Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Професори Хмельницького національного університету

Біобібліографічний покажчик


СЛОВО ДО ЧИТАЧА
   Хмельницький національний університет уже понад 50 років безпосередньо долучається до важливої загальнодержавної справи підготовки для народного господарства країни висококваліфікованих спеціалістів з технічних, економічних, гуманітарних, психолого-педагогічних спеціальностей. За втіленням у життя цього завдання — наполеглива, значна за обсягом і значенням праця професорсько-викладацького складу та чимале бажання молоді отримати від своїх учителів як найбільше знань, умінь, досвіду.
   Історія університету бере свій початок від червня 1962 року, коли був заснований загально-технічний факультет Українського поліграфічного інституту ім. І. Федорова. Наказом Мінвузу УРСР від 29 вересня 1967 року № 593 на базі філіалу Українського поліграфічного інституту ім. І. Федорова було створено Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування (ХТІПО).
   За півстоліття свого функціонування університет пройшов непростий шлях становлення, неодноразово реорганізовувався, підвищуючи свій статус – спочатку у Хмельницький технологічний інститут (1989 р.), пізніше - у Технологічний університет Поділля (м. Хмельницький) (1994 р), а 2003 року у Хмельницький державний університет. Указом Президента України від 21.08.2004 р. №954/2004 Хмельницькому державному університету за загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності та вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки надано статус національного.
   Сьогодні наш університет займає достойне місце серед вищих навчальних закладів України. Свідченням цього є численні нагороди, серед яких Диплом та Золота медаль, якою був відзначений університет у номінації "Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології", а також присвоєння ХНУ почесного звання "Лідер національної освіти". Університет має високий рівень проведення навчальної, методичної, наукової та виховної роботи, про що свідчать: 7-ме місце у рейтингу міжнародного визнання, 8-ме місце у рейтингу прозорості та 39 місце у рейтингу "ТОП-200" серед 300 ВНЗ України.
   На сьогоднішний день в університеті створені прекрасні умови для всебічного розвитку особистості та підготовки фахівців високої кваліфікації - розвинена інфраструктура, досвідчений професорсько-викладацький склад, серед якого 77 докторів наук, професорів, 455 кандидатів наук, гарна бібліотека, потужна комп'ютерна база, багаторічний досвід освітньої та наукової діяльності. Підготовку майбутніх фахівців здійснюють 7 факультетів, на яких за напрямками підготовки навчається майже 10 тисяч студентів.
   В університеті сформовано 17 потужних наукових шкіл, які очолюють науковці, знані в Україні і за кордоном. Плідно функціонують п'ять спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, видається п'ять наукових журналів, діє 28 навчально-науково-виробничих комплексів. За результатами досліджень учених університету щорічно виходить друком понад 1600 статей, у т.ч. в зарубіжних наукових журналах з високим імпакт-фактором, що вводить результати досліджень у міжнародний науковий облік. Десятки монографій з різних галузей науки видано як в нашій державі, так і за кордоном. Значна частка видань має гриф МОН України.
   Упродовж десятиліть в університеті працювало багато викладачів, роль і значення яких у розвитку вишу відображені в багатьох наукових працях, зокрема в історично-іміджевому виданні "Хмельницький національний університет. 50 років розвитку" (2012 р.). Біобібліографічний покажчик розкриває життєвий шлях і науково-педагогічну діяльність докторів наук, професорів Хмельницького національного університету, знайомить з науковим і творчим доробком вчених.
   Матеріал покажчика згруповано таким чином: відкриває видання інформація про двох ректорів, а наступні матеріали розташовані за алфавітом прізвищ персоналій і включають біографічні довідки, основні опубліковані праці професорів та окремі публікації про них. При упорядкуванні бібліографії документи розташовано у хронологічному порядку; в межах року – позиції розміщені за алфавітом назв. Список патентів наводиться за номерами.
   Під час відбору документів джерельною базою слугували фонди наукової бібліотеки Хмельницького національного університету та авторський екземпляр. Фото надані за бажанням науковців.
   Бібліографічний опис та скорочення здійснено за чинними в Україні стандартами.
   Покажчик адресований науково-педагогічним працівникам, аспірантам, студентам, а також всім, хто цікавиться наукою в Україні.
   Відбір матеріалу виконано станом на 1 жовтня 2015 року.
   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail