Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2015 р.
СТЕЧИШИН МИРОСЛАВ СТЕПАНОВИЧ
доктор технічних наук, професор

Стечишин

   Народився 6 січня 1951 р. в с. Могзон Читинської області (Росія).
   1973 року закінчив з відзнакою Тернопільський філіал Львівського політехнічного інституту за спеціальністю "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти". Спочатку працював інженером-технологом-нормувальником інструментального цеху Мукачівського верстатобудівного заводу, а потім старшим інженером НДС, викладачем кафедри загальнотехнічних дисциплін Тернопільського державного педагогічного інституту.
   Упродовж 1978 - 1980 рр. працював старшим інженером, головним інженером управління ремонту Тернопільської облсільгосптехніки.
   1980 року вступив до очної аспірантури Київського технологічного інституту харчової промисловості при кафедрі металознавства та технології машинобудування, яку закінчив 1983 року, захистивши дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
   З 1985 — 1998 рр. працював у Хмельницькому технологічному інституті (з 1994 - 2004 рр. - Хмельницький університет "Поділля") асистентом, старшим викладачем, доцентом.
   1998 року захистив докторську дисертацію. З цього ж року обіймає посаду професора кафедри машинознавства. За час роботи в університеті викладав курси "Деталі машин", "Основи конструювання машин", "Підіймально-транспортні машини"; розробив курси "Процеси і апарати харчових виробництв", "Конструювання і розрахунок обладнання харчових виробництв", "Основи проектування підприємств харчової промисловості".
   З 2000 року завідує секцією кафедри "Обладнання переробних і харчових виробництв".
   Основний науковий напрямок - розробка на базі теоретичних і експериментальних досліджень наукових основ і методів оцінки довговічності при корозійно-механічному зношуванні металів, підвищення надійності та довговічності роботи деталей технологічного обладнання з використанням сучасних ресурсозберігаючих технологій поверхневого зміцнення.
   Опублікував понад 250 наукових праць, з них 1 монографію, має 18 науково-методичних розробок, 20 авторських свідоцтв (патентів) на винаходи.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

  Монографії, навчальні посібники
1. Методические указания к оформлению курсового проекта по деталям машин : для студ. машиностр. спец. всех форм обучения / сост.: М. С. Стечишин, В. Н. Гладкова. – Хмельницкий : ХТИБО, 1988. – 71 с.
2. Дидактичні матеріали для курсу лекцій "Прикладна механіка" / сост.: О. Ю. Рудик, Я. Т. Кіницький, М. С. Стечишин. –Хмельницький : ХТІ, 1990. – 108 с.
3. Методические указания к лабораторно-практическим занятиям по дисциплине "Основы конструирования машин" (с применением активных методов обучения). Ч. ІІ / М. С. Стечишин, В. Н. Гладкова. –  Хмельницкий : ХТИ, 1990. – 72 с.
4. Технологiчнi методи забезпечення довговiчностi обладнання харчової промисловостi / Ю. Г. Сухенко, О. І. Некоз, М. С. Стечишин. – К. : Елерон, 1993. – 108 с.  
5. Короткий довідник з деталей машин. Для студентів інженерно-механічних спеціальностей / М. С. Стечишин, І. М. Береговий, Н. К. Бачинська, В. П. Терещенко. – Хмельницький : ТУП, 2001. – 120 с.
6. Процеси і апарати харчових виробництв : метод. вказівки до викон. курсового проекту для студ. спец. "Обладнання переробних і харчових виробництв" / уклад.: М. С. Стечишин, М. В. Лук'янюк. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 37 с.
7. Конструювання обладнання харчових виробництв : конспект лекцій для студ. спец. "Обладнання переробних і харчових виробництв"/ уклад.: М. С. Стечишин. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 115 с.
8. Процеси і апарати харчових виробництв : метод. вказівки для розв'язання прикладів і задач з курсу Ч. 1. / уклад.: М. С. Стечишин, В. М. Педан. –Хмельницький : ХНУ, 2005. – 119 с.
9. Конструювання обладнання харчових виробництв : практикум з курсу для студ. спец. "Обладнання переробних і харчових виробництв"/ уклад. М. С. Стецишин. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 149 с.
10. Основи проектування підприємств харчової   промисловості : конспект лекцій / М. С. Стечишин. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 130 с.
Статті в журналах та збірниках наукових праць
11. О кинетической природе разрушения при кавитационно-эрозионном изнашивании металлов / А. И. Некоз, М. С. Стечишин, В. А. Левчук // Проблемы трения и изнашивания : Респ. межвед. науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 1982. – Вып. 22. – С. 23–26.
12. Закономерности кавитационно-эрозионного изнашивания металлов в коррозионных средах / М. С. Стечишин, А. И. Некоз, Л. И. Погодаев, А. С. Протопопов // Трение и износ. – 1990. – Т. 11, № 3. – С. 454–463.
13. Анализ коррозионно-механического изнашивания центробежных насосов пищевых предприятий / М. С. Стечишин // Пробл. трибологии. – 1997. – № 3. – С. 75–80.
14. Энергетические характеристики кавитационного изнашивания металлов и возможности осуществления кавитационно-абразивной обработки / М. С. Стечишин // Вибрации в технике и технологии. – 1997. – № 1(4). – С. 16–21.
15. Porownanie parametrow elektrochemicznych wybronych materialow konstrukcyjch w kwasym soky jablowegoll Folie Sosietatis Lublinensis / M. Steczyszyn, K. Lukasik, A. Nekoz. – Vol. 10. – S. 95-102.
16. Кавітаційно-ерозійна зносостійкість титану та його сплавів у розчинах хлориду натрію / М. С. Стечишин, М. В. Марченко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. Спецвип. – 2003. – № 6, ч. 1, т. 1. – С. 145–148.
17. Вплив термоциклічної обробки на структуру і фізико-хімічні властивості конструкційних сталей / М. С. Стечишин, А. І. Береговий // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2007. – № 1. –  С. 28–33.
18. Механізми руйнування вуглецевих сталей при мікроударному навантаженні в корозійно-активних середовищах / М. С. Стечишин, М. В. Лук’янюк, В. П. Терещенко, А. І. Береговий // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2007. – № 5. – С. 66–74.
19. Електрохімічні дослідження композиційних електролітичних покриттів триботехнічного призначення / М. С. Стечишин, Ю. М. Білик // Проблеми тертя та зношування. – К.: НАУ, 2008. – Вип. 49, т. 2. – C. 123–130.
20. Кавітаційно-ерозійна зносостійкість фторопластів / М. С. Стечишин, А. В. Мартинюк // Пробл. трибології. – 2009. – № 4. – С. 62–67.
21. Кавітаційно-ерозійна стійкість полімерних матеріалів в корозійно-активних середовищах / М. С. Стечишин, А. В. Мартинюк // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2009. – № 2. – С. 69–74.
22. Розробка установки та способу оцінки кавітаційно-ерозійної довговічності полімерних матеріалів / М. С. Стечишин, О. О. Білецький // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2011. – № 1. – С. 22–26.
23. Кавітаційно-ерозійна зносостійкість зміцнених поверхонь конструкційних сталей в середовищах харчових виробництв / М. С. Стечишин, О. О. Білецький, А. І. Береговий, А. В. Мартинюк // Вісник Терноп. нац. техн. у-ту. – 2012. – Т. 66, № 2. – С. 63–71.
24. Кавітаційна зносостійкість зміцнених металевих поверхонь у корозійних середовищах / М. Стечишин, Ю. Білик, В. Форкун // Вісн. Терноп. нац. техн. ун-ту. – 2013. – № 3. – С. 146–153.
25. Кавітаційно-ерозійна зносостійкість КЕП зміцнених частинками SiC в нейтральних середовищах / Ю. М. Білик, М. С. Стечишин, А. В. Мартинюк // Вісник Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2013. – № 3. – С. 20–24.
26. Кавітаційно-ерозійна зносостійкість композиційних електролітичних покриттів в нейтральних середовищах / Ю. М. Білик, М. С. Стечишин, А. В. Мартинюк // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – № 6 (10). –С. 37–41.
27. Cavitation wear of reinforced metal surfaces in corrosive environments / M. Stechyshyn, Y. Bilyk, V. Forkun // Scientific journal of the ternopil national technical universiti.  – 2013. – № 3 – P. 146–153.
Патенти України
28. Пат. 54314 Україна, МПК B 23 H 11/00. Спосіб отримання покриттів електроіскровим легуванням вуглецевих сталей / М. С. Стечишин, В. П. Терещенко, О. І. Некоз, Н. М. Стечишина ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201003445 ; заявл. 25.03.10 ; опубл. 10.11.10, Бюл. № 21.
29. Пат. 55103 Україна, МПК G 01 N 3/56 (2006.01). Спосіб оцінки довговічності полімерних і полімеркомпозиційних покриттів при їх кавітаційно-ерозійному зношуванні в середовищах-електролітах / М. С. Стецишин, Н. М. Стецишин, О. О. Білецький, А. В. Мартинюк ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201004888 ; заявл. 23.04.10 ; опубл. 10.12.10, Бюл. № 23.
30. Пат. 55154 Україна, МПК C 25 D 11/00, C 25 D 15/00. Гальванічна установка для нанесення композиційних електролітичних покриттів / М. С. Стецишин, Ю. М. Білик ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201005565; заявл. 07.05.10 ; опубл. 10.12.10, Бюл. № 23.
31. Пат. 56019 Україна, МПК G 01 N 29/04 (2006.01). Установка для кавітаційно-ерозійних випробувань полімерних матеріалів / М. С. Стецишин, А. В. Мартинюк ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201004876 ; заявл. 23.04.10 ; опубл. 27.12.10, Бюл. № 24.
32. Пат. 56980 Україна, МПК G 01 N 29/00, G 01 N 29/04. Спосіб неруйнівного експрес-контролю якості комплексних електролітичних покриттів на металевих виробах / М. С. Стечишин, Ю. М. Білик, Н. М. Стечишина ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201004878 ; заявл. 23.04.10 ; опубл. 10.02.11, Бюл. № 3.
33. Пат. 86663 Україна, МПК A 23 C 3/00. Тісторозкачувальна машина / М. С. Стечишин, В. П. Терещенко ; заявник і патентовласник Хмел ьниц. нац. ун-т. – № u 201307645 ; заявл. 17.06.13 ; опубл. 10.01.14 , Бюл. № 1.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail