Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2016 р.
ЖУРБА ІГОР ЄВГЕНОВИЧ
доктор економічних наук, професор



   Народився 9 жовтня 1957 року.
   1987 року закінчив з відзнакою Тернопільський державний педагогічний інститут ім. Я. Галана за спеціальністю "Географія" з додатковою спеціальністю "Біологія".
   2002 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук.
   Свою науково-педагогічну діяльність у Хмельницькому національному університеті Ігор Євгенович розпочав з 1 вересня 1999 року. Упродовж 1999 – 2003 рр.працював викладачем на кафедрі економічної теорії, протягом 2003-2006 років - доцентом кафедри міжнародних економічних відносин, а з 2007 по 2011 рр. - доцентом кафедри економічної теорії.
   2013 року в інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Того ж року йому присвоєно вчене звання професора кафедри міжнародної інформації та країнознавства.
   З 2014 року по теперішній час обіймає посаду завідувача кафедри міжнародної інформації та країнознавства.
   Викладає наукові дисципліни: "Країнознавство", "Основи міжнародного туризму", "Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці", "Організація туризму (краєзнавчий аспект)", "Географія туризму". Для даних дисциплін розроблені комплекти методичних матеріалів, створені сторінки у модульному середовищі.
   Керує дипломними проектами і магістерськими роботами. Під його керівництвом підготовлено 8 магістерських робіт. Автор понад 90 публікацій, з них 81 наукова та 9 навчально-методичного характеру, в тому числі 54 публікації у фахових виданнях.
   Брав активну участь у 5 конференціях, зокрема: Міжнародній науково-практичній конференції "Регіонально-кластерна політика у розвитку світової та української економіки". – Чернівці. – 2014, 24-25 квітня; Міжнародній науково-практичній Інтернет конференції "Стратегії глобальної конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри". - Черкаси. - 2014, 27 березня; Всеукраїнській науково-практичній конференції "Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів". - Хмельницький. – 2014, 22-23 травня.
   Співкерівник держбюджетної науково-дослідної теми № ДР0105U007229 "Стратегія розвитку міста Хмельницького на 2005-2015 рр. і механізми її реалізації".
   Нагороджений почесним званням "Відмінник освіти України".

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

  Монографії, навчальні посібники
1. Дипломна робота : метод. вказівки до написання та основні вимоги до оформлення для студентів спец. "Міжнародні економічні відносини" (бакалавр, спеціаліст) /  уклад.: В. М. Нижник, І. Є. Журба. – Хмельницький : ТУП, 2004. – 36 с.
2. Міжнародна економіка : метод. вказівки до вивч. курсу для студентів екон. спец. усіх форм навчання /  уклад.: М. І. Бондаренко, І. Є. Журба. – Хмельницький : ХНУ, 2004. – 76 с.
3. Журба І. Є. Методика викладання у вищій школі : конспект лекцій / І. Є. Журба. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 98 с.
4. Україна у світовій економіці / І. Є. Журба // Світова економіка : підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / голов. ред. С. В. Головко.  – Київ : Либідь, 2007. – С. 442-464.
5. Тенденції розвитку транскордонного співробітництва України  / І. Є. Журба  // Україна на шляху до європейської інтеграції: економічна безпека, переваги вибору : монографія / за заг. ред. В. М. Нижника. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – С. 63-110.
6. Транскордонне співробітництво країн Центральної та Східної Європи в умовах розширеного ЄС (питання теорії та практики) : монографія / І. Є. Журба. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 311 с.
7. Пріоритетні форми трансформації транскордонного співробітництва в умовах наближення України до Європейського Союзу : монографія / І. Є. Журба. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 274 с.
8. Виробнича практика : програма та метод. вказівки щодо її проходження для студентів напряму підгот. "Країнознавство " /  уклад. І. Є. Журба. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 18 с.
9. Дипломна (магістерська) робота : метод. вказівки щодо її викон. для студентів спец. "Країнознавство" /  уклад. І. Є. Журба. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 43 с.
10. Національні господарські комплекси в системі міжнародної інфраструктури / І. Є. Журба // Наднаціональна виробнича інфраструктура в умовах нестабільності глобального розвитку (тенденції, проблеми, перспективи) : колект. монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. Рибчука А. В. ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. –  Дрогобич : Вид. від. ДДПУ ім. Івана Франка, 2015. – С. 88-101.
Статті в журналах та збірниках наукових праць
11. Наукові основи раціонального природокористування в умовах трансформації економічних відносин / І. Є. Журба // Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту. Серія: Географія. – 1999. – № 1. – С. 157-166.
12. Соціально-економічна ситуація на Хмельниччині: стан та основні проблеми / І. Є. Журба // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1999. – № 2. – С. 93-97.
13. Стан, перспективи та прогноз розвитку агропромислового комплексу Хмельниччини / І. Є. Журба // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1999. – № 4, ч. 1. – С. 31-34.
14. Географічні основи комплексного економічного розвитку будівельно-індустріального комплексу Хмельницької області / І. Є. Журба // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. пр. / Терноп. акад. нар. гос-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 378-381.
15. Наукові засади раціоналізації реґіонального природокористування / І. Є. Журба // Проблеми раціонального використання, охорони і відтворення природно- ресурсного потенціалу України : тези доп. Другої Всеукр. наук.- метод. конф. (м. Чернівці, 24-26 квіт. 2000 р.) / Ін-т географії НАН України, Чернівец. держ. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2000. – С. 40-42.
16. Оцінка земельно-ресурсного потенціалу Хмельницької області та економічна ефективність його використання / І. Є. Журба // Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту. Серія: Географія. – 2000. – № 1. – С. 93-97.
17. Раціональне використання сільськогосподарських ресурсів як основа ефективного функціонування АПК (на прикладі Хмельницької області) / І. Є. Журба // Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту. Серія: Географія. – 2000. – № 2. – С. 78-84.
18. Структура природоохоронних витрат Хмельниччини / І. Є. Журба // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 2. – С. 91-93.
19. Сучасна концепція переходу України до сталого розвитку через призму праць академіка С. Рудницького / І. Є. Журба // Історія Української географії та картографії: проблеми і перспективи : матеріали Другої Всеукр. наук. конф., 4-5 груд. 2000 р. – Тернопіль : ТНПУ, 2000. – С. 137-145.
20. Територіальна диференціація та ефективність використання природно-ресурсного потенціалу Хмельницької області / І. Є. Журба // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 6, ч. 2. – С. 205-208.
21. Ефективність лісокористування в Хмельницької області / І. Є. Журба // Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту. Серія: Географія. – 2001. – № 1. – С. 113-115.
22. Прогнозування перспектив співпраці України-Польщі на регіональному рівні / І. Є. Журба // Сучасні технології виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва : матеріали І Укр.-Пол. наук. конф., 16-18 жовт. 2003 р., смт. Сатанів. – Хмельницький, 2003. – С. 192-194.
23. Інноваційно-інвестиційний розвиток Хмельницької області в контексті європейської інтеграції / І. Є Журба // Актуальні проблеми регіонального розвитку в контексті європейської інтеграції : зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук. конф.  – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2005. – Вип. 18, ч. 1. – С. 220-225.
24. Інтеграція України до Європейського Союзу: транскордонний вимір / І. Є. Журба // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2005. – № 2, т. 2. – С. 232-235.
25. Конкурентоспроможність регіону: суть, методи оцінки, сучасний стан / І. Є. Журба // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональна політика в Україні: сучасні форми та методи реалізації : зб. наук. пр. / Ін-т регіон. дослідж. НАН України. – Львів, 2005. – Вип. 2 (52). – С. 445-460.
26. Вплив транскордонного співробітництва на конкурентоспроможність регіону: європейський вимір / І. Є. Журба // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2006. – № 3. – С. 195-200.
27. Місце та роль регіонів у міжнародній діяльності України / І. Є Журба // Комплексна статистична оцінка управлінської та господарської діяльності: зб. текстів доп. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., 24 трав. 2006 р. : тези. – Хмельницький : ХУУП, 2006. – С. 47-50.
28. Науково-методологічні основи розвитку міжнародного співробітництва регіонів: проблеми кордонів та прикордоння / І. Є Журба // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. тр. / редкол. Ю. В. Макагон [и др.] ; Донец. нац. ун-т. – Донецк : ДонНУ, 2006. – С. 191-198.
29. Науково-методологічні основи розвитку міжнародного співробітництва регіонів: проблеми кордонів та прикордоння / І. Є. Журба // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. тр. / Донец. нац. ун-т. – Донецк, 2006. – С. 191-198.
30. Політика пріоритетів соціально-трудової сфери у міжрегіональному транскордонному співробітництві / І. Є Журба // Інвестиційні можливості Хмельниччини : матеріали міжнар. екон. форуму, 5-6 груд. 2006 р. – Хмельницький, 2006. – С. 125-130.
31. Політика пріоритетів соціально-трудової сфери у міжрегіональному транскордонному співробітництві: зарубіжний досвід / І. Є Журба // Зарубіжний досвід регулювання соціально-трудових відносин, ринку праці та доходів населення :  зб. матеріалів ІІ міжнар. наук.-практ. семінару, Хмельницький, 4-6 жовт. 2006 р. : тези.  – Хмельницький, 2006. – С. 125-130.
32. Політика пріоритетів соціально-трудової сфери у міжрегіональному транскордонному співробітництві: зарубіжний досвід / І. Є. Журба // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2006. – № 5, т. 2. – С. 125-130.
33. Програмування і прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів: зарубіжний досвід / І. Є. Журба // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2006. – № 2, т. 1. – С. 183-187.
34. Регіональні засади зовнішньоекономічної політики України: принципи та механізми / І. Є. Журба // Вісн. Донец. нац. ун-ту. Серія В : Економіка і право : наук. журн. – Донецьк, 2006. – Т.1, № 1.– С. 171-177.
35. Стан та проблеми трансформації міжрегіональних економічних відносин у країнах Східної Європи / І. Є Журба //  Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період : зб. наук. пр. ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 19-21 жовт. 2006 р. у Хмельниц. екон. ун-ті. – Хмельницький : ХЕУ, 2006. – С. 430-436.
36. Транскордонне співробітництво: концептуальні засади та проблеми державної фінансової підтримки / І. Є. Журба // Світ фінансів : наук. журн. / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Вид-во ТНЕУ, 2006. – Вип. 1 (6). – С. 97-104.
37. Чинники та методи формування конкурентоспроможності регіону / І. Є. Журба // Вісн. Львів. комерц. акад. Серія:  економічна. – Львів, 2006. – Вип. 23, ч. 1. – С. 98-104.
38. Євроінтеграційна стратегія України: План дій / І. Є. Журба // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. І. – С. 30-35.
39. Розширений Європейський Союз: уроки для України (на прикладі транскордонного співробітництва України та Угорщини) / І. Є. Журба // Вісн. Донец. нац. ун-ту. Серія В : Економіка і право : наук. журн. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 28-36.
40. Соціально-економічний механізм регулювання регіонального ринку праці у контексті євроінтеграції / І. Є. Журба // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2007. – № 5, т. 1. – С. 148-152.
41. Стратегія розвитку міжнародної діяльності регіону і тенденції економічного зростання / І. Є. Журба // Наук. вісн. Чернів. торг.-екон. ін-ту КНТЕУ. Екон. науки. – Чернівці, 2007. – Вип. І. – С. 137-142.
42. Стратегія розвитку транскордонного співробітництва як чинник конкурентоспроможності регіонів України / І. Є Журба // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. тр. /ред. Ю. В. Макогон [и др.] ; Донец. нац.. ун-т.  – Донецк : ДонНУ, 2007. – Ч. І. – С. 113-120.
43. Стратегія розвитку транскордонного співробітництва як чинник конкурентоспроможності регіонів України / І. Є. Журба // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв'язків та залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект : зб. наук. пр. – Донецьк : ДонНУ, 2007. – Ч. 1. – С. 113-121.
44. Сучасні засади функціонування регіонального ринку праці в умовах транскордонного співробітництва / І. Є Журба // Економіка України в системі глобального поділу праці : зб. матеріалів XV міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 листоп. 2007 р. / Київ. ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2007. – С. 58-61.
45. Consultancy About Foreign Business for Ukrainian Companies / I.  Zurba // Rola przedsiebiorczosci w gospodarce opartej na wiedzy / pod redakcja Z. Ziolo i T. Rachwala.  – Warzawa-Krakow, 2008. – Przedsiebiorczosc-Edukacja : Nr 4. - S. 194-201.
46. Державна зовнішньоекономічна політика і трансформація транскордонного співробітництва в Україні / І. Є. Журба // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2008. – № 4, т. 3. – С. 140-145.
47. Динамічна структурно-функціональна модель транскордонного співробітництва на кластерних засадах / І. Журба // Вісн. Донец. нац. ун-ту. Серія В: Економіка і право : наук. журн. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 68-76.
48. Етапи розвитку транскордонного співробітництва країн Центральної та Східної Європи / І. Є. Журба // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Л. Українки. Серія: Міжнар. відносини : наук. журн. – Луцьк, 2008. – № 6. – С. 184-190.
49. Етапи розвитку транскордонного співробітництва країн Центральної та Східної Європи / І. Є. Журба // Європейська та євроатлантична інтеграція і транскордонне співробітництво : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих науковців, м. Луцьк, 15-16 трав. 2008 р. – Луцьк : РВВ "Вежа" ВДУ ім. Лесі Українки, 2008.
50. Єврорегіон як найвищий рівень організаційного оформлення транскордонних зв'язків / І. Є. Журба // Актуал. проблеми міжнар. відносин : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2008. – № 71, ч. 2. – С. 210-215.
51. Єврорегіони України в системі міжрегіональної кооперації з країнами Європейського Союзу / І. Є. Журба, Н. В. Резнікова // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. / пред. редкол. Ю. В. Макогон ; Донец. нац. ун-т. – Донецк : ДонНУ, 2008. – Ч. 3. – С. 1027–1037.
52. Кордони, їх функції та види бар'єрів у транскордонному співробітництві / І. Є. Журба // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Карамзіна. Серія: Економіка. – Харків, 2008. – № 802. – С. 135-142.
53. Регіоналізм як основа концепції "Європа регіонів" / І. Є. Журба // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2008. – № 3, т. 3. – С. 116-124.
54. Структурно-функціональна модель полюсів зростання / І. Журба // Економіст. – 2008. – №10. – С. 47-49.
55. Тенденції розвитку транскордонного співробітництва та його ефективність / І. Є Журба // Транскордонне співробітництво як фактор активізації євроінтеграційних процесів : матеріали XVII Міжнар. наук.-практ. конф., Чернівці, 6-7 трав. 2008 р. – Чернівці, 2008. - С. 117-121.
56. Тенденції розвитку транскордонного співробітництва України / І. Є. Журба // Україна на шляху до європейської інтеграції: економічна безпека, переваги вибору : монографія / В. М. Нижник [та ін.] ; заг. ред. В. М. Нижник. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – С. 63-110.
57. Тенденції та закономірності економічного розвитку транскордонного співробітництва у Східній Європі / І. Є. Журба // Наука й економіка : наук.-теорет. журн.  Хмельниц. екон. ун-т. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4 (12). – С. 164-170.
58. Тенденції функціонування регіонального ринку праці в умовах транскордонного співробітництва / І. Журба // Актуал. проблеми міжнар. відносин : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2008. – № 72, ч. 1. – С. 93-97.
59. Теоретико-прикладні основи євроінтеграційних процесів сучасності: місце та роль України / І. Є. Журба // Інноваційний розвиток економіки і фінансів України в умовах глобалізації : [зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф., 22-24 трав. 2008 р.] . – Хмельницький, 2008. – С. 165-170.
60. Теоретичні засади розвитку транскордонного співробітництва / І. Є. Журба // Наук. вісн. Чернів. торг.-екон. ін-ту КНТЕУ. Екон. науки – Чернівці, 2008. – Вип. ІІ. – С. 81-98.
61. Транскордонне співробітництво в системі міжнародних економічних відносин / І. Є. Журба // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2008. – № 1, т. 1. – С. 80-89.
62. Транскордонне співробітництво України в умовах трансформаційних процесів ЧЕС та ГУАМ // Журба І. Є. Транскордонне співробітництво України в умовах трансформаційних процесів ЧЕС та ГУУАМ / І. Є. Журба // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ : сб. науч. тр. /  Донец. нац. ун-т.– Донецк : ДонНУ ; Одесса : РФ НИСИ, 2008. – Т. 1. – С. 114-121.
63. Транскордонне співробітництво України в умовах трансформаційних процесів ЧЕС та ГУУАМ / І. Є. Журба // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ : сб. науч. тр. – Одесса-Донецк : ДонНУ, 2008. – С. 114-121.
64. Трансформація структурно-функціональної моделі транскордонного співробітництва України / І. Є. Журба // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2008. – № 5, т. 2. – С. 249-254.
65. Методологічні принципи трансформації економічних систем транскордонного співробітництва / І. Є. Журба // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2009. – № 1. – С. 172-178.
66. Місце та роль інституційного та фінансового забезпечення транскордонного співробітництва в Україні / І. Є. Журба // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2010. – № 4, т. 1. – С. 211-214.
67. Транскордонне співробітництво України та Польщі в умовах Східноєвропейського партнерства / І. Є. Журба // Вісн. Донец. нац. ун-ту. Серія В: Економіка і право: наук. журн. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 170–174.
68. Наукові засади транскордонного співробітництва та закономірності державної фінансової підтримки / І. Є. Журба // Актуальні проблеми та пріоритетні напрями підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку регіонів : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. конф., 20-21 жовт. 2011 р., м. Хмельницький. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – С. 67-74.
69. Наукові та прикладні засади транскордонного співробітництва в сучасних євроінтеграційних процесах / І. Є. Журба // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2011. – № 6, т. 1. – С. 256-259.
70. Наукові та прикладні засади транскордонного співробітництва в сучасних євроінтеграційних процесах / І. Є. Журба // Актуальні проблеми економічної теорії у ХХІ ст. : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Хмельницький, 10-13 листоп. 2011 р. – Хмельницький. – С. 256-259.
71. Сучасні засади формування концепції транскордонного співробітництва України / І. Є. Журба // Вісн. Донец. нац. ун-ту. Серія В: Економіка і право : наук. журн. – Донецьк, 2011. – № 2. – С. 67-74.
72. Економічна природа транскордонного співробітництва / І. Є. Журба // Складові елементи підвищення економічного потенціалу України за умов глобалізації : зб матеріалів IX між нар. наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю Хмельниц. нац. ун-ту. (5-7 жовт. 2012 р). – Хмельницький- Яремче, 2012. – С. 36-42.
73. Економічна природа транскордонного співробітництва / І. Є. Журба // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2012. – № 4, т. 2. – С. 36-42.
74. Інноваційне спрямування розвитку транскордонного співробітництва/ І. Є. Журба // Інноваційний розвиток як складова міжнародних інтеграційних процесів : матеріали круглого столу, 20 квіт. 2012 р. : тези Київ. ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – С. 15-17.
75. Науково-прикладні засади становлення та розвитку транскордонних кластерів / І. Є. Журба // Кластерні утворення в Європейському Союзі: досвід для України : матеріали круглого столу, 29 берез. 2012 р. : тези / Київ. ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – С. 31-34.
76. Структурно-функціональна модель полюсів зростання у процесі транскордонного співробітництва / І. Є. Журба // Актуальні проблеми підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку України : зб. матеріалів II Всеукр. наук.-практ. конф., 25-26 жовт. 2012 р. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 193-199.
77. Методологічні засади євроінтеграційних процесів сучасності: проблеми та перспективи / І. Є. Журба // Актуальні проблеми підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку України : зб. матеріалів ІII Всеукр. наук.- практ. конф., 24-25 жовт. 2013 р. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – С. 148-151.
78. Методологічні інновації професора Філіпенка А. С. в теоріях та практиці світового господарства і міжнародних економічних відносин / І. Є. Журба // Матеріали Наукового симпозіуму ["Творчий внесок професора А.С.Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"], Київ, 17 жовт. 2013 р. – Київ, 2013. – С. 106-112.
79. Науково-теоретичні засади економіки транскордонного співробітництва/ І. Є. Журба // Унів. наук. зап. : наук. часоп. / Хмельниц. ун-т упр. та права.– Хмельницький, 2013. - № 2 (46). – С. 102-113.
80. Формування інноваційного простору Центральної і Східної Європи у системі транскордонного співробітництва / І. Є. Журба // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – Хмельницький, 2013. – № 5, т. 1. – С. 79-84.
81. Економіко-географічні засади раціонального природокористування Хмельницької області  / І. Є. Журба // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2014. – № 2, т. 1. – С. 186-190.
82. Інтегральний природно-ресурсний потенціал Хмельницької області за умов інтеграційних процесів // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2014. – № 3, т. 2. – С. 157-163.
83. Інтеграційна складова кордону в умовах розширення Європейського Союзу / І. Є. Журба // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2014. – № 5, т. 1. – С. 208-213.
84. Інтеграційна складова кордону в умовах розширення Європейського Союзу / І. Є. Журба // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2014. – № 5, т. 1. – С. 208-213.
85. Інтеграційні імперативи розвитку транскордонного співробітництва країн Центральної та Східної Європи  / І. Є. Журба // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту Серія: Екон. науки : зб. наук. пр. – Херсон, 2014. – Вип. 5, ч. 1. – С. 61-65.
86. Методологічні засади трансформації міжнародних відносин країн Центрально-Східної Європи / І. Є. Журба // Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф.,  22-23 трав. 2014 р. - Хмельницький : ХНУ, 2014. - С . 109-115.
87. Методологічні основи трансформації транскордонного співробітництва держав Центрально-Східної Європи / І. Є. Журба, А. П. Румянцев // Економіка ринкових відносин : наук. журн. / Київ. ун-т ринкових відносин. – Київ, 2014. –  № 1. – С. 11-17.
88. Місце та роль країн Союзу Арабського Магрибу в сучасній системі міжнародних економічних відносин / І. Є. Журба // Зб. наук. пр. Черкас. держ. технол. ун-ту. Серія : Екон. науки. – Черкаси, 2014. – Вип. 38, ч. 2. – С. 118-126.
89. Обґрунтування показників результативності  та ефективності науково-технічної та інноваційної політики Казахстану: міжнародний аспект / І. Є. Журба // Наука й економіка : наук.-теорет. журн. / Хмельниц. екон. ун-т. – Хмельницький, 2014. – Вип. 1. (33). - С. 244-249.
90. Особливості раціонального використання природно-ресурсного потенціалу Хмельницької області в умовах реформування економіки / І. Є. Журба // Наука й економіка : наук.-теорет. журн. / Хмельниц. екон. ун-т. – Хмельницький, 2014. – Вип. 2. (34). - С. 144-149.
91. Регіональні особливості розвитку міжнародних господарських логістичних комплексів України / І. Є. Журба // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2014. – № 1. – С. 186-190.
92. Сучасні аспекти розвитку Казахстану в системі світового господарства за умов новітніх глобалізаційних процесів / І. Є. Журба // Зб. наук. пр. Черкас. держ. технол. ун-ту. Серія : Екон. науки. – Черкаси, 2014. – Вип. 36, ч. 1, т. 1. – С. 20-28.
93. Формування сучасного конкурентного ринку туристичних послуг на шляху України до ЄС / І. Є. Журба // Стратегії глобальної конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., Черкаси, 27 берез. 2014 р. – Черкаси, 2014. – С. 6-9.
94. Формування транскордонних кластерних об’єднань за умов сучасних інтеграційних процесів / І. Є. Журба // Регіонально-кластерна політика у розвитку світової та української економіки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Чернівці, 24-25 квіт. 2014 р. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. - С. 34-37.
95. Механізми функціонування регіональної економічної співпраці держав Союзу Арабського Магрибу / І. Є. Журба // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2015. – № 4, т. 1. – С. 173-177.
96. Стан використання рекреаційних ресурсів Хмельницької області в умовах трансформації економіки / І. Є. Журба // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2015. – № 2, т. 1. – С. 251-256.
97. Сучасні економічні основи транскордонного співробітництва країн Східної Європи / І. Є. Журба, Д. М. Русак // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2015. – № 4, т. 1. – С. 137-144.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail