Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Оновлено 21.02.2018 р.
ЛУК’ЯНОВА ВАЛЕНТИНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА
доктор економічних наук, професор


   Народилася 8 червня 1968 року в с. Немиринці Городоцького району Хмельницької області.
   1985 року закінчила Хмельницьку середню школу №21. Того ж року вступила до Хмельницького технологічного інституту, який закінчила з відзнакою 1990 року за спеціальністю "Економіка та організація побутового обслуговування".
   Згідно направлення Міністерства побутового обслуговування України була направлена на роботу в науково-дослідний сектор Хмельницького технологічного інституту. Упродовж року (з 1.08.1990 р. - 31.08.1991 р.) працювала на посаді економіста НДС ХТІ, а з вересня 1991 року була переведена на посаду асистента кафедри економіки та організації виробництва.
   З 1991-1995 рр. навчалась (на заочній формі) в аспірантурі Інституту економіки НАН України.
   1995 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.02.03 - "Управління, планування та державне регулювання економіки" на тему "Формування витрат виробництва на підприємствах побутового обслуговування населення". Вчене звання доцента кафедри економіки та менеджменту було присвоєне 1998 року.
   2009 року в інституті економіки промисловості НАН України (м. Донецьк) захистила докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 - "Економіка та управління підприємствами" на тему "Механізм діагностики діяльності підприємств з урахуванням ризику".
   2011 року присвоєно вчене звання професора кафедри економіки підприємства і підприємництва, а 2012 року - академіка Академії економічних наук України.
   Викладає дисципліни: "Економічна діагностика", "Управління витратами", "Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків", "Управління ризиком", "Ризикологія", "Комп’ютерна обробка економічної інформації". Є автором більш ніж 140 наукових і навчально-методичних праць, в т.ч.: 4 навчальних посібника з грифом МОН України, 8 монографій, більше 100 наукових статей.
   У даний час є науковим керівником аспірантів і здобувачів з підготовки дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.04 – економіка та управління підприємствами; 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці та 051 – економіка. З 2002 р. є членом спеціалізованої вченої ради Хмельницького національного університету з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора економічних наук (спеціальності 08.00.04 та 08.00.11).
   З 2002 року є членом спеціалізованої вченої ради Хмельницького національного університету із захисту дисертацій на здобуття наукових ступеней кандидата та доктора економічних наук (спеціальності 08.00.04 та 08.00.11).
   Згідно з тематичним планом науково-дослідних робіт Хмельницького національного університету МОН України Лук’янова В.В. виступала керівником наступних науково-дослідних робіт:
    1. "Діагностика ризику зовнішнього середовища підприємства" (ДР № 0107U012253).
    2. "Діагностика ризику діяльності підприємства" (ДР № 0107U007882).
    Була відповідальним виконавцем з держбюджетної науково-дослідної роботи "Розробка методологічних засад діагностики функціонування економічних систем у нестабільному ринковому середовищі (ДР № 0109U000812).
   Результатом плідного керівництва є 8 захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук з 2009 по 2017 рр.
   Сфера наукових інтересів:
   – діагностика діяльності економічних систем (за умов ризику і невизначеності, стабільного розвитку)
   – діагностика економічної безпеки економічних систем;
   – управління витратами, прибутком та результативністю діяльності підприємства;
   – інформаційні технології в управлінні підприємством.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

Монографії, навчальні посібники
1. Комп'ютерний аналіз даних : навч. посіб. / В. В. Лук’янова – Київ : Академія, 2003. – 352 с.
2. Діагностика ризику / В. В. Лук’янова // Економічна діагностика : навч. посіб. /  за ред. Т. Ф. Косянчук. – Львів : Новий світ – 2000, 2007. – С. 316–375.
3. Діагностика ризику діяльності підприємства : монографія / В. В. Лук’янова. – Хмельницький : ПП Ковальський В.В, 2007. – 312 с.
4. Економічний ризик : навч. посіб. / В. В. Лук’янова,  Т. В. Головач. – Київ:  Академія, 2007. – 464 с.
5. Система управління підприємницьким ризиком / В. В. Лук’янова // Сучасні концепції менеджменту : навч. посіб. / за ред. Л. І. Федулової. – Київ : Центр учбової л-ри, 2007. – С. 475–529.
6. Економічна безпека підприємства в конкурентному середовищі : монографія / М. П. Войнаренко, В. В. Лук'янова, Г. І. Рзаєва, О. Ф. Яременко ; за ред. М. П. Войнаренка. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 420 с.
7. Бюджетування витрат операційної діяльності : монографія /  В. В. Лук’янова, О. В. Яковенко. – Хмельницький: ХНУ, 2011. – 224 с.
8. Діагностика діяльності малих підприємств з врахуванням фактору ризику /  В. В. Лук’янова // Малі підприємства: проблеми функціонування та розвитку : монографія / за наук. ред. проф. М. П. Войнаренка. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – С. 371–416.
9. Підприємницьке середовище і державне регулювання харчової промисловості України / В. В. Лук’янова // Механізми взаємодії органів влади та підприємницького сектора економіки України : монографія / НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-еколог. дослідж. ; за заг. ред. А. І. Бутенко. – Одеса : Інтерпрінт, 2011. – С. 120–137.
10. Діагностика економічної безпеки підприємства : монографія /  В. В. Лук’янова, Ю. В. Шутяк. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 165 с.
11. Управління ризиками зовнішньоекономічно діяльності підприємства : монографія /  В. В. Лук’янова, А. В. Свідерська. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 239 с.
12. Управління ризиками на промислових підприємствах : монографія / В. В. Лук'янова, Т. В. Цвігун. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 206 с.
Статті в журналах та збірниках наукових праць
13. Оцінка внутрішнього ризику діяльності підприємства / В. В. Лук’янова // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 1999. – № 5, ч. 2. – С. 72–74.
14. Статистичні методи вивчення динаміки та процедури їх виконання на ЕОМ / В. В. Лук’янова // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2003. –  № 2, т. 2. – С. 153–157.
15. Оцінка агрегованого ризику діяльності підприємства / В. В. Лук’янова // Фінанси України. –  2004. – № 6. – С. 74–81.
16. Діагностика фінансових результатів діяльності підприємства / В. В. Лук’янова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2005. –  № 5, т. 2, ч. 2. – С. 20–24.
17. Оцінка ефективності підприємства і підприємництва / В. В. Лук’янова // Вісн. Донец. нац. ун-ту екон. і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Серія: Екон. науки. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2005. – № 4. – С. 110–116.
18. Статистична оцінка діяльності підприємства за умов ризику / В. В. Лук’янова // Вісн. соц.-екон. дослідж. : зб. наук. пр. / Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса, 2005. – Вип. 19. – С. 162–168.
19. Еволюція поглядів на феномен ризику / В. В. Лук’янова // Наук. вісн. : зб. наук. пр. / Одес. держ. екон. ун-т, Всеукр. асоц. молодих науковців. – Одеса : ОДЕУ, 2006. – № 3 (23). – С. 3–14.
20. Особисті фактори при прийнятті управлінських рішень за умов ризику / В. В. Лук’янова // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Управление человеческими ресурсами: государство, регион, предприятие : сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти ; А. И. Амоша (отв.ред.) и др. – Донецк, 2006. – Т. 3. – С. 134–140.
21. Розробка програми управління ризиком на підприємстві / В. В. Лук’янова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2006. – № 2, т. 2. – С. 27–31.
22. Теоретичні підходи до управління підприємством в умовах невизначеності / В. В. Лук’янова // Вісн. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. – 2006. – № 1. – С. 28–32.
23. Методологічні підходи до класифікації ризиків / В. В. Лук’янова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2007. – № 3, т. 2. – С. 130–137.
24. Оцінка рівня галузевого ризику (на прикладі машинобудування та харчової промисловості) / В. В. Лук’янова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2007. – № 4, т. 2. – С. 75–80.
25. Математичне забезпечення діагностики об’єкту господарської діяльності з урахуванням ризику (на прикладі оцінки мезоризиків) / В. В. Лук’янова // Економіка і прогнозування. – 2008. – № 2. – С. 128–139.
26. Обґрунтування і вибір критеріїв для процесу діагностики ризику / В. В. Лук’янова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2008. – № 4, т. 1. – С. 115–124.
27. Оцінка ризику регіонів України / В. В. Лук’янова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2008. – № 3, т. 1.  – С. 34–43.
28. Економічна безпека України і загрози тіньового підприємництва /  В. В. Лук’янова // Економіка. Менеджмент. Підприємництво : зб. наук. пр. / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : СНУ, 2009. – № 21, ч. 2. – С. 14–19.
29. Оцінка ризикової переваги регіонів України /  В. В. Лук’янова // Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности : сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти ; редкол.: И. П. Булев (отв. ред.) и др. – Донецк, 2009. – Вып. 2, т. 1. – С. 158–169.
30. Сучасний стан теоретичних основ діагностики діяльності підприємства /  В. В. Лук’янова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2009. № 3, т. 1. – С. 52–59.
31. Шляхи вдосконалення фінансової діяльності українських корпорацій /  В. В. Лук’янова // Наук. вісн. : зб. наук. пр. / Одес. держ. екон. ун-т, Всеукр. асоц. молодих науковців. – Одеса : ОДЕУ, 2009. – № 19 (97). – С. 65–77.
32. Адаптація функціонування підприємства до ризику у нестабільному ринковому середовищі /  В. В. Лук’янова // Екон. науки. Серія: Облік і фінанси : зб. наук. пр. / Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2010. – Вип. 7 (25), ч. 2. – С. 207–215.
33. Інтегральна оцінка ризику діяльності малого підприємства за умов розвитку інтеграційних процесів /  В. В. Лук’янова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2010. – № 5, т. 3 – С. 71–77.
34. Комплексна оцінка ризику діяльності підприємства з використання методів теорії нечітких множин /  В. В. Лук’янова // Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности : сб. науч. тр. / НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти ; редкол.: И.П. Булев (отв. ред.) и др. – Донецк, 2010. – Вып. 3, т. 3. – С. 335–346.
35. Методичні підходи до оцінки економічної безпеки підприємства /  В. В. Лук’янова, Ю. В. Шутяк // Вісн. соц.-екон. дослідж. : зб. наук. пр. – Одеса, 2010. – Вип. 38. – С. 302–307.
36. Механізм формування операційних витрат /  В. В. Лук’янова, І. Ю. Романець // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2010. – № 5, т. 1 – С. 29–32.
37. Оцінка чутливості підприємства до ризику /  В. В. Лук’янова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2010. – № 4, т. 2 – С. 16–21.
38. Структурно-логічна модель діагностики підприємства з урахуванням ризику /  В. В. Лук’янова // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. пр. / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, 2010. – № 2 (16). – С. 60–67.
39. Сучасний стан теоретичних основ діагностики діяльності підприємств /  В. В. Лук’янова // Екон. науки. Серія: Економіка та менеджмент : зб. наук. пр. / Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2010. – Вип. 7 (26), ч. 2. – С. 203–218. 
40. Використання систем управління витратами на підприємствах /  В. В. Лук’янова. // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2011. – № 4, т. 1. – С. 39–45.
41. Діагностика функціонування економічних систем на макрорівні /  В. В. Лук’янова // Бизнес-информ. – 2011. – № 7 (2). – С. 4–6.
42. Методичні аспекти застосування експертного оцінювання при соціально-економічних дослідженнях /  В. В. Лук’янова // Вісн. Донец. нац. ун-ту. Серія В : Економіка і право. (Спецвип.) – 2011. – Т. 2. – С. 180–184.
43. Методичні підходи до оцінки інвестиційних проектів підприємства /  В. В. Лук’янова, О. С. Арапов // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2011. – № 4, т. 2. – С. 24–28.
44. Механізм діагностики діяльності підприємства з урахуванням ризику /  В. В. Лук’янова // Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 трав. 2011 р. – Луцьк, 2011. – С. 71–73.
45. Різні аспекти оцінки мезоризиків економічної  системи України /  В. В. Лук’янова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2011. – № 2, т. 2 – С. 76–83.
46. Формування механізму діагностики діяльності підприємства з урахуванням ризику /  В. В. Лук’янова // Лук’янова, В. В. Формування механізму діагностики діяльності підприємства з урахуванням ризику / В. В. Лук’янова // Вісн. Чернів. торгов.-екон. ін-ту. Серія: Екон. науки. – Чернівці-Луцьк, 2011. – Вип. ІІ (42), ч. ІІ, т.1. – С. 193–200.
47. The mechanism of diagnostics of knowledge-based economy development / V. Lukianova, O. Novodon // Przeglad Prawno-Ekonomiczny / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Wydzial Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli. – Stalowa Wola, Polska, 2012. – № 19 (2/2012). – S. 38–55.
48. Вплив процесів формування логістичних витрат на фінансові результати діяльності машинобудівних підприємств /  В. В. Лук’янова,  Л. В. Сачинська // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – 2012. – № 690. – С. 128– 133.
49. Діагностика функціонування економічних систем з урахуванням фактору ризику /  В. В. Лук’янова // Вісн. соц.-екон. дослідж. : зб. наук. пр. / Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса, 2012. – Вип. 44. – С. 239–245.
50. Порівняння методу нейронних мереж і методу декомпозиції часових рядів в прогнозуванні обсягів продажів торгівельного підприємства /  В. В. Лук’янова, Н. О. Мацюк // Наук. вісн. Чернівец. ун-ту. Економіка : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2012. – Вип. 623-626. – С. 332-338.
51. Машиностроение в Украине: современное состояние, проблемы и перспективы развития /  В. В. Лук’янова, Т. В. Цвигун // Проблемы экономики и менеджмента. – 2013. – № 1 (17). – С. 77–87.
52. Оценка уровня развития экономики знаний на макроуровне /  В. В. Лукьянова, О. Ю.  Новодон // Вестн. Казах. нац. ун-та им. аль-Фараби. Серия: экономическая. – 2013. – № 2 (96). – С. 3–11.
53. Оцінювання ризику і стійкість економічної системи /  В. В. Лук’янова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2014. – №. 3, т. 2. – С. 33–39.
54. Оцінка ефективності управління через результативність діяльності / В. В. Лук'янова // Моделювання регіон. економіки : зб. наук. пр. / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – №1 (23). –С. 106-116.
55. Сучасні концептуальні підходи до управління витратами /  В. В. Лук’янова, А. Ю. Витязь // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки :  міжнар. зб. наук. пр. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2015. – Вип. 1 (5), ч. 2. – С. 59-65.
56. Політичний ризик у функціонуванні суб'єктів підприємницької діяльності / В. В. Лук'янова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2015. – № 2, т. 2. – С. 226-230.
57. Выбор критериев при пр-ведении діагностики риска на разных уровнях управления / В. В. Лукьянова // Украйна – България – Европейски Съюз: съвременно състояние и перспективи : сборник с доклади от международна научна конференция. – Варна-Херсон : Издательство "Наука и икономика", 2015. – Т. 2. – С. 86-90.
58. Якісний аналіз зовнішньоекономічних ризиків машинобудівних підприємств Хмельниччини /  В. В. Лук’янова, А. В.Свідерська //
Вісн. Східноєвроп. ун-ту економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент : наук. журн. – Черкаси, 2015. – № 1 (18). – С. 64-71.
59.  Risk management procedures as a component of the managerial system of corporate for eigneconomic activity / V. V. Lukyanova, A.V. Sviderska // Scientific bulletino Polissia. – Chernihiv, 2015. –  № 3. – P. 90-95.
60. Методики інтегральної оцінки інвестиційної привабливості в аналізі господарської діяльності / В. В. Лук’янова, Г. І. Рзаєв, О. Я. Подокопна // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2016. – № 2, т. 2. – С. 134-141.
61. Дуалізм невизначеності та ризику в економічних явищах/ В.В. Лук’янова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2017. – № 2, т. 2. – С. 216-220.
62. Оценка экологического риска машиностроительного предприятия при производстве плат и гальваники / В. В. Лукьянова, А. А. Нестер // Изв. Тул. гос. ун-та. Техн. науки. – 2017. – Вып. 5. – С. 141-151.
63. Статистическая оценка деятельности машиностроительного предприятия в условиях экологического риска / В. В. Лукьянова, А. А. Нестер // Изв. Тул. гос. ун-та. Техн. науки. – 2017. – Вып. 7 – С.190-199.
64. Побудова алгоритму діагностики банкрутства підприємства за різними моделями [Електронний ресурс] / В. В. Лук’янова, О. В. Курінєнко // Східна Європа: економіка, бізнес та управління : електрон. наук.-практ. журн. – Дніпро, 2017. – Вип. 4 (09). – С. 245-249. – Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/9_2017/46.pdf. – Назва з екрана.


Презентація першого навчального посібника з грифом МОНУ "Комп’ютерний аналіз даних".

Наукові будні (з першими аспірантами: Шеремета О.В. (захистила кандидатську дисертацію у 2009 р., працює старшим науковим співробітником у Державному науково – дослідному інституті митної справи), Шутяк Ю.В. (захистила кандидатську дисертацію у 2011 р., працює науковим співробітником у Швейцарії).

Із співробітниками кафедри і випускниками гр. ЕПм-09-1 та ЕП-09-1 (2013 р.)


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail