Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2015 р.
ПЕТРУК НАТАЛІЯ КИРИЛІВНА
доктор філософських наук, професор


   Народилася 17 вересня 1959 року. Дитинство та шкільні роки пройшли в с. Миролюбне Старокостянтинівського р-ну Хмельницької обл.
   Після закінчення Миролюбненської середньої школи вступила до Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова на історичний факультет.
   Закінчивши 1981 року університет, залишилася працювати в рідному виші на кафедрі філософії гуманітарних факультетів, тут же згодом навчалася в аспірантурі.
   Кандидатську дисертацію захистила 1989 року в Ленінградському державному педагогічному університеті ім. О. І. Герцена.
   2008 року захистила докторську дисертацію в Науково-дослідному інституті українознавства МОН України.
   З 2001 року – професор кафедри філософії та політології Хмельницького національного університету. На сьогоднішній день очолює кафедру філософії та політології.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

  Монографії, навчальні посібники
1. Неформальна організація в європейській духовній культурі : монографія / Н. К. Петрук. – Хмельницький : Ковальський В.В., 2004. – 196 с.
2. Українська духовна культура XVI-XVII ст.: соціальна організація і формування простору національного буття : монографія / Н. К. Петрук. – Хмельницький : ПП Ковалинський В.В., 2007. – 288 c.
3. Філософія : навч. посіб. / Н. К. Петрук, А. Б. Борканюк. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 283 с. – (Альма-матер).
  Статті в журналах та збірниках наукових праць
4. Ідея духовної спільності української нації в "Книгах битія українського народу" / Н. К. Петрук // Микола Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Миколи Івановича Костомарова (Рiвне, 13-14 трав. 1992 р.). – Рівне, 1992. – С. 91-93.
5. Неформальная организация и личность как субъекты творчества / Н. К. Петрук,  Т. В. Воєцька // Проблемы научного творчества. – Одесса, 1992. – С. 127-130.
6. Роль межличностного общения в формировании субъекта обучения / Н. К. Петрук, А. Б.  Дорошенко // Психология педагогического общения : сб. науч. тр. – Кіровоград, 1992. – С. 56-62.
7. Духовна спільність українського народу як явище культури / Н. К. Петрук // Відродження України: проблеми і перспективи. – Кіровоград, 1993. – С. 25-28.
8. Искусство как средство формирования творческой личности / Н. К. Петрук,  Н. Я. Дзиковская // Теория, методология и практика научного и технического творчества : материалы междунар.науч.-практ. конф.(сент. 1993г.). – Одесса,1993. – С. 85-87.
9. О некоторых организационных аспектах духовной деятельности / Н. К. Петрук //  Духовна діяльність та її специфіка : тези доп. міжнар. наук. конф. – Запоріжжя, 1993. – С. 89-93.
10. Про деякі організаційні аспекти політичної діяльності / Н. К. Петрук, В. М. Щипановський // Проблеми сучасної полі­тики та шляхи її здійснення : Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, квітень 1993 р.) : тези доп. і виступів. – Одеса, 1993. – С. 100-102.
11. Духовна специфіка Волині та проблеми становлення української національної ідеї / Н. К. Петрук // Велика Волинь: минуле і сучасне : матеріали міжнар. наук. краєзн. конф., жовт. 1994 р. – Хмельницький, 1994. – С. 13-15.
12. Духовні орієнтації молоді: динаміка і формування / Н. К. Петрук [та ін.]. – К., 1994. – С. 194-206.
13. Роль релігійного фактора в процесі державно-національного Відродження / Н. К. Петрук,  Л. А. Виговський // Історія релігій в Україні: динаміка і формування. – Львів, 1994. – С. 51-52.
14. Духовна спільність українського народу та її роль у розвитку культури / Н. К. Петрук,  В. М. Щипановський // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1997. – № 1. – С. 94-99.
15. Роль неформальної комунікації у формуванні особистості / Н. К. Петрук // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1999. –  № 1. – С. 110-112.
16. Соціальна організація та проблеми розвитку ліберального суспільства / Н. К. Петрук // Філософія і соціологія в контексті сучасної культури : зб. наук. пр. / відп. ред.: П. І. Гнатенко. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2001. – С. 213-221.
17. Сучасна комунікація і перспективи гуманізму / Н. К. Петрук // Філософські пошуки / гол. ред. М. М. Верников. – Львів-Одеса-Хмельницький : ІФЛІС-ЛФС "Cogito" ; Вид-во "Центр Європи", 2001. – Вип. XI-XII. – С. 196-204.
18. До питання про роль організації в розвитку української культури XVI-XVII ст. / Н. К. Петрук // Філософія. Культура. Життя : міжвуз. зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2002. – С. 79-86.
19. Духовна спільнота як фактор розвитку української культури / Н. К. Петрук // Філософська спадщина Г. С.Сковороди і сучасність : матеріали ІХ Харків. міжнар. Сковородинівських читань (до 280-річчя Г.С. Сковороди), Харків, 27–28 верес. 2002 р. – Харків : Екограф, 2002 . – С. 258-261.
20. Організація як суб’єкт розвитку давньоруської культури / Н. К. Петрук //  Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – 2002. – Вип. 43. – С. 165-167.
21. Парадигма комунікативної філософії і методологічні засади аналізу суспільства / Н. К. Петрук // Наукове пізнання: методологія та технологія. – 2002. – № 10. – С. 43-46.
22. До питання про комунікативні засади соціальної організації / Н. К. Петрук // Філософські пошуки / гол. ред. М. М. Верников. – Львів-Одеса : ІФЛІС-ЛФС "Cogito" ; Вид-во "Центр Європи", 2003. – Вип. XIV-XV. – С. 266-272.
23. Ідея духовної спільноти у творчості Г.С. Сковороди / Н. К. Петрук // Філософські пошуки / гол. ред. М. М. Верников. – Львів-Одеса : ІФЛІС-ЛФС "Cogito" ; Вид-во "Центр Європи", 2003. – Вип. XIV-XV. –  С. 24-29.
24. Неформальна організація і дослідження біографії історичної епохи / Н. К. Петрук // Філософські пошуки / гол. ред. М. М. Верников. – Львів-Одеса : ІФЛІС-ЛФС "Cogito" ; Вид-во "Центр Європи", 2003. – Вип. XIV-XV. – С. 203-211.
25. Петрук Н.К. Неформальні угруповання української інтелігенції XVI-XVII ст. та їх роль у розвитку культури / Н. К. Петрук // Наукове пізнання: методологія та технологія. – 2003. – № 2 (11). – С. 116-122.
26. Роль братств у формуванні організаційної структури українського суспільства XVI-XVII ст. / Н. К. Петрук // Філософські пошуки / гол. ред. М. М. Верников. – Львів-Одеса : ІФЛІС-ЛФС "Cogito" ; Вид-во "Центр Європи", 2003. – Вип. XIV-XV. – С. 219-228.
27. Свобода і перспективи розвитку соціальної організації / Н. К. Петрук // Проблема свободи у теоретичній та практичній філософії : матеріали Х Харків. міжнар. Сковородинівських читань. – Харків : Екограф, 2003. – С. 193-196.
28. Творча біографія особистості як складова ренесансної культури / Н. К. Петрук // Філософські пошуки / гол. ред. М. М. Верников. – Львів-Одеса : ІФЛІС-ЛФС "Cogito" ; Вид-во "Центр Європи", 2003. – Вип. XIV-XV. –  С. 65-68.
29. Біографія творчої особистості як вияв самосвідомості історичної епохи / Н. К. Петрук // Філософські пошуки / гол. ред. М. М. Верников. – Львів-Одеса : ІФЛІС-ЛФС "Cogito" ; Вид-во "Центр Європи", 2004. – Вип. XVII-XVIII. –  С. 607-617.
30. Етика відповідальності як виклик нерозумності сучасного світу / Н. К. Петрук // Вісник Дніпропетровського університету. – 2004. – Вип. 10. – С. 249-255.
31. Неформальна організація і розвиток структур громадянського суспільства / Н. К. Петрук // Наукове пізнання: методологія та технологія. – 2004. – № 2 (14). – С. 106-112.
32. Організація як суб’єкт історії (до питання про роль неформальних організацій гуманістів в європейській історії) / Н. К. Петрук // Перспективи. – 2004. – № 2-3(26-27). – С. 32-38.
33. Організація як суспільний феномен: засади соціально-філософського аналізу / Н. К. Петрук // Мультиверсум. Філософський альманах : зб. наук. пр. / гол. ред. В. В. Лях. – К.: Укр. центр духов. культури, 2004. – Вип. 43. – С. 102-114.
34. Раціональність та форми її інституалізації / Н. К. Петрук // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. –  2004. –  № 66-67.  С. 74-75
35. Українські братства як праформа громадянського суспільства / Н. К. Петрук // Практична філософія. – 2004. – № 4 (14). – С. 59-65.
36. Українські гуманісти XVI-XVII ст.: новий погляд на організаційні засади життєдіяльності особистості / Н. К. Петрук // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. пр. / відп. ред.: М. М. Бровко, О. Г. Шутов. – К. : Віпол, 2004. – Вип. 14. – С. 178-188.
37. Діалектика відносин формальної та неформальної організації в суспільстві / Н. К. Петрук // Мультиверсум. Філософський альманах : зб. наук. пр. / гол. ред. В. В. Лях. – К.: Укр. центр духов. культури, 2005. – Вип. 51. – С. 45-57.
38. Ідеал людського буття у філософії українського бароко / Н. К. Петрук // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. пр. / відп. ред.: М. М. Бровко, О. Г. Шутов. – К. : Віпол, 2005. – Вип. 16. – С. 257-264.
39. Неформальна організація як форма соціальної інтеграції / Н. К. Петрук // Філософські науки : зб. наук. пр. – Суми : СумДПУ, 2005. – С. 154-162.
40. Образ реальності у свідомості українського бароко / Н. К. Петрук // Філософські проблеми гуманітарних наук : альм. / відп. ред. Л. В. Губерський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – № 6-7. – С. 66-72.
41. Організація як фактор національної консолідації (доба українського бароко) / Н. К. Петрук // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. пр. / відп. ред.: М. М. Бровко, О. Г. Шутов. – К. : Віпол, 2005. – Вип. 16. – С. 257-264.
42. Осмислення перспектив людини та суспільства у філософії українського бароко / Н. К. Петрук // Мультиверсум. Філософський альманах : зб. наук. пр. / гол. ред. В. В. Лях. – К.: Укр. центр духов. культури, 2005. – Вип. 47. – С. 53-62.
43. Про суб’єктивні виміри історії й специфіку соціально-філософського пізнання / Н. К. Петрук // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. пр. / відп. ред.: М. М. Бровко, О. Г. Шутов. – К. : Віпол, 2005. – Вип. 15. – С. 39-45.
44. Неформальна спільність і формування засад самоорганізації суспільства (на матеріалі історії українського бароко) / Н. К. Петрук, М. П. Недюха // Українознавство. – 2006. – № 1. – С. 245-249.
45. Україна і Європа: історичні передумови єдності (організаційний аспект) / Н. К. Петрук // Практична філософія. – 2006. – № 1. – С. 88-94.
46. Духовна спільнота як вияв соціокультурної інтеграції (на матеріалі історії українського бароко XVI-XVII ст.) / Н. К. Петрук // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журн. наук. пр. / гол. ред. В. П. Бех. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. – Вип. 65, ч. 2. – С. 56-65.
47. Місто як феномен європейської культури / Н. К. Петрук // Зб. наук. пр. НДІУ/ за заг. ред. П. П. Кононенка. – К.: Полігр. центр "Фоліант", 2007. – Т. XVI. – С. 328-335.
48. Українські спільноти XVI-XVII ст. як суб’єкт європейського освітнього процесу / Н. К. Петрук // Зб. наук. пр. НДІУ / за заг. ред. П.П. Кононенка. – К.: Полігр. центр "Фоліант", 2007. – Т. XIV. – С. 157-163.
49. Філологічна культура як складова українського духовного життя XVI-XVII ст. / Н. К. Петрук // Зб. наук. пр. НДІУ / за заг. ред. П. П. Кононенка. – К.: Полігр. центр "Фоліант", 2007. – Т. XVII. – С. 436-442.
50. Самоорганізація як вияв інтеграційних процесів у вищій школі / Н. К. Петрук // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 15. –  С. 28-34.
51. Принцип єдності теоретичного та історичного як спосіб конструювання соціальної реальності / Н. К. Петрук // Практична філософія. – 2009. – № 4 (43). – С.141-148.
52. Про деякі методологічні засади українознавства / Н. К. Петрук // Українська освіта у світовому часопросторі : матеріали Третього Міжнар. конгрессу, 21-22 жовт 2009 р. – Київ, 2009. – С. 287-289.
53. Роль церкви у формуванні простору українського національного буття на етапі піднесення та утвердження унійної доктрини / Н. К. Петрук // Історія релігій в Україні. – Львів, 2009. – Кн. 1. – С. 569-576.
54. Українська інтелігенція XVI-XVII ст. як носій національної ідентичності / Н. К. Петрук // Збірник наукових праць НДІУ. – К., 2009. – Т. XXV. – C. 84-91.
55. Українська національна еліта як носій національної ідеї / Н. К. Петрук // Українознавство. – 2009. – № 2. – С. 171-175.
56. Неформальна спільнота як чинник формування духовних орієнтацій сучасної молоді [Електронний ресурс] / Н. К. Петрук // Вісн. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України : електрон. наук. фахове вид. – Хмельницький, 2010. – Вип. 4. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/2010_4/10pnkosm.pdf . – Назва з екрана.
57. Петро Могила про роль православної церкви в духовному єднанні Русі / Н. К. Петрук // Історія релігій в Україні. – Львів : Логос, 2010. – Кн. 1. – С. 689-696.
58. Історичність людського буття в контексті філософськго аналізу / Н. К. Петрук, А. В. Левченко // Мультиверсум. Філософський альманах : зб. наук. пр. / гол. ред. В. В. Лях. – Вип. 5 (103). – К.: Укр. центр духов. культури, 2011. – С. 45-57.
59. Комунікація як засада існування наукового товариства / Н. К. Петрук // Наук. вісн. Чернівец. нац. ун-ту : зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 541-542. – С. 79-82.
60. Об'єднання української інтелігенції ХVII - XVIII ст. і формування стилю життя в добу українського бароко / Н. К. Петрук // Соціальна робота та управління: соціологія, психологія, педагогіка, соціальна робота : зб. наук. пр. – К., 2011. – Вип. 3. – С.  52-57.
61. Парадигма комунікативної філософії й етичні аспекти сучасної освіти / Н. К. Петрук // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : наук. журн. / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 2. – С. 325-331.
62. Петро Могила і духовне єднання Русі / Н. К. Петрук // Регіональні виміри міжконфесійних і державно-церковних відносин : зб. наук. пр. Всеукр. наук. конф. (м. Хмельницький, 25 листоп. 2010 р.). – Хмельницький : ХУУП, 2011. – С. 54-56.
63. Про деякі методологічні засади українознавства / Н. К. Петрук // Українознавство. – 2011. – № 1 (38). – С. 91-94.
64. Соціальна організація як фактор впливу на виховання особистості [Електронний ресурс] / Н. К. Петрук // Вісн. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України : електрон. наук. фахове вид. – Хмельницький, 2011. – Вип. 2. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2011_2/11pnknvo.pdf. – Назва з екрана.
65. Гуманістичне виховання в системі університетської освіти / Н. К. Петрук // Роль та місце психолого-педагогічної підготовки в професійному розвитку та становленні особистості сучасного фахівця в умовах євроінтеграції : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Хмельницький, 19-20 квіт. 2012 р.).  – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 164-165.
66. Ідеал духовної спільноти в культурі українського бароко / Н. К. Петрук  // Гілея : науковий вісник : зб. наук. пр. / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2012. –  Вип. 57. – С. 441-447.
67. Морально-виховні засади української гуманістичної педагогіки другої половини XVII – першої половини XVII ст. / Н. К. Петрук // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці, 2012. – Вип. 619. – С. 113-120.
68. Органы государственной власти Украины как открытая информационная система / Н. Петрук, О. Заславская // Na gruzach imperium… W  strone nowego ladu miedzynarodowego i spoleczno-politycznego w regionie Europy Srodkowej i Wschodniej / pod red.: A. Stepien-Kuczynskiej, M. Slowikowskiego. – Lodz : Wydawn. Uniwersytetu Lodzkiego, 2012. – S. 63-81.
69. Особливості масової політичної свідомості громадян України: минуле й сучасність / Н. Петрук, О. Заславська // Eastern Review. – 2012. – T. 1. – C. 87-103.
70. Роль філологічних студій у становленні гуманістичної педагогіки в Україні XVI-XVII століть / Н. К. Петрук // Зб. наук. пр. / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. Сер.: Пед. та психол. науки. – Хмельницький : НАДПСУ, 2012. – № 65. – С. 89-93.
71. Синергетика і сучасні підходи до аналізу соціальної діяльності / Н. К. Петрук // Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 23-24 берез. 2012 р.). – Хмельницький, 2012. – С. 49-51.
72. Трансформаційні процеси в освіті XXI ст. / Н. К. Петрук, О. В. Гапченко // Університет на шляху Болонських перетворень : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 11-14.
73. Філософсько-світоглядні засади педагогічної думки України в добу бароко (XVII–XVIII ст.) [Електронний ресурс] / Н. К. Петрук // Вісн. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України : електрон. наук. фахове вид. – Хмельницький, 2012. – Вип. 4. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2012_4/12pnkdbs.pdf . – Назва з екрана.
74. Organizacje spoleczne w kontekscie rozwoju spoleczenstwa obywatelskiego ya Ukraine / Н. К. Петрук // Konferencja naukowa pt. "Wspolczesna Ukraina: W strone budowy nowoczesnej panstwowosci" / Wydzial Studiow Miedzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Lodzkiego, 21–22 maja 2013 r. –  Lodz, 2013.
75. Міжособистісне спілкування як чинник творення соціуму культури / Н. К. Петрук // Наукові записки. Сер.: Соц.-гуманітар. науки / Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Вид-во ВНАУ, 2013.– Вип. 2. – С. 145-154.
76. Особливості гуманітарної підготовки фахівців у вищій школі / Н. К. Петрук // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки. – 2013. – № 28 (281). – С. 90-95
77. Феномен української духовної культури в контексті філософського дослідження / Н. К. Петрук // Знання–Духовність–Професіоналізм : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 2 квіт. 2013 р. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 1. – C. 65-70.
78. Філософія українського бароко як передумова становлення космічного мислення / Н. К. Петрук // Космічне мислення в сучасному світі : міжнар. наук.-громад. конф., 6-7 груд. 2013 р. – К., 2013.
79. Edugational thought of ukraine and poland within renaissance culture: from the history of intellectual discourse of XVI - XVII centuries / Natalia Petruk // Порівняльна професійна педагогіка : наук. журн. – Хмельницький, 2014. – № 4 (4). – С. 33-38.
80. Комунікативні засади професійно-творчого розвитку особистості у процесі педагогічної діяльності [Електронний ресурс] / Н. К. Петрук // Вісн. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України : електрон. наук. фахове вид. – Хмельницький, 2013. – Вип. 5. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2013_5_22.pdf . – Назва з екрана.
81. Комунікативні засади формування творчої особистості у навчально-виховному процесі // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : тези VII Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 21 листоп. 2014 р.). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2014. – С. 237-238.
82. Соціальна організація та розвиток громадянського суспільства в Україні / Н. К. Петрук // Філософсько-гуманітарні читання :  зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 1. – С. 92-97.
  Про Петрук Н.К.
83. Поліщук О. С. Наталія Кирилівна Петрук у філософському бутті Поділля / О. С. Поліщук // Духовні витоки Поділля : жінки в історії краю : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 1 берез. 2012 р.). – Хмельницький : ПП Заколодний М.І., 2012. – С. 416-421.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail