Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2015 р.
ОРЛОВ ОЛІВЕР ОЛЕКСІЙОВИЧ
доктор економічних наук, професор


   Народився 28 жовтня 1931 року в с. Мухтуя (тепер м. Ленськ) Якутської АРСР.
   1950 року вступив до Саратовського військового училища, після закінчення якого 1954 року був направлений на службу в м. Шварцейберг (НДР).
   Звільнившись в запас, 1956 року вступив до Саратовського економічного інституту. 1960 року закінчив інститут із відзнакою та був залишений на кафедрі економіки і організації промислового підприємства на посаді асистента і молодшого наукового співробітника.
   1964 року вступив до аспірантури, після закінчення якої 1966 року був запрошений на роботу в Донецький інститут економіки промисловості АН УРСР на посаду старшого наукового співробітника, керівника групи.
   Кандидатську дисертацію на тему "Планування та використання виробничої потужності на машинобудівних підприємствах" захистив у грудні 1966 року у вченій раді Саратовського економічного інституту.
   Три роки працював у Донецькому інституті економіки промисловості АН УРСР за госпдоговором з Новокраматорським машинобудівним заводом. Займався розрахунком економічної ефективності і обгрунтуванням цін на нові машини та устаткування.
   1969 року обраний за конкурсом на посаду старшого викладача кафедри економіки та організації виробництва, а 1971 року став завідувачем цієї кафедри. Кафедра виконувала великий обсяг госпдоговірної тематики. Був відповідальним виконавцем, а потім керівником з упровадження АСУ на заводах газової апаратури. Згодом обраний членом Української секції Міжвідомчої Ради з ціноутворення Держкомцін СРСР і АН СРСР. Результати багаторічної роботи по договорах з багатьма промисловими підприємствами були покладені в основу докторської дисертації (тема - "Ефективність і проблеми удосконалення планування промислового підприємства"), яку захистив у червні 1980 року в Інституті економіки промисловості АН УРСР.
   Брав активну участь в організації і проведенні союзних і республіканських конференцій. Був одним з керівників Всесоюзної кординаційної наради з "Економічних проблем науково-технічного прогресу", в рамках якої провів чотири семінари (два в м. Донецьку і два в м. Хмельницькому).
   1983 року був запрошений до Хмельницького інституту побутового обслуговування на посаду завідувача кафедри. Пізніше відкрив на кафедрі три спеціальності: "Економіка підприємства", "Менеджмент" і "Маркетинг" Дві останні спеціальності надалі були виокремлені в самостійні кафедри.
   Є організатором єдиної в Україні Міжнародної конференції "Проблеми планування в ринкових умовах" (було проведено 12 конференцій, м. Алушта).
   2002 року видав перший в Україні підручник "Планування діяльністю промислового підприємства" (друге видання цього підручника вийшло 2006 року).
   Крім того опубліковано понад 10 монографій, 350 наукових статей і публікацій, у тому числі 2014 року вийшла монографія "Нетехнологічні інновації", яка опублікована у ФРН (видавництво ZAMBERT у м. Saarbruken).
   Підготував 35 кандидатів і 2 доктори економічних наук.
   Викладає курс "Планування і контроль діяльності підприємств" і курси для магістрів - "Маржинальний прибуток в економічних розрахунках на промислових підприємствах" та "Економіка інноваційного підприємства".
   Одружений. Має дві доньки.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

Монографії, навчальні посібники
1. Планування діяльності промислового підприємства : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. О. Орлов. – К. : Видавничий дім "Скарби", 2002. – 336 с.
2. Маржинальная прибыль в экономических расчетах на промышленных предприятиях : монографія / О. А. Орлов, Е. Г. Рясных. – К. : Издательский дом "Скарбы", 2003. – 123 с.
3. Планирование деятельности промышленного предприятия : учебник / О. А. Орлов. –2-е изд., перераб. и доп. – К. : Издательский дом "Скарбы", 2006. – 416 с.
4. Планування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки : монографія / О. О. Орлов [и др.]. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 155 с.
5. Управління накладними затратами в системі формування фінансових результатів промислових підприємств : монографія / О. О. Орлов, Є. М. Рясних, Є. М. Рудніченко ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. О. Орлова. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 223 с.
6. Ціноутворення на нову продукцію виробничо-технічного  призначення : монографія / О. О. Орлов, Є. Г. Рясних, О. В. Савченко. – К. : Освіта України, 2011. – 144 с.
7. Маржинальная прибыль в экономических расчетах на промышленных предприятиях : монография / О. А. Орлов, Е. Г. Рясных. – изд. 2-е, переработ. и дополн. – К. : Освіта України, 2011. – 192 с.
8. Нетехнологические инновации. Инновационные решения проблем планирования промышленного производства на основе маржинального подхода : монография / О. А. Орлов, Е. Г. Рясных. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. – 180 с.
Статті в журналах та збірниках наукових праць
9. Планування собівартості продукції / О. О. Орлов, Є. Г. Рясних, К. Л. Ларіонова // Економіка України. – 1999. – № 12. – С. 39–48.
10. Ринкові інструменти на підприємстві. Міфи і реальність / О. О. Орлов, Є. Г. Рясних // Економіст. – 1999. – № 10. – С. 58–63.
11. Проблемы планирования в условиях перехода к рыночной экономике / О. А. Орлов // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 4, ч. 1. – С. 7–9.
12. Всегда ли цель оправдывает средства? Как распределять условно-постоянные издержки / О. А. Орлов, Е. Г.  Рясных // Економіст. – 2001. – № 2. – С. 45–49.
13. Теорія і практика використання операційного важеля / О. О. Орлов, Є. Г. Рясних // Фінанси України. – 2002. – № 4. – С. 3–12.
14. Экономическая оценка инновационных проектов / О. А. Орлов // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2002. – № 5, т. 3, ч. 2. – С. 7–9.
15. Нові підходи до розподілу умовно-постійних витрат / О. О.Орлов, Є. Г.Рясних // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2003. – № 2, т. 1. – С. 77–79.
16. Распределение условно-постоянных издержек с помощью коэффициента безубыточности / О. Орлов, Е. Рясных // Финансовый менеджмент. – 2003. – № 3. – С. 1–4.
17. Нетрадиционный метод распределения накладных затрат / О. Орлов, Е. Рясных, Е. Рудниченко // Економіст. – 2005. – № 7.– С.69–73.
18. Экономика знаний в контексте болонского процесса / О. О. Орлов, Е. Г. Рясных // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2005. – № 4, т. 3, ч. 2. – С. 11–12.
19. Маржинальная прибыль и оценка инновационных проектов // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки.– 2006.– № 2, т. 2. – С. 11–14.
20. Планирование, бюджетирование и управленческий учет // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2006. – № 4, т. 1. – С. 7–10.
21. Все традиционные методы распределения накладных затрат не только бесполезны, но и вредны  / О. Орлов // Економіст. – 2007. – № 1. –С. 56–61.
22. Метод АВС. Мифы и реальность. Альтернатива / О. А. Орлов // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2008. – № 4, т. 1. – С. 7-17.
23. Необходимость пересмотра концепции планирования себестоимости продукции / О. А. Орлов // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2008. – № 3, т. 1. – С. 144–146.
24. Анатомия затрат и цен на новую продукцію / О. А. Орлов // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2009. – № 3, т. 1. – С. 7–13.
25. Inovacie v ekonomickych cinnostiach podnikov / O. Orlov // Manazment inovacii v sluzbach. Teoria a prax v inovacnych procesoch. – Zilina : Zilinska univerzita, 2010. – S. 180-203.
26. Маржинализм и цены на новую продукцию: от теории к практике / О. А. Орлов // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2010. – № 5, т. 1. – С. 7–11.
27. Инновации в планировании промышленного производства на основе маржинальной прибыли  / О. А. Орлов // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2011. – № 4, т. 1. – С. 7–13.
28. Маржинальный подход к распределению накладных затрат – основа гибкого управления затратами и прибылью / О. Орлов // Вестник СЕУН. – 2011. – С.127-147.
29. Нетехнологические инновации, маржинальный подход / О. А. Орлов, Е. Г. Рясных // Сучасні проблеми управління підприємствами в умовах глобалізації та інтернаціоналізації : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. семінару. – Херсон-Прага : ПП Вишемирський В.С., 2011. – С. 239-253.
30. Формування ціни та прибутку на енергозберігаючу продукцію виробничо-технічного призначення / О. О. Орлов, Є. Г. Рясних // Фінанси України. – 2011. – № 10. – С. 69-79.
31. Экономическая эфективность инновационной продукции / О. А. Орлов // Науч. тр. Донец. нац. техн. ун-та. Сер.: Экономическая. – Донецьк, 2011. – Вип. 39–1. – С. 211–215.
32. Застосування маржинального аналізу та аналізу чутливості під час формування виробничої програми машинобудівного підприємства / О. О. Орлов, Є. Г. Рясних, Т. А. Гордеєва // Економіка промисловості : наук.-пр. журн. / Нац. акад. наук України, Ін-т економіки пром-сті НАН України. – Донецьк, 2012. – № 1-2 (57-58). – С. 252–258.
33. Маржинализм и проблемы измерения "полезности" / О. А. Орлов // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2012. – № 5, т. 1. – С. 7–11.
34. Margenalizm and practice of new products. From theory to practice / O. Orlov // Interdisciplinary Integration of Science in Technology, Education and Economy : monograph / ed. by J. Shalapko and B. Zoltowski. – Bydgoszcz, 2013. – P. 563-570.
35. Инновации в планировании промышленного производства на основе маржинального подхода / О. А. Орлов, Е. Г. Рясных  // Экономика и предпринимательство. – 2013. – № 11. – С. 616-626.
36. Маржинальный подход к регулированию цен в гостиничном бизнесе / О. Орлов, Е. Рясных, Е. Савченко // Економіст. – 2013. – № 12. – С. 30–33.
37. Некоторые проблемы оценки инновационных проектов / О. А. Орлов, Е. Г. Рясных // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2014. – № 3, т. 3. – С. 7–11.
38. Проблемы гибкого управления затратами и прибылью в условиях рыночной экономики / О. А. Орлов, Е. Г. Рясных // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2013. – № 2, т. 3. – С. 7–11.
39. Система "CVP" . Мифы и реальность. Возможности выхода из тупика / О. А. Орлов // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2014. – № 2, т. 2. – С. 7–13.
  Додатково дивись: Орлов Олівер Олексійович [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад. О. М. Бичко. – Текст. дані. – Хмельницький : ТУП, 2000. – 26 с. – (Бібліографія праць вчених університету). – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/b_ORLOV.html – Назва з екрана.
  Про О. О. Орлова
40. Войнаренко М. Орлов Олівер Олексійович : [д-р екон. наук, проф. ХНУ] / М. Войнаренко // Енциклопедія освіти Хмельниччини / Хмельниц. облрада, Хмельниц. облдержадмін., Департамент освіти і науки облдержадмін., Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; редкол: Берека В. Є. (голова) [та ін.]. – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2017. – С. 338-339.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail