Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.12.2016 р.
ВОЙНАРЕНКО МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
доктор економічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України,
член-кореспондент Національної академії наук України
   Народився  22 липня 1950 р. у с. Струга Новоушицького району Хмельницької області. У 1976 р. з відзнакою закінчив Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування. У 1983 р. захистив кандидатську, а у 1995 р. - докторську дисертацію в галузі економіки.
   З 1975 р. Михайло Войнаренко працює у Хмельницькому національному університеті: спочатку на громадській роботі, згодом асистентом, старшим викладачем, доцентом, заступником декана інженерно-економічного факультету, завідувачем кафедри обліку та аудиту. З 1999 р. - проректор з економічних питань, з 2001 р.- проректор із навчальної роботи, з 2004 р. - проректор із науково-педагогічної роботи, а з 2008 р. - перший проректор.
   Ще у студентські роки виявляв наполегливість у навчанні, був дипломантом республіканських конкурсів студентських науково-дослідних робіт, командиром студентських будівельних загонів. Під час навчання в докторантурі брав участь у підготовці законів України "Про підприємства в Україні" і "Про державну податкову службу України", прийняті Верховною Радою України.
   У 1996 р. М. П. Войнаренку   присвоєно звання професора. В 1997 р. його обрали дійсним членом Міжнародної академії інформатизації (Москва), 2000 р. - Академії економічних наук України, 2001 р. - Української академії економічної кібернетики, а 2008 р. - Міжнародної академії наук з економіки, екології і безпеки життєдіяльності (Санкт-Петербург).
   6 березня 2015 року Михайла Петровича  першим на Поділлі обрали до найвищої в Україні наукової інституції, що об'єднує  вчених академічного рівня, а саме - Національної академії наук України, в якості член-кореспондента  по відділенню економіки.
   М.П.Войнаренко створив в університеті не просто наукову школу з проблем реформування економіки України через застосування кластерних технологій, яка стала першою в Україні з цих напрямів досліджень, але й  активно розвиває її, публікуючи наукові статті, монографії як в Україні, так і за кордоном. Його монографія "Кластери в інституційній економіці", видана у 2011 році, на Всеукраїнському конкурсі наукових монографій з економічної теорії, який проводився Всеукраїнською асоціацією політичної економії спільно з НАН України отримала Першу премію.
   У колі наукових інтересів ученого - кластерні технології і моделі об’єднання підприємницьких структур на рівні регіону; впровадження інновацій та залучення інвестицій в Україну; розвиток сфери обслуговування населення; побудова ефективних організаційних структур управління підприємствами з використанням методів функціонально-вартісного аналізу; удосконалення оподаткування і розробка системи фінансових показників суб’єктів господарювання; міжнародні бухгалтерські стандарти та адаптація їх до національної системи обліку і звітності; дослідження питань маркетингу, логістики, організації підприємницької діяльності.
   З 1995 р. під його керівництвом виконано три держбюджетні, 11 госпдоговірних наукових тем.
   Під керівництвом Михайла Петровича захищено 25 кандидатських і 3 докторські дисертації, прийняті до захисту ще 3 кандидатські і 1 докторська дисертації.
   Вчений опублікував понад 450 праць, з них 34 наукових монографій, 12 підручників і навчальних посібників, крім того 6 книг і 17 статей опубліковано за кордоном. У різних виданнях побачили світ його поетичні твори (2 збірки та понад  40 публікацій віршів у газетах і журналах).
   З 2002 року М.П. Войнаренко - голова спецради з захисту кандидатських і докторських дисертацій з економічних наук при Хмельницькому національному університеті та спецради з захисту докторських дисертацій при Київському національному університеті харчових технологій.
   На даний час  є членом Координаційної ради Західного наукового центру НАН України і МОН України; членом Наукової ради МОН України, членом Комітету з державних  премій України в галузі науки і техніки (секція гуманітар них і економічних наук);  головою редколегії секції "Економічні науки" Вісника Хмельницького національного університету; членом редколегій журналів "Економіст" (Київ) та іших; головою Хмельницького обласного товариства "Знання" України; віце-президентом Асоціації "Поділля-Перший", яка впроваджує кластерні моделі об’єднання підприємств; членом Міжнародної асоціації українських економістів (МАУЕ);  головою Спілки економістів Хмельницької області, а нещодавно Президія Спілки економістів України затвердила його керівником Секції розвитку конкурентоспроможності економіки України на основі кластерних моделей об’єднання підприємницьких структур.
   З 1995 року є координатором, директором центру з реалізації на Хмельниччині міжнародних проектів Програми TACIS, Українсько- Британської програми, Програми НАТО "Партнерство заради миру" з перепідготовки та працевлаштування офіцерів запасу. За цими програмами університет отримав більше 1 млн. дол. США безповоротної фінансової допомоги.
   М. П. Войнаренко пройшов стажування за кордоном (Німеччина - 1996, 1998, Франція - 1998, Великобританія - 2002), брав участь у XV Всесвітньому конгресі наукових обчислень, моделювання і наукової математики (1997);
   У 1998–2003 рр. був експертом Міністерства освіти України щодо проведення наукової та науково-технічної експертизи з питань техніко-економічної обґрунтованості бізнес-планів, інноваційних програм та проектів для оцінки їх економічної доцільності. З 2004 р. - член експертної комісії з економіки Наукової ради Міністерства освіти і науки України, з 2006 р. - експертної комісії з економіки Державної акредитаційної комісії України.
   Нагороджений нагрудним знаком "Відмінник освіти України" (1997).   2002 року присвоєно почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України". Нагороджений почесними грамотами Міністерства освіти України (1996, 1999), Кабінету Міністрів України і Верховної Ради України (2005), а також орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. 
   Войнаренко М. П. користується авторитетом у колективі університету, громадськості міста, області, наукових колах України, займає активну державницьку позицію.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

  Монографії, навчальні посібники
1. Роль и задачи обслуживания населения в связи с переходом к интенсивному типу воспроизводства / М. П. Войнаренко. – Хмельницкий : Знание, 1982. – 40 с.
2. Приватизация: вопросы и ответы / Л. Т. Верховодова, М. П. Войнаренко, А. М. Кошик, В. П. Мельник. – Киев : Знание, 1992. – 56 с.
3. Непроизводственная сфера в условиях перехода к рыночной экономике / отв. ред. В. Н. Новиков ; М. П. Войнаренко [и др.]. – Киев : Наукова думка, 1993. – 198 с.
4. Стратегия изменения структуры экономики Украины / отв. ред. В. М. Геец ; М. П. Войнаренко [и др.]. – Киев : Наук. думка, 1993. – 279 с.
5. Проблемы автоматизации функционально-стоимостного анализа : монография / М. П. Войнаренко, А. М. Холоденко ; отв. ред. В. М. Геец ; АН Украины, Ин-т экономики. – Киев : Наукова думка, 1994. – 235 с. – Библиогр.: с. 228-231.
6. Проблеми реформування економіки України : монографія / М. П. Войнаренко, Л. П. Радецька, В. Р. Філінюк. – Київ : Логос, 1999. – 259 с. – Бібліогр.: с. 247-255.
7. Организация предпринимательской деятельности : учеб. пособ. / А. Н. Асаул, М. П. Войнаренко ; предисл. проф. Р. И. Силин. – Санкт-Петербург ; Хмельницький : "Универ" ТУП, 2001. – 391 с.
8. Системи обліку в Україні: трансформація до міжнародної практики / М. П. Войнаренко [та ін.] ; за ред. проф. М. П. Войнаренка ; Технол. ун-т Поділля. – Київ : Наукова думка, 2002. – 718 с.: рис. – Бібліогр.: в кінці розділів.
9. Управління матеріально-технічним забезпеченням (менеджмент постачально-збутових процесів). Ч. 1 : навч. посіб. / М. П. Войнаренко. – Хмельницький : ХДУ, 2003. – 111 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 103-111.
10. Организация предпринимательской деятельности : учебник / А. Н. Асаул, М. П. Войнаренко, П. Ю. Ерофеев ; под ред. д-ра экон. наук проф. А. Н. Асаула. – Санкт-Петербург : Гуманистика, 2004. – 448 с.
11. Соціологічне дослідження бізнес-клімату на Поділлі у 2003 році / М. П. Войнаренко, Є. В. Безвушко, Л. А. Рибчинська. – Хмельницький : Поділля, 2004. – 88 с.
12. Проблеми розвитку фінансових установ за умов ринку (на прикладі банківських установ) : монографія / М. П. Войнаренко, Л. М. Білорусець, В. С. Ченаш. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 132 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 83-90.
13. Бізнес-клімат на Поділлі: соціологічні дослідження – 2005 / М. П. Войнаренко, Л. А. Рибчинська, В. В. Третяк ; пер. на англ. Меган Тетрік. – Хмельницький : ПП "Ковальський В. В.", 2006. – 102 с.
14. Корпоративні цінні папери: обліково-фінансовий аспект : монографія / М. П. Войнаренко, С. З. Мошенський, Н. А. Пономарьова. – Житомир : ЖДТУ, 2006. – 260 с.
15. Податковий облік і аудит : навч. посіб. / М. П. Войнаренко, Г. В. Пухальська. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 338 с. – Бібліогр.: с. 273-276.
16. Обери здоров'я – обери життя ! : посіб. на допомогу лекторам, кураторам, вихователям / М. П. Войнаренко, М. Є. Скиба, Л. Е. Байдич, Л. М. Дунець ; Товариство "Знання" України. – Київ : Знання, 2007. – 108 c. – Бібліогр.: с. 106-107.
17. Бізнес-клімат на Поділлі – 2007 : соціологічне дослідження / М. П. Войнаренко, Л. А. Рибчинська, М. В. Хоменко ; пер. на англ. І. М. Савюк. – Хмельницький : ПП "Мельник A.A", 2008. – 138 с.
18. Ділова активність підприємств: проблеми аналізу та оцінки : монографія / М. П. Войнаренко, Т. Г. Рзаєва. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 284 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 238-253.
19. Економічна безпека підприємства в конкурентному середовищі : монографія / за наук. ред. проф. М. П. Войнаренка. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 312 с.
20. Кластери в економіці: аналіз теорії і практики : монографія / М. П. Войнаренко. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 220 с.
21. Корпоративные ценные бумаги как инструмент инвестиционной привлекательности компаний : монография / А. Н. Асаул, М. П. Войнаренко, Н. А. Пономарева, Р. А. Фалтинский ; под ред. проф. А. Н. Асаула. – Санкт-Петербург : АНО "ИПЭВ", 2008. – 288 с.
22. Податковий облік і аудит : підручник / М. П. Войнаренко, Г. В. Пухальська. – Київ : Академія, 2009. – 376 с. – (Альма-матер).
23. Ринок цінних паперів: системний аналіз підприємницької діяльності : навч. посіб. / А. М. Асаул, М. П. Войнаренко, Н. А. Пономарьова. – Хмельницький : ІНТРАДА, 2009. – 488 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 475-487.
24. Соціально незахищена категорія студентів: проблеми формування особистості : посіб. на допомогу лекторам, кураторам, вихователям / М. Є. Скиба, М. П. Войнаренко, Л. Е. Байдич, Л. М. Дунець. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 115 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 106-113.
25. Економічний потенціал підприємства: обліково-статистичний та інформаційно-технологічний контексти : монографія / М. П. Войнаренко, О. Г. Осауленко, Л. В. Скоробагата, В. О. Шевчук ; за наук. ред. чл.-кор. НАН України О. Г. Осауленка. – Київ : Держкомстат України, 2010. – 282 с.
26. Економічний потенціал підприємства: обліково-статистичний та інформаційно-технологічний контекст : монографія / М. П. Войнаренко, О. Г. Осауленко, Л. В. Скоробогата, В. О. Шевчук. – Київ : Інформ.-аналіт. агенство, 2010. – 223с.
27. Інноваційний розвиток промислових підприємств: аналіз та оцінки : монографія / М. П. Войнаренко, А. В. Череп, Л. Г. Олейнікова, О. Г. Череп. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 444 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 416-441.
28. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту : навч. посіб. / М. П. Войнаренко, Н. А. Пономарьова, О. В. Замазій. – Київ : ЦУЛ, 2010. – 488с.
29. Стимулювання праці в туристичній сфері : монографія / М. П. Войнаренко, Л. П. Радецька, А. В. Юр’єва-Юрій. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2010. – 196 с.
30. Управління витратами : навч. посіб. / А. М. Асаул, М. П. Войнаренко, Л. П. Радецька, Н. В. Нікітченко. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 304 с.
31. Інноваційні стратегії управління підприємством за умов глобалізації : монографія / М. П. Войнаренко, С. Г. Зінченко, С. М. Злепко, О. О. Тарута ; за наук. ред. проф. М. П. Войнаренка. – Хмельницький ; Маріуполь, 2011. – 174 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 154-173
32. Кластери в інституційній економіці : монографія / М. П. Войнаренко. – Хмельницький : ХНУ : Тріада-М, 2011. – 502 с. : табл. – Бібліогр.: с. 463-502.
33. Производственно-экономический потенциал и деловая активность субъектов предпринимательской деятельности : монография / А. Н. Асаул, М. П. Войнаренко, С. Я. Князев, Т. Г. Рзаева ; под ред. заслуж. деятеля науки РФ, д-ра экон. наук, проф. А. Н. Асаула ; Ин-т проблем экон. возрождения, С.-Петерб. гос. архитектур.-строит. ун-т,  Хмельниц. нац. ун-т. – Санкт-Петербург : АНО "ИПЭВ", 2011. – 311 с. : рис., табл.
34. Стратегічні напрями діяльності банківських установ за умов світових інтеграційних процесів : монографія / М. П. Войнаренко, Л. М. Білорусець, В. П. Нікітюк. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 191 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 167-191.
35. Украина и её регионы на пути к инновационному обществу : монография : [в 4 т.]  Т. 4 / И. П. Булеев, В. И. Дубницкий, М. П. Войнаренко, В. И. Захарченко ; под общ. ред. В. И. Дубницкого и И. П. Булеева ; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти, Донец. экон.-гуманитар. ин-т, Акад. экон. наук Украины. – Донецк : Юго-Восток, 2011. – 372 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці параграфів.
36. Украина и её регионы на пути к инновационному обществу : монография : [в 4 т.]  Т. 3 / В. И. Дубницкий, М. П. Войнаренко, З. В. Герасимчук, В. И. Захарченко ; под общ. ред. В. И. Дубницкого и И. П. Булеева ; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти, Донец. экон.-гуманитар. ин-т, Акад. экон. наук Украины. – Донецк : Юго-Восток, 2011. – 400 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці параграфів.
37. Украина и её регионы на пути к инновационному обществу : монография : [в 4 т.]  Т. 2 / И. П. Булеев [и др.] ; под общ. ред. В. И. Дубницкого и И. П. Булеева ; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти, Донец. экон.-гуманитар. ин-т, Акад. экон. наук Украины. – Донецк : Юго-Восток, 2011. – 532 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці параграфів.
38. Украина и её регионы на пути к инновационному обществу : монография : [в 4 т.]  Т. 1 // А. И. Амоша, И. П. Булеев, Н. Е. Брюховецкая,  М. П. Войнаренко ; под общ. ред. В. И. Дубницкого и И. П. Булеева ; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти, Донец. экон.-гуманитар. ин-т, Акад. экон. наук Украины. – Донецк : Юго-Восток, 2011. – 573с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці параграфів.
39. Управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств : монографія / М. П. Войнаренко, І. Ю. Єпіфанова ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 187 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 160-179.
40. Облік та внутрішній аудит основних засобів в контексті прийняття управлінських рішень : монографія / М. П. Войнаренко, А. Ф. Гуменюк, Р. Л. Цебень ; Хмельниц. кооп. торг.-екон. ін-т. – Хмельницький : Цюпак [вид.], 2012. – 210 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 181-190.
41. Інтелектуальна власність в імперативах інноваційної економіки: системний аналіз : монографія / А. М. Асаул, М. П. Войнаренко, Н. А. Пономарьова; за наук. ред. М. П. Войнаренка. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 174 с. : табл. – Бібліогр.: с. 168-174.
42. Управлінський облік : підруч. для студентів ВНЗ / М. П. Войнаренко, Л. П. Радецька, Л. В. Овод. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 363 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 345-347.
43. Обліково-аналітичні аспекти управлінських концепцій: процеси формування та реалізації : монографія / за наук. ред. М. П. Войнаренка, Л.В. Скоробогатої. – Хмельницький: ХНУ, ФОП Мельник А.А., 2014. – 605 с.
44. Управління фінансовими результатами промислових підприємств : монографія / М. П. Войнаренко, Р. В. Скалюк. – Вінниця : Едельвейс і К, 2014. – 188 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 162-175.
45. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією  : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. П. Войнаренко, О. М. Кузьміна, Т. В. Янчук. – Вінниця : Едельвейс і К, 2015. – 496 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 487-492.
  Статті в журналах та збірниках наукових праць з 2011р.
46. Clasters in formation of competitive ability of regional economy / M. Voynarenko, L. Rybchynska // Scientific basis of modern technology: experience and prospects : monograph / ed. Y. I. Shalapko, L. A. Dobrzanski. – Jaremche, 2011. – P. 11–20.
47. Clasters in formation of competitive ability of regional economy / M. Voynarenko, L. Rybchynska // IV Українсько-Польські наукові діалоги : міжнар. наук. конф., 11–14 жовт. 2011 р., м. Яремче : тези наук. пр. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – С. 38. 294.
48. Аналіз стану управління фінансовими результатами господарської діяльності промислових підприємств / М. П. Войнаренко, Р. В. Скалюк // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2011. – № 6, т. 3. – С. 98-101.
49. Еволюція поняття "кластер" як інституційної категорії / М. П. Войнаренко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2011. – № 6, т. 3.– С. 7-14.
50. Кластерні технології як інструмент підвищення інвестиційної привабливості регіону / М. П. Войнаренко, Л. А. Рибчинська // Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу : зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 3 листоп. 2011 р. / Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; редкол.: М. І. Диба[ та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – С. 97–100.
51. Комунікативна політика підприємств в сучасних умовах / М. П. Войнаренко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2011. – № 6, т. 2. – С. 51-55.
52. Конкурентна боротьба як механізм підвищення конкурентоспроможності та ефективності функціонування малих підприємств / М. П. Войнаренко, Г. І. Рзаєв // Модернізація механізмів розвитку малого та середнього бізнесу : монографія / [А. І. Бутенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки пром-сті [та ін.]. – Донецьк : Ін-т економіки пром-сті НАНУ, 2011. – С. 140-147.
53. Особливості сучасних підходів і методів управління промисловими підприємствами за умов зовнішньоекономічної діяльності / М. П. Войнаренко, Л. В. Гурочкіна // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2011. – № 6, т. 3. – С. 58-60.
54. Оцінка нормативно-законодавчого регулювання діяльності суб’єктів малого бізнесу / М. П. Войнаренко, Л. А. Рибчинська // Модернізація механізмів розвитку малого та середнього бізнесу : монографія / [А. І. Бутенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки пром-сті [та ін.]. – Донецьк : Ін-т економіки пром-сті НАНУ, 2011. – С. 65-79.
55. Проблеми обліку та оподаткування малих підприємств у сучасних економічних умовах / М. П. Войнаренко, Л. В. Джулій, Л. В. Ємчук // Модернізація механізмів розвитку малого та середнього бізнесу : монографія / [А. І. Бутенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки пром-сті [та ін.]. – Донецьк : Ін-т економіки пром-сті НАНУ, 2011. – С. 258-277.
56. Роль кластерної політики у формуванні інноваційного потенціалу регіону / М. П. Войнаренко, Л. А. Рибчинська // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2011. – № 3, т. 2. – С. 46-53.
57. Фактор економічної поведінки у діяльності підприємств / М. П. Войнаренко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2011. – № 6, т. 1. – С. 61-65.
58. Аналіз впливу мотивуючих факторів на результати діяльності машинобудівних підприємств / М. П. Войнаренко, С. І. Гебінська // Вісн. екон. науки України : наук. журн. / Ін-т екон. пром-сті Нац. акад. наук України, Акад. екон. наук України. – Донецк, 2012. – № 1 (21). – С. 41-44.
59. Використання модульного середовища для навчання у виховній роботі Хмельницького національного університету / М. П. Войнаренко, Н. В. Валькова // Комп’ютеризація освітньої діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 84-87.
60. Інституціональне середовище розвитку інноваційної діяльності в Україні / М. П. Войнаренко // Тенденції управління фінансовами та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 2 берез. 2012 р.). – Вінниця : ВНТУ, 2012. – С. 9-11.
61. Інформаційні технології у системі перепідготовки та працевлаштування / М. П. Войнаренко, С. М. Слободянюк // Комп’ютеризація освітньої діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 126-133.
62. Кластеризація: теоретичне підгрунтя, міжнародний та вітчизняний досвід / А. А.Береза, М. П. Войнаренко // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молодих вчен. (м. Хмельницький,  17-22 квіт. 2012 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2012. – Т. 1. – С. 68-71.
63. Модульне середовище – нова форма взаємодії студента і викладача / М. Войнаренко // Пед. газета. – 2012. – № 5. – С. 5.
64. Незалежність як елемент системи контролю якості в аудиті / М. П. Войнаренко, Р. Л. Цебень // Зб. наук. пр. Хмельниц. коопер. торг.-екон. ін.-ту. Екон. науки. – Хмельницький, 2012. – № 3. – С. 228-234.
65. Проблеми досягнення інституційної рівноваги за умов інноваційного розвитку соціально-економічних систем / М. П. Войнаренко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2012. – № 3, т. 2. – С. 7-16.
66. Розвиток систем управління якістю продукції / М. П. Войнаренко, Г. С. Цимбалюк // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2012. – № 6, т. 1. – С. 276-279.
67. Суспільно-економічний прояв автономії університетів у перспективі розвитку вищої освіти / М. П. Войнаренко, Н. В. Валькова // Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну : наук. журн. – Київ, 2012. – № 4. – С. 413-417.
68. Local and specific institutes basis of cluster potential formation of regions of Ukraine / M. Voynarenko // V Ukrainian-Polish Scientific Dialogue : Abstract of scientific papers  International Scientific Conference, 16-19 October 2013, Jaremche (Ukraine). – Khmelnytsky- Jaremche : Khmelnytsky National University, 2013. – P. 250-252.
69. Trends analysis engineering enterprises information systems / M. Voynarenko, L. Yemchuk // New Business Solutions for Emerging Future : 6th International Scientific Conference BA School of Business and Finance,  April 25-27, 2013. – Riga, 2013. – P. 38-39.
70. Исследование перспектив кластерного развития социально-экономических систем в условиях институционализации межрегиональных преобразований  / М. П. Войноренко// Перспективы скоординированного социально-экономического развития  России и Украины в общеевропейском контексте  : тр. І Междунар. научн.-практ. конф. / РАН ИНИОН  Отдел научн. сотрудничества и междунар. связей ; отв. ред. Ю. С. Пивоваров. – Москва : ИНИОН РАН, 2013. – С. 451-458.
71. Інституційна рівновага в соціально-економічних системах / М. П. Войнаренко // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 1 берез. 2013 р.  / Вінниц. міськрада, Департамент економіки і інвестицій [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – С. 82-86.
72. Інформаційно-аналітичне забезпечення функціонування механізму управління амортизаційною політикою підприємства / М. П. Войнаренко, Л. В. Овод // Економіка: реалії часу : електрон. наук. вид. / Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – № 5 (10). – С. 192-198.
73. Кластерні об'єднання: міжнародний досвід та українські реалії / М. Войнаренко, А. Береза // Економіст : наук. журн. / Ін-т екон. та прогнозування НАН України, Колегіум. – Київ, 2013. – № 10. – С. 27-30.
74. Особливості обліку експортних операцій / М. П. Войнаренко, Р. Л. Цебень // Інновац. економіка : всеукр. наук.-вироб. журн. – Тернопіль, 2013. – № 5 – С. 280-282.
75. Підходи до оцінки результативності функціонування кластерів в стратегіях регіонального розвитку / М. П. Войнаренко, Л. А. Богатчик // Прометей : регіон. зб. наук. пр. з екон. / Нац. акад. наук України, Ін-т екон. пром-сті, Донец. екон.-гуманіт. ін-т. – Донецьк, 2013. – № 2 (41). – С. 248-252.
76. Проблеми впровадження бюджетного управління на вітчизняних підприємствах / М. П. Войнаренко, О. С. Петрицька // Вісн. Чернігів. держ. технол. ун-ту. Серія : Екон. науки : збірник. – Чернігів, 2013. – № 2. – С. 119-124.
77. Сутність та принципи бізнес-адміністрування на підприємствах в умовах сучасного конкурентного середовища / М. П. Войнаренко, О. М. Костюк // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2013. – № 1. – С. 253-255.
78. Сутність та принципи бізнес-адміністрування на підприємствах в умовах сучасного конкурентного середовища / М. П. Войнаренко, О. М. Костюк // Економіка: реалії часу : електрон. наук. вид. / Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – № 4 (9). – С. 49-51.
79. Формування конкурентного потенціалу підприємств на основі семантичних мереж / М. П. Войнаренко, Л. В. скоробогата // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2013. – № 4, т. 2. – С. 7-11.
80. Analysis of tendencies in mechanical engineering enterprises information systems development / М. Voynarenko, L. Yemchuk // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2014. – № 3, т. 1. – С. 98-105.
81. Transformation of business capitalization model in terms of knowledge economy / А.М. Asaul, M.P. Voynarenko, L.V. Skorobogata // Actual Problems of Economics. – 2014. – № 11 (161). – P. 8-16.
82. Алгоритм оцінки ефективності інформаційних технологій на підприємствах малого та середнього бізнесу / М. П. Войнаренко, Т.В. Янчук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2014. – № 4, т. 3. – С. 64-71.
83. Використання кластерного інструментарію при розробці субрегіональних стратегій підвищення конкурентоспроможності економіки регіонів / М. П. Войнаренко, Л.А. Богатчик // Актуал. проблеми економіки : наук. екон. журн. / Нац. акад. упр. – Київ, 2014. – № 8 (158). – С. 171-182.
84. Внутренний аудит как основа интеграции функций управления процессами реструктуризации машиностроительных предприятий / М. П. Войнаренко,  В. С. Ченаш // Экономика и предпринимательство. – 2014. – № 12. – С. 132-138.
85. Динамічна оцінка ефективності прямих іноземних інвестицій на підприємствах легкої промисловості / М. П. Войнаренко, О. П. Свідер // Економіка: реалії часу : електрон. наук. вид. / Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – № 6 (16). – С. 49-51.
86. Інституційна підтримка кластерних ініціатив в соціально-економічних системах / М. П. Войнаренко // Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку : матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. конф., м. Хмельницький,  22-24 трав. 2014 р. – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2014. – С. 71-74.
87. Інформаційна безпека підприємства у динамічному ринковому середовищі / М. П. Войнаренко, Г. І. Рзаєв, Т. Г. Рзаєва // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2014. – № 1. – С. 59-63.
88. Кластери в економіці: оцінка передумов виникнення та преваг функціонування / М. П. Войнаренко, Л. А. Богатчик // Прометей : регіон. зб. наук. пр. з екон. / Нац. акад. наук України, Ін-т екон. пром-сті, Донец. екон.-гуманіт. ін-т. – Донецьк, 2014. – № 2 (44). – С. 216-220.
89. Конкурентоспроможність вищих навчальних закладів: критерії формуваняня / М. П. Войнаренко, Н. В. Валькова // Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну : наук. журн. – Київ, 2014. – Темат. вип. 1 (75) : Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України. – С. 46-53.
90. Перспективи реалізації національної політики кластеризації регіонів України / М. П. Войнаренко // Кластеризація –вагомий фактор підвищення конкурентоспроможності економіки України : матеріали IX Пленуму Спілки економістів України та Міжнар. наук.-практ. конф., 26 верес. 2014 р. / [за заг. ред. В. В. Оскольського ; упоряд. Ярош М. Ф.] ; Спілка економістів України. – Київ, 2014. – С. 120-131.
91. Розвиток обліку та контролю витрат на забезпечення якості продукції машинобудівних підприємств / М. П. Войнаренко, К.Л. Семенов // Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Хмельницький, 22-24 трав. 2014 р. – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2014. – С. 189-191.
92. Трансформація моделі капіталізації бізнесу в категоріях економіки знань / А.М. Асаул, М. П. Войнаренко, Л.В. Скоробогата // Актуал. проблеми економіки : наук. екон. журн. / Нац. акад. упр. – Київ, 2014. – № 11 (161). – С. 8-16)
93. Управління ризиками в інноваційній діяльності / М. П. Войнаренко, О.  І. Гончар, Т. Трочіковскі // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2014. – № 4, т. 3. – С. 7-11.
94. Strategies of enterprise`s competitive advantages management as the basis of bisiness value formation / M. Voynarenko, L. Skorobogata // Study of problems in modern science: new technologies in engineering, advanced management of social institutions : monograph / ed. by Shalapko Yurij, Wyskowska Zofia, Musial Janusz, Paraska Olga. – Bydgoszcz-Poland, 2015. – P. 591-607.
95. Structural changes in the economy of Ukraine in the context of the knowledge economy / M. Voynarenko, O. Kostyuk // Study of problems in modern science: new technologies in engineering, advanced management of social institutions : monograph / ed. by Shalapko Yurij, Wyskowska Zofia, Musial Janusz, Paraska Olga. – Bydgoszcz-Poland, 2015. – P. 570-581.
96. Глобалізація і її соціально-економіні наслідки для регіонів України / М. П. Войнаренко // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 19-20 листоп. 2015 р. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2015. – С. 119-123.
97. Мережеві інструменти капіталізації інформаційно-інтелектуального потенціалу та інновацій / М. П. Войнаренко, Л. В. Скоробогата // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2015. – № 3, т. 3. – С. 18-24.
98. Професор Михайло Войнаренко: "Війна врешті-решт закінчиться, і дуже нагальним стане питання відновлення й відродження економіки України саме з регіонів і саме з використання кластерних ініціатив" : [інтерв’ю з першим проректором Хмельниц. нац. ун-ту, д-ром екон. наук, проф. М. П. Войнаренком  /підготував Василь Голян //  Економіст : наук. журн. / Ін-т екон. та прогнозування НАН України, Колегіум. – Київ, 2015. – № 2. – С. 4-8.
99. Соціальний потенціал фінансово-кредитного обслуговування населення / М. П. Войнаренко, Л. М. Білорусець // Прометей : регіон. зб. наук. пр. з екон. / Нац. акад. наук України, Ін-т екон. пром-сті, Донец. екон.-гуманіт. ін-т. – Донецьк, 2014. – № 3. – С. 75-80
100. Сутність та значення звіту про фінансові результати в умовах трансформації фінансової звітності / М. П. Войнаренко, В. Г. Лопатовський, О. В. Тарашевська // існ. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2015. – № 4, т. 2. – С. 30-35.
101. Формування вартості бізнесу на основі управління портфелем маркетингових стратегій / М. П. Войнаренко, Л. В. Скоробогата // Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Хмельницький, 8-10 жовт. 2015 р. – Хмельницький : ФОП Сторожук О.В., 2015. – С. 134-136.
102. Формування мережевого капіталу як категорії економічної соціології та облікової системи / М. П. Войнаренко, Л. В. Скоробогата // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту.  Серія:  Педагогіка. Соц. робота : зб. наук. пр. – Ужгород, 2015. – Вип. 1 (2). – С. 11-14.
Про М. П. Войнаренка
103. Войнаренко Михайло Петрович // Хто є хто в Україні. – Київ : К.І.С., 2004. – С. 131.
104. Андрієнко І. Л. Войнаренко Михайло Петрович / І. Л. Андрієнко // Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – Київ, 2006. – Т. 5 : Вод-Гн. – С. 39.
105. Григоренко О. П. Михайло Войнаренко – науковець, педагог, особистість / О. П. Григоренко, О. В. Діденко // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2006. – Т. 6 : Матеріали другого круглого столу "Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі у XVIII – на початку XXI ст.". – С. 165–178.
106. Григоренко О. П. Михайло Войнаренко – відома особистість в освіті, наукці і культурі / О. П. Григоренко // Видатні постаті міста Хмельницького : матеріали ІІ наук.-практ. конф. "Місто Хмельницький в контексті історії України", 19 верес. 2007 р. – Кам'янець-Подільський, 2007. – С. 133–143.
107. Григоренко О. П. Михайло Войнаренко – видатна постать сучасності / О. Григоренко // Освіта України. – 2010. – 16 лип. (№ 53–54). – С. 6.
108. Михайло Петрович Войнаренко. (До 60-річчя від дня народження) [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / уклад. О. М. Бичко. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 100 с. – (Бібліографія вчених Хмельницького національного університету). – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/Voinar1.htm. – Назва з екрана.
109. Григоренко О. П. Михайло Войнаренко – видатна постать Подільського краю / О. П. Григоренко // Вісн. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Іст. науки. – Кам'янець-Подільський, 2011. – Вип. 4 : На пошану професора А. О. Копилова. – С. 463–475.
110. Михайло Петрович ВОЙНАРЕНКО – перший на Поділлі член-кореспондент Національної академії наук України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.khnu.km.ua/root/page.aspx?r=8&p=5065. – Назва з екрана.
111. Тарчинська О. Войнаренко Михайло Петрович : [перший проректор, проректор з наук.-пед. та наук. роботи, д-р екон. наук, проф. ХНУ] / О. Тарчинська // Енциклопедія освіти Хмельниччини / Хмельниц. облрада, Хмельниц. облдержадмін., Департамент освіти і науки облдержадмін., Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; редкол: Берека В. Є. (голова) [та ін.]. – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2017. – С. 234.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail