Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2015 р.
ТЮРІНА НІЛА МАРКІВНА
кандидат економічних наук, професор

Тюріна

   Народилась 28 травня 1953 року в с. Миколаїв Хмельницького району Хмельницької області в сім’ї вчителів. З 1960 - 1970 рр. навчалася в Миколаївській середній школі Хмельницького району.
   Після закінчення школи вступила до Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування, який закінчила 1975 року за спеціальністю "Економіка та організація побутового обслуговування", отримавши кваліфікацію інженера-економіста.
   Кандидат економічних наук з 1998 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Технологічного університету Поділля (м. Хмельницький, диплом ДК №0002001 від 09.12.1998 р.).
   Вчене звання доцента кафедри організації та нормування праці присвоєно 2001 року (атестат доцента ДЦ №002744 від 26 червня 2001 р.). З серпня 2002 року очолює кафедру економіки та менеджменту промислових підприємств. 2013 року присвоєно вчене звання професора кафедри економіки та менеджменту промислових підприємств (атестат професора 12ПР №008959 від 10 жовтня 2013 року).
   Стаж науково-педагогічної діяльності у вищих закладах освіти III-IV рівнів акредитації 35 років. Сфера наукових інтересів - антикризове управління, управління витратами та ресурсами підприємств, зовнішньоекономічна діяльність підприємств, управління економічною безпекою тощо.
   Підготувала 3 кандидати економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – "Економіка та управління підприємствами (машинобудування)".
   Є науковим керівником дисертаційного дослідження аспірантів. Проводить наукову-дослідну роботу за темою "Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств", була керівником науково-дослідної роботи "Управління експортним потенціалом підприємства" (номер державної реєстрації 0111U005883, шифр роботи 12-2011), виконувала госпдоговірну роботу ІТ/584-2009.
   Також ініціювала проведення та була членом організаційного комітету чотирьох міжнародних науково-практичних конференцій: I Міжнародної науково-практичної конференції "Управління організаційними змінами в контексті формування економіки знань" (16 – 19 листопада 2005 р., м. Хмельницький); I - III Міжнародних науково-практичних конференцій "Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти ( 3-5 червня, 2010 р., м. Хмельницький; 22-25 травня, 2011 р., м. Ялта; 19-22 травня, 2013 р., м. Хмельницький).
   Брала участь більше ніж у 20 міжнародних науково-практичних конференціях, у тому числі: III Міжнародній науково-практичної конференції "Наука промышленности и сервиса" (20 листопада 2008 р., ПОВГУС, Росія, м.Тольятті); X-X1 Міжнародних науково-практичних конференціях "Проблеми планування виробництва в умовах переходу до ринку" (вересень-жовтень, 2011 р., 2012 р., м. Алушта).
   Була також учасником програми партнерства з Консорціуму із удосконалення бізнес-менеджменту освіти в Україні // Управлінська економіка, управління витратами підприємства (Літній інститут з підвищення викладацької майстерності в м. Ялта, 2004 р.) та ін.
   Має 129 публікацій (з них 110 наукового та 19 навчально-методичного характеру), в тому числі 49 у фахових виданнях. Після захисту кандидатської дисертації опублікувала 97 наукових та 19 навчально-методичних праць, одну монографію, два підручники та три навчальних посібники з грифом МОНУ. Підготовлена до друку монографія "Формування процесів логістизації машинобудівних підприємств". Завершена робота над навчальним посібником "Логістика", який був рекомендований вченою радою ХНУ (протокол №4 від 29.10.2013 р.) до друку та знаходиться в Інституті інноваційних технологій і змісту освіти МОН для одержання грифу МОНУ.
   Заміжня, чоловік, Тюрін В.В. – заступник директора з будівництва на харчовому підприємстві м. Хмельницького. Має двох доньок — Тетяну (к.е.н., доцент), Ольгу (директор департаменту у фінансовій установі м. Києва) та трьох онучок.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

Монографії, навчальні посібники
1. Економіка промислового підприємства : підруч. для студ. неекон. спец. / Н. М. Тюріна [та ін.] ; ред. Н. М.Тюріна. –Л. : Новий Світ - 2000, 2008. –312 с.
2. Управління фінансовою санацією підприємства  : підручник / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацка. –Л. : Новий Світ-2000, 2008. –396 с. –(Серія "Вища освіта в Україні").
3. Класифікація товарів – інструмент регулювання зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / Макаренко А. В. [та ін.] ; за заг. ред. Макаренка А. В. –Хмельницький : Інтрада, 2009. –239 с.
4. Тюріна, Н. М. Антикризове управління : навч. посіб. / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацька, І. В. Грабровська. – К. : ЦУЛ, 2012. – 448 с.
5. Тюріна, Н. М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацька. – К. : ЦУЛ, 2012. – 408 с.
6. Формування та використання експортного потенціалу машинобудівних підприємств : [монографія] / Н. М. Тюріна, Є. О. Шелест. –Хмельницький : ХНУ, 2013. –243 с.
7. Формуваня та реалізація процесів логістизації машинобудівних підприємств : [монографія] / Н. М. Тюріна, І. В. Гой, О. С. Шкодіна. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 257 с.
Статті в журналах та збірниках наукових праць
8. Вартісно-орієнтований менеджмент: сучасні технології оцінки вартості бізнесу / Н. М. Тюріна, Є. О. Поліщук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2008. – № 2, т. 2. – С. 22-30.
9. Контролинг в системе планирования деятельности предприятий / Н. М. Тюрина // Наука - промышленности и сервису : третья междунар. науч.-практ. конф., 20 нояб. 2008 г.: сб. ст. / Поволжский гос. ун-т сервиса (Тольятти). – Тольятти, 2008. - Ч. 1. - С. 325-329.
10. Теоретичні та практичні аспекти здійснення ефективної санації [Текст] / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацька // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2008. – № 3, т. 1. – С. 146-152.
11. Енергетичний менеджмент: теоретичні та практичні аспекти / Н. М. Тюріна, Є. О. Шелест // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2009. – № 2, т. 2. – С. 32-37.
12. Процедура санації як засіб виходу підприємств із кризи / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацька // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2009. – № 2, т. 2. – С. 20-24.
13.  Сутнісні характеристики експортного потенціалу / Н. М. Тюріна, Є. О. Шелест // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2009. – № 4, т. 3. – С. 189-196.
14. Оцінка стану, проблеми та пріоритети в управлінні економікою України в умовах кризи / Н. М. Тюріна, Т. В. Назарчук, Н. С. Карвацка // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2010. – № 3, т. 3. – С. 208-212.
15. Світова фінансова криза – позитивні здобутки / Н. М. Тюріна, О. В. Нікітіна // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2010. – № 4, т. 4. – С. 261-264.
16. Світова фінансова криза та її вплив на економіки країн світу / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацка, Т. П. Смелянська // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2010. – № 3, т. 3. – С. 204-208.
17. Структуризація експортного потенціалу на основі визначення складових його загального конкурентоспроможного ресурсу / Є. О. Шелест, Н. М. Тюріна // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2010. – № 3, т. 3. – С. 92-98.
18. Засади формування логістичної стратегії промислового підприємства / О. С. Шкодіна, Н. М. Тюріна // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2011. – № 2, т. 1. – С. 26-29.
19. Конкурентоспроможність промислових підприємств як результат функціонування у конкурентному середовищі / Н. М. Тюрина // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2011. – № 6, т. 1. – С. 263-266.
20. Маркетинг-логістична концепція управління підприємством / Н. М. Тюріна // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2011. – № 2, т. 1. – С. 43-47.
21. Аналітичний огляд методичних підходів до оцінювання експортного потенціалу підприємства  / Н. М. Тюріна // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2012. – № 5, т. 3. – С. 194-197.
22. Зовнішньоекономічна діяльність: стан, тенденції, проблеми та шляхи розвитку / Н. М. Тюріна // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту . Екон. науки. 2012. – № 2, т. 2. – С. 54-57.
23. Формування та використання експортного потенціалу машинобудівних підприємств / Н. М. Тюріна, Є. О. Шелест // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. –  2013. – № 3, Т. 1. – С. 106-112.
24. Risk management in the contracting of foreign economic activity / N. M. Tyurina, N. S. Karvatska // Проблемы экономики и управления в торговле и промышленности. – 2014. – № 4. – С. 24-26.
25. Оцінювання експортного потенціалу промислових підприємств та прогнозування його розвитку / Н. М. Тюріна, Є. О. Шелест, Н. С. Карвацка // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2014. – № 2, т. 2. – С. 195-201.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail