Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2015 р.
КОСТОГРИЗ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ
доктор технічних наук, професор, перший проректор (2002 - 2013 рр.),
заслужений працівник освіти України   Народився 30 січня 1941 р. у с. Вовчок Бершадського району Вінницької області. Свою трудову діяльність Сергій Григорович розпочав у 1963 р. майстром Гузеріпльського ліспромгоспу Краснодарського краю. Протягом 1965–1966 рр. служив у Радянській армії. У 1966–1969 рр. навчався в аспірантурі Львівського лісотехнічного інституту і після її закінчення був направлений до Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування на кафедру опору матеріалів і деталей машин. У кінці 1969 р. захистив кандидатську дисертацію.
   Працюючи в університеті, обіймав посади асистента,старшого викладача, доцента. З 1975 р. - декан механічного факультету, з 1982 р. - проректор з навчальної роботи. За безпосередньої участі Сергія Костогриза розроблено комплекси дидактичних матеріалів і методичного забезпечення із дисциплін "Теорія механізмів і машин", "Деталі машин", "Основи теорії коливань та віброзахисту", створено оригінальні навчальні лабораторії та навчальні кабінети для цих курсів. Протягом багатьох років він керував госпдоговірними науково-дослідними роботами із проблем динаміки технологічного обладнання машинобудування, розробив та впровадив у виробництво оригінальні конструкції стендів для динамічних випробувань пружних муфт і номінально нерухомих з’єднань деталей машин.
   У 1995 р. захистив докторську дисертацію. З 2002 р.- на посаді першого проректора університету. У центрі його науково-педагогічної діяльності - питання якості навчального процесу у вищих закладах освіти. Сергій Григорович є співавтором колективних монографій "Державні стандарти професійної освіти: теорія і методика", "Моніторинг якості навчального процесу у вищому закладі освіти", серії методичних розробок із проблем запровадження європейської кредитно-трансферної системи. Під його керівництвом та за його безпосередньої участі розроблений збірник внутрішніх нормативних документів з організації освітньої діяльності Хмельницького національного університету. Впродовж багатьох років Сергій Григорович є членом Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України зі специфічних категорій.
   С. Г. Костогриз - висококваліфікований фахівець, талановитий педагог, умілий та ініціативний організатор і керівник. Він сприяє зміцненню матеріально-технічної бази університету, організації навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи,що дозволило Хмельницькому технологічному інституту побутового обслуговування за порівняно короткий проміжок часу стати вищим навчальним закладом України широкого профілю - національним університетом. Крім цього, Сергій Григорович - один із провідних учених України з теорії тертя в номінально-нерухомих фрикційних з’єднаннях, автор понад 250 наукових і науково-методичних праць, зокрема 4 монографій (у співавторстві), 35 авторських свідоцтв і патентів на винаходи, багато з яких впроваджені у виробництво. Під його керівництвом виконано чимало науково-дослідних робіт як за державним замовленням, так і на госпдоговірних засадах із різними підприємствами міста, області та України. Розроблені ним методи розрахунку та проектування механізмів широко використовуються у різних конструкторських і проектних організаціях, науково-дослідних інститутах та вищих навчальних закладах.
   С. Г. Костогриз успішно передає свій досвід іншим викладачам і молодим ученим, постійно дбає про підвищення їхньої кваліфікації. Під його науковим керівництвом захищена одна докторська і п’ять кандидатських дисертацій.
   Він бере активну участь у громадському житті університету та за його межами, є членом спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій у Хмельницькому національному університеті, виконує цілу низку інших громадських доручень. У 2012 р. Сергій Костогриз відсвяткував своєрідний ювілей: виповнилось 30 років його діяльності у стінах університету на посаді проректора.
   Сергій Григорович користується заслуженим авторитетом колективу університету. У наукових колах України та серед виробничників він є знаним фахівцем із проблем механіки машин. Це мудрий педагог і наставник, доброзичлива, чуйна, всебічно розвинена, високоінтелектуальна людина.
   Нагороджений орденом "Знак Пошани", нагрудними знаками "Винахідник СРСР" та "Творець".

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

  Монографії, навчальні посібники
1. Державні стандарти професійної освіти: теорія і методика : монографія / С. У. Гончаренко, Н. Г. Ничкало, В. Л. Пертенко, С. Г. Костогриз [та ін.] ; за ред. Н. Г. Ничкало. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 334 с.
2. Віхи поступу : до 40-річчя з дня заснування механічного факультету / Р. І. Сілін, С. Г. Костогриз, І. Х. Ткачук [та ін.] ; заг. ред. С. С. Ковальчук ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 310 с.
3. Моніторинг якості навчального процесу у вищому закладі освіти : монографія / М. Є. Скиба, С. Г. Костргриз, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 219 с.
4. Кулачково-цівкові механізми переривчастого обертового руху вихідної ланки : монографія / Я. Т. Кіницький, С. Г. Костогриз, Я. О. Підгайчук. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 194 с.
5. Історія інженерної діяльності : навч. посіб. / С. Г. Костогриз. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 250 с.
  Статті в журналах та збірниках наукових праць
6. Research process of fretting-corrosion in nominal-fixed joint by modeling variation pressure / Y. I. Shalapko, S. G. Kostogryz // Tribological problems in exposed friction systems. – Bratislava : Slovac Republic, 2002. – P. 292–296.
7. Трибомеханіка номінально-нерухомих з’єднань / Ю. І. Шалапко, С. Г. Костогриз, В. В. Гончар // Проблеми математичного моделювання сучасних технологій (ПММ-2002) : міжнар. наук.-техн. конф., (Хмельницький, 2-4 жовт. 2002 р.) : тези доп. – Хмельницький : ТУП, 2002. – С. 145.
8. Дослідження динаміки приводного механізму човникового комплекту у перехідних режимах роботи швейної машини / П. Г. Капустенський, С. Г. Костогриз, Е. А. Манзюк // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2003. – № 4, ч. 2. – С. 84-90.
9. Практичні шляхи інтегрування вищої освіти України в європейський освітянський простір на прикладі Технологічного університету Поділля / C. Г. Костогриз, Г. В. Красильникова // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 жовт. 2003 p. – Хмельницький : ТУП, 2003. – С. 17-25.
10. Formation of local melting zone by laser alloying of surface and wear resistance under fretting conditions / J. Shalapko, S. Kostogryz, V. Gonchar // Archiwum Odlewnictwa. – 2004. – Vol. 4, bk. 12. – P. 223–234.
11. The vibration and interaction into nominally-fixed joint modeling by a finite element method / Y. Shalapko, S. Kostogryz // Czasopismo. Techniczne. Mechanika. – 2004. – Vol. 10. – P. 345–353.
12. Czesciowe poslizgy ptaskich powierzchnie / S. Kostogryz, J. Shalapko // Технічно-економічне сприяння розвитку підприємництва = Technicno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiebiorczosci : зб. пр. ІІ польсько-української наук. конф. – Krakow : Politechniki Krakowskiej, 2005. – S. 297–304.
13. Вільні поперечні коливання несучого канату з пружно-податливими опорами на різних рівнях / С. Г. Костогриз, Т. І. Слєпко // Вібрації в техніці та технологіях. – 2005. – № 1. – С. 37-41.
14. Наближений метод визначення кута контакту в пелюстковому підшипнику ковзання при статичному навантажені / С. Костогриз, П. Капустенський, Е. Манзюк // Машинознавство. – 2005. – № 1. – С. 48-50.
15. Про хід експерименту із запровадження КМСОНП в Хмельницькому національному університеті / С. Г. Костогриз, С. Р. Красильников, О. В. Пащенко // Навчально-методичне забезпечення КМСОНП в Хмельницькому національному університеті : матеріали конф. – Рівне, 2005. – С. 175-180.
16. Частичное проскальзывание плоских поверхностей / С. Костогыз, Ю. Шалапко // Технічно-економічне сприяння розвитку підприємництва = Technicno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiebiorczosci : зб. пр. ІІ польсько-української наук. конф. – Krakow : Politechniki Krakowskiej, 2005. – С. 121-130.
17. Шляхи боротьби з фретингом з позиції хімії твердого тіла / В. Мисліборський, А. Ганзюк, С. Костогриз // Механіка та інформатика : зб. матеріалів III українсько-польської наук. конф. молодих вчен., 28-30 квіт. 2005 р. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – С. 150-153.
18. Вплив геометричних параметрів човникового комплекту на взаємодію його елементів при високошвидкісних режимах роботи швейної машини / С. Г. Костогриз, П. Г. Капустенський, Е. А. Манзюк // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2006. – № 1. – С. 7-14.
19. Постійне тертя у номінально-нерухомих фрикційних з'єднаннях та встановлення його режимів / С. Г. Костогриз, Ю. І. Шалапко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2006. – № 6. – С. 150–154.
20. Evolution of stick-slip regime and chaos for fretting-process / Ju. Shalapko, S. Kostogryz // Proceedings of 8th Conference on Active Noise and Vibration Control Methods, Krakow. – Krasiczyn, Poland, June, 11–14, 2007. – P. 432–443.
21. Зміни елементарного складу при використанні легкоплавкого композиту на основі Bi-Pb-Sn-Cd для протидії фретінг-корозії / С. Костогриз, В. Камбург, А. Ганзюк, В. Мислиборський, В. Нездоровін // Пробл. трибології. – 2007. – № 3. – С. 49-54.
22. Кінематичний синтез кулачкового механізму з переривчастим обертовим рухом вихідної ланки / С. Г. Костогриз, Я. О. Підгайчук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2007. – № 3, т. 2. – С. 44-49.
23. Методи математичного орієнтування та динамічного планування в N-мірному просторі чинників еволюції фретинг-процесів / Ю. І. Шалапко, Ю. Б. Михайловський, М. Є. Скиба, С. Г. Костогриз // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2007. – № 5. – С. 52-58.
24. Система вступних випробувань у формі комп'ютерного тестування / М. Є. Скиба, С. Г. Костогриз, О. П. Терещенко, К. В. Ліствін // Комп'ютерні технології в Хмельницькому національному університеті : інформ. зб. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – С. 66-69.
25. Системна реалізація принципів управління якістю підготовки фахівців та інформаційно-комп'ютерне забезпечення / М. Є. Скиба, С. Г. Костогриз // Комп'ютерні технології в Хмельницькому національному університеті : інформ. зб. – Хмельниць-кий : ХНУ, 2007. – С. 3-6.
26. Modeling for interface mobilization of elements of total hip prosthesis / Y. Shalapko, S. Kostogryz, G. Paraska, A. Zagurskyj // IX Miedzynarodowe Seminarium naukowe “Mechanika w medycynie”. – Rzeszow– Boguchwala, 2008. – Р. 227–236.
27. Інформатизація навчальної й управлінської діяльності в Хмельницькому національному університеті / С. Костогриз, М. Мазур, О. Мясіщев, С. Ковальчук, О. Айвазян // Наук. записки / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Сер. : Педагогіка. – Тернопіль, 2008. – № 8. – С. 125-134.
28. Кінематичний синтез неповноцівкового кулачкового механізму з переривчастим обертовим рухом вихідної ланки / С. Г. Костогриз, Я. О. Підгайчук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2008. – № 5. – С. 85-91.
29. Методика і особливості взначення початкової тангенційної жорсткості номінально нерухомого фрикційного контакту / В. В. Мисліборський, А. Л. Ганзюк, С. Г. Костогриз // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2008. – № 2. – С. 193-196.
30. Розвиток деструктивних явищ у номінально-нерухомому контакті в умовах дії мікрозміщень контактуючих поверхонь / Ю. І. Шалапко, С. Г. Костогриз, В. С. Курской // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2008. – № 6. – С. 228-233.
31. Академічна лекція в системі моніторингу якості навчального процесу / С. Г. Костогриз, Г. В. Красильникова, Г. С. Ткачук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2009. – № 2. – С. 237-242.
32. Динаміка мікропереміщень, малоамплітудний фретинг та структурна цілісність номінально-нерухомих фрикційних з'єднань / С. Г. Костогриз, Ю. І. Шалапко // Основи інноваційно-наукових напрямів діяльності Хмельницького національного університету : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХНУ, 2009.– С. 170–187.
33. Механізми руйнування квазістатичного контакту при циклічних тангенціальних навантаженнях / Ю. І. Шалапко, С. Г. Костогриз, Н. Радек, В. С. Курской // Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування : пр. міжнар. наук.-техн. конф., 21–24 верес. 2009 р . – Т. : ТНТУ ім. Пулюя, 2009. – С. 288–295.
34. Моніторинг якості виховної роботи у вищому закладі освіти [Текст] / С. Г. Костогриз, Г. В. Красильникова, Г. С. Ткачук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2009. – № 5. – С. 234-237.
35. Про створення сучасної системи моніторингу якості навчального процесу у ВЗО / С. Г. Костогриз, Г. В. Красильникова // Проблеми управління якістю підготовки фахівців в умовах інтеграції в міжнародний освітній простір : матеріали ІХ Міжнар. наук.-метод. конф. – Рівне : НУВГП, 2009. – Ч. 2. – С. 100-108.
36. Запас сили тертя та параметр пластичності номінально нерухомого фрикційного контакту / С. Г. Костогриз, В. В. Мисліборський // Пробл. трибології. – 2010. – № 3. – С. 90-94.
37. Розвиток поняття якості підготовки фахівців у вищих закладах освіти та її оцінювання / С. Г. Костогриз, Г. В. Красильникова, Г. С. Ткачук // Наук. записки / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. – Вінниця, 2010. – Вип. 31. – С. 25–31.
38. Трибоактивація плям фактичного контакту під дією циклічних тенгенціальних мікрозміщень / Ю. І. Шалапко, С. Г. Костогриз // Сучасні проблеми трибології : тез. доп. Міжнар. наук.-техн. конф. (м. Київ, 19–21 трав. 2010 р.) / Нац. авіац. ун-т [та ін.] ; [редкол.: М. В. Кіндрачук та ін.]. – К. : ІВЦ АЛКОН НАН України, 2010. – C. 22.
39. Vibrating slide in mechanics of nominal frictional fixed contact / S. Kostogryz // Scientific basis of modern technology: experience and prospects : monograph / ed. Y. I. Shalapko, L. A. Dobrzanski. – Jaremche, 2011. – P. 310-319.
40. В'язкий опір деформації зсуву у номінально нерухомому фрикційному контакті / С. Г. Костогриз, Ю. І. Шалапко, Ю. І. Мисліборський // Пробл. трибології. – 2011. – № 1. – С. 58–63.
41. Запас сили тертя у номінально нерухомому фрикційному контакті та його демфіруюча здатність / С. Г. Костогриз, В. В. Мисліборський // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : укр. міжвідом. наук.-техн. зб. / Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л., 2011. – Вип. 45. – С. 75–78.
42. Мониторинг качества дидактических материалов для самостоятельной работы студентов в условиях использования    информационных    технологий / С. Г. Костогрыз, В. И. Бегняк, А. В. Красильникова // Информационные технологии в системе подготовки и повышения квалификации специалистов в области образовательного менеджмента : сб. науч. ст. Междунар. науч.-практ. конф., 19-23 сент. 2011 г. / Хмельниц. нац. ун-т, Программа Европ. комис. ТЕМПУС IV ; [отв. ред. В. В. Стадник]. – Хмельницкий : Гонта А. С., 2011. – С. 19–24.
43. Болонський процес, академічна мобільність та навчальна дисципліна студентів  / С. Г. Костогриз, Г. С. Ткачук // Університет на шляху Болонських перетворень : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 7–11.
44. Інформаційне освітнє середовище університету та його формування / С. Костогриз, Г. Красильникова // Нова пед. думка : наук.-метод. журн. – Рівне : НУВГП, 2012. – № 1, ч. 2 : Матеріали Х Міжнародної науково-методичної конференції "Європейський простір вищої освіти як основа розвитку суспільства знань". – С. 7–13.
45. Матеріально-технічна база та якість навчального процесу у вищому закладі освіти / М. Є. Скиба, С. Г. Костогриз // Матеріально-технічна база в освітній діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 4–9.
46. Матеріально-технічна база університету: історія становлення, сьогодення та перспективи розвитку  / С. Г. Костогриз, О. М. Шинкарук, М. П. Олійник // Матеріально-технічна база в освітній діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 9–29.
47. Особливості кінетики семестрових навчальних досягнень студентів в умовах реформування вищої освіти / С. Г. Костогриз, І. Л. Андрієнко, О. Г. Самолюк // Університет на шляху Болонських перетворень : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 19–25.
48. Визначення коефіцієнта  в'язкості  у  номінально  нерухомому  фрикційному  контакті / С. Г.   Костогриз,   В. В.   Мисліборський,   Ю. І.   Шалапко //  V  Українсько-Польські наукові Діалоги : міжнар. наук. конф.,  16-19 жовт. 2013 р. – Хмельницький-Яремче, 2013. – С. 133–134.
49. Параметрические   авторезонансы   в условиях   контактного   фрагмента / Ю. П.   Заспа,   С. Г.   Костогрыз // Materiali  IX mezinarodni vedecko-prakticka conference  "Efektivni nastroje modernich ved – 2013". – Praha : Publishing House "Education and Science" s.r.o., 2013. –  P. 12–14.
50. Про один із способів підвищення міцності на злом зубців циліндричних зубчастих коліс / С. Г. Костигриз, Я. О. Підгайчук, А. В. Ткачук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2013. – № 4. – С. 7–13.
51. Фазо-ортогональные виброрезонансы в нелинейных контактных системах сухого трения / Ю. П.   Заспа,  С. Г.   Костогрыз,  Ю. И.   Шалапко //  Материали за 9-а международна научна практична конференция "Найновите постижения на европейската наука – 2013". – София. "Бял ГРАД-БГ" ООД, 2013. – Т. 17. – С. 34–41.
52. Роль вязкости граничного слоя и внутренних степеней свободы в когерентной динамике контактного трения / Ю. Заспа,   С. Костогрыз,   Ю. Шалапко,  Н.  Радек  // Technolog. – 2014. – № 2. – P. 204–208.
53. Повзучість у номінально нерухомому фрикційному контакті при деформації зсуву / В. В. Мисліборський, С. Г. Костогриз // Пробл. трибології. – 2015. – №1. – С. 99-105.
54. Каскадний транспорт енергії збурень в системах динамічної контактної взаємодії  / Ю. П. Заспа, С. Г. Костогриз // Вісн. Хмельниц. нац. Ун-ту. Техн. науки. – 2015. – №1. – С. 47-52.
  Патенти України
55. Пат. 29706 Україна, МПК F 16 H 25/00. Кулачковий механізм переривчастого обертового руху веденої ланки / С. Г. Костогриз, Я. О. Підгайчук ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 2007 10330 ; заявл. 17.09.07 ; опубл. 25.01.08, Бюл. № 2.
56. Пат. 36064 Україна, МПК F 16 H 25/00. Неповноцівковий механізм переривчастого обертового руху веденої ланки / С. Г. Костогриз, Я. О. Підгайчук ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 2008 06516 ; заявл. 14.05.08 ; опубл. 10.10.08, Бюл. № 19.
57. Пат. 38036 Україна, МПК G 01 M 3/00. Установка для дослідження процесу "напруження-деформація" у механічному контакті / С. Г. Костогриз, В. В. Мисліборський, А. Л. Ганзюк ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 2008 06157 ; заявл. 12.05.08 ; опубл. 25.12.08, Бюл. № 24.
58. Пат. 43002 Україна, МПК F 16 H 25/00. Кулачковий механізм з внутрішнім зачепленням для переривчастого обертового руху веденої ланки / С. Г. Костогриз, Я. О. Підгайчук ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 2009 02627 ; заявл. 23.03.09 ; опубл. 27.07.09, Бюл. № 14.
59. Пат. 43618 Україна, МПК F 16 H 25/00. Неповноцівковий механізм з внутрішнім зачепленням для переривчастого обертового руху веденої ланки / С. Г. Костогриз, Я. О. Підгайчук ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 2009 02628 ; заявл. 23.03.09 ; опубл. 25.08.09, Бюл. № 16.
60. Пат. 56663 Україна, МПК H 01 R 39/02. Контактний електричний пристрій для обертових ексцентричних систем / П. Г. Капустенський, С. Г. Костогриз, Е. А. Манзюк ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201007370 ; заявл. 14.06.10 ; опубл. 25.01.11, Бюл. № 2.
61. Пат. 56664 Україна, МПК H 01 R 39/02. Струмознімаючий пристрій / П. Г. Капустенський, С. Г. Костогриз, Е. А. Манзюк ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201007371 ; заявл. 14.06.10 ; опубл. 25.01.11, Бюл. № 2.
62. Пат. 76144 Україна, МПК B 24 B 31/00. Машина для вібраційної обробки / С. Г. Костогриз, А. В. Ткачук ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201206835 ; заявл. 05.06.12 ; опубл. 25.12.12, Бюл. № 24.
63. Пат. 84487 Україна, МПК B 23 F 15/00. Спосіб підвищення міцності на згин зубців циліндричних зубчастих коліс / С. Г. Костогриз, Я. О.   Підгайчук, А. В. Ткачук ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201304432; заявл. 08.04.13 ; опубл. 25.10.13, Бюл. № 20.
  Про  С. Г. Костогриза
64. Історія університету - в обличчях. Костогриз Сергій Григорович // Університет. – 2007. – № 8 (71). – С. 4.
65. Костогриз Сергій Григорович // Віхи поступу : до 40-річчя з дня заснування механічного факультету / заг. ред. С. С. Ковальчук ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – С. 122.
66. Костогриз Сергій Григорович // Кафедра машинознавства за 40 років розбудови : довідник / уклад. Я. Т. Кіницький. – Хмельницький : ПП Цюпак А.А., 2009. – С. 13-14.
67.  Ткач, В.  Перший проректор : [до 70-річчя С. Г. Костогриза] / В. Ткач // Університет. – 2010. – № 6. – С. 6.
68. Наукова діяльность професора С. Г. Костогриза / Я. Т. Кіницький // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2011. – № 1. – С. 7-11.
69. Косторгиз Сергій Григорович. (До 70-річчя від дня наро¬дження) [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажчик / уклад.: В. І. Бегняк, О. М. Бичко. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 120 с. – (Бібліографія праць вчених університету). – Режим доступу : http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/kostogruz.htm . – Назва з екрана..
70. Костогриз Сергій Григорович : [перший проректор] // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку / редкол. : М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 32.
71. Карачун В. Костогриз Сергій Григорович : [д-р техн. наук, проф. ХНУ, 1982-2013 рр. обіймав посаду проректора] / В. Карачун // Енциклопедія освіти Хмельниччини / Хмельниц. облрада, Хмельниц. облдержадмін., Департамент освіти і науки облдержадмін., Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; редкол: Берека В. Є. (голова) [та ін.]. – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2017. – С. 295.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail