічний аналіз : зб. наук. пр. – 2012. – Вип. 11, ч. 2. – С. 144-150.
36. Теоретические и практические аспекты интегрального оценивания эффективности маркетинговых решений / П. М. Григорук //  Economic potential and perspectives  of  Europe, Russia and CIS states / ed. by  S. Stark. – Stuttgard : ORT Publising, 2012. – Vol. 1. – P. 30-42.
37. Теоретические основы моделирования процессов принятия маркетинговых решений [Электронный ресурс] / П. М. Григорук  // Современные технологии управления. – 2012. – № 12 (24). – Режим доступа : http://sovman.ru .
38. Формування інформаційного базису прийняття маркетингового рішення / П. М. Григорук // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. – Спец. вип. Стратегічні імперативи сучасного менеджменту – К. : КНЕУ, 2012. – Ч. 1. – С. 104-114.
39. Economic and mathematical modeling of multistage problems marketing decisions acceptance / P. M. Hryhoruk, N. A. Khrushch // Interdisciplinary Integation of Science in Technology, Education and Economy : monograph / ed. by J.Shalapko and B. Zoltowsky, – Bydgoszcz, 2013. – P. 576-583.
40. Hryhoruk P. M. Modeling of multistage problems marketing decisions acceptance with infinite number of management stages / P. M. Hryhoruk // The materials of International Scientific-Practical Conference "Modern problems of social-economic development and informatization  new challengers and perspectives", Kutaisi (Georgia), October 26-27, 2013. – Kutaisi, 2013. – P. 72-74.
41. Methodology of integral evaluation of enterprise financial potential in the in-formation society / N. Khrushch, P. Hryhoruk // Nierownosci spoleczne a wzrost gospodarczy. – 2013. – Z. 35. – S. 252-261.
42. The comprehensive  evaluation of management decisions efficiency / P. M. Hryhoruk, N. A. Khrushch // Journal L'Association 1901 "SEPIKE". – 2013. – Aus. 3. – P. 114-118.
43. Визначення концептуальних засад сталого розвитку / Т. Ю. Федорова, П. М. Григорук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки : зб. наук. пр. – Херсон, 2013. – Вип. 2. – С. 16-19.
44. Использование теории нечетких множеств в принятии маркетинговых решений / П. М. Григорук // Математическое моделирование экономических систем. Текущие научные проблемы Восточной Европы : monografie. – Lublin : Politechnika Lubelska, 2013. – С. 143-156.
45. Комплексне інтегральне оцінювання ефективності маркетингових рішень / П. М. Григорук // Тези доповідей міжнародної науково-методичної конференції "Проблеми економічної кібернетики". – Донецьк : Цифрова типографія, 2013. – С. 33-34.
46. Концептуальні засади формування інформаційного забезпечення маркетингових рішень в умовах розвитку інформаційного суспільства / П. М. Григорук // Актуал. пробл. економіки. – 2013. – № 7 (145). – С. 16-26.
47. Моделювання задач нечіткої оптимізації в процесах прийняття маркетингових рішень / П. М. Григорук // Actual problems of training specialists of ICT. Conferences proceedings / under the editorship if Troizsch [and ets.]. – Sumy : Sumy State University, 2013. – Part. 2. – P. 166-173.
48. Модельний базис організаційно-економічного механізму управління процесом прийняття маркетингових рішень / П. М. Григорук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки : зб. наук. пр. – Херсон, 2013. – Вип. 2. – С. 53-58.
49. Науково-методологічне забезпечення формування механізмів управління процесом прийняття маркетингових рішень / П. М. Григорук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2013. – № 3, т. 3. – С. 176-183.
50. Организационно-экономический механизм управления процессом принятия маркетинговых решений / П. М. Григорук // Scientific letters of international Academic Society of Michal Baludansky. – 2013. – Vol. 1,  No. 2. – P. 42–46.
51. Подход к интерпретации результатов интегрального оценивания априорной эффективности управленческих решений / П. М. Григорук // Украйна-България – европейски съюз: съвременно състояние и перспективи : сборник с доклади от международна научна конференция. – Варна-Херсон : Наука и экономика, 2013. – С. 415-419.
52. Практические аспекты оценки эффективности маркетинговых решений / П. М. Григорук // Украйна-България – европейски съюз: съвременно състояние и перспктиви : сборник с доклади от международна научна конференция. – Варна-Херсон : Наука и экономика, 2013. – Т. 2. – С. 54-58.
53. Теоретико-методологічні засади інтегрального оцінювання ефективності маркетингових рішень [Електронний ресурс] / П. М. Григорук // Економіка: реалії часу : електрон. наук. вид. / Одес. нац. політехн. ун-т. – 2013. – № 3 (8). – С. 194-201. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/econrch_2013_3_32.pdf. – Назва з екрану.
54. The fuzzy sets approach in marketing decision making / P. M. Hryhoruk // Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки : матеріали  XІX Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 трав. 2014 р. / відп. ред.  Л. Г. Ліптч. – Луцьк : Вежа Друк, 2014. – С. 224-226.
55. The model of comprehensive evaluation of management decisions efficiency / P. M. Hryhoruk // Проблеми моделювання структури і процесів економічних систем : зб. тез доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф., Черкаси, 17-18 квіт. 2014 р. – Черкаси : Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту, 2014.  –
56. Аналіз підходів щодо комплексного оцінювання конкурентоспроможності туристичних компаній / П. М. Григорук, Д. О. Рига // Крим. екон. вісн. – 2014. – № 2 (9). – С. 54-57.
57. Модель комплексного інтегрального оцінювання ефективності маркетингових рішень / П. М. Григорук // Актуальні проблеми економічної кібернетики : колек. наук. моногр. / під ред. О. Ю. Чубукової, Н. В. Геселевої. – К. : ВД "Стилос", 2014. – С. 180-196.
58. Можливості ІКТ як засіб реалізації компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі / П. М. Григорук //  Розвиток професійної компетентності педагогів у контексті реалізації нового Державного стандарту базової та повної середньої освіти (природничо-математичні предмети, інформатика та технології) : матеріали регіон. наук.-практ. конф., 26 верес. 2013 р. – Хмельницький.
59. Принцип раціональної відповідності оцінювання ефективності управлінського  рішення / П. М. Григорук // Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика  : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 2-4 жовт. 2014 р., м. Хмельницький : ХмЦНІІ, 2014. – С. 293-294
60. Розробка концепції економіко-математичного моделювання  процесів прийняття маркетингових рішень / П. М. Григорук // Сучасні проблеми управління підприємствами в умовах глобалізації та інтернаціоналізації : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. семінару. – Херсон -Вроцлав : ПП  Вишемирський В. С., 2014. – Т. 1. – С. 43-49.
61. Теоретические основы обработки маркетинговых данных / П. М. Григорук, Т. П. Завгородняя // Вектор науки Тольяттинского гос. Ун-та. Сер.: Экономика и управление. – 2014. – №1 (16). – С. 16-20.
62. Теоретичні аспекти побудови інтегрального показника / П. М. Григорук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2014. – № 5, т. 1. – С. 240-247.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail