Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 05.05.2018 р.
РУДНІЧЕНКО ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
доктор економічних наук, професор   Народився 16 січня 1980 року в м. Хмельницькому.
   У 2003 році закінчив Технологічний університет Поділля (м. Хмельницький), отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Облік і аудит". Здобув кваліфікацію магістра економіки, обліку та аудиту.
   У 2004-2006 рр. навчався в аспірантурі Хмельницького національного університету.
   Протягом 2003-2017 рр. пройшов шлях від асистента до професора кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи Хмельницького національного університету (з 1 вересня 2015 року і дотепер – професор кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи).
   24 жовтня 2006 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: "Механізм управління накладними затратами в системі формування фінансових результатів промислових підприємств" у спеціалізованій вченій раді К 70.052.01 Хмельницького національного університету. Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.06.01 – "Економіка, організація і управління підприємствами".
   Вчене звання доцента кафедри менеджменту Хмельницького національного університету присвоєно у 2010 році.
   24 грудня 2014 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: "Вплив суб’єктів митного регулювання на систему економічної безпеки підприємств". Доктор економічних наук зі спеціальності 21.04.02 – "Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності".
   Сфера наукових інтересів Є. М. Рудніченка: національна безпека України, економічна безпека держави та підприємств, інвестиційний менеджмент, управління проектами, управління прибутком та витратами підприємств, комунікативний менеджмент.
   У доробку Є. М. Рудніченка за період 2001–2018 рр. понад 150 опублікованих наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 3 навчальних посібники, 12 монографій.
   Є. М. Рудніченко є членом спеціалізованих вчених рад Д 64.089.01 (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова) та Д 70.052.01 (Хмельницький національний університет) із захисту дисертацій на здобуття наукових ступеней кандидата та доктора економічних наук.
   За високі досягнення в науковій роботі Є. М. Рудніченко нагороджений грамотами та відзнаками Міністерства освіти і науки України, Управління освіти Хмельницької міської ради, Хмельницького національного університету.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

  Монографії, навчальні посібники
1. Сучасні концепції менеджменту : навч. посіб. / за ред. Л. І. Федулової. –  Київ : Центр учб. літ., 2007. –  536 с.
2. Інноваційно-інвестиційні стратегії в управлінні ринковою вартістю підприємства : монографія / В. В. Стадник, Є. М. Рудніченко, Т. С. Томаля, Н. І. Непогодіна. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 302 с.
3. Інвестиційний менеджмент : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Є. М. Рудніченко, Є. Г. Рясних, Н. І. Гавловська. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 416 с.
4. Управління накладними затратами в системі формування фінансових результатів промислових підприємств / О. О. Орлов, Є. Г. Рясних, Є. М. Рудніченко ; за ред. О. О. Орлова. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 223 с.
5. Управління розвитком трудового потенціалу України : монографія / [за заг. ред. Г. Г. Савіної] ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : ХНТУ : ПП Вишемирський В. С., 2010. – 372 с.
6. Митна служба як суб’єкт економічної безпеки держави. Система економічної безпеки підприємства у контексті взаємодії з митними органами. Вплив митного регулювання на економічну безпеку підприємств / Є. М. Рудніченко // Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : [монографія]. В 3 т. Т. 2. / за заг. ред. Г. В. Козаченко. – Луганськ : ТОВ "Віртуальна реальність", 2012. – С. 95–115, 280–299.
7. Аналіз наукових поглядів щодо сутності категорії "ризик в митній справі" та її змістове наповнення / Є. М. Рудніченко, І. В. Несторишен. // Актуальні питання теорії та практики митної справи : монографія ; за заг. ред. І. Г. Бережнюка. — Хмельницький : П.П. Мельник А.А., 2013. – С. 67–77.
8. Історія митної справи в Україні / Є. М. Рудніченко // Митна енциклопедія. У 2 т. Т. 1 /  відп. ред. І. Г. Бережнюк. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2013. – С. 320–328.
9. Митна політика та митна безпека України : монографія / Є. М. Рудніченко [та ін.] ; за заг. ред. П. В. Пашка, І. Г. Бережнюка. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2013. - 338 с. - (Митна справа в Україні ; Т. 24).
10. Сучасні тенденції та особливості нормативного регулювання підприємництва у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Функції і сфери впливу державних інститутів та суб’єктів регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Проблеми взаємодії митної та податкової служб із суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності / Є. М. Рудніченко, Н. І. Гавловська // Підприємництво і зовнішньоекономічна діяльність: можливості і ризики України : монографія / М. А. Йохна [та ін.] ; за наук. ред. проф. М. А. Йохни. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – С. 87–121.
11. Оцінювання та моделювання впливу суб’єктів митного регулювання на систему економічної безпеки підприємства : монографія / Є. М. Рудніченко. – Луганськ : Промдрук, 2014. – 389 с.
12. Управління ризиками в митній справі: зарубіжний досвід та вітчизняна практика / за заг. ред. І. Г. Бережнюка. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2014. – 288 с.
13. Концептуалізація оцінювання митних процедур в умовах активізації зовнішньоекономічної діяльності / за заг. ред. І. Г. Бережнюка. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2015. – 196 с.
14. Тінізація економіки в Україні: причини та напрями подолання : монографія / Є. М. Рудніченко [та ін.] ; за заг. ред. В. О. Онищенка та Г. В. Козаченко ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2016. – 323 с.
15. Управління інноваційними проектами : навч. посіб. / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 247 с.
  Статті в журналах та збірниках наукових праць
16. Мотивація персоналу у системі інвестиційного менеджменту / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2010. – № 4, т. 2. – С. 93–98.
17. Активізація інноваційних процесів на промислових підприємствах в умовах конкурентної боротьби за ринки збуту / Н. І. Гавловська, Є. М Рудніченко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2011. – № 3, т. 2 – С. 118–120.
18. Використання технологічного аудиту при формуванні програми технічного розвитку підприємства на основі інноваційного підходу [Текст] / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2011. – № 4, т. 3. – С. 27–31.
19. Вплив митних органів на економічну безпеку держави / Є. М. Рудніченко, Н. І. Гавловська // Митна безпека. – 2011. – № 1–2. – С. 52–56.
20. Логістичні витрати підприємства: аналіз складу та структури. / Є. М. Рудніченко, Н. І. Гавловська // Економіка. Менеджмент. Підприємництво : зб. наук. пр. / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2011. – № 23(ІІ). – С. 172–179.
21. Вітчизняна податкова реформа: загрози і можливості підприємства. / Є. М. Рудніченко, Н. І. Гавловська // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2012. – № 5, т. 1. – С. 79–82.
22. Інноваційний розвиток регіону: особливості управління. / Є. М. Рудніченко, Н. І. Гавловська // Вісн. соц.-екон. дослідж. : зб. наук. пр. / Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса, 2012. – № 2 (45). – С. 361–364.
23. Консалтинг: характеристика та особливості застосування з метою покращення параметрів економічної безпеки підприємств / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки.– Хмельницький, 2013. – № 3, т. 2. – С. 46–50.
24. Ідентифікація небезпек, загроз та ризиків діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2014. – № 6, т. 1. – С. 18–23.
25. Теоретичний базис системи економічної безпеки підприємств готельно-ресторанної сфери / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький,  Хмельницький, 2014. – № 4, т. 1. – С. 241–245.
26. Митна складова в системі забезпечення зовнішньоекономічної безпеки держави та суб'єктів господарювання  / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2015. – № 3, т. 1. – С. 175–180.
27. Прийняття стратегічних управлінських рішень щодо формування системи економічної безпеки підприємства із застосуванням математичного апарату теорії ігор  / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2015. – № 2, т. 1. – С. 18–20.
28. Стратегічне управління підприємством: сучасний аспект / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко // Наука й економіка : наук.-теорет. журн. / Хмельниц. екон. ун-т. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 110–114.
29. Активізація інноваційно-інвестиційних процесів на підприємствах роздрібної торгівлі в умовах посилення конкурентної боротьби / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2016. – № 1. – С. 155–157.
30. Вітчизняний та міжнародний досвід фінансування інклюзивної освіти / Н. І. Гавловська, М. М. Рудніченко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2016. – № 6. – С. 40–45.
31. Вплив євроінтеграційних процесів на середовище функціонування та економічну безпеку фінансових установ / Є. М. Рудніченко, Н. І. Гавловська, Л. А. Кримчак // Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі : зб. тез наук.-практ. інтернет-конф., м. Ірпінь –м. Хмельницький, 11-24 верес. 2017 р. – Хмельницький : Н.-д. центр митної справи, 2017. – С. 24–26.
32. Вплив інституціонального середовища на економічну безпеку фінансових установ / Н.І. Гавловська, Є.М. Рудніченко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2017. – № 5. – С. 199–202.
33. Дослідження стану та тенденцій зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств в умовах активізації євроінтеграційних процесів / Є. М. Рудніченко, Л. А. Кримчак // Бізнес Інформ. – 2017. – № 9 – С. 39–44.
34. Економічна безпека банку: теоретичний базис та системний підхід / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко // Бізнес Інформ. – 2017. – № 7 – С. 230–236.
35. Організація процесів внутрікластерної взаємодії підприємницьких структур-суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності при виході на зовнішні ринки / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2017. – № 4. – С. 100–103.
36. Продовольча безпека та здоров’я населення як елемент економічної безпеки макрорівня / Є. М. Рудніченко, Н. І. Гавловська // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2017. – № 4. – С. 54–57.
37. Продовольча безпека України: стан, загрози, перспективи / Є. М. Рудніченко, Н. І. Гавловська // Бізнес Інформ. – 2017. – № 8 – С. 178 –182.
38. Розвиток  сільських територій як запорука соціально-економічної безпеки макрорівня / Є. М. Рудніченко, Н. І. Гавловська. М. М. Рудніченко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2017. – № 6, т. 2. – С. 177-180.
39. Формування базису моделі взаємодії підприємства – суб’єкта ЗЕД з потенційними контрагентами з урахуванням концепції економічної безпеки / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко // Актуальні проблеми економічної безпеки держави, регіону, підприємства : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 трав. 2017 р.) / упоряд. Л. М. Томаневич. – Львів : ЛьвДУВС, 2017. – С. 41–45.
40. Implementation of managerial innovations in the system of providing economic security for subjects of foreign economic activity / Ye. M. Rudnichenko, N. I. Havlovska, S. Y. Yadukha // Науковий вісник Полісся : наук. екон. журн. / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2018. – № 1 (13), ч. 1. – С. 88–94.
41. Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості національної економіки : переваги та недоліки / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко, В. І. Гавловська // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2018. – № 1, т. 2. – С. 197–202.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail