Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 18.02.2019 р.
ЗЕМСЬКИЙ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
доктор історичних наук, професор   Народився 25 лютого 1967 р. у селі Корделівка, Калинівського р-ну, Вінницької області.
   З 1974 — 1984 рр. навчався в Корделівській середній школі.
   З 1985 — 1987 рр. проходив строкову службу в лавах Збройних сил.
   З 1998 — 1993 рр. навчався у Дніпропетровському державному університеті, здобувши кваліфікацію "історик, викладач історії та суспільствознавства".
   Після закінчення університету працював в Обласному будинку народної творчості м. Хмельницького зав. відділом наукових досліджень при фольклорній експедиції.
   У листопаді 1994 року вступив до аспірантури Дніпропетровського державного університету під науковим керівництвом проф. Ганни Кирилівни Швидько. У зв’язку зі зміною місця праці наукового керівника в 1995 р. перейшов до аспірантури Дніпропетровської гірничої академії. До кінця навчання в аспірантурі завершив роботу над дисертаційним дослідженням "Подільський єпархіальний історико-статистичний комітет (1865 – 1920)". За результатами прилюдного захисту дисертації та рішенням Спеціалізованої вченої ради Д. 01.43.01 при Інституті української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України (м. Київ) від 29 січня 1998 р. присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.
   Викладацьку діяльність розпочав у січні 1998 р. на посаді старшого викладача кафедри гуманітарних дисциплін у Хмельницькому приватному інституті бізнесу, а з вересня 1998 р. продовжив працю старшим викладачем на кафедрі історії держави та права Технологічного університету Поділля (м. Хмельницький).
   Рішенням ВАК України, протокол № 1/ 60-Д від 26 лютого 2002 р. присвоєно вчене звання – доцент кафедри історії та країнознавства.
   Після реорганізації та перейменування Технологічного університету Поділля працював на посаді доцента кафедри історії та країнознавства Хмельницького національного університету.
   У 2000 році було обрано Головою громадського товариства Подільського осередку Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України, який було створено при гуманітарно-педагогічному факультеті Технологічного університету Поділля на базі кафедри історії та країнознавства. Рішення про створення Подільського осередку було закріплено Наказом по Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України ( № 3 від 13 березня 2000 р.) та Наказом по Технологічному університету Поділля (№ 72 від 19 квітня 2000 р.) А вже 26 січня 2005 р. між вказаним Інститутом та Хмельницьким національним університетом було укладено Угоду про співпрацю щодо взаємної підтримки діяльності Подільського осередку.
   Реалізуючи програмні завдання Подільського осередку проводив джерелознавчу евристику у фондах Кам’янець-Подільського міського державного архіву, в Державному архіві Хмельницької області, Державному архіві Вінницької області, Центральному державному історичному архіві України (м. Київ), Російському державному історичному архіві (м.Санкт-Петербург) тощо. За результатами такої праці накопичився корпус джерел, що потребували науково-тематичного осмислення та опрацювання.
   Додатковим стимулом активізації джерелознавчої евристики та науково-синтетичного опрацювання зібраного джерельного матеріалу стало здобуття 2001 року гранту фінансової підтримки Американської Ради Наукових Товариств (ACLS) за результатами перемоги в конкурсі, поданого в 2000 р. проекту наукового дослідження.
   Таким чином окреслилася тема докторського дисертаційного дослідження. З вересня 2008 р. по серпень 2011 р. перебував у докторантурі Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України, а з вересня 2011 р. по травень 2012 р. працював на посаді старшого наукового співробітника відділу "Джерел з історії ХІХ – початку ХХ ст." того ж науково-дослідного Інституту.
   За вказаний період опублікував монографічне дослідження – "Польська, російська та українська еліти в змаганнях за Правобережну Україну середини ХІХ ст.", а також завершив роботу над докторською дисертацією за темою: "Польський, російський та український проекти націотворення щодо Правобережної України середини ХІХ ст.", яку захистив 19 квітня 2012 року в спеціалізованій вченій раді Д 26.228.01 Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України, здобувши науковий ступінь доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія.
   Диплом доктора наук (ДД № 001055) виданий на підставі рішення Атестаційної колегії від 26 вересня 2012 року.
   Трудову діяльність з червня 2012 р. продовжив у Білоцерківському національному аграрному університеті, де був зарахований на посаду доцента кафедри економічної теорії та історії. У період реорганізаційних перетворень в Університеті з лютого по вересень 2014 року виконував обов’язки декана створюваного тоді (шляхом об’єднання двох факультетів) – факультету права та лінгвістики, а також очолював кафедру суспільно-гуманітарних дисциплін.
   Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, присвоєно вчене звання професора кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін.
   Атестат професора — 12 ПР № 010379 — виданий на підставі рішення Атестаційної колегії від 28 квітня 2015 року, Протокол № 2/01 – П.
   З вересня 2016 р., продовжив працю у Хмельницькому національному університеті на посаді професора кафедри міжнародної інформації та країнознавства. З січня 2018 р. після перейменування кафедри — на посаді професора кафедри міжнародних відносин та туризму.
   Упродовж 2015 – 2017 рр., на умовах зовнішнього сумісництва працював також на посаді провідного наукового співробітника науково-дослідної частини Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (тема дослідження - "Селянство України за умов суспільно-політичних потрясінь та соціально-економічних трансформацій першої третини ХХ ст.").
   Сфера наукових досліджень: історія та джерела з історії України й Поділля, проблеми українського державотворення та націотворення, українсько-польські відносини ХІХ – початку ХХ ст., міжнаціональні відносини в Україні ХІХ – ХХ ст., сучасна геополітика та міжнародні відносини в Центрально-Східній Європі.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

  Окремі видання, монографії
1. Перші п'ять років. Становлення та розвиток Технологічного університету Поділля (1962-1967рр.) : зб. док. і матеріалів / Технол. ун-т Поділля, Поділ. осередок Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України ; упоряд.: І. Х. Ткачук, Ю. С. Земський. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 236 с.: іл.
2. Описи Подільської губернії (1800 та 1819 рр.) / НАН України, Поділ. осередок Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; упоряд.: Ю. С. Земський, В. В. Дячок ; відп. ред. П. С. Сохань. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 106 с.: карт. – Бібліогр.: с. 92.
3. Звіти подільських губернаторів (кінець 1860-x-середина 1880-x рр.) : зб. док. / НАН України, Хмельниц. нац. ун-т, Поділ. осередок Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; авт.-упоряд., передм., комент. Ю. С. Земський, В. В. Дячок. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 127 с. – Бібліогр.: с. 121-122.
4. Кадри для служби сервісу. Становлення та розвиток університету (1967-1994 рр.) : зб. док. і матеріалів / Хмельниц. нац. ун-т, Музей історії ун-ту, Поділ. осередок Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України ; упоряд. І. Х. Ткачук, Ю. С. Земський. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 612 с.
5. Польська, російська та українська еліти в змаганнях за Правобережну Україну середини XIX століття : [монографія] / Юрій Земський ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського (Поділ. осередок), Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький : [б. в.], 2011. – 350, [18] с. : іл. – Текст укр., частк. рос., англ. – Бібліогр.: с. 296-330.
6. Польське національне повстання 1863-1864 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів : колект. монографія / [Ю. Земський та ін.] ; за ред. Ігоря Кривошеї, Норберта Моравця ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини [та ін.]. – Умань : Жовтий О. О. [вид.], 2014. – 184 с. : табл.
7. Українці потребують молитви за Україну / Ю. Земський. – Біла Церква, 2015. – 14 с.
8. Від інсурекції Костюшка до 1830 р. Поляки на Правобережній Україні: від міфів до фактів : колект. монографія / [Ю. Земський та ін.] ; за ред. Ігоря Кривошеї, Норберта Моравця ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Inst. histoii akad. im. Jana Dlugosza w Czestochowie, Держ. іст.-архітектур. заповідник "Стара Умань". – Київ : КНТ, 2017. – 216 с. : іл., табл. – Бібліогр. в знесках.
9. Польське національне повстання 1830–1831 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів: колект. монографія / [Ю. Земський та ін.] ; за ред. Ігоря Кривошеї, Норберта Моравця ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини [та ін.]. – Київ : КНТ, 2017. – 262, [1] с.
10. Зародження українського модерного націотворення : монографія / Юрій Земський ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського (Поділ. осередок), Хмельниц. нац. ун-т. – Городок : Бедрихів край, 2018. – 255 с. : іл. – Бібліогр. в знесках.
Статті в журналах та збірниках наукових праць
11. Особливості національно–відродженського руху на Поділлі(ХІХ – початку ХХ ст.) / Ю. Земський // Пам’ятки України: історія та культура. – 2000. – Число 3–4. – С. 62–66.
12. Валуєвський циркуляр в контексті політичних процесів на Поділліпочатку 60-х рр. ХІХ ст. / Ю. Земський // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. Грушевського НАН України, Поділ. осередок. – Київ–Хмельницький, 2002. – Т. 8, ч. 1. – С. 181–196.
13. Боротьба за національні інтереси між українцями, поляками таросіянами початку 60-х років ХІХ століття в Правобережній Україні / Ю. Земський // Історія і особистість історика : зб. наук. пр., присвяч. 60-річ. ювілею проф. Ганни Кирилівни Швидько / О. В. Апросіна [та ін.] ; наук. ред. В. Ю. Пушкін ; Нац. гірн. ун-т, Ін-т гуманітар. проблем. – Дніпропетровськ : НГУ, 2004. – С. 241–251.
14. Недільні школи в Українському Правобережжі середини ХІХ ст., як вияв націєформуючої свідомости їх засновників / Ю. Земський // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. Грушевського НАН України, Поділ. осередок. – Київ–Хмельницький, 2006. – Т. 14. – С. 178–194.
15. Церква в стратегії Російської імперії у сфері освітиУкраїнського Правобережжя середини ХІХ століття / Ю. Земський // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2006 рік. – Львів : Логос, 2006. – Кн. 1. – С. 269–277.
16. Громадськість і влада: дві тактики дій у протистоянні поляків та російського царату початку 60-х рр. ХІХ ст. на Поділлі / Ю. Земський // Українська історична наука на сучасному етапі розвитку : ІІ Міжнар. наук. конгрес укр. істориків. – Кам’янець-Подільський ; Київ ; Нью-Йорк : Вид-во НаУОА, 2007. – Т. 3. – С. 115–120.
17. Лібералізм в Російській імперії середини ХІХ ст.: фактори обумовлення та специфіка утвердження / Ю. Земський // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. Грушевського НАН України, Поділ. осередок. – Київ–Хмельницький, 2008. – Т. 17. – С. 127 – 145.
18. Еволюція авторитету православного священицтва Правобережної України в очах пастви впродовж ХІХ століття / Ю. Земський // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2009 рік. – Львів : Логос, 2009. – Кн. 1. – С. 340–348.
19. Особливості генези польського націоналізму в Правобережній Україні середини ХІХ ст. / Ю. Земський // Гуманітарний журнал / Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ , 2009. – № 3/4. – С. 41–57.
20. Деградація соціальної ваги православного духовенства України в умовах політики Російської імперії впродовж ХІХ ст. / Ю. Земський // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. Грушевського НАН України. – Київ, 2010. – Т. 20. – С. 185–198.
21. Міфи та реальність щодо організуючої ролі римо-католицького духовенства Правобережної України в підготовці польського повстання 1863-1864 рр. / Ю. Земський // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. Грушевського НАН України. – Київ, 2010. – Т. 21. – С. 149–161.
22. Складові польсько-шляхетських амбіцій в домаганнях Правобережної України напередодні повстання 1863-64 рр. / Ю. Земський // Гуманітарний журнал / Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2010. – № 1/2. – С. 15–24.
23. Внутрішні заходи в політиці Російської імперії та зовнішні чинники впливу – складові проімперських настроїв російської громадськості середини ХІХ ст. / Ю. Земський // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Серія: Історія та археологія : наук. журн. / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, 2011. – Вип. 19. – С. 106–113.
24. Вотчинний зміст самодержавного устрою Російської імперії та його вплив на суспільні стосунки середини ХІХ ст./ Ю. Земський // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім.. Лесі Українки. Іст. науки. – Луцьк, 2011. – № 10. – С. 87–92.
25. Ґенеза модерного розуміння поняття “нація” в Західній Європі та її поширення в Україну / Ю. Земський // Університет : наук. іст.-філос. журн. / Київ. славіст. ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 80–86.
26. Джерела походження та причини впровадження в політиці Російської імперії середини ХІХ ст. націоналізаційної технології / Ю. Земський // Історична пам'ять : наук. зб. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 1 (25). – С. 87–95.
27. Націоналізація свідомості російської громадськості середини ХІХ ст.: провладний та громадянський проекти / Ю. Земський // Сумський історико-архівний журнал : наук. журн. / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. Грушевського НАН України, Сум. держ. ун-т, Держ. архів Сум. обл. – Суми, 2011. – № ХІІ-ХІІІ. – С. 95–103.
28. Особливості польсько-російсько-українського протистояння напередодні та під час Січневого повстання 1863 р. / Ю. Земський // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Укр. акад. наук. – Київ, 2011. – Спецвип. – С. 83-89.
29. Польсько-російське ідеологічне та тактичне протистояння 30-х – 40-х рр. ХІХ ст. в Правобережній Україні / Ю. Земський // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Укр. акад. наук. – Київ, 2011. – Вип. 46 (№ 4). – С. 24–32.
30. Селянська реформа 1861 р. в контексті протиріч національних інтересів в Правобережній Україні / Ю. Земський // Краєзнавство : наук. журн. / Ін-т історії України НАН України, Всеукр. спілка краєзнавців. – Київ, 2011. – № 1. – С. 36–48.
31. Соціальний проект України за світоглядними переконаннями Українофілів середини ХІХ ст. / Ю. Земський // Укр. іст. журн. : наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 2. – С. 21–40.
32. Стратегія організації Січневого повстання 1863-1864 рр. в Правобережній Україні та перешкоди в її реалізації / Ю. Земський // Істроричний архів. Наукові студії : зб. наук. пр / Чорном. держ. ун-т ім. Петра Могили, Ін-т Укр. архіол. та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – Вип. 6. – С. 26–30.
33. Український національний рух у перші роки правління Олександра ІІ / Ю. Земський // Київ. старовина : наук. іст.-філол. журн. / Київ. славіст. ун-т. – Київ, 2011. – № 4. – С. 67–96.
34. ''Polski problem'' jako czynnik wprowadzenia nacjonalizmu imperialnego w polityce caratu na Prawobrzeznej Ukrainie polowy XIX wieku / Jurij Ziemski // Wschodni Rocznik Humanistyczny. – Lublin : Radzyn Podlaski, 2013. – Tom IX. – S. 137–153.
35. Формування зернового ринку Півдня України в контексті європейської економічної кон’юнктури та внутрішніх проблем Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. / Ю. Земський // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. Грушевського НАН України. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 164–172.
36. Недільні школи України середини ХІХ ст. – об’єкт протистояння інтересів громадськості та імперської влади / Ю. Земський // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2014. – Т. 21. – С. 48–62.
37. Технологія формування лояльності засобів масової інформації щодо владної політики в Російській імперії / Ю. Земський // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. Грушевського НАН України. – Київ, 2014. – Т. 28. – С. 96–104.
38. Диференціація російської громадськості середини ХІХ ст. за політичними вподобаннями: причини та наслідки / Ю. Земський // Гуманітарний журнал / Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3/4. – С. 77–84.
39. Людина у лещатах своєї епохи: Степан Руданський, випробування долі / Ю. Земський // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2015. – Т. 22: Присвячено 100-річчю від дня народження академіка П.Т. Тронька. – С. 392–402.
40. Уроки Кримської війни середини ХІХ ст. як індикатор архетипу зміни настроїв росіян / Ю. Земський // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. Грушевського НАН України. – Київ, 2015. – Т. 30. – С. 132–146.
41. На службі самодержавства: російська історіографія у формуванні модерної імперської ідеології / Ю. Земський, С. Дуб // Істроричний архів. Наукові студії : зб. наук. пр / Чорном. держ. ун-т ім. Петра Могили, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – Вип. 16 (60). – С. 197–204.
42. Вибудовування стратегії міжнародних відносин творцями Другої Речі Посполитої / Ю. Земський // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Іст. науки : наук. журн. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2017. – Вип. 2. – С. 70–76.
43. Ексцентричний побут польської шляхти Українського Правобережжя 30-х рр. ХІХ ст. як вияв політичного протесту / Ю. Земський // Емінак : наук. щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор'є" Ін-ту археології НАН України. – Київ-Миколаїв, 2017. – № 4 (20) (жовтень-грудень), т. 2. – С. 16–22.
44. Тарас Шевченко та Микола Міхновський – творці модерної ідеї української державної незалежності / Ю. Земський // Емінак : наук. щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор'є" Ін-ту археології НАН України. – Київ-Миколаїв, 2017. – № 2 (18) (квітень-червень), т. 2. – С. 5–13.
45. Технології маніпулювання росіян та поляків національними настроями українців в Українському Правобережжі середини ХІХ ст. / Ю. Земський // Поділ. старовина. Вісн. Держ. архіву Хмельниц. обл. – Хмельницький, 2017. – № 1 (1). – С. 90–97.
46. Міжнародний чинник у тактиці приборкання Російською імперією Польського Січневого повстання 1863-64 рр. / Ю. Земський, В. Дячок // Емінак : наук. щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор'є" Ін-ту археології НАН України. – Київ-Миколаїв, 2018. – № 3 (23) (липень-вересень), т. 2. – С. 98–104.
47. Становлення краєзнавчого туризму в Україні ХІХ ст. / Ю. Земський // Емінак : наук. щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор'є" Ін-ту археології НАН України. – Київ-Миколаїв, 2018. – № 1 (21) (січень-березень), т. 3. – С. 53–58.


Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail