Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2015 р.
ТЕЛЬНОВ АНАТОЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ
доктор економічних наук, професор

Тельнов

   Народився 20 січня 1947 року в с. Меджибіж Летичівського району Хмельницької області.
   1972 року закінчив Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування за спеціальністю "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти" і розпочав трудову діяльність майстром на заводі "Катіон" м. Хмельницького. У Хмельницькому національному університеті (тоді ще ХТІПО) почав працювати з січня 1974 р. на кафедрі організації і нормування праці. Кандидат технічних наук з 1984 року. Дисертацію захистив 27 червня 1984 року на засіданні вченої ради Київського технологічного інституту легкої промисловості. Вчене звання доцента кафедри організації та нормування праці присвоєне рішенням ВАК при Раді Міністрів СРСР 31 січня 1991 року. Загальний педагогічний стаж в університеті - 28 років. За цей час обіймав посади старшого наукового співробітника, старшого викладача, доцента. Упродовж 1994-2001 рр. працював заступником декана факультету бізнесу та права.
   2002 року призначений на посаду виконувача обов’язків завідувача кафедри управління персоналом та економіки праці, а 2004 року - завідувача кафедри.
   Докторську дисертацію на тему "Управління якістю продукції промислових підприємств на основі формування якості праці" за спеціальністю 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами" (за видами економічної діяльності) захистив 17 березня 2011 року у спеціалізованій вченій раді Д 41.177.01 Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (диплом ДД № 009418).
   У вересні 2010 року був переведений на кафедру довузівської підготовки та післядипломної економічної освіти на посаду доцента, а з вересня 2011 року призначений на посаду професора кафедри довузівської підготовки та післядипломної економічної освіти. З 1.09.2012 р. працює на кафедрі маркетингу на посаді професора.
   Є автором циклу робіт із забезпечення та підвищення якості продукції, які викладено в монографічній роботі "Управління якістю праці на промислових підприємствах", виданої 2005 року Активно впроваджує власні наукові розробки в навчальний процес і організує студентську наукову роботу. Забезпечує навчальний процес з навчальних дисциплін кафедри маркетингу ("Маркетинг промислових підприємств", "Економічний механізм маркетингу", "Соціально-економічні основи формування якості", "Стандартизація і сертифікація товарів і послуг"), який проводить на належному науково-методичному рівні за мультимедійною технологією.
   За досягнення в навчальній, методичній і науковій діяльності на конкурсній основі удостоєний Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (Наказ №174-к від 28.09.1999 р.); Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту України (Наказ №96-к від 13.03.2012 р.); Почесного звання "Відмінник освіти України" (посвідчення МОН України № 60454, Наказ № 538-к від 9.07.2002 р., нагрудний знак); дипломами призових місць та Почесними грамотами Хмельницького національного університету. Є членом спеціалізованої вченої ради Д 70.052.01 Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України (наказ №379 від 29.03.2012 р.).
   Виконує керівництво науковими дослідженнями двох аспірантів та є керівником щорічних студентських досліджень (20 студентів на рік).
   На основі власних наукових розробок підготував і опублікував 117 наукових праць, серед яких 5 авторських свідоцтв на винаходи, одноосібна монографія, 2 навчальних посібники з грифом МОН України, а також біля 30-ти методичних праць.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

Монографії, навчальні посібники
1. Управління якістю праці на промислових підприємствах / А. С. Тельнов. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 290 с.
Статті в журналах та збірниках наукових праць
2. Якість праці в квалітативній економіці / А. С. Тельнов, С. Л. Решміділова // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 1998. –  № 4, ч. 2. – С. 163–166.
3. Політекономічний зміст якості праці / А. С. Тельнов // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2003. – Т. 1, № 4, ч. 1. – С. 31–39.
4. Структура синергетичної діяльності працівників в умовах освоєння і впровадження нових технологій / А. С. Тельнов, С. Л. Решміділова // Вісн. Хмельниц. ін-ту регіон. упр. і права. – 2003. – №. 3–4. – С. 394–401.
5. Формування мотиваційного механізму якості праці в системі управління якістю інноваційної продукції / А. С. Тельнов // Україна: аспекти праці. – 2004. – № 2. – С. 38–44.
6. Якість праці у гносеологічному аспекті / А. С. Тельнов // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2005. – Т. 1, № 2. – С. 30–36.
7. Методичні засади оцінки якості трудового життя (на прикладі ДП "Новатор") / А. С. Тельнов, С. Л. Решміділова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2006. – Т. 2, № 1. – С. 69–77.
8. Стимулювання якості інноваційної праці персоналу промислових підприємств / А. С. Тельнов // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2006. – Т. 2, № 5. – С. 34–42.
9. Забезпечення якості праці на основі системного підходу / А. С. Тельнов // Зб. наук. пр. Черкас. держ. технолог. ун-ту. Сер.: Екон. науки. – 2007. – Вип. 17. – С. 57–59.
10. Інноваційна активність персоналу як передумова високої якості праці / А. С. Тельнов // Унів. наук. записки : наук. часоп. / Хмельниц. ун-т упр. та права. – Хмельницький, 2007. – №. 1. – С. 330–335.
11. Кваліметричний метод оцінки результатів праці / А. С. Тельнов, Т. В. Лазоренко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2007. – № 1. – С. 69–75.
12. Класифікація трансакційних витрат на якість праці в умовах ринкової економіки / А. С. Тельнов // Учён. записки Крым. инж.-пед. ун-та : сб. науч. тр. – Симферополь, 2007. – Вып. 10 : Экон. науки. – С. 304–309.
13. Оцінка показників якості трудового життя за допомогою MS EXCEL / А. С. Тельнов // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2007. – Т. 1, № 5. – С. 170–175.
14. Оцінка трансакційних витрат на якість праці / А. С. Тельнов, М. П. Войнаренко // Економіка  і прогнозування. – 2007. – № 4. – С. 25–42.
15. Розробка структури впливу факторів на якість праці / А. С. Тельнов // Економіст. – 2007. – № 3. – С. 26–28.
16. Трансформація якісних характеристик трудового потенціалу в умовах ринкової економіки / А. С. Тельнов // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. – К., 2007. – Спец. вип. Т. 1, ч. 2 : Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. – С. 818–828.
17. Аналіз стану та рівня оплати праці на Хмельниччині / А. С. Тельнов, О. О. Онищенко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2008. – Т. 3, № 3. – С. 50–54.
18. Інтеграція процесів управління трудовим потенціалом та формування якості праці / А. С. Тельнов // Вісн. соц.-екон. дослідж. : зб. наук. пр. / Одес. держ. екон. ун-ту. – О., 2008. – № 32. – С. 384–389.
19. Концепція сучасної парадигми формування якості праці на промислових підприємствах / А. С. Тельнов // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2008. – Т. 2, № 5. – С. 231–235.
20. Мотиваційний аспект забезпечення якості праці на підприємстві / А. С. Тельнов, О. С. Васильєва // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2008. – Т. 2, № 4. – С. 66–71.
21. Організація подолання монотонності як метод підвищення якості праці / А. С. Тельнов, О. В. Вершиніна // Економіка : проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / Дніпропетр. нац. ун-ту. – Д. : ДНУ, 2008. – Вип. 240, т. ІІ. – С. 407–415.
22. Організація соціально-економічного управління умовами праці в системі забезпечення якості праці / А. С. Тельнов, М. П. Войнаренко // Економіка і держава. – 2008. – № 3. – С. 100–103.
23. Якість праці в системі факторів продуктивності / А. С. Тельнов // Економіст. – 2008. – № 10. – С. 52–55.
24. Інтелектуалізація праці у концепції постіндустріального суспільства / А. С. Тельнов, В. В. Гончарук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2009. – № 1. – С. 239–245.
25. Когнітивна структуризація якості праці / А. С. Тельнов // Вісн. Донбаської держ. машинобуд. акад. : зб. наук. пр. – Краматорськ, 2009. – № 3 (17). – С. 243–248.
26. Методологія оцінки трансакційних витрат на формування якості праці / А. С. Тельнов // Вісн. Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. – 2009. – № 10 (140). – С. 202–206.
27. Підвищення змістовності праці в умовах зміни технологічних укладів / А. С. Тельнов, О. М. Козік // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2009. – Т. 2, № 2. – С. 65–71.
28. Проблеми інноваційного розвитку економіки України / А. С. Тельнов, В. В. Гончарук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2009. – Т. 2, № 3. – С. 37–47.
29. Роль інтелектуального капіталу в умовах соціального ринкового господарства / А. С. Тельнов, О. М. Козік // Экономика Крыма : науч.-практ. журн. / Таврич. нац. ун-т им. В. И. Вернадского. – Симферополь, 2009. – № 28. – С. 14–18.
30. Технологічний розвиток економіки України: сучасне становище та орієнтири на майбутнє / А. С. Тельнов, В. В. Гончарук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2009. – Т. 1, № 4. – С. 211–218.
31. Формування якості праці в контексті трансформацій трудового потенціалу / А. С. Тельнов, М. П. Войнаренко // Розвиток продуктивних сил України: від В.І. Вернадського до сьогодення: ювіл. міжнар. наук. конф., м. Київ, 20 берез. 2009 р. : тези доп. – К, 2009. – Ч. 2. – С. 76–79.  
32. Економічна криза та розвиток промислового сектору економіки / А. С. Тельнов, В. В. Гончарук // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. – К., 2010. – № 4. – С. 9–13.
33. Інтегративний підхід до побудови системи управління якістю продукції промислових підприємств / А. С. Тельнов // Экономика Крыма : науч.-практ. журн. / Таврич. нац. ун-т им. В. И. Вернадского. – Симферополь, 2010. – № 4. – С. 117–121.
34. Механізм управління якістю продукції промислових підприємств / А. С. Тельнов // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2010. – Т. 1, № 6. – С. 153–157.
35. Технологічні парки: проблеми та перспективи розвитку / А. С. Тельнов, В. В. Гончарук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2010. – Т. 2, № 1. – С. 35–41.
36. Управління якістю продукції на основі евристичної оцінки якості праці / А. С. Тельнов // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2010. – Т, 4, № 5. – С. 256–259. 
37. Якість праці в системі показників діяльності промислових підприємств / А. С. Тельнов // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2010. – Т. 3, № 5. – С. 128–131.
38. Кваліметрична оцінка якості праці промислових підприємств / А. С. Тельнов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 9. – С. 173–177.
39. Концептуальні засади дослідження факторів впливу на якість праці / А. С. Тельнов // Экономика Крыма : науч.-практ. журн. / Таврич. нац. ун-т им. В. И. Вернадского. – Симферополь, 2011. – № 3 (36). – С. 88–91.
40. Метрологічне забезпечення в системі управління якістю продукції / А. С. Тельнов // Экономика Крыма : науч.-практ. журн. / Таврич. нац. ун-т им. В. И. Вернадского. – Симферополь, 2011. – № 4 (37). – С. 128–132.
41. Трансакційний підхід до інвестицій в людський капітал / А. С. Тельнов // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2011. – Т. 2, № 5. – С. 235–241.
42. Аналіз факторів формування конкурентних переваг промислових підприємств / А. С. Тельнов // Економічні інновації : зб. наук. пр. / Ін-т проблем ринку та екон.-еколог. дослідж. НАН України. – О., 2012. – Вип 49 : Регіональний та секторальний розвиток: інституційне, інфраструктурне та інструментальне забезпечення. – С. 245–252.
43. Інноваційна діяльність : аналіз чинників впливу на макро-, мезо-, мікроекономічних рівнях / А. С. Тельнов, С. А. Попель // Інноваційна економіка. – 2012. – № 10 (36). – С. 6–13. 
44. Мотиваційні аспекти інноваційної діяльності персоналу промислових підприємств / А. С. Тельнов // Вісн. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Екон. науки. – 2012. – Вип. 6. – С. 129–132.
45. Прогностична модель розвитку соціальних процесів на підприємстві / А. С. Тельнов, С. Л. Решміділова // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 1 (21). – С. 167–171.
46. Розвиток зарубіжних концепцій управління якістю продукції / А. С. Тельнов // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2012. – Т. 3, № 5. – С. 93–98.
47. Соціально-економічна сутність поняття "інноваційний потенціал" / А. С. Тельнов, С. А. Попель // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 7–8. – С. 69–77.
48. Трудовий потенціал у контексті забезпечення якості продукції / А. С. Тельнов, С. Л. Решміділова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2012. – Т. 1, № 6. – С. 52–58. 
49. Аналіз тенденцій інноваційного розвитку  підприємств машинобудування України / А. С. Тельнов, С. А. Попель // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2013. – Т. 2, № 3. – С. 135–140.
50. Маркетинг соціальних процесів як інноваційний напрямок розвитку торговельних підприємств / А. С. Тельнов // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2013. – Т. 3, № 4. – С. 180–184.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail