Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2015 р.
СОРОКАТИЙ РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
доктор технічних наук, професор


   Народився 26 серпня 1964 року в с. Савинці Ярмолинецького району Хмельницької області.
   Після закінчення 1981 року Хмельницької середньої школи №3 вступив до Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування, який закінчив з відзнакою 1986 року, опанувавши спеціальністю "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти".
   Протягом 1986-1987 років З липня 1986 року по грудень 1987 року служив у лавах Збройних сил СРСР та був нагроджений медаллю "За отличие в воинской службе" ІІ ступеня.
   З січня 1987 року по листопад 1989 року працював у Хмельницькому технологічному інституті на посадах інженера науково-дослідного сектору та молодшого наукового співробітника.
   Упродовж 1989 - 1992 рр. навчався в аспірантурі Хмельницького технологічного інституту. Кандидатську дисертацію захистив 1993 року. Вчене звання доцента присвоєно у квітні 1996 року.
   1996 року за рахунок коштів дослідницького центру НАТО перебував на науковому стажуванні в Німеччині.
   З 1992 -2000 рр. працював на кафедрі зносостійкості та надійності машин на посадах асистента, старшого викладача, доцента; з 2000 року переведений на посаду доцента кафедри інформаціних технологій проектування та призначений заступником декана факультету інженерних та інформаційних технологій.
   У грудні 2009 року захистив докторську дисертацію.
   У листопаді 2011 року присвоєно вчене звання професора кафедри інформаційних технологій проектування.
   2012 року обраний завідувачем кафедри інформаційних технологій проектування.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

  Монографії, навчальні посібники
1. Метод трибоэлементов : монография / Р. В. Сорокатый. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 241 с.
2. Основи об'єктно-орієнтованого програмування мовою С# : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Р. В. Сорокатий, О. А. Пасічник. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 168 с.
3. Розрахунки та випробування на надійність машин і конструкцій : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Диха, Р. В. Сорокатий, О. П. Бабак. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 151 с.
4. Основи об'єктно-орієнтованого програмування мовою С# : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Р. В. Сорокатий, О. А. Пасічник. – Хмельницький : ХНУ, 2013. –  193 с.
  Статті в журналах та збірниках наукових праць
5. Расчетно-экспериментальный метод решения контактных задач / А. Г. Кузьменко, Г. А. Кузьменко, Р. В. Сорокатый, А. В. Дыха // Трение и износ. – 1992. – Т. 13, № 2. – С. 257-264.
6. Испытания серийных долбежных головок на надежность  / Р. В. Сорокатый // Кузьменко А. Г. Прочностная надежность обрабатывающих станков / А. Г. Кузьменко, А. И. Телега. –  К. : Техніка, 1993. –  Разд. 5.4. – С. 133-146.
7. Кинематический и силовой анализ долбежной головки / Р. В. Сорокатый // Кузьменко А. Г. Прочностная надежность обрабатывающих станков / А. Г. Кузьменко, А. И. Телега. –  К. : Техніка, 1993. –  Разд. 5.2. –  С. 129-131.
8. К вопросу определения параметров марковских цепей процесса изнашивания / Р. В. Сорокатый, А. Г. Кузьменко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах і конверсії виробництва : зб. матеріалів ІІІ наук.-техн. конф., Хмельницький, 23–25 трав. 1995 р. –  Хмельницький : ТУП, 1995. –  С. 204-205.
9. Алгоритм оценки надежности трибосистем цепью Маркова при ограниченном объеме исходной информации / Р. В. Сорокатый // Проблеми сучасного машинобудування : зб. наук. пр. –  Хмельницький : ТУП, 1996. –  С. 67-69.
10. Решение износоконтактных задач методом трибо-элементов / Р. В. Сорокатый, А. Г. Кузьменко, Т. Г. Бесараба // Пробл. трибології. –  1996. –  № 1. –  С. 15–20.
11. Вероятностная модель изнашиваемого тела / Р. В. Сорокатый // Пробл. трибології. – 1998. –  № 3. –  С. 84-91.
12. Определение параметров модели процессов изнашивания, представляемых в виде цепи Маркова / Р. В. Сорокатый, А. Г. Кузьменко // Пробл. тертя та зношування : сборник. –  К. : КМУЦА, 1998. –  Вып. 44. –  С. 18–24.
13. Сорокатый Р. В. Решение задачи об изнашивании жестким подшипником тонкого упругого слоя малой толщины, закрепленного на жестком валу методом трибо-элементов / Р. В. Сорокатый // Пробл. трибології. – 1998. – № 2.- С. 3-7.
14. Моделирование поведения трибосистем методом трибоэлементов / Р. В. Сорокатый // Трение и износ. – 2002. – Т. 23, № 1. – С. 16-22.
15. Анализ работоспособности подшипников скольжения при возвратно-вращательном движении / Р. В. Сорокатый // Трение и износ. – 2003. – Т. 24 , № 2. – С. 136-143.
16. Визначення параметрів трибоелементної макромоделі процесу зношування / Р. В. Сорокатий // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2003. – № 1, ч. 1 . – С. 106-110.
17. Дослідження кінетики зношування циліндричних шарнірів / Р. В. Сорокатий // Пробл. трибології. – 2003. – № 1. – C. 140-144.
18. Застосування методу трибоелементів для розв’язування зносоконтактних задач циліндричних шарнірів / Р. В. Сорокатий // Машинознавство. – 2003. – № 6.- C. 51-55.
19. Оцінка точності чисельних процедур та оптимізація обчислювального алгоритму методу трибоелементів / Р. В. Сорокатий // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2003. – № 4, ч. 2. – С. 10 -14.
20. Решение задачи об изнашивании подшипником тонкого упругого слоя, закрепленного на жестком валу, методом трибоэлементов / Р. В. Сорокатый // Трение и износ. – 2003. – Т. 24 , № 1. – С. 35 -41.
21. Моделювання поведінки трибосистем методом трибоелементів / Р. Сорокатий // Technicno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiebiorczosci = Технічно-економічне сприяння розвитку підприємництва : zbior prac II polsko-ukrainskiej konferencji naukowej. –  Krakow : Politechniki Krakowskiej, 2005. –  С. 277-286.
22. Розробка системи автоматизованого проектування підшипників ковзання з тонкими антифрікційними покриттями / Р. В. Сорокатий, О. Л. Пипа, Є. І. Кондратюк, О. О. Юзіков // Пробл. трибології. – 2005. – № 3-4. – С. 107-109.
23. Wykorzystanie metody triboelementow dla modelowania procesow zuzywania lozysk slizgowych z cienkimi powlokami antyfrykcyjnymi / R. Sorokatyi // Proceedings of 7th International Tribological Symposium "INSYCONT'06". – Cracow, 2006. – S. 341-352.
24. Анализ работоспособности подшипников скольжения при перекосе осей вала и втулки / Р. В. Сорокатый // Трение и износ. – 2006. – Т. 27, № 1. – С. 24-32.
25. Анализ работоспособности подшипников скольжения с тонким антифрикционным многослойным покрытием при перекосе осей вала и втулки / Р. В. Сорокатый // Трение и износ. – 2006. – Т. 27, № 2. – С. 155-164.
26. Оптимизация вычислительного алгоритма метода трибоэлементов путем оценки точности сплайн-аппроксимации / Р. В. Сорокатый // Информационно-вычислительные технологии и их приложения : сб. ст. IV рос.-укр. науч.-техн. и метод. симп. –  Пенза : РИО ПАСХА, 2006. –  С. 209-214.
27. Анализ современного состояния методов расчета износа и прогнозирования ресурса узлов трения / Р. В. Сорокатый // Пробл. трибології. –  2007. –  № 1. –  С. 23-37.
28. Використання програмного середовища ANSYS для розв'язку зносоконтактних задач методом трибо елементів / Р. В. Сорокатий // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. –  2007. –  № 3, т. 2. –  С. 37-44.
29. Моделювання працездатності підшипників ковзання з перекосом осей вала та втулки методом трибоелементів з використанням програмного середовища ANSYS / Р. В. Сорокатий // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. –  2007. –  № 5. –  С. 79-87.
30. Обобщение метода трибоэлементов для моделирования процессов изнашивания подшипников скольжения / Р. В. Сорокатый // Пробл. трибології. –  2007. –  № 2. –  С. 36-45.
31. Решение износоконтактных задач методом трибоэлементов в среде конечно-элементного пакета ANSYS / Р. В. Сорокатый // Пробл. трибології. –  2007. –  № 3. –  С. 9-17.
32. Чисельний метод моделювання зношування підшипників ковзання / / Р. В. Сорокатий // Зб. наук. пр. ф-ту приклад. математики та комп’ютер. технологій Хмельниц. нац. ун-ту. –  Хмельницький, 2008. –  № 1. –  С. 60–70.
33. Исследование формообразования изнашиваемых поверхностей / Р. В. Сорокатый, О. П. Бабак, А. А. Пасечник // Пробл. трибології. –  2009. –  № 4. –  С. 14-29.
34. Моделирования процессов изнашивания подшипников скольжения / Р. В. Сорокатый, А. В. Радионенко // Пробл. трибології. –  2010. –  №3. –  С. 76-81.
35. Анализ современного состояния и перспективы развития САЕ-систем для триботехники / Р. В. Сорокатый, М. А. Дыха, С. С. Ковальчук // Пробл. трибології. –  2010. –  № 4. –  С. 85-90.
36. Вероятностная модель накопления трибоповреждений / Р. В. Сорокатый, М. А. Дыха // Зб. наук. пр. Кіровоград. нац. техн. ун-ту. Техніка в сільськогосподарькому виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. –  Кіровоград : КНТУ, 2011. –  Вип. 24, ч. 1. –  С. 188–193.
37. Вероятностные модели процесса изнашивания / Р. В. Сорокатый, В. Г. Писаренко, М. А. Дыха // Пробл. трибології. –  2011. –  № 1. –  С. 114-119.
38. Вероятностные модели процесса изнашивания / Р. В. Сорокатый, В. Г. Писаренко, М. А. Дыха // Пробл. трибології. –  2011. –  № 1. –  С. 114-119.
39. К вопросу моделирования процессов накопления трибоповреждений / Р. В. Сорокатый, М. А. Дыха, В. Г. Писаренко // Вісн. Інж. акад. України. –  2011. –  № 2. –  С. 135–138.
40. Моделювання накопичення пошкоджень поверхні внаслідок зношування / Р. В. Сорокатий, М. О. Диха, В. Г. Писаренко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. –  2011. –  № 2. –  С. 10-13.
41. Писаренко, В. Г. Стохастичний підхід до моделювання процесів накопичення трибопошкоджень / В. Г. Писаренко, Р. В. Сорокатий, Є. Ф. Боковий // Вісн. Терноп. нац. техн. ун-ту. –  2011. –  Спецвип., ч. 1. –  C. 36–42. –  (Механіка та матеріалознавство).
42. Построение численной модели накопления трибоповреждений / Р. В. Сорокатый, В. Г. Писаренко, М. А. Дыха // Пробл. тертя та зношування. – 2011. – Вип. 55. – С. 5-12.
43. Геометричні параметри дискретної електромеханічної обробки і напружений поверхневий стан / Р. В. Сорокатий, М. О. Диха // Проблеми трибології. –  2012. –  № 4. –  С. 123-126.
44. Моделювання напружень і деформацій при дискретному електроконтактному зміцненні / Р. В. Сорокатий, М. О. Диха, К. О. Диха // Проблеми трибології. –  2012. –  № 3. –  С. 128-131.
45. Analysis of wear surface geometry formation in plain bearings with misaligned shaft and bush axes / R.V. Sorokatyi, V. G. Pisarenko, M. A. Dykha // Journal of Friction and Wear. – 2013. – Vol. 34, Iss. 4. – P. 274–280.
46. Analysis of Processes of Tribo Destructions in the Conditions of High-Speed Friction / R. V. Sorokatyi, А. V. Dykha // Journal of Friction and Wear. –  2015. – Vol. 36, nr. 5. – P. 552–560.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail