Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2015 р.
КОВАЛЬЧУК СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА
доктор економічних наук, професор   Народилася 18 серпня 1968 року в м. Донецьку.
   1990 року закінчила Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування за спеціальністю "Економіка і організація побутового обслуговування", отримавши кваліфікацію інженера-економіста.
   Після закінчення інституту працювала інженером-технологом на ВО "Термопластавтомат".
   З грудня 1990 р. по лютий 1993 р. - аспірант Тернопільського інституту народного господарства.
   З травня 1992 р. працювала на посаді інженера-маркетолога відділу зовнішньоекономічних зв’язків ВО "Термопластавтомат", а з листопада 1992 р. по лютий 1993 р. – інженера-маркетолога ТОВ "МОНІС".
   Упродовж 1993 - 1997 рр. - асистент кафедри обліку, аудиту, статистики і фінансів Технологічного університету Поділля. Кандидат економічних наук з 1997 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К.04.06.07, диплом КН014812.
   З 1997 - 1998 рр. – старший викладач обліку, аудиту, статистики і фінансів Технологічного університету Поділля.
   Вчене звання доцента кафедри фінансів присвоєно 2000 року.
   З 1998 - 2000 рр. – доцент кафедри фінансів і банківської справи Технологічного університету Поділля; з 2000 – 2003 рр. – доцент кафедри фінансів і банківської справи; з 2003 – 2005 рр. – доцент кафедри маркетингу, а з 2005 р. до теперішнього часу – завідувач кафедри маркетингу Хмельницького національного університету.
   Доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - "Економіка та управління підприємствами". Тема дисертації - "Маркетингові стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств".
   Веде навчальні курси: "Маркетинг" обсягом 360 годин ( з них лекцій – 88 годин), "Паблік рилейшнз" обсягом 72 години (з них лекцій 18 годин), "Маркетингова цінова політика" обсягом 180 годин (з них лекцій 32 години), "Стратегічний маркетинг" обсягом 216 годин (з них лекцій 34 години), "Маркетинг у банках" обсягом 72 години (з них лекцій 32 години). Здійснює наукове керівництво дипломним та курсовим проектуванням, виробничою практикою студентів.
   Для вказаних курсів розробила робочі програми, методичні вказівки, програмний комплекс навчальних дисциплін у модульному середовищі, видала 5 навчально-методичних посібників з грифом МОН України, у тому числі 1 - одноосібний.
   Видала 4 монографії.
   Керує курсовими та дипломними роботами, студентською науково-дослідною роботою. Під її керівництвом у спеціалізованій вченій раді Хмельницького національного університету 3 аспіранти захистили дисертаційні роботи на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук. Керує науково-дослідною роботою кафедри за загальною темою "Дослідження маркетингового механізму функціонування підприємств у ринкових умовах".
   Є науковим керівником Центру маркетингових ініціатив Хмельницького національного університету.
   Опублікувала 63 наукові праці загальним обсягом 122,2 друк. арк., у тому числі: 6 монографій (з яких 1 одноосібна – 32,66 друк. арк.), 33 статті у наукових фахових виданнях (з них 20 одноосібних), 14 тез доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях та симпозіумах. Особисто автору належить 64,18 друк.арк.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

Монографії, навчальні посібники
1. Інноваційна парадигма формування економічної стратегії підприємств : монографія / С. В. Ковальчук, О. В. Гродовський. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 199 с.
2. Комплексний підхід до оцінювання інвестиційної привабливості промислових підприємств : монографія / С. В. Ковальчук, І. В. Гвоздецька. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 214 с.
3. Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки / С. В. Ковальчук [та ін.] ; за заг. ред. С. В. Ковальчук. – Хмельницький : Поліграфіст-2, 2011. – 321 с.
4. Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком : монографія / за заг. ред. С. М. Ілляшенка. – Суми : Папірус, 2011. – 643 с.
5. Актуалізація маркетингових стратегій в контексті інноваційного розвитку промислових підприємств : [монографія] / С. В. Ковальчук. – Хмельницький : Поліграфіст-2, 2012. – 279 с.
6. Актуальні проблеми оцінювання фінансової стійкості депозитних корпорацій : монографія / С. В. Ковальчук, В. М. Мирончук. – Хмельницький : Поліграфіст-2, 2012. – 249 с.
Статті в журналах та збірниках наукових праць
7. Антикризовий маркетинг: проблеми та можливості / С. В. Ковальчук, О.В. Лопатовська // Вісн. Львів. держ. ін-ту новітніх технологій та упр. ім. Чорновола. – 2009. – № 5. – С. 102-107.
8. Антикризовий маркетинг: проблеми та можливості / С. В. Ковальчук, О. В. Лопатовська // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Екон. науки. – 2009. - № 26. – С. 53-56.
9. Вірусний маркетинг - ліки від кризи / С. В. Ковальчук, О. С. Тябіна // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2009. – № 6, т. 3. – С. 72-75.
10. Маркетингова діагностика антикризового управління підприємством / С. В. Ковальчук // Наук. пр. Нац. ун-ту харч. технол. – 2009. – № 29. – С. 116-119.
11. Маркетингове позиціонування як об’єкт наукового дослідження/ С. В. Ковальчук, О. В. Лопатовська // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2009. – № 5, т. 3. – С. 88-89.
12.  Маркетинговий підхід до теоретичного обґрунтування понятійного апарату "інвестиційної привабливості" / С. В. Ковальчук, І. В. Гвоздецька // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2009. – № 5, т. 3. – С. 81-85.
13. Маркетинговий підхід до управління якістю продукції на машинобудівних підприємствах / С. В. Ковальчук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2009. – № 6, т. 2. – С. 139-143.
14. Систематизація чинників, що впливають на інвестиційну привабливість об'єкта інвестування / С. В. Ковальчук, І. В. Гвоздецька // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2009. – № 6, т. 1. – С. 27-32.
15. Сучасний "партизанський" маркетинг / С. В. Ковальчук, О. С. Тябіна // Маркетинг в Україні. – 2009. – № 5. – С. 38-40.
16. CRM-технології у страхуванні як елемент маркетингу партнерських стосунків / С. В. Ковальчук, А. А. Демидов // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2010. – № 6, т. 4. – С. 18–21.
17. Бенчмаркінг як універсальний інструмент оцінювання стратегічної діяльності підприємства / С. В. Ковальчук // Маркетинг в Україні. – 2010. – № 3 (61). – С. 20–32.
18. Інноваційні підходи до стратегічного управління підприємством / С. В. Ковальчук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2010. – № 5, т. 4. – С. 37-46.
19. Кулхантинг: маркетингові дослідження нових трендів / С. Ковальчук, І. А. Слободян // Маркетинг в Україні. – 2010. – № 1(59). – С. 57–60.
20. Маркетингові дослідження використання штучних шкір на швейних підприємствах України / С. В. Ковальчук, С. В. Петегерич, М. П. Березненко // Вісн. Київ. нац. ун-ту технології та дизайну. – 2010. – № 5, т. 1. – С. 15–19.
21. Маркетингові дослідження діяльності підприємств легкої промисловості / С. В. Ковальчук, О. С. Петрицька // Економіка. – 2010. – № 3 (47), ч. 2. – С. 19–25.
22. Механізм оцінювання економічної стратегії підприємства / С. В. Ковальчук // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доп. VIII міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 4–6 листоп. 2010 р.) / Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.]. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. – С. 249–251.
23. Механізм оцінювання економічної стратегії підприємства / С. В. Ковальчук // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доп. VIII міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 4–6 листоп. 2010 р.) / Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.]. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. – С. 249–251.
24. Оцінювання економічної стратегії промислових підприємств у ринковому середовищі / С. В. Ковальчук // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – 2010. –  690 : Логістика. – С. 331–340.
25.  Підвищення якості продукції в контексті маркетингової логістики / С. В. Ковальчук, З. М. Андрушкевич // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2010. – № 2, т. 2. – С. 60-63.
26. Роль маркетингових досліджень у забезпеченні ефективної роботи підприємств легкої промисловості / С. В. Ковальчук, О. С. Петрицька // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 1 – С. 42–51.
27. Фінанси сільськогосподарських підприємств / С. В. Ковальчук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2010. – № 4, т. 4. – С. 152-157.
28. AMBIEnt-media; новий шлях розвитку партизанського маркетингу / С. В. Ковальчук, О. С. Пугачова // Маркетинг в Україні. – 2011. – № 5-6 (69). – С. 39-46.
29. Використання Інтернет-технологій для формування іміджу навчального закладу / С. В. Ковальчук, Н. В. Сердуніч // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2011. – № 6, т. 4. – С. 200-202.
30. Інноваційна політика як інструмент підвищення ефективності діяльності машинобудівних підприємств / С. В. Ковальчук, А. О. Ніколайчук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2011. – № 6, т. 4. – С. 264-268.
31. Інноваційний розвиток українських підприємств: реалії та перспективи / С. В. Ковальчук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2011. – № 6, т. 4. – С. 7-10.
32. Маркетинг партнерських стосунків як інноваційна концепція розвитку страхового бізнесу / С. В. Ковальчук, А. А. Демидов // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2011. – № 6, т. 2. – С. 172-177.
33. Маркетингові підходи до управління інноваційною активністю підприємств / С. В. Ковальчук, О. А. Голубовська // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2011. – № 4, т. 2. – С. 105-108.
34. Методи оцінювання конкурентоспроможності: теоретичний аспект / С. В. Ковальчук, В. М. Посторонко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2011. – № 5, т. 2. – С. 313-320.
35. Поняття туристичного ринку та особливості його функціонування / С. В. Ковальчук, В. В. Миколишина // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2011. – № 6, т. 4. – С. 60-65.
36. Сучасні тенденції застосування маркетингового ціноутворення в практичній діяльності українських підприємств / С. В. Ковальчук, Д. Г. Тимофієв // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2011. – № 6, т. 4. – С. 85-89.
37. Сфера освітніх послуг як обєкт маркетингу відносин / С. В. Ковальчук, С. Б.  Вільчинська // Формування ринкової економіки  : зб. наук. пр. – Спец. вип. Маркетингова освіта в Україні. – К. : КНЕУ, 2011. – С. 14–25.
38. Marketing of relations on industrial markets: the company formation of interest in organization of integrated relations with suppliers in the purchase process / S.V. Kovalchuk, V.A. Mayevskiy  // Proceedings. The fifth world congress "Aviation in the XXI-st century", "Safety in Aviation and Space Technologies", September 25-27. – Kyiv, 2012. – Vol. 3. – P. 7.51-7.55.
39. Державне регулювання інноваційної діяльності та інноваційних процесів в Україні / С. В. Ковальчук, О. А.  Голубовська // Вісн. Житомир. держ. технол. ун-ту. Сер.: Екон. науки. – 2012. – № 3. – С. 250-254.
40. Исследование состояния маркетинг-логистического обеспечения деятельности машиностроительных предприятий / С. В. Ковальчук // Сборник научных статей преподавателей и аспирантов с иностранным участием / под ред. В. Т. Денисова. – Саратов : Наука, 2012. – С. 52-56.
41. Маркетинговое обеспечение инновационного развития промышленных предприятий / С. В. Ковальчук // Вісн. Донец. нац. ун-ту Сер. В : економіка і право. – 2012. – Т. 2. – С. 138-141.
42. Проблеми маркетингового менеджменту в сучасних умовах господарювання / А. С. Бура, С. В. Ковальчук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2012. – № 4, т. 3. – С. 290-294.
43. Сучасний стан інноваційного розвитку промислових підприємств України / С. В. Ковальчук // Економіст. – 2012. – № 10. – С. 27-32.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail