Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2015 р.
ЛУК’ЯНОВА ВАЛЕНТИНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА
доктор економічних наук, професор


   Народилася 8 червня 1968 року в с. Немиринці Городоцького району Хмельницької області.
   1985 року закінчила Хмельницьку середню школу №21. Того ж року вступила до Хмельницького технологічного інституту, який закінчила з відзнакою 1990 року за спеціальністю "Економіка та організація побутового обслуговування".
   Згідно направлення Міністерства побутового обслуговування України була направлена на роботу в науково-дослідний сектор Хмельницького технологічного інституту. Упродовж року (з 1.08.1990 р. - 31.08.1991 р.) працювала на посаді економіста НДС ХТІ, а з вересня 1991 року була переведена на посаду асистента кафедри економіки та організації виробництва.
   З 1991-1995 рр. навчалась (на заочній формі) в аспірантурі Інституту економіки НАН України.
   1995 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.02.03 - "Управління, планування та державне регулювання економіки" на тему "Формування витрат виробництва на підприємствах побутового обслуговування населення". Вчене звання доцента кафедри економіки та менеджменту було присвоєне 1998 року.
   2009 року в інституті економіки промисловості НАН України (м. Донецьк) захистила докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 - "Економіка та управління підприємствами" на тему "Механізм діагностики діяльності підприємств з урахуванням ризику".
   2011 року присвоєно вчене звання професора кафедри економіки підприємства і підприємництва, а 2012 року - академіка Академії економічних наук України.
   Викладає дисципліни: "Економічна діагностика", "Управління витратами", "Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків", "Управління ризиком", "Ризикологія", "Комп’ютерна обробка економічної інформації". Є автором більш ніж 120 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 4 навчальних посібників з грифом МОН України, 6 монографій, понад 80 наукових статей.
   У даний час є науковим керівником докторанта, аспірантів і здобувачів з підготовки дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
   З 2002 року є членом спеціалізованої вченої ради Хмельницького національного університету із захисту дисертацій на здобуття наукових ступеней кандидата та доктора економічних наук (спеціальності 08.00.04 та 08.00.11).
   Результатом плідного керівництва є 6 захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук з 2009 по 2014 рр.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

Монографії, навчальні посібники
1. Діагностика ризику діяльності підприємства : монографія / В. В. Лук’янова. – Хмельницький : ПП Ковальський В.В, 2007. – 312 с.
2. Економічний ризик : навч. посіб. / В. В. Лук’янова,  Т. В. Головач. – К.:  Академія, 2007. – 464 с.
3. Комп'ютерний аналіз даних : навч. посіб. / В. В. Лук’янова – К. : Академія, 2003. – 352 с.
4. Бюджетування витрат операційної діяльності : монографія /  В. В. Лук’янова, О. В. Яковенко. – Хмельницький: ХНУ, 2011. – 224 с.
5. Діагностика економічної безпеки підприємства : монографія /  В. В. Лук’янова, Ю. В. Шутяк. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 165 с.
Статті в журналах та збірниках наукових праць
6. Оцінка внутрішнього ризику діяльності підприємства / В. В. Лук’янова // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 1999. – № 5, ч. 2. – С. 72–74.
7. Статистичні методи вивчення динаміки та процедури їх виконання на ЕОМ / В. В. Лук’янова // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2003. –  № 2, т. 2. – С. 153–157.
8. Оцінка агрегованого ризику діяльності підприємства / В. В. Лук’янова // Фінанси України. –  2004. – № 6. – С. 74–81.
9. Діагностика фінансових результатів діяльності підприємства / В. В. Лук’янова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2005. –  № 5, т. 2, ч. 2. – С. 20–24.
10. Оцінка ефективності підприємства і підприємництва / В. В. Лук’янова // Вісн. Донец. нац. ун-ту екон. і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. : Екон. науки. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2005. – № 4. – С. 110–116.
11. Статистична оцінка діяльності підприємства за умов ризику / В. В. Лук’янова // Вісн. соц.-екон. дослідж. : зб. наук. пр. / Одес. нац. екон. ун-т. – О., 2005. – Вип. 19. – С. 162–168.
12. Еволюція поглядів на феномен ризику / В. В. Лук’янова // Наук. вісн. : зб. наук. пр. / Одес. держ. екон. ун-т, Всеукр. асоц. молодих науковців. – О. : ОДЕУ, 2006. – № 3 (23). – С. 3–14.
13. Особисті фактори при прийнятті управлінських рішень за умов ризику / В. В. Лук’янова // Социально–экономические аспекты промышленной политики. Управление человеческими ресурсами: государство, регион, предприятие : сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти ; А. И. Амоша (отв.ред.) и др. – Донецк, 2006. – Т. 3. – С. 134–140.
14. Розробка програми управління ризиком на підприємстві / В. В. Лук’янова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2006. – № 2, т. 2. – С. 27–31.
15. Теоретичні підходи до управління підприємством в умовах невизначеності / В. В. Лук’янова // Вісн. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. – 2006. – № 1. – С. 28–32.
16. Діагностика ризику / В. В. Лук’янова // Економічна діагностика : навч. посіб. /  за ред. Т. Ф. Косянчук. – Л. : Новий світ – 2000, 2007. – С. 316–375.
17. Методологічні підходи до класифікації ризиків / В. В. Лук’янова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2007. – № 3, т. 2. – С. 130–137.
18. Оцінка рівня галузевого ризику (на прикладі машинобудування та харчової промисловості) / В. В. Лук’янова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2007. – № 4, т. 2. – С. 75–80.
19. Система управління підприємницьким ризиком / В. В. Лук’янова // Сучасні концепції менеджменту : навч. посіб. / за ред. Л. І. Федулової. – К. : Центр учбової л-ри, 2007. – С. 475–529.
20. Діагностика ризику діяльності підприємства у конкурентному середовищі /  В. В. Лук’янова // Економічна безпека підприємства в конкурентному середовищі : монографія / за наук. ред. проф. М. П. Войнаренка. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – С. 250–314.
21. Математичне забезпечення діагностики об’єкту господарської діяльності з урахуванням ризику (на прикладі оцінки мезоризиків) / В. В. Лук’янова // Економіка і прогнозування. – 2008. – № 2. – С. 128–139.
22. Обґрунтування і вибір критеріїв для процесу діагностики ризику / В. В. Лук’янова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2008. – № 4, т. 1. – С. 115–124.
23. Оцінка ризику регіонів України / В. В. Лук’янова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2008. – № 3, т. 1.  – С. 34–43.
24. Економічна безпека України і загрози тіньового підприємництва /  В. В. Лук’янова // Економіка. Менеджмент. Підприємництво : зб. наук. пр. / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : СНУ, 2009. – № 21, ч. 2. – С. 14–19.
25. Оцінка ризикової переваги регіонів України /  В. В. Лук’янова // Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности : сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти ; редкол.: И. П. Булев (отв. ред.) и др. – Донецк, 2009. – Вып. 2, т. 1. – С. 158–169.
26. Сучасний стан теоретичних основ діагностики діяльності підприємства /  В. В. Лук’янова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2009. № 3, т. 1. – С. 52–59.
27. Шляхи вдосконалення фінансової діяльності українських корпорацій /  В. В. Лук’янова // Наук. вісн. : зб. наук. пр. / Одес. держ. екон. ун-т, Всеукр. асоц. молодих науковців. – О. : ОДЕУ, 2009. – № 19 (97). – С. 65–77.
28. Адаптація функціонування підприємства до ризику у нестабільному ринковому середовищі /  В. В. Лук’янова // Екон. науки. Сер.: Облік і фінанси : зб. наук. пр. / Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2010. – Вип. 7 (25), ч. 2. – С. 207–215.
29. Інтегральна оцінка ризику діяльності малого підприємства за умов розвитку інтеграційних процесів /  В. В. Лук’янова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2010. – № 5, т. 3 – С. 71–77.
30. Комплексна оцінка ризику діяльності підприємства з використання методів теорії нечітких множин /  В. В. Лук’янова // Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности : сб. науч. тр. / НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти ; редкол.: И.П. Булев (отв. ред.) и др. – Донецк, 2010. – Вып. 3, т. 3. – С. 335–346.
31. Методичні підходи до оцінки економічної безпеки підприємства /  В. В. Лук’янова, Ю. В. Шутяк // Вісн. соц.-екон. дослідж. : зб. наук. пр. – О., 2010. – Вип. 38. – С. 302–307.
32. Механізм формування операційних витрат /  В. В. Лук’янова, І. Ю. Романець // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2010. – № 5, т. 1 – С. 29–32.
33. Оцінка чутливості підприємства до ризику /  В. В. Лук’янова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2010. – № 4, т. 2 – С. 16–21.
34. Структурно-логічна модель діагностики підприємства з урахуванням ризику /  В. В. Лук’янова // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. пр. / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, 2010. – № 2 (16). – С. 60–67.
35. Сучасний стан теоретичних основ діагностики діяльності підприємств /  В. В. Лук’янова // Екон. науки. Сер.: Економіка та менеджмент : зб. наук. пр. / Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2010. – Вип. 7 (26), ч. 2. – С. 203–218. 
36. Використання систем управління витратами на підприємствах /  В. В. Лук’янова. // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2011. – № 4, т. 1. – С. 39–45.
37. Діагностика діяльності малих підприємств з врахуванням фактору ризику /  В. В. Лук’янова // Малі підприємства: проблеми функціонування та розвитку : монографія / за наук. ред. проф. М. П. Войнаренка. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – С. 371–416.
38. Діагностика функціонування економічних систем на макрорівні /  В. В. Лук’янова // Бизнес-информ. – 2011. – № 7 (2). – С. 4–6.
39. Методичні аспекти застосування експертного оцінювання при соціально-економічних дослідженнях /  В. В. Лук’янова // Вісн. Донец. нац. ун-ту. Сер. В : Економіка і право. (Спецвип.) – 2011. – Т. 2. – С. 180–184.
40. Методичні підходи до оцінки інвестиційних проектів підприємства /  В. В. Лук’янова, О. С. Арапов // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2011. – № 4, т. 2. – С. 24–28.
41. Механізм діагностики діяльності підприємства з урахуванням ризику /  В. В. Лук’янова // Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 трав. 2011 р. – Луцьк, 2011. – С. 71–73.
42. Підприємницьке середовище і державне регулювання харчової промисловості України /  В. В. Лук’янова // Механізми взаємодії органів влади та підприємницького сектора економіки України : [монографія] / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. І. Бутенко ; Нац. акад. наук України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – О. : Інтерпрінт, 2011. – С. 120–137.
43. Різні аспекти оцінки мезоризиків економічної  системи України /  В. В. Лук’янова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2011. – № 2, т. 2 – С. 76–83.
44. Формування механізму діагностики діяльності підприємства з урахуванням ризику /  В. В. Лук’янова // Лук’янова, В. В. Формування механізму діагностики діяльності підприємства з урахуванням ризику / В. В. Лук’янова // Вісн. Чернів. торгов.-екон. ін-ту. Сер.: Екон. науки. – Чернівці-Луцьк, 2011. – Вип. ІІ (42), ч. ІІ, т.1. – С. 193–200.
45. The mechanism of diagnostics of knowledge-based economy development / V. Lukianova, O. Novodon // Przeglad Prawno-Ekonomiczny / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Wydzial Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli. – Stalowa Wola, Polska, 2012. – № 19 (2/2012). – S. 38–55.
46. Вплив процесів формування логістичних витрат на фінансові результати діяльності машинобудівних підприємств /  В. В. Лук’янова,  Л. В. Сачинська // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – 2012. – № 690. – С. 128– 133.
47. Діагностика функціонування економічних систем з урахуванням фактору ризику /  В. В. Лук’янова // Вісн. соц.-екон. дослідж. : зб. наук. пр. / Одес. нац. екон. ун-т. – О., 2012. – Вип. 44. – С. 239–245.
48. Порівняння методу нейронних мереж і методу декомпозиції часових рядів в прогнозуванні обсягів продажів торгівельного підприємства /  В. В. Лук’янова, Н. О. Мацюк // Наук. вісн. Чернівец. ун-ту. Економіка : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2012. – Вип. 623-626. – С. 332-338.
49. Машиностроение в Украине: современное состояние, проблемы и перспективы развития /  В. В. Лук’янова, Т. В. Цвигун // Проблемы экономики и менеджмента. – 2013. – № 1 (17). – С. 77–87.
50. Оценка уровня развития экономики знаний на макроуровне /  В. В. Лукьянова, О. Ю.  Новодон // Вестн. Казах. нац. ун-та им. аль-Фараби. Сер.: экономическая. – 2013. – №2 (96). – С. 3–11. 
 


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail