Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2015 р.
РЯСНИХ ЄВГЕНІЯ ГРИГОРІВНА
кандидат економічних наук, професор

Рясних

   Народилась 21 квітня 1945 року в м. Донецьк у сім’ї робітників.
   Після закінчення середньої школи працювала токарем Мушкетовської автобази.
   1962 року вступила до Донецького політехнічного інституту (зараз Донецький національний технічний університет), після закінчення якого отримала кваліфікацію інженера-механіка.
   З 1968 - 1972 рр. працювала в проектно-конструкторському технологічному інституті спочатку на посаді інженера, а потім старшого інженера.
   1972 року перейшла на роботу в науково-дослідний сектор Донецького державного університету на посаду старшого наукового співробітника. У цьому ж виші вступила до заочної аспірантури. Захистила дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук. Одночасно набувала педагогічного досвіду, викладаючи дисципліни економічного профілю.
   Упродовж 1980 - 1983 рр. працювала на посаді старшого викладача кафедри фінансів і кредиту Донецького державного університету.
   У Хмельницькому національному університеті (тоді ще ХТІПО) працює з 1983 року: спочатку на посаді старшого викладача, потім - доцента кафедри бухобліку, статистики і фінансів, а після виділення з її складу кафедри фінансів - на посаді доцента цієї кафедри. З 2001 року по теперішній день працює доцентом кафедри менеджменту.
   2007 року присвоєно вчене звання професора.
   Автор понад 100 наукових праць, серед яких 4 навчальні посібники, 7 монографій, статті у вітчизняних та зарубіжних виданнях.
   Сфера наукових інтересів — проблеми фінансового та інвестиційного менеджменту, планування промислового виробництва.
   Заміжня, має трьох дорослих дітей.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

Монографії, навчальні посібники
1. Маржинальная прибыль в экономических расчетах на промышленных предприятиях : монографія / О. А. Орлов, Е. Г. Рясных. – К. : Издательский дом "Скарбы", 2003. – 123 с.
2. Менеджмент організацій : підруч. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за напрямом "Менеджмент" / Л. І. Федулова [та ін.] ; заг. ред. Л. І. Федулова. – К. : Либідь, 2004. – 448 с.
3. Основи фінансового менеджменту : навч. посіб. / Є. Г. Рясних. – 2.вид., доп. і перероб. – К. : Видавничий дім "Скарби", 2004. – 238 с. – (Серія "Verba magistri").
4. Планування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки : монографія / О. О. Орлов [и др.]. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 155 с.
5. Інвестиційний менеджмент : навч. посіб. / Є. М. Рудніченко, Є. Г. Рясних, Н. І. Гавловська. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 415 с.
6. Основи фінансового менеджменту : навч. посіб. / Є. Г. Рясних. – К. : Академвидав, 2010. – 336 с. – (Серія "Альма-матер").
7. Управління накладними затратами в системі формування фінансових результатів промислових підприємств : монографія / О. О. Орлов, Є. М. Рясних, Є. М. Рудніченко ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. О. Орлова. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 223 с.
8. Маржинальная прибыль в экономических расчетах на промышленных предприятиях : монография / О. А. Орлов, Е. Г. Рясных. – изд. 2-е, переработ. и дополн. – К. : Освіта України, 2011. – 192 с.
9. Ціноутворення на нову продукцію виробничо-технічного  призначення : монографія / О. О. Орлов, Є. Г. Рясних, О. В. Савченко. – К. : Освіта України, 2011. – 144 с.
10. Підприємництво і зовнішньоекономічна діяльність : можливості і ризики України : монографія / за наук. ред. проф. М. А. Йохни. –Хмельницький : ХНУ, 2013. – 347 с.
11. Нетехнологические инновации. Инновационные решения проблем планирования промышленного производства на основе маржинального подхода : монография / О. А. Орлов, Е. Г. Рясных. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. – 180 с.
Статті в журналах та збірниках наукових праць
12. Ринкові інструменти на підприємстві. Міфи і реальність / О. О. Орлов, Є. Г. Рясних // Економіст. – 1999. – № 10. – С. 58–63.
13. Всегда ли цель оправдывает средства? Как распределять условно-постоянные издержки / О. А. Орлов, Е. Г.  Рясных // Економіст. – 2001. – № 2. – С. 45–49.
14. Теорія і практика використання операційного важеля / О. О. Орлов, Є. Г. Рясних // Фінанси України. – 2002. – № 4. – С. 3–12.
15. Распределение условно-постоянных издержек с помощью коэффициента безубыточности / О. Орлов, Е. Рясных // Финансовый менеджмент. – 2003. – № 3. – С. 1–4.
16. Нетрадиционный метод распределения накладных затрат / О. Орлов, Е. Рясных, Е. Рудниченко // Економіст. – 2005. – № 7.– С.69–73.
17. Ryasnykh E. The sense and purpose of lіmіted price іn the past and nowadays / E. Ryasnykh, O. Savchenko // Posnavane a diagnostic splocenko-ekonomickych podmicnok – financy manezment v regionoh. – Zilina, 2010. – P. 82–85.
18. Застосування маржинального аналізу та аналізу чутливості під час формування виробничої програми машинобудівного підприємства / О. О. Орлов, Є. Г. Рясних, Т. А. Гордєєва // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 2. – С. 109–113.
19. Формування ціни та прибутку на енергозберігаючу продукцію виробничо-технічного призначення / О. Орлов, Є. Рясних //  Фінанси України. – 2012. – № 10. – C. 69–79.
20. Инновации в планировании промышленного производства на основе маржинального подхода / О. А. Орлов, Е. Г. Рясных  // Экономика и предпринимательство. – 2013. – № 11. – С. 616-626.
21. Использование методов финансового менеджмента в высшей школе / О. А. Орлов, Е. Г. Рясных // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2013. – № 3, т. 1. – С. 83–88.
22. Маржинальный подход к регулированию цен в гостиничном бизнесе / О. Орлов, Е. Рясных, Е. Савченко // Економіст. – 2013. – № 12. – С. 30–33.
23. Проблемы гибкого управления затратами и прибылью в условиях рыночной экономики / О. А. Орлов, Е. Г. Рясных // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2013. – № 2, т. 3. – С. 7–11.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail