Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2015 р.
ЙОХНА МИКОЛА АНТОНОВИЧ
доктор економічних наук, професор


   Народився 15 травня 1956 року в с. Чагів Оратівського району Вінницької області. У 1981 році закінчив з відзнакою Київський технологічний інститут легкої промисловості за спеціальністю "Економіка і організація промисловості предметів широкого вжитку", того ж року вступив до аспірантури за спеціальністю "Організація виробництва" названого інституту.
   Викладацьку діяльність розпочав у 1985 році на посаді асистента Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування (тепер - Хмельницький національний університет). У 1987 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "Організація виробництва". За роки роботи в університеті займав посади доцента, проректора з міжнародних зв’язків, проректора з науково-педагогічної роботи, завідувача кафедри менеджменту. У 1991 р. отримав вчене звання доцента, а в 2007 р. - професора. У 2015 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)". Підвищував кваліфікацію та стажувався в університетах Німеччини, Австрії, Італії, Росії та Польщі.
   У 2012 р. обраний дійсним членом Міжнародної академії гуманізації освіти, а у 2013 р. - член-кореспондентом Академії інформатизації освіти.
   Має 32 роки стажу науково-педагогічної роботи.
   Перебуваючи на посаді завідувача кафедри менеджменту, М. А. Йохна був ініціатором та активним учасником відкриття нового напряму підготовки – "Готельно-ресторанна справа" та нових магістерських спеціальностей – "Управління інноваційною діяльністю" та "Менеджмент зовнішно-економічної діяльності". За його керівництва кафедра стала визнаним у країні науково-методичним центром підготовки висококваліфікованих фахівців з менеджменту. Студенти кафедри протягом кожного з останніх шести років ставали переможцями та призерами міжнародних і всеукраїнських предметних олімпіад та конкурсів наукових робіт. Завдяки участі кафедри у виконанні міжнародних грантових проектів її лабораторії були оснащені найсучаснішим обладнанням вартістю більш ніж 20 тисяч євро, викладачі проходили навчання та стажування за кордоном, а в навчальний процес постійно впроваджувалися прогресивні методи та технології навчання.
   За час виконання М. А. Йохною обов’язків проректора з міжнародних зв’язків завдяки його ефективному керівництву університет налагодив системну співпрацю з більш ніж 70 вищими навчальними закладами Європи, Америки, Азії та Африки. У найавторитетнішому в Україні рейтигу ВНЗ – "Топ 200" за 2014 – 2015 рр. за показником "Міжнародне визнання" Хмельницький національний університет посів почесне сьоме місце. На сьогодні в університеті виконується сім міжнародних проектів ТЕМПУС, один проект Сьомої рамкової програми, три українсько-польських проекти тощо. За цим показником університет входить до п’ятірки кращих вищих навчальних закладів країни. Щорічно через міжнародні грантові джерела залучається матеріально-технічної допомоги на суму більш ніж чотири мільйони гривень. Останніми роками були започатковані і успішно розвиваються декілька програм подвійного диплому з провідними європейськими університетами.
   М. А.Йохна веде активну наукову роботу. Був керівником, відповідальним виконавцем та виконавцем шести держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт, головою та членом оргкомітетів численних міжнародних конференцій. Керував реалізацією в університеті міжнародного проекту "Менеджмент і бізнес-освіта в Україні", а також координував виконання міжнародних проектів ТЕМПУС "Мережева взаємодія університетів-партнерів у реалізації багаторівневої системи піготовки і підвищення кваліфікації фахівців у сфері освітнього менеджменту" та "Підготовка педагогів та освітніх менеджерів до роботи в гетерогенних групах та організаціях".
   Під його науковим керівництвом шість аспірантів та здобувачів захистили кандидатські дисертації.
   Є автором і співавтором понад 120 наукових і 30 навчально-методичних праць, у тому числі двох підручників, чотирьох навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України та десяти монографій.
   Сферою наукових інтересів є проблеми: забезпечення міжнародної конкурентоспроможності організацій; управління інноваційним розвитком регіону; освітнього менеджменту та економіки освіти; інституційної трансформації економіки.
   Бере активну участь у виховній та громадській роботі, обирався депутатом Хмельницької обласної ради п’ятого скликання. Був заступником голови постійної комісії з питань освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної ради.
   За активну і плідну діяльність у галузі освіти і науки нагороджений багатьма дипломами і грамотами, в тому числі почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, грамотами Хмельницької обласної ради та Хмельницької обласної державної адміністрації, а за вагомий внесок у розвиток Української держави та зміцнення її незалежності отримав подяку Президента України.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

Монографії, навчальні посібники
1. Менеджмент  : навч. посіб. / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – К. : Академвидав, 2003. – 464 с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 452-456.
2. Менеджмент організацій  : підруч. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за напрямом "Менеджмент" / Л. І. Федулова, І. В. Сокирник, В. В. Стадник, М. А. Йохна ; заг. ред. Л. І. Федулова. – К. : Либідь, 2003. – 448 с.: рис. – Бібліогр.: в кінці розд.
3. Економіка і організація інноваційної діяльності : навч. посіб. / М. А. Йохна, В. В. Стадник. – К. : Видавничий центр "Академія", 2005. – 400 с. – Бібліогр.: с. 380-385.
4. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – К. : Академвидав, 2006. – 464 с. – (Серія "Альма-матер"). – Бібліогр.: с. 441-447.
5. Концепції інституціональної економічної теорії в управлінні розвитком соціально-економічних систем / М. А. Йохна [та ін.] ; заг. ред. М. А. Йохна. – Хмелницький : ХНУ, 2007. – 314 с.: рис., табл.
6. Менеджмент : підручник / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – 2-ге вид., випр. и доп. – К. : Академвидав, 2007. – 472 с.: рис., табл. – (Серія "Альма-матер"). – Бібліогр.: с. 466-471.
7. Трансфер технологій: форми і методи ефективного здійснення : монографія / М. А. Йохна, П. Г. Іжевський, В. В. Стадник. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 188 с.
8. Тechnological development of industrial enterprises of  Ukraine: prioritites and effectiveness / M. A. Yokhna // Scaentific basis of modern technology: experience and prospects : мonograph / еd. by Y. I. Shalapko and L. A. Dobrzanski. – Jaremcze : V. Коvаlsky. – 2011. – P. 39–51.
9. Интеллектуальный капитал и корпоративная культура в инновационном обществе: теоретические и прикладные аспекты / М. А. Йохна, В. В. Стадник // Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу : монография / под общ. ред. А. И. Амоши, В. И. Дубницкого и М. П. Булеева. – Донецк : ЮГО-ВОСТОК, 2011. – Т. 1. – С. 442–454.
10. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 327 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 320-325.
11. Управління ефективністю енергоспоживання підприємства : монографія / Йохна М. А., Миколюк О. А., Стадник В. В. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 194 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 133-152.
12. Мотивуючі функції лідерства та їхня реалізація в управлінні розвитком регіону / М. А. Йохна, В. В. Стадник // Управлінське лідерство: виклики сьогодення : колект. монографія / за заг. ред. В. В. Толкованова. – Хмельницький : ПП Мельник А. А., 2013. – С. 45–74.
13. Підприємництво і зовнішньоекономічна діяльність: можливості і ризики України : монографія / М. А. Йохна [та ін.] ; за наук. ред. проф. М. А. Йохни. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 347 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці розд.
14. Стратегія диверсифікації в управлінні міжнародною конкурентоспроможністю підприємства : монографія / В. В. Стадник, М. А. Йохна, Г. О. Соколюк. – Хмельницький : Гонта А. С., 2013. – 199 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 183-198.
15. Інституційні та ресурсні аспекти міжнародної конкурентоспроможності промислових підприємств : монографія / М. А. Йохна. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 294 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 247-268.
16. Організаційно-структурне забезпечення ефективності інноваційної діяльності машинобудівного підприємства : монографія / М. А. Йохна, Н. В. Прилепа. – Хмельницький : Гонта А. С., 2014. – 167 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 133-146.
Статті в журналах та збірниках наукових праць
17. Про деякі відмінності аксіоматики і методології неокласичного та еволюційно-інстуціонального напрямків економічної теорії / М. А. Йохна, В. В. Стадник // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 1998. – № 3. – C. 24–27.
18. Бізнес-інкубатор на Поділлі – реальність / М. А. Йохна // Економіст. – 2000. – № 1. – С. 54–55.
19. Постіндустріальне суспільство: основні риси, проблеми та перспективи запровадження його елементів в Україні / М. А. Йохна // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 2. – С. 129-133.
20. Неокласична теорія: загальна характеристика та висновки щодо застосування у процесі інституційної трансформації перехідної економіки / М. А. Йохна // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2001. – № 5. – С. 7–16.
21. Порівняльна характеристика українських і західноєвропейських неформальних економічних інституцій / М. А. Йохна // Вісн. Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2001. – № 18, ч. 4. – С. 177–185.
22. Використання досвіду японських сюданів з метою підвищення конкурентоспроможності українських товаровиробників / В. В. Стадник, М. А. Йохна // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – Львів, 2002. – № 446 : Логістика. – С. 251–256.
23. Застосування неоінституціональної теорії фірми для вирішення проблем трансформації та вдосконалення організаційних форм господарювання в Україні / М. А. Йохна, В. В. Стадник // Вісн. Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – № 7/3. – С. 85–88.
24. Проблеми і напрямки розвитку експортного потенціалу регіонів / М. А. Йохна, В. В. Стадник // Наук. вісн. Чернів. торг.-екон. ін-ту КНТЕУ. – Чернівці, 2002. – Вип. 2 :  Екон. науки, ч. 1. – С. 166-171.
25. Трансакційні витрати: сутність, значення, проблеми вимірювання та планування / М. А. Йохна // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2002. – № 5, ч. 2. – С. 31–36.
26. Вплив інституційного середовища на інноваційний розвиток акціонерних товариств / М. А. Йохна, В. Л. Карпенко // Наук. пр. Донец. Нац. техн. ун-ту. Сер. : економічна : всеукр. наук. зб. – Донецьк : ДонНТУ, 2003. – Вип. 55. – С. 57–62.
27. Неоінституціональна теорія прав власності: загальна характеристика та висновки щодо застосування у процесі інституційної трансформації перехідної економіки / М. А. Йохна // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2003. – № 2, т. 1. – С. 14–17.
28. Перспективні напрямки досліджень інституційних трансформацій у країнах Центральної та Східної Європи / М. А. Йохна // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2003. – № 6, ч. 2. – С. 33–35.
29. Теорія суспільного вибору: загальна характеристика та висновки щодо застосування у процесі інституційної трансформації перехідної економіки / М. А. Йохна // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2003. – № 1, ч. 2. – С. 162–165.
30. Основные институциональные концепции: сущность, особенности и классификация / М. А. Йохна // Наук. пр. Донец. Нац. техн. ун-ту. Сер. : економічна : всеукр. наук. зб. – Донецьк : ДонНТУ, 2004. – Вип. 70. – С. 14–22.
31. Чинники та результати інноваційної діяльності вітчизняних підприємств в умовах перехідної економіки / В. Л. Карпенко, М. А. Йохна, В. В. Стадник // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2004. – № 6. – С. 11-17.
32. Методологічні підходи до формування механізму активізації інноваційної діяльності підприємств / М. А. Йохна, В. Л. Карпенко // Наук. пр. Донец. Нац. техн. ун-ту. Сер. : економічна : всеукр. наук. зб. – Донецьк : ДонНТУ, 2005. – Вип. 89–3. – С. 160–165.
33. Алгоритм управління інтеграційним зростанням організації через мінімізацію трансакційних витрат / М. А. Йохна, О. В. Замазій // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2006. – № 1, т. 1. – С. 22–25.
34. Економічна влада та нееквівалентний обмін у системі контрактних відносин /М. А. Йохна // Наук. пр. Донец. Нац. техн. ун-ту. Сер. : економічна : всеукр. наук. зб. – Донецьк : ДонНТУ, 2006. – Вип. 103–1. – С. 94–100.
35. Особливості та організаційні форми трансферу технологій в Україні у галузевому розрізі / М. А. Йохна, П. Г. Іжевський // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2006. – № 3. – С. 169–174.
36. Про деякі підходи до визначення інституцій / М. А. Йохна  // Наук. пр. Донец. Нац. техн. ун-ту. Сер. : економічна : всеукр. наук. зб. – Донецьк : ДонНТУ,  2007. – Вип. 31–1 (117). – С. 126–131.
37. Технологічний аудит в обґрунтуванні інноваційної стратегії підприємства / М. А. Йохна, Д. М. Бондаренко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2007. – № 6, т. 1. – С. 200–205.
38. Формування компонентної структури і оцінка рівня інноваційно-інвестиційного потенціалу промислового підприємства / М. А. Йохна, Н. І. Непогодіна // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2008. – № 5, т. 2. – С. 148–15.
39. Формування методичних підходів до побудови моделі управління ринковою вартістю підприємства / М. А. Йохна, Т. С. Томаля // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2008. – № 5, т. 2. – С. 24–28.
40. Ментальні моделі дійсності і їх вплив на формування економічної поведінки / М.А. Йохна // Наук. пр. Донец. Нац. техн. ун-ту. Сер. : економічна : всеукр. наук. зб. – Донецьк : ДонНТУ, 2011. – Вип. 40–3. – С. 97–104.
41. Методичні основи оцінки здатності машинобудівних підприємств інвестувати стратегію розвитку / М.А. Йохна, Н. І. Непогодіна // Наук. пр. Донец. Нац. техн. ун-ту. Сер. : економічна : всеукр. наук. зб. – Донецьк : ДонНТУ,  2011. – Вип. 39–2. – С. 146–150.
42. Методичні підходи до формування системи управління конкурентоспроможністю підприємств у глобалізованій економіці / М. А. Йохна, Г. О. Соколюк // Економіка розвитку : наук. журн. / Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2011. - № 4. - С. 81–85.
43. Ресурсний потенціал організаційних форм інноваційної діяльності підприємства / М. А. Йохна, Н. В. Прилепа // БІЗНЕС ІНФОРМ. – 2011. – № 11. – С. 70–72.
44. Сутність та складові ефективності інноваційної діяльності / М. А. Йохна, Н. В. Прилепа // Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну. – 2011. – Темат. вип. :  61. – С. 211-216.
45. Тенденції та ефективність техніко-технологічного розвитку промислових підприємств України / М. А. Йохна // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2011. – № 5, т. 3. – С. 228–233.
46. Економічний раціоналізм і соціальна взаємодія у формуванні закономірностей і принципів освітнього менеджменту / М. А. Йохна // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. Спец. вип. – К., 2012. – Ч. 1. – С. 178–188.
47. Принципи розвитку технологічних комплексів / М. А. Йохна // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2012. – № 5, т. 3. – С. 141–145.
48. Совершенствование методологии управления технологическим развитием промышленного предприятия / М. А. Йохна // Вучоныя запіскі Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна : зб. наук. пр. – Брэст, 2012. – Вип. 8, ч. 1 : Гуманітарныя і грамадскія навукі. – С. 160-168.
49. Технологічна та логістична доцільність інтегрування постачальників машинобудівного підприємства в процес створення інновацій / М. А. Йохна, А. М. Гончарук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2012. – № 4, т. 2. – С. 120–125.
50. Motivational environment in managing international competitive ability for an industrial enterprise / M. Yokhna // Polish Assoсiation for Knowledge Management. Series: Studies&Proceedings. – 2013. – Iss. 67. – Р. 96–105
51. Інституційні аспекти міжнародного співробітництва у розвитку технологічних комплексів / М. А. Йохна // Наук. пр. Донец. Нац. техн. ун-ту. Сер. : економічна : всеукр. наук. зб. – Донецьк : ДонНТУ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 69–74
52. Особливості формування мотиваційної основи розвитку інноваційного потенціалу підприємств машинобудування / М. А. Йохна, А. Ю. Борщ // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки.. – 2013. – № 3, т. 2. – С. 81–84.
53. Проблеми ресурсного забезпечення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних промислових підприємств / М. А. Йохна // Пробл. економіки : наук. журн. / Н.-д. центр індустріал. пробл. розв. НАН України. – Х., 2013. – № 3. – С. 76-82.
54. Развитие персонала в повышении эффективности инновационной деятельности промышленного предприятия / Н. А. Йохна, Л. А. Гризовская // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2013. – № 2, т. 2. – С. 68–75.
55. Структурно-динамический анализ ивестиционных процесов в Украине с позиции их эффективности / О. В. Замазий, М. А. Йохна // Scientific letters of Academic society of Michal Baludansky. – 2013. – № 3, vol. 1. –  P. 109–115.
56. Організаційна взаємодія: сутність, форми та чинники ефективності / М. А. Йохна, О. В. Вешко // Вісн. Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля : наук. журн. – Луганськ, 2014. – № 2. – С. 105–111.
Про  М. А. Йохну
57. Йохна Микола Антонович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / уклад. О. М. Бичко. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/Iohna.htm. – Загол. з екрана.
58. Йохна Микола Антонович // Київський національний університет технологій та дизайну. Сьогодення. – К. : Світ успіху, 2011. – С. 386.
59. Йохна Микола Антонович : [проректор із наук.-пед. роботи та міжнар. зв'язків] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку / редкол. : М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012.– С. 36.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail