Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.01.2018 р.
КРАСИЛЬНИКОВА ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА
доктор педагогічних наук, професор


   Народилася 22 грудня 1958 року в м. Норильськ Красноярського краю в родині репресованих українців. Після закінчення з відзнакою Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування за спеціальністю "Технологія швейних виробів" (1981 р.) розпочала у рідному виші педагогічну діяльність на кафедрі технології та конструювання швейних виробів на посаді асистента. Упродовж 1983-1986 років навчалася в аспірантурі Московського технологічного інституту легкої промисловості. У 1987 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю "Технологія швейних виробів".
   З 1988 року – доцент кафедри технології та конструювання швейних виробів, 1998 р. – доцент кафедри педагогіки та психології, 2001 р. – доцент кафедри теорії та методики трудового і професійного навчання. З грудня 2003 року впродовж 12-ти років очолювала роботу навчально-методичного відділу зі створення нормативно-методичної бази університету на євроінтеграційних засадах. У 2015 році призначена завідувачем відділу забезпечення якості вищої освіти Хмельницького національного університету.
   Активно займається науково-методичною, навчальною, управлінською, науково-дослідницькою діяльністю. Красильникова Г.В. розробила та успішно реалізувала у навчальному процесі підготовки фахівців спеціальності "Професійна освіта" за профілем "Технологія виробів легкої промисловості" комплекси навчальних дисциплін методичного спрямування. Є автором понад 160-ти наукових та методичних праць, у т.ч. збірників нормативних документів Хмельницького національного університету трьох видань (2008, 2012, 2015), інформаційних пакетів університету на основі Європейської кредитно-трансферної системи ЄКТС (2008, 2011, 2012), 4-х наукових монографій, навчального посібника, складових освітніх стандартів різних рівнів вищої освіти та поколінь.
   У 2016 році в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. З 1 березня 2017 року працює на посаді професора кафедри теорії та методики трудового і професійного навчання Хмельницького національного університету.
   Упродовж тривалого часу у складі робочих груп Міністерства освіти і науки України брала активну участь у розробленні складових системи галузевих стандартів першого та другого поколінь, проектів нормативних документів щодо впровадження системи моніторингу якості вищої освіти, а також у створенні Національної рамки кваліфікацій.
   Стажувалася в університеті "Люблінська Політехніка" (м. Люблін, Польща, 23.01-23.02.2018 року), Вроцлавському політехнічному університеті (м. Вроцлав, Польща, 6-10.12.2016 року), Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, (м. Київ, 02.09.2013- 28.02.2014 року), долучалася до роботи літніх шкіл на базі університету Кобленц-Ландау (м. Кобленц, Німеччина, 01-12.07.2013 року та 11.07-22.07.2016 р.) та університету Хільдесхайма (м. Хільдесхайм, Німеччина, 03-06.03.2009 року).
   Брала участь у міжнародних програмах та проектах:
   - Проекті Еразмус+ "QUAERE: QUALITY ASSURANSE SYSTEM OF UKRAINE: DEVELOPMENT ON THE BASE OF ENQA STANDARDS AND GUIDELINES (2016-2018);
   - Проекті Tempus "ALIGN_QF: ACHIEVING AND CHECKING THE ALIGNMENT BETWEEN ACADEMIC PROGRAMMES AND QUALIFICATION FRAMEWORKS") (2013-2016);
   - Проекті Tempus ІV "INARM: INFORMATICS AND MANAGEMENT: BOLOGNA-STYLE QUALIFICATIONS FRAMEWORKS" (2012-2015);
   - Проекті Tempus ІV "NETWORKING OF UNIVERSITIES -PARTNERS IN THE IMPLEMENTATION OF MULTI-LEVEL TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN THE FIELD OFEDUCATIONAL MANAGEMENT" (2009-2011);
   - Програмі "Міжнародна система впровадження якості на основі стандартів ISO 9000" (Центр навчання і організації систем якості Краківського політехнічного університету, університет "Краківська Політехніка", м. Краків, Польща, травень-вересень 2008 року), отримала сертифікат внутрішнього аудитора системи забезпечення якості на основі стандартів ISO 9000;
   - Програмі Католицького товариства вихователів у Варшаві "Європа – спільне дитинство" (м. Варшава, Польща, серпень 2007 року);
   - Міжнародній програмі Українського Центру інженерної педагогіки при Українській інженерно-педагогічній академії (м. Харків, 23.01–15.05.2003 року), отримала диплом ING-PAED IGIP "Міжнародний інженер-педагог";
   - Програмі Українського центру дистанційної освіти Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" "Основи проектування курсів дистанційного навчання" (м. Київ, 8-11 квітня 2002 року);
   - Програмі "Громадські зв’язки" за підтримки Американської Інформаційної Агенції (IREX) (Сиракузький Міжнародний центр, Сиракузький університет, м. Сиракузи, США, штат Нью-Йорк, квітень-травень 1997 року).
   Брала участь у чисельних міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, присвячених проблемам вищої школи в Україні та за її межами (Азербайджан, Молдова, Росія, Білорусь, Німеччина, Польща, США), забезпечувала мобільність студентів Хмельницького національного університету на міжнародних фестивалях культури та творчості молоді (Польща, 2011, 2012 рр.) за програмами обміну з польськими університетами. У різні роки (1998-2012) керувала розробкою колекцій одягу студентів спеціальностей "Технологія швейних виробів" і "Професійна освіта" для участі в університетських, регіональних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах дизайнерів одягу, фестивалях народного костюму.
   За успіхи у професійній діяльності нагороджена нагрудним знаком "Відмінник освіти України" (2002 р.), Почесною грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації (2012 р.), Почесною грамотою Національної Академії педагогічних наук України (2017 р.). У 2016 році рішенням вченої ради занесена до Книги пошани Хмельницького національного університету.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

Монографії
1. Моніторинг якості навчального процесу у вищому закладі освіти : [монографія] / М. Є. Скиба, С. Г. Костогриз, Г. В. Красильникова . – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 219 c. – Бібліогр.: с. 176-180.
2. Моніторинг якості професійної підготовки інженерів швейної галузі у вищому навчальному закладі: теоретичні та методичні засади : [монографія] / Г. В. Красильникова ; за наук. ред. д-ра пед. наук, проф. Лук'янової Л. Б. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 543 с. : рис., табл. –  Бібліогр.: с. 379-468.
Статті в журналах та збірниках наукових праць
3. Ретроспективний аналіз навчальних планів підготовки інженерів швейного виробництва / Г. В. Красильникова // Нова педагогічна думка. – Рівне, 1998. – № 1. – С. 35–37.
4. Розробка проекту державного стандарту вищої освіти спеціальності 7.091801 "Швейні вироби ". Повідомлення 1 / Г. В. Красильникова, О. В. Пащенко, О. Г. Кустова. // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1999. – № 2. – С. 34–36.
5. Психолого-педагогічне забезпечення професійної підготовки майбутніх інженерно-педагогічних працівників / Г. В. Красильникова, О. П. Федик // Психологія праці і професійної підготовки особистості : навч. посіб. / за ред. П. С. Перепелиці, В. В. Рибалки. – Хмельницький : ТУП, 2001. – С. 261–270.
6. Порівняльний аналіз стандартів вищої освіти України і Російської Федерації / Г. В. Красильникова, С. Г. Костогриз, М. Є. Скиба // Державні стандарти професійної освіти: теорія і методика : монографія / за ред. Н. Г. Ничкало. – Хмельницький : ТУП, 2003. – С. 303–324.
7. Стандарти вищої освіти України і Російської Федерації: компаративний аналіз / Г. В. Красильникова, В. І. Бегняк // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. – Київ : Наук.-метод. центр вищої освіти, 2003. – Вип. 34. – С. 92–105.
8. Сучасні підходи до формування змісту професійної освіти / Г. В. Красильникова // Дидактика професійної школи : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – Вип. 2. – С. 26–34.
9. Розвиток поняття якості підготовки фахівців у вищих закладах освіти та її оцінки / Г. В. Красильникова, С. Г. Костогриз, Г. С. Ткачук // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського Серія: Педагогіка і психологія : зб. наук. пр. – Вінниця, 2010. – Вип. 31. – С. 25–31.
10. Моніторинг в освіті: ґенеза та дефінітивний аналіз / Г. В. Красильникова // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського Серія: Педагогіка і психологія : зб. наук. пр. – Вінниця, 2012. – Вип. 38. – С. 423–427.
11. Внутрішня система моніторингу якості вищої освіти в навчальних закладах Російської Федерації / Г. В. Красильникова // Порівняльна проф. педагогіка : наук. журн. – Київ-Хмельницький, 2013. – № 2 (6). – С. 66–73.
12. Етапи формування нормативно-правової бази моніторингу якості вітчизняної освіти / Г. Красильникова // Професійне становлення особистості : психол.-пед. наук. журн. – Хмельницький, 2013. – № 3. – С. 75–80.
13. Історичні та дидактичні аспекти освітнього моніторингу у вітчизняних ВНЗ / Г. В. Красильникова // Вища освіта України. Темат. вип. : Науково-методичні засади управління якістю освіти у вищих навчальних закладах : теорет. та наук.-метод. часоп. – Луцьк : ВолиньПоліграф, 2013. – № 2 (дод. 2). – С. 270–277.
14. Контент-аналіз поняття "моніторинг" / Г. В. Красильникова // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 14 – С. 261–266.
15. Моніторинг у вищій освіті: погляд з України / Г. В. Красильникова // Potrzeby czloweka wspolczeznego i ich zaspokajanie / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II. – Stalowa Wola (Polska), 2013. – С. 235–251.
16. Оновлення змісту вищої професійної освіти на основі компетентнісного підходу / Г. В. Красильникова // Нова пед. думка : наук.-метод. журн. / Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2013. – № 1. – С. 36–40.
17. Становлення та розвиток моніторингу у вітчизняній вищій освіті / Г. В. Красильникова // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія : зб. наук. пр. – Вінниця, 2013. – Вип. 39. – С. 282–289.
18. Сучасні підходи до моніторингу якості результатів навчання у вищій школі / Г. В. Красильникова // Молодь і ринок : наук.-пед. журн. / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 1 (96). – C. 93–98.
19. Європейські підходи до моніторингу якості вищої освіти у документах і стандартах / Г. В. Красильникова // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : зб. наук. пр. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2014. – Вип. 1 (8). – С. 211–221.
20. Класифікація моделей моніторингу якості складових педагогічної системи у вітчизняних вищих навчальних закладах / Г. Красильникова // Молодь і ринок : наук.-пед. журн. / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2014. – № 11 (118). – С. 99–103.
21. Концептуальні засади моніторингу якості професійної підготовки інженерів швейної галузі на інституційному рівні / Г. В. Красильникова // Ученые зап. Крым. инж.-пед. ун-та. Пед. науки. – Симферополь : НИЦ КИПУ, 2014. – Вып. 48. – С. 44–50.
22. На шляху до сучасної системи моніторингу якості вітчизняної освіти / Г. Красильникова // Вища школа. – 2014. – № 11-12. – С. 24-35.
23. Нормативно-правовая база Национальной системы мониторинга качества образования в Украине / Г. В. Красильникова // Инклюзивное образование: проблемы и перспективы : сб. науч. тр. Новгород. гос. ун-та им. Ярослава Мудрого. – Великий Новгород : НовГУ, 2014. – С. 130-135.
24. Обзор моделей мониторинга качества составляющих педагогической системы в украинских вузах [Электронный ресурс] / Г. В. Красильникова // Концепт : науч.-метод. електрон. журн. – 2014. – № 11. – С. 161–165. – Режим доступа: http://e-koncept.ru/2014/14329.htm. – Загл с экрана.
25. Система моніторингу якості вищої освіти в університетах Великої Британії: досвід для України / Г. Красильникова // Порівняльна проф. педагогіка : наук. журн. – Київ- Хмельницький, 2014. – № 3, т. 4. – С. 138–144.
26. Стан вітчизняної системи моніторингу якості освіти та перспективи її реформування / Г. В. Красильникова // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія : зб. наук. пр. –  Вінниця, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 11–18.
27. Стратегія розроблення внутрішньої системи моніторингу якості професійної підготовки фахівців / Г. В. Красильникова // Проблеми інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2014. – № 45. – С. 52–59.
28. The Quality Monitoring System of Professional Training in Ukrainian Universities / H. Krasylnykova / H. Krasylnykova // Intellectual Archive. – 2015. – Vol. 4, No. 4. – P. 91–95.
29. Електронний журнал як інструмент моніторингу якості результатів професійної підготовки інженерів швейної галузі / Г. В. Красильникова // Наук. вісн. Чернів. ун-ту Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2015. – Вип. 735. – С.  79–86.
30. Модельний ряд моніторингу якості професійної підготовки інженерів швейної галузі у ВНЗ / Г. В. Красильникова // Наук. вісн. Чернів. ун-ту. Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2015. – Вип. 729. – С. 45–55.
31. Моніторинг якості професійної підготовки фахівців у ВНЗ України з прозиції логіко-структурного підходу / Г. В. Красильникова, С. Р. Красильников // Наук. зап.  Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія : зб. наук. пр. – Вінниця, 2016. – Вип. 47. – С. 83–87.
32. Стандартизація вищої освіти України як механізм забезпечення її якості / Г. В. Красильникова // Вища школа. – 2016. – № 9. – С. 67–76.
33. Dylematy mlodziezy w kontekscie forow internetowych / M. Sniadkowski, A. Krasylnykova // Spoleczno-pedagogiczna uzytecznosc technologii informacyjnych / M. Sniadkowski (red.). – Lublin : Drukarnia LIBER Duo S.C., 2017. – T. 9. – S. 95–120.
34. From the experience of harmonization of educational programs of Khmelnitsky National University and Lublin Polytechnika / G. Krasylnykova, М. Shnjadkovskij, S. Pidhaicnuk // Actual problems of modern scince : Monograph / ed. by Musial Jamusz, Polishchuk Oleh, Sorokatji Ruslan. – Bydgoszcz, 2017. – P. 854–859.
35. Problems with education in age of information society / М. Shnjadkovskij, G. Krasylnykova // Actual problems of modern scince : Monograph / ed. by Musial Jamusz, Polishchuk Oleh, Sorokatji Ruslan. – Bydgoszcz, 2017. – P. 880–889.
36. Professionally Significant Physiological Qualities of the Individual Chef / A. Krasilnikovа, I. Drozich // Intellectual Archive. – 2017. – Vol. 6, no. 1 (January/February). – P. 59–72.
37. Сomparative analysis of future cook’s traning in vocational instyutions in Ukraine and abroad / I. Kankovsky, Н. Krasilnikovа, І. Drozich // Сomparative Professional Pedagogy. – 2017. – Vol. 7, Iss. 1. – P. 33–40.
Інші праці
38. Освітньо-кваліфікаційна характеристика за напрямом 0918 "Легка промисловість" спеціальності "Швейні вироби" : проект / Г. В. Красильникова, О. В. Пащенко, О. О. Арцева. – Київ : ІЗМН, 1999. – 12 с.
39. Методологія контролю в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу : метод. рек. / уклад.: М. Є. Скиба, Г. В. Красильникова, В. І. Бегняк, О. В. Пащенко. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 96 с.
40. Навчальні програми підготовки бакалаврів за кредитно-модульною системою. Інформаційний пакет / уклад.: В. І. Бегняк, Г. В. Красильникова ; відп. за вип. С. Г. Костогриз. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 113 с.
41. Анотації дисциплін. Інформаційний пакет. Ч. 2 / уклад.: В. І. Бегняк, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 91 с.
42. ECTS. Інформаційний пакет. Навчальні програми підготовки фахівців / упоряд.: В. І. Бегняк, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 290 с.
43. Система управління якістю вищої освіти у Хмельницькому національному університеті : зб. норм. док. з орг. навч. процесу. Ч. 1 / упоряд.: В. І. Бегняк, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 202 с.
44. Система управління якістю вищої освіти у Хмельницькому національному університеті : зб. нормат. док. з орг. навч. процесу. Ч. 2 / упоряд.: В. І. Бегняк, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 216 с.
45. Система управління якістю вищої освіти у Хмельницькому національному університеті : зб. норм. док. з орг. освіт. діяльності / упоряд. : В. Г. Бегняк,  Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 466 с.
46. ECTS. Information package. Educational programs of specialists training / V. Begnyak, N. Lyulkun, G. Krasilnikova. – Khmelnytskyi : KNU, 2011. – 159 p.
47. ЄКТС (ECTS) Інформаційний пакет. Навчальні програми підготовки фахівців на 2011–2012 навчальний рік  / В. І. Бегняк, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 161 с.
48. ECTS. Information package. Study programs of training professionals. 2012–2013 academic year / V. Begnyak, N. Lyulkun, G. Krasilnikova. – Khmelnytskyi : KNU, 2012. – 163 p.
49. ЄКТС. Інформаційний пакет. Навчальні програми підготовки фахівців на 2012–2013 навчальний рік / В. І. Бегняк, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 182 с.
50. Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра. Галузевий стандарт вищої освіти України. Галузь знань 0516 "Текстильна та легка промисловість". Спеціальність 8.05160202 "Конструювання та технологія швейних виробів" / А. Л. Славінська, О. М. Домбровська, Г. В. Красильникова, С. М. Березненко, Л. Б. Білоцька. – Київ : КНУТД, 2012. – 23 с.
51. Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста. Галузевий стандарт вищої освіти України. Галузь знань 0516 "Текстильна та легка промисловість". Спеціальність 7.05160202 "Конструювання та технологія швейних виробів" / А. Л. Славінська, О. М. Домбровська, Г. В. Красильникова, С. М. Березненко, Л. Б. Білоцька. – Київ : КНУТД, 2012. – 20 с.
52. Освітньо-професійна програма магістра. Галузевий стандарт вищої освіти України. Галузь знань 0516 "Текстильна та легка промисловість". Спеціальність 8.05160202 "Конструювання та технологія швейних виробів" / А. Л. Славінська, О. М. Домбровська, Г. В. Красильникова, С. М. Березненко, Л. Б. Білоцька. – Київ : КНУТД, 2012. – 39 с.
53. Освітньо-професійна програма спеціаліста. Галузевий стандарт вищої освіти України. Галузь знань 0516 "Текстильна та легка промисловість". Спеціальність 7.05160202 "Конструювання та технологія швейних виробів" / А. Л. Славінська, О. М. Домбровська, Г. В. Красильникова, С. М. Березненко, Л. Б. Білоцька. – Київ : КНУТД, 2012. – 42 с.
54. Система внутрішнього забезпечення якості у Хмельницькому національному університеті : зб. норм. док. з орг. освіт. діяльності / уклад.: В. І. Бегняк, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 446 с.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail