Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2015 р.
ШПАК ВАЛЕНТИН АРКАДІЙОВИЧ
доктор економічних наук


   Народився 9 червня 1955 року в м. Хмельницькому.
   Після закінчення 1981 року вищого навчального закладу працював на посадах бухгалтера, головного бухгалтера на підприємствах м. Хмельницького.
   На викладацькій роботі у вищих навчальних закладах з 1985 року.
   1990 року захистив кандидатську дисертацію. З 1993 - 2007 рр. був заступником та завідувачем кафедри обліку і аудиту Технологічного університету Поділля (з 2004 р. - Хмельницький національний університет).
   Упродовж 1995 — 1999 рр. – сертифікований практикуючий аудитор (1995-1996 рр. – член регіонального відділення Аудиторської палати України). 2012 року захистив докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему "Концепція організації бухгалтерського обліку: теоретичний та методологічний вимір" за спеціальністю "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)". Професор кафедри обліку та аудиту Хмельницького національного університету.
   2008 року нагороджений почесною грамотою мерії м. Хмельницького за сумлінну та плідну працю, вагомі особисті досягнення в підготовці фахівців з обліку та аудиту, активну участь у реалізації наукових проектів.
   Викладає дисципліни: "Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами", "Організація бухгалтерського обліку", "Бухгалтерський облік".
   Брав участь у наукових конференціях: VIІІ Міжнародній науковій конференції "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація" (Київ, 25 березня, 2011 р., Нац. акад. статистики, обліку та аудиту); ІІ Міжнародній науково–практичній конференції "Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції" (Одеса, 19–20 травня 2011 р., Одеський держ. екон. ун–т.); VІ Міжнародній науково–практичній конференції "Стан, проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю у контексті сучасних концепцій управління" (Львів, 28–29 квітня 2011 р., Львівська комерційна академія); Всеукраїнській науково–практичній конференції "Бухгалтерський облік та оподаткування в Україні: сучасні тенденції та перспективи розвитку" (Донецьк, 28 квітня, 2011 р. Дон. нац. техн. ун–т. ); І Міжнародній науково–практичній конференції "Розвиток бухгалтерського обліку, контролю та аналізу сучасних концепціях управління" (Судак, АР Крим, 19–21 травня, 2011 р. Тавр. нац. ун–т ім. В.І. Вернадського. Нац. акад. природокористування та курортного будівництва); VIII Міжнародній науково–практичній конференції "Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку" (26–28 квітня 2012 р., м. Хмельницький, ХНУ).
   Має 16 публікацій, одну монографію, один навчальний посібник.
   У Хмельницькому національному університеті не працює з 1 вересня 2014 року.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

  Монографії, навчальні посібники
1. Облік, контроль та аналіз : словник–довідник : навч. посіб. / І. І. Пилипенко [та ін.] ; за ред. проф. В. П. Пантелеєва, В.О. Шевчука. – К. : Бізнес Медіа Консалтинг, 2011. – 368 с.
2. Організація бухгалтерського обліку. Концептуальний підхід : монографія / В. А. Шпак . – К. : Бізнес Медіа Консалтинг, 2011. – 312 с.
Статті в журналах та збірниках наукових праць
3. До питання організації бухгалтерського обліку / В. А. Шпак // Стан, проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю у контексті сучасних концепцій управління : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 28-29 квіт. 2011 р. / Центр. спілка спожив. т-в України [та ін.]. – Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2011. – С. 540–541.
4. Концептуальна модель організації системи бухгалтерського обліку / В. А. Шпак // Вісн. Львів. комерц. акад. Сер. : Економічна. – Л., 2011. – Вип. 36. – С. 450–453.
5. Концептуальні засади організації бухгалтерського обліку / В. А. Шпак // Розвиток бухгалтерського обліку, контролю та аналізу у сучасних концепціях управління : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 19-21 трав. 2011 р., м. Судак, АР Крим, Україна / редкол.: В. В. Чепоров (голов. ред.) [та ін.] ; Ун-т приклад. наук Аугсбурга (Німеччина)  [та ін.]. – Сімферополь : АРІАЛ, 2011. –  С. 159–160.
6. Моделювання функціональних систем бухгалтерського обліку / В. А. Шпак // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2011. – № 2, т. 3. – С. 83–88.
7. Наукові методи дослідження організації бухгалтерського обліку / В. А. Шпак / Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація : тези доп. учасн. ІХ міжнар. наук. конф., присвяч. пам'яті д-ра техн. наук, проф., засл. діяча науки і техніки України О. С. Бородкіна, 25 берез. 2011 р. / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України ; [редкол.: Шевчук В. О. та ін.] . - К. : Бізнес Медіа Консалтинг, 2011. – С. 129–132.
8. Організаційно–технічне та методичне забезпечення бухгалтерського обліку / В. А. Шпак // Часопис економічних реформ : наук.-виробн. журн. / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2011. – № 3. – С. 135–138.
9. Організація внутрішньогосподарського (управлінського) обліку / В. А. Шпак // Наук. вісн. Нац. акад. статистики, обліку та аудиту : зб. наук. пр. / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – К., 2011. – № 3. – С. 46–58.
10. Організація обліку на засадах ТОС / В. А. Шпак // Економіст. – 2011. – № 1. – С. 60–62.
11. Організація обліку ресурсів (активів) підприємства / В. А. Шпак // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : проблеми теорії, методології, організації : зб. наук. пр. / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – К., 2011. – № 1 (6). – С. 301–312.
12. Організація системного облікового процесу / В. А. Шпак // Экономика Крыма : науч.-практ. журн. / Таврич. нац. ун-т им. В. И. Вернадского. – 2011. – № 1 (34). – С. 322–325.
13. Основні поняття організації системи бухгалтерського обліку / В. А. Шпак // Бухгалтерський облік та оподаткування в Україні: сучасні тенденції та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Донецьк, 28 квіт. 2011 р. / М–во освіти і науки, молоді та спорту України, Дон. нац. техн. ун-т. – Донецьк : ДонНТУ, 2011. – С. 22–24.
14. Підходи та напрями розвитку системи бухгалтерського обліку / В. А. Шпак // Економічний аналіз : зб. наук. пр. / Терноп. нац. екон. ун-т. – Т., 2011 – Вип. 8, ч. 2. – С. 430–433.
15. Побудова обліку власного капіталу та зобов’язань / В. А. Шпак // Вісн. Донец. нац. ун-т екон. і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Екон. науки – 2011. – № 3(51), ч. 2. – С. 89–95.
16. Структура методології бухгалтерського обліку / В. А. Шпак // Наук. вісн. Нац. акад. статистики, обліку та аудиту : зб. наук. пр. / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – К., 2011. – № 2. – С. 52–58.
17. Щодо питання регулювання бухгалтерського обліку в Україні / В. А. Шпак // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу у контексті євроінтеграції : тези доп. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 19–20 трав. 2011 р. / М–во освіти і науки, молоді та спорту України, Одеський держ. екон. унтт. – О. : ОДЕУ, 2011. – С. 302–304.
18. Нагальні питання розвитку бухгалтерського обліку в Україні / В. А. Шпак // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2012. – № 2, т. 2. – С. 191–193.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail