Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2015 р.
КУЛИНИЧ ОМЕЛЯН ІВАНОВИЧ
доктор економічних наук, професор


   Народився 29 вересня 1940 року в с.Сіде Самбірського району Львівської області в родині селян.
   Після закінчення Самбірського статистичного технікуму упродовж 1957-1972 рр. працював у районних статистичних органах Тернопільської, Рівненської та Львівської областей на посадах роз’їзного інспектора, інспектора з обліку та старшого інспектора з обліку.
   1968 року закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка за спеціальністю "Статистика" і отримав кваліфікацію економіст.
   З 1969 - 1973 рр. навчався в аспірантурі Львівського торговельно-економічного інституту при кафедрі статистики. Науково-педагогічну діяльність розпочав 1972 року на посаді асистента кафедри статистики і фінансів Полтавського філіалу Львівського торговельно-економічного інституту.
   У жовтні 1973 року в спеціалізованій вченій раді при Київському інституті народного господарства захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.10 – "Статистика" на тему "Статистична інформація і методи аналізу виробництва та заготівель продукції тваринництва".
   З березня 1977 року працював на посаді доцента кафедри статистики і фінансів Полтавського кооперативного інституту, а у листопаді 1978 року отримав наукове звання доцента цієї кафедри.
   З 1987 року обіймав посаду завідувача кафедри статистики і фінансів Полтавського кооперативного інституту.
   1990 року в спеціалізованій вченій раді при Московському кооперативному інституті Центроспілки СРСР захистив докторську дисертацію зі спеціальності 08.00.10 – "Статистика" на тему "Статистичні методи в аналізі і плануванні заготівельної діяльності споживчої кооперації". 11 вересня 1991 року присвоєно вчене звання професора кафедри статистики і фінансів Полтавського кооперативного інституту.
   З серпня 1994 року працював на посаді професора департаменту економіки Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування.
   З 1997 - 2009 рр. працював на посаді завідувача кафедри математики, статистики та інформаційних технологій Хмельницького університету управління та права.
   З січня 1999 року є академіком Міжнародної Кадрової Академії.
   У грудні 2009 року призначений на посаду завідувача кафедри державного управління та місцевого самоврядування Хмельницького університету управління та права.
   З 2000 року по теперішній час працює за сумісництвом в Хмельницькому національному університеті, професор кафедр обліку та аудиту. Викладає навчальні дисципліни: "Статистика", "Економетрія", "Правова статистика", "Митна статистика", "Статистика праці", "Система макроекономічного рахівництва", "Методи аналізу та прогнозування розвитку територіальної громади".
   Активно займається науковою роботою. Є автором 150 наукових праць (загальним обсягом 370 друк. арк.) із соціально-економічного розвитку країни, методології статистики та економетрії, серед яких одна монографічна праця, п’ять видань підручників "Теорія статистики" та вісім навчальних посібників. Підготовлено 123 навчально-методичні праці.
   Створив два нових статистичних методи: метод статистичних рівнянь залежностей та метод комплексних статистичних коефіцієнтів, які успішно застосовуються в науково-педагогічній і практичній діяльності. Після опублікування першого видання підручника "Теорія статистики" (1992 р.) розроблені ним методи використовуються в Україні та за кордоном аспірантами і докторантами для захисту дисертаційних робіт. На базі створених нових статистичних методів функціонує наукова школа професора О. І. Кулинича, основні здобутки якої стосуються прикладного застосування методу статистичних рівнянь залежностей та методу комплексних статистичних коефіцієнтів.
   Бере активну участь у Міжнародних, Всеукраїнських та щорічних університетських конференціях, а також є головою організаційного комітету з проведення на базі Хмельницького університету управління та права щорічних Всеукраїнських науково-практичних конференцій на тему "Статистична оцінка соціально-економічного розвитку".
   Є членом вченої та методичної рад, редакційних колегій наукових фахових журналів.
   1986 року нагороджений медаллю "Ветеран праці", а 2007 року – нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України "За наукові досягнення".
   У Хмельницькому національному університеті не працює з 15 червня 2016 року.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

  Монографії, навчальні посібники
1. Теорія статистики : підручник / О. І. Кулинич, Р. О. Кулинич. – 4-те вид., перероб. і допов. – К. : Знання, 2009. – 311 c. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття").
2. Теорія статистики : підручник / О. І. Кулинич, Р. О. Кулинич. – 5-те вид., перероб. і допов. – К. : Знання, 2010. – 239 с.
3. Теорія статистики : підручник / О. І. Кулинич, Р. О. Кулинич. – 6-те вид., перероб. і допов. – К. : Знання, 2013. – 239 с.
  Статті в журналах та збірниках наукових праць
4. Комплексна оцінка результатів щорічної динаміки соціально–економічного розвитку / О. І. Кулинич // Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: зб. наук. пр. ХІ Всеукр. наук.-практ. конф., 20 трав. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Хмельниц. ун-т управління та права. – Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2011. – С. 9–14.
5. Комплексна оцінка відносних величин виконання планів (завдань, нормативів) / О. І. Кулинич // Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи : зб. тез виступів на Х Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – К.: ВПД «Формат», 2012. – С. 29–32.
6. Комплексна оцінка відносних величин виконання планів (завдань, нормативів) / О. І. Кулинич // Статистична оцінка соціально-економічного розвитку : зб. наук. пр. ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 квіт. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Хмельниц. ун-т управління та права. – Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2012. – С. 9–15.
7. Комплексна оцінка результатів виконання регіонами України встановлених завдань, планових (нормативних) показників / О. І. Кулинич, Р. О. Кулинич // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2012. – № 2, т. 1. – С. 224–227.
8. Оцінка стійкості курсу валют в Україні за річними даними / М. С. Федорович, О. І. Кулинич // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молодих вчен. (м. Хмельницький, 17-22 квіт. 2012 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 228–231.
9. Проблеми мотивації праці персоналу в процесі управління фінансово–господарською діяльністю вітчизняних підприємств / Т. Б. Зелінська, О. І. Кулинич // Українська наука: минуле, сучасність, майбутнє : зб. текстів доп. за матеріалами Всеукр. наук. Інтернет-конф., 24–25 трав. 2012 р. – Тернопіль : Тайп, 2012. – С. 60–63.
10. Статистичні методи аналізу взаємозв’язку економічних явищ: порівняльна характеристика / О. І. Кулинич, Р. О. Кулинич // Економіко-технологічно-правові засади екологобезпечного виробництва продукції і екологізації територій : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 17-18 трав. 2012 р., Olsztyn, Польща / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Міжнар. інновац. кластер "Конкурентоспроможність" [та ін.] ; редкол.: Баланюк І. Ф. [та ін.]. – Т. : Крок, 2012. – С. 189–193.
11. Теоретические и прикладные аспекты применения методов статистических уравнений зависимостей и комплексных статистических коэффициентов / Е. И. Кулинич // Перспективы скоординированного социально-экономического развития России и Украины в общеевропейском контексте : сб. докл. I Междунар. науч.-практ. конф., 30–31 октяб. 2012 г. / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информации по обществ. наукам. – Москва : ИНИОН РАН, 2013. – С. 532–539.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail