Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 10.05.2018 р.
СТАДНИК ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА
доктор економічних наук, професор   Стадник Валентина Василівна народилась 8 січня 1952 року в селі Владична Хотинського району Чернівецької області в сім'ї вчителів.
   У 1968 році закінчила Орининську середню загальноосвітню школу.
   У 1973 році закінчила з відзнакою Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування за спеціальністю "Хімічна технологія і обладнання опоряджувального виробництва".
   Протягом 1976-1979 рр. навчалась в аспірантурі при Московському технологічному інституті.
   У 1980 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю "Хімія високомолекулярних сполук" у Всесоюзному науково-дослідному і проектному інституті штучного волокна.
   З 1980 року – молодший науковий співробітник науково-дослідницького сектора, асистент, ст. викладач, доцент кафедри економіки і організації побутового обслуговування.
   У 1984 році отримала вчене звання доцента по кафедрі економіки та організації побутового обслуговування.
   У 1996 році пройшла підвищення кваліфікації за програмою ТАСІS при Київському державному економічному університеті (спеціалізація "Загальний менеджмент та маркетинг"), а 2003 року – підвищення кваліфікації за програмою "Менеджмент і бізнес-освіта в Україні".
   З 2006 року – професор кафедри менеджменту Хмельницького національного університету.
   У 2009 році захистила в Інституті економіки промисловості НАН України дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора економічних наук за темою "Системне забезпечення мотивації інноваційного розвитку підприємницьких структур".
   У 2011 році отримала вчене звання професора кафедри менеджменту.
   З 2012 р. – академік Академії економічних наук України.
   З 2016 р.– академік Міжнародної академії гуманізації освіти.
   Активно і плідно займається науково-методичною, виховною і науково-дослідницькою діяльністю, за що у 1986 р. була нагороджена медаллю "За трудову відзнаку".
   Підготувала і видала з грифом МОН України 2 підручники і 6 навчальних посібників для студентів економічних спеціальностей, а також є співавтором 2-х навчальних посібників, виданих міжнародним колективом науковців. Автор понад 250 наукових робіт, у тому числі – 14 монографій, 37 робіт з методики вищої школи. У бібліометричному рейтингу Google Scolar індекс цитування В. В. Стадник складає 14. Здійснює керівництво науково-дослідницькими роботами студентів (8 з них стали переможцями Всеукраїнських конкурсів НДР) та наукове консультування аспірантів і докторантів (8 аспірантів і 1 докторант вже захистили дисертації, 4 аспіранти і 1 докторант наразі під її керівництвом виконують дисертаційні роботи). Є гарантом освітньо-наукової програми PhD спеціальності 073 "Менеджмент". Неодноразово була членом комісій МОН України з ліцензування і акредитації спеціальностей "Менеджмент організацій" та "Управління інноваційною діяльністю".
   Виконувала функції керівника і відповідального виконавця багатьох держбюджетних і господарсько-договірних НДР, міжнародних науково-освітніх проектів ТЕМПУС. Завдяки участі в цих проектах зробила значний внесок у розвиток матеріально-технічної бази університету – оснащення навчальних аудиторій кафедри менеджменту і факультету дистанційного навчання сучасною комп’ютерною і мультимедійною технікою в обсязі 25 робочих місць.
   У 2010 – 2016 рр. пройшла стажування за програмою "TEMPUS-DE-TEMUS-JPCR" у Фондовому університеті м. Хільдесхайм, Білефельдському та Бременському університетах (Німеччина), Віденському університеті та Університеті м. Кремс (Австрія), Технічному університеті м. Лодзь (Польща), Link-Campus University (м. Рим, Італія).
   Є членом Спеціалізованої вченої ради Д 70.052.01 Хмельницького національного університету і Спеціалізованої вченої ради Д 58.052.05 Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя. Член редакційної колегії фахового наукового журналу "Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки".
   Неодноразово нагороджувалась грамотами Хмельницького національного університету "За високі показники в науково-дослідній роботі за результатами рейтингу" (2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016 рр.); управління освіти Хмельницької обласної держадміністрації (2010 р.); Хмельницької обласної ради (2012 р.); управління освіти Хмельницької міської ради (2013 р.); занесена в Книгу пошани університету (нак. №21 від 18.02.2016). За проведеними підсумками університетського рейтингу в 2015-2016 рр. увійшла у першу п’ятірку викладачів, за підсумками 2016-2017 рр. – стала першою; за підсумками 2016 р. в рейтингу результатів НДР також зайняла перше місце.
   Викладає дисципліни: "Менеджмент", "Менеджмент гетерогенних організацій", "Управління інноваціями", "Економіка і організація інноваційної діяльності", "Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства", "Менеджмент і маркетинг туризму". "Сучасні концепції розвитку соціально-технічних систем".
   Сфера наукових інтересів: управління інноваційним розвитком і конкурентоспроможністю підприємницьких структур, управління ефективністю ресурсоспоживання, організаційні відносини та організаційний розвиток, освітній менеджмент.
   Стаж роботи в університеті – 41 рік.
   Опублікувала понад 250 наукових праць, основні з яких:

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

  Монографії, навчальні посібники
1. Менеджмент : навч. посіб. / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – Київ : Академвидав, 2003. – 464 с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 452–456.
2. Організація як об’єкт управління / В. В. Стадник //Менеджмент організацій : підручник / за заг. ред.  Л. І. Федулової. – Київ : Либідь, 2004. – 448с. – С. 5–108.
3. Економіка і організація інноваційної діяльності : навч. посіб. / М. А. Йохна, В. В. Стадник. – Київ : Видавничий центр "Академія", 2005. – 400 с. – Бібліогр.: с. 380–385.
4. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – Київ : Академвидав, 2006. – 464 с. – (Серія "Альма-матер"). – Бібліогр.: с. 441–447.
5. Інституційні чинники в реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва / В. В. Стадник // Концепції інституціональної економічної теорії в управлінні розвитком соціально-економічних систем : монографія / М. А. Йохна [та ін.] ; заг. ред. М. А. Йохни. – Хмелницький : ХНУ, 2007. – С. 264–307.
6. Менеджмент : підручник / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – 2-ге вид., випр. и доп. – Київ : Академвидав, 2007. – 472 с.: рис., табл. – (Серія "Альма-матер"). – Бібліогр.: с. 466-471.
7. Реінжиніринг: концепція і логіка здійснення / В. В. Стадник // Сучасні концепції менеджменту : навч. посіб. / за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. І. Федулової. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – С. 179–221.
8. Трансфер технологій: форми і методи ефективного здійснення : монографія / М. А. Йохна, П. Г. Іжевський, В. В. Стадник. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 188 с.
9. Інноваційно-інвестиційні стратегії в управлінні ринковою вартістю підприємства / В. В. Стадник, Є. М. Рудніченко, Н. І. Непогодіна, Т. С. Томаля. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 302 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 271–289.
10. Системне забезпечення мотивації інноваційного розвитку підприємницьких структур : монографія / В. В. Стадник. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 272 с. – Бібліогр.: с. 233–256.
11. Интеллектуальный капитал и корпоративная культура в инновационном обществе: теоретические и прикладные аспекты / М. А. Йохна, В. В. Стадник // Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу : монография / под общ. ред. А. И. Амоши, В. И. Дубницкого и М. П. Булеева. – Донецк : ЮГО-ВОСТОК, 2011. – Т. 1. – С. 442–454.
12. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства : навч. посіб. для студентів ВНЗ. / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 327 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 320–325.
13. Управління ефективністю енергоспоживання підприємства : монографія / М. А. Йохна, О. А. Миколюк, В. В. Стадник. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 194 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 133–152.
14. Маркетинг-менеджмент інноваційного розвитку підприємства : монографія / В. В. Стадник, О. П. Мельничук, В. М. Йохна. – Хмельницький : Гонта А. С., 2013. – 205 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 189–204.
15. Мотивуючі функції лідерства та їхня реалізація в управлінні розвитком регіону / М. А. Йохна, В. В. Стадник // Управлінське лідерство: виклики сьогодення : колект. монографія / за заг. ред. В. В. Толкованова. – Хмельницький : ПП Мельник А. А., 2013. – С. 45–74.
16. Підприємництво як каталізатор структурування й розвитку національної економіки / В. В. Стадник //Підприємництво і зовнішньоекономічна діяльність: можливості і ризики України : монографія / М. А. Йохна [та ін.] ; за наук. ред. проф. М. А. Йохни. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – С. 5–15.
17. Стратегія диверсифікації в управлінні міжнародною конкурентоспроможністю підприємства : монографія / В. В. Стадник, М. А. Йохна, Г. О. Соколюк. – Хмельницький : Гонта А. С., 2013. – 199 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 183–198.
18. Institutional aspects of inclusive education environment development in Ukraine / V. Stadnyk,  H. Sokoljuk // Inclusive Education in different East and West European Countries / ed. by D. Spulber. – Roma : Eurilink, 2015. – S. 147–160.
19. Менеджмент многообразия в гетерогенных организациях : учеб. пособие / М. Н.  Певзнер, П. А. Петряков, В. В.  Стадник, У. Альгермиссен. – Хмельницький : А. С. Гонта, 2016. – 353 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 338–344.
20. Трансформація промислового підприємства в інноваційно-активне на основі розвитку персоналу : монографія / В. В. Стадник, Л. О. Гризовська. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 197 с.
21. Функціональні стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств : монографія / В. В. Стадник [та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В. В. Стадник. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 446 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці розд.
22. Менеджмент гетерогенних організацій : навч. посіб. / В. В. Стадник. – Хмельницький : ФОП А.С. Гонта, 2017. – 274 с.
23. Менеджмент многообразия : учеб. пособие / М. Н. Певзнер, И. А. Донина, П. А. Петряков, В. В. Стадник, У. Альгермиссен. – В. Новгород : НовГУ, 2017. – 451 с.
24. Менеджмент різноманітності в розвитку конкурентоспроможності промислових корпорацій : монографія / В. В. Стадник [та ін.] ; за заг. і наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В. В. Стадник. – Хмельницький : А. С. Гонта, 2017. – 348 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці розд.
Статті в журналах та збірниках наукових праць з 2014 р.
25. Перспективи розвитку банківських інновацій для підвищення конкурентоспроможності банківської установи / В. В. Стадник, Г. В. Мала // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2014. – № 1. – С. 170–173.
26. Чинник гетерогенності персоналу в нарощуванні інтелектуального капіталу інноваційно-активного підприємства / В. В. Стадник, Л. О. Гризовська // Проблеми економіки : наук. журн. / Н. -д. центр індустріал. проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 197–204.
27. Innovative factors in the system of value-based management of an industrial enterprise / V. V. Stadnyk, O. V. Zamazii // Актуал. проблеми економіки : наук. екон. журн. / Нац. акад. упр. – Київ, 2015. – № 9. – С. 242–249.
28. Гетерархія як організаційна оболонка ефективної взаємодії різноманітностей у забезпеченні конкурентоспроможності сучасних корпорацій / В. В. Стадник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2015. – № 6. – С. 132–137.
29. Концепція CRM у підвищенні ефективності маркетингового планування на промислових підприємствах / В.В. Стадник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2015. – № 3, т. 1. – С. 138–142.
30. Науково-методичні основи моделювання поведінки споживачів у системі ціннісно-орієнтованого управління підприємством / В. В. Стадник, О. В. Замазій // Проблеми економіки : наук. журн. / Н.-д. центр індустріал. проблем розв. НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 169–174.
31. Організаційно-структурна оптимізація в системі ціннісно-орієнтованого управління підприємством / О. Замазій, В. Стадник // Наук. вісн. Одес. нац. екон. ун-ту : зб. наук. пр. – Одеса, 2015. – № 11. – С. 52–63.
32. Cross-cultural aspects of "organization diversity" in joint international enterprises activitie /  V. Stadnyk, O. Veshko // Scientific letters of Academic society of Michal Baludansky. – 2016. – № 4, vol. 6. – P. 140–144.
33. Heterogenic factors in development of competence of industrial corporations / V. Stadnyk // International Journal of Economics and Society: Memphis. – 2016.– Vol. 2,  Iss. 5. – P. 80–85.
34. Державна інвестиційна політика і зростання експортоспроможності промислового сектора національної економіки / В. В. Стадник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2016. – № 1. – С. 265–271.
35. Концептуальні основи "менеджменту різноманітності" у системі стратегічного управління розвитком промислових підприємств / В. В. Стадник, О. В. Вешко // Проблеми економіки : наук. журн. / Н.-д. центр індустріал. проблем розв. НАН України. – Харків, 2016. – № 3. – С. 212–218.
36. Мотиваційні вектори ресурсоспоживання за стадіями життєвого циклу підприємства // В.В. Стадник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2016. – № 3, т. 1. – С. 7–10.
37. Тhe formation of the motivational constituent of innovative activity of enterprise in obedience to principles of total quality management  / V. Stadnyk, O. Holovchuk // International Journal of Economics and Society – 2016.– Vol. 2, Iss. 8. – P. 98–105.
38. Diversified management" in a context of implementation of strategy of innovative development of organizations [Електронний ресурс] / V. Stadnyk // International Dialogues of Education: past and present. – 2017. – Vol. 4, № 1. – Режим доступу:  http://www.ide-journal.org/journal/?issue=2017-volume-4-number-1. – Назва з екрана.
39. Heterogeneity factors and innovations strategies of innovation-active enterprise / V. Stadnyk, L. Hryzovska // Economy and Education: modern tendencies. Volume of Scientific Papers / The Academy of  Management and Administration in Оpole. – Оpole, 2017. – P. 29–35.
40. Marketing resources and technologies for innovative potential of industrial enterprise / V. Stadnyk, Y Holovchuk  // International Journal of Economics and Society. – 2017. – Vol. 2, Iss. 9. – P. 39–45.
41. Аналітичне обґрунтування науково-методичних підходів до розвитку ресурсного потенціалу агропідприємств / П. Г.Іжевський, В. В. Стадник // Екон. аналіз : зб. наук. пр. / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2017. – № 4. – С. 196–204.
42. Зелений  туризм: умови розвитку, партнерські мережі та потенціал диверсифікації сільськогосподарських підприємств / В.В. Стадник, А.І. Мельничук // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія : Економіка / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечнікова. – Одеса, 2017. – Том 22, вип. 12 (65). – С.160–165.
43. Мотиваційний потенціал лідерства і гендерні стереотипи в державному управлінні / В. В. Стадник // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. – Київ,  2017. – № 2(дод.1). – С. 62–65.
44. Науково-методичні підходи до управління інноваційною діяльністю підприємства та його інформаційним забезпеченням / В. В. Стадник, О. В. Головчук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2017. – № 5. – С. 177–182.
45. Нематеріальні ресурси в реалізації стратегії розвитку промислових корпорацій / В. В. Стадник, В. О. Мукомела-Михалець // Бізнес-Інформ. – 2017. – № 4. – С. 341–346.
46. Підприємницькі структури промислового сектору економіки України: стан і перспективи розвитку в умовах глобалізації / В.В. Стадник, В.О.Мукомела-Михалець // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2017. – № 4. – С. 93–99.
47. Стан і чинники економічної динаміки підприємств машинобудування України / В. В. Стадник, О. В.Головчук, Ю. О Головчук // Проблеми економіки : наук. журн. / Н. -д. центр індустріал. проблем розвитку НАН України. – Харків, 2017. – № 2. – С. 140–148.
48. Структурування  цілей брендингу за рівнями управління конкурентоспроможністю національної економіки / В. В. Стадник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2017. – № 1. – С. 168–172.
49. Фактори  гетерогенності в інноваційній діяльності промислових  корпорацій / В. В. Стадник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2017. – № 2, т. 1. – С. 74–79.
50. Factors  of enterprises’ strategic selection of participation forms in integration formations / V. Stadnyk, P. Izhevskiy, O. Zamazii, A. Goncharuk, O. Melnichuk// Problems and Perspectives in Management. – 2018. – Vol. 16, Iss. 2. – P. 90–101. doi.org/10.21511/ppm.16(2).2018.09.
51. Бізнес-системи та бізнес-процеси сучасних підприємств: взаємозв’язок і взаємозалежність структур та ефективності [Електронний ресурс] / В. В. Стадник, П. Г. Іжевський // Соціально-економічні проблеми і держава : електрон. наук. фах. вид. / Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, Акад. соц. упр. – Тернопіль, 2018. – Т. 18, № 1. – Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua./ – Назва з екрана.
52. Маркетинг взаємодії в розвитку інноваційного та ринкового потенціалу  підприємства [Електронний ресурс]  / В. В. Стадник, П. Г. Іжевський, Ю. О. Головчук // Ефективна економіка : електрон. наук. фах. вид. / Дніпропетр. держ. аграр.-екон. ун-т. – Дніпропетровськ, 2018. – № 2. – Режим доступу до журн.: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6101 – Назва з екрана.
53. Можливості сучасних маркетингових технологій для розвитку туристичного бізнесу в Україні / Я. Галюк, В. Стадник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2018. – № 1, т. 1. – С. 160–165.
54. Технологічні детермінанти парадигмальних змін структури АПК: ретроспектива і перспектива для України  / В. В. Стадник, П. Г. Іжевський // Агросвіт : інформ.-аналіт. журн. / Дніпропетр. держ. аграр. ун-т, ТОВ "ДКЦ Центр". – Київ, 2018. – № 1. – С. 10–17.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail