Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 14.05.2019 р.
ДОМБРОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ БРОНІСЛАВОВИЧ
кандидат технічних наук,
професор
   Домбровський Анатолій Броніславович народився 17 вересня 1956 року в с. Юзіно Красилівського району Хмельницької області.
   Після закінчення середньої школи пішов працювати на Красилівський машзавод.
   1976 року, відслуживши службу в рядах Збройних сил, вступив до Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування на спеціальність "Технологія виробів із шкіри".
   У 1982 році успішно закінчив навчання, отримавши кваліфікацію інженера-технолога і залишився працювати в інституті на посаді секретаря комітету комсомолу технологічного факультету.
   У 1986 році вступив до аспірантури Московського технологічного інституту легкої промисловості.
   Дисертацію захистив 28.11.1989 року у спеціалізованій вченій раді Московського технологічного інституту легкої промисловості (диплом КД № 014031 р.). Кандидат технічних наук з 1990 року.
   З 1989 року працює викладачем у Хмельницькому технологічному інституті побутового обслуговування - спочатку асистентом, пізніше - старшим викладачем кафедри технології та конструювання виробів із шкіри, а з 1993 року - доцентом цієї ж кафедри.
   Крім викладацької роботи працював довгий час на адміністративних посадах. З 1994 - 2003 рр. - в.о зав. кафедри технології та конструювання виробів із шкіри (з 1994 - 2003 рр.).
   З 2003 року по теперішній час працює на посаді декана факультету технологій та дизайну. За період його керівництва факультет займає провідні місця за всіма показниками серед факультетів Хмельницького національного університету.
   З 2005 року є членом Спеціалізованої вченої ради К 70.052.03 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями: "Технологія взуття, шкіряних виробів та хутра", "Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів".
   З 2009 року є членом науково-методичної комісії МОН України в галузі знань 051601 "Технологія виробів легкої промисловості".
   У 2013 році призначений на посаду професора кафедри технології та конструювання виробів із шкіри, а у 2015 році за значні досягнення у навчально-методичній та науковій роботі отримав диплом професора кафедри технології та конструювання виробів із шкіри Хмельницького національного університету. Крім викладацької та адміністративної роботи активно займається методичною та науковою роботою в університеті.
   Має 87 публікацій (71 - наукову, 15 - навчально-методичних), з них 36 - у фахових виданнях. Після захисту кандидатської дисертації опублікував 68 наукових та 15 навчально-методичних праць, зокрема, 34 - у фахових виданнях. Був відповідальним виконавцем у двох госпдоговірних наукових темах, постійно бере участь у держбюджетних наукових темах. Має 85 наукових статей та 3 посібники, 5 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, веде наукове керівництво аспірантами. Підготував 3 кандидати технічних наук.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

  Монографії, навчальні посібники
1. Практикум з конструювання і проектуваннявзуття : навч. посіб. для студ. вищ.навч. закл. / А. Б. Домбровський [та ін.] ; заг. ред. В. І. Бегняк ; Технол. ун-тПоділля. – Хмельницький , 2002. – 272 с.: іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд.
2. Оснасткавзуттєвоговиробництва : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Домбровський А. Б., Либа В. П., Солтик І. Т. – Хмельницький : ХНУ, 2011. –151 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 134–135.
3. Практикум з конструювання і проектуваннявзуття: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Б. Домбровський [ та ін.] ; за заг. ред. В. І. Бегняк. –Хмельницький : ХНУ, 2013. – 251 с. :іл., табл.–Бібліогр. в кінцірозд.
  Навчально-методичні посібниики
4. Методичні вказівки до виконання курсового проекту по курсу "Основи проектування технологічної оснастки" / уклад.: А. Б. Домбровський,  О.Д. Казмірчук. – Хмельницький : ТУП, 1995. – 25 с.
5. Технологія галузі взуттєвого виробництва : робоча програма, метод. вказівки і контрол. завдання з дисципліни "Технологія галузі взуттєвого виробництва" для студентів спец. 6.050106 "Облік і аудит" заочної форми навчання /  уклад.: В. М. Калина, А. Б. Домбровський. – Хмельницький : ТУП, 1998. – 46 с.
6. Проектування технологічної оснастки : метод. вказівки до викон. курс. проекту для студентів денної та заочної форм навчання спец. "Взуття, шкіргалантерейні та лимарні вироби" /  уклад.: А. Б. Домбровський, О. Д. Казмірчук. – Хмельницький : ТУП, 2000. – 22 с.
7. Оснастка взуттєвого виробництва : лаб. практикум /  уклад.: А. Б. Домбровський, І.Т. Врона. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 58 c.
8. Основи прикладної антропології та біомеханіки : метод. вказівки до викон. лаб. робіт для студентів спец. "Взуття, шкіргалантерейні та лимарні вироби" /  уклад.: А. Б. Домбровський, О. А. Михайловська. – Хмельницький : ХНУ, 2004. – 51 с.
9. Дипломне проектування : метод. вказівки для студентів спец. "Проектування взуття та галантерейних виробів" (спеціалізація "Конструювання взуття") / уклад.: В. І. Бегняк, А. Б. Домбровський , Т. Є. Корж, В. П. Либа. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 30 с.
  Статті в журналах та збірниках наукових праць
10. Расчет и проектирование сечений колодки для полимерной обуви / В.П. Лыба, В.А.Фукин, Л. Д. Федюкин, А.Б. Домбровский // Каучук и резина. – 1987.– № 10. –С. 29–31.
11. Проектування внутрішньої форми полімерного взуття / А. Б. Домбровський, В. П. Лыба, В. А.Фукин // Легка пром-сть. – 1988. – № 3. – С. 2.
12. Методика проектирования оснастки для изготовления детской полимерной утепленной обуви : информ. лис­ток / А. Б. Домбровський,  В. П. Лыба, А. Д. Казмирчук. – Хмельницкий : ЦНТИ, 1992.  – № 74-92, Серия 28 Б.
13. Розробка апаратури для дослідження теплозахисних властивостей взуттєвих ма­теріалів / А. Б. Домбровський, В. М. Калина, Н. П. Радібова // Вісн. Техно­л. ун-ту По­ділля : наук. журн. – Хмельницький, 1998. – № 4. – С. 76–78.
14. Методика исследования теплозащитных свойств обувных материалов / А. Б. Домбровський, В. М. Цимбалюк, В. М. Калина // Технології та дизайн споживчих товарів : матеріали доп. конф. – Хмельницький : ТУП,  2000. – С. 53–57.
15. Методологічні основи проектування ортопедичного взуття / А. Б. Домбровський, В. П. Либа, О. В. Вальковець // Вісник ДАЛПУ. – 2000. – № 1. – С. 3.
16. Дослідження усадки полімерних матеріалів для виготовлення низу взуття / А. Б Домбровський, Т. М. Жолкевська // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів, 15-17 трав. 2001 р. – Київ : КДУТД, 2001.
17. Шляхи вдосконалення процесу проектування ортопедичного взуття / А. Б. Домбровський, В. П. Либа, О. В. Вальковець // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів, 15-17 трав. 2001 р. – Київ : КДУТД, 2001.
18. Розробка модуля GRAD для отримання серії шаблонів деталей взуття / А. Б. Домбровський, І. Т. Врона // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів, 15-17 трав. 2001 р. – Київ : КДУТД, 2001.
19. Розробка жіночого ансамблю з використанням природного аналога / А. Б. Домбровський, Ю. П. Сопіна // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів, 15-17 трав. 2001 р. – Київ : КДУТД, 2001.
20. Методика виконання і впровадження науково-дослідної роботи студентів у виробництво/ А. Б. Домбровський, В. М. Калина, М. П. Савчук // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 2001.
21. Дослідження впливу фізико-механічних властивостей пакетів матеріалів верху взуття на ширину затяжної кромки /  А. Б. Домбровський, І. Т. Врона // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів. – Київ : КНУТД,  2002. – С. 82–83.
22. Вплив небезпечних чинників на спецвзуття в молочній промисловості / А. Б. Домбровський, Н. Є. Зарудинська // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2003. – № 1.
23. Прилад для вимірювання коефіцієнту спресування матеріалів верху взуття / І. Т. Врона, А. Б. Домбровський // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2003. – № 5, ч. 1. – С. 191–193.
24. Розрахунок параметрів затягувальної кромки у формованих підошвах / І. Т. Врона, А. Б. Добровський // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2003. – № 1, ч. 1. – С. 22–24.
25. Факультет технологій і дизайну– минуле і перспектива / А. Б. Домбровський, В. А. Венгржановський // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2003. –№5, ч. 1. – С. 7–12.
26. Антропометричні дослідження стоп дітей, які займаються спортивними бальними танцями / А. Б. Домбровський, О. А. Михайловська // Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської наукової  конференції молодих вчених та студентів, 19-21 квіт. 2004 р. – Київ : КНУТД, 2004. – С. 70.
27. Дослідження зміни товщини пакетів матеріалів верху взуття при формуванні заготовки на колодці / А. Б. Домбровський, І. Т. Врона // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів. – Київ : КНУТД, 2004. – С. 66.
28. Біомеханічний аналіз рухових дій стоп дітей-танцюристів при виконанні спортивних танців / О. А. Михайловська, В. П. Либа, А. Б. Домбровський, О. О. Нікітін // Вісн. Хмельниц. нац. уні-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2006. – № 5. – С. 164–169.
29. Сучасний підхід до проектування   дитячого спеціального взуття для занять спортивними бальними танцями / О. А. Михайловська,   А. Б. Домбровський // XXI століття:  Наука. Технологія. Освіта : тези доп. XII Міжнар. наук.-практ. конф., 31 трав.-1 черв. 2007 р. / Мукачів. технол. ін.-т. – Мукачево, 2007. – С. 69.
30. Розробка  біомеханічної  моделі  стопа-взуття з метою  створення  раціональної  конструкції  спеціального  взуття для  спортивних  бальних  танців / А. Б. Домбровський, О. А. Михайловська, А. М. Надворна // Збірник наукових праць викладачів інституту технологій, дизайну та сервісу за результатами науково-дослідної роботи. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – С. 59–60.
31. Антропобіометричні обґрунтування удосконалення внутрішньої форми та конструкції спеціального дитячого взуття для занять спортивними танцями / О. А. Михайловська, А. Б. Домбровський, В. П. Либа // Вісн. Київ. нац. ун-ту технології та дизайну. – 2009. – № 6. – С. 136–143. 
32. Дослідження фізико-механічних властивостей матеріалів для виготовлення спеціального взуття працівників молочної промисловості / А. Б. Домбровський, І. Т.  Солтик // Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій і дизайну. – 2010. – № 5, т. 1. – С. 42–46.
33. Дослідження ширини клейового шва для забезпечення нормативної міцності кріплення підошви / І. Т. Солтик, А. Б. Домбровський // Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій і дизайну. – 2010. – № 5, т. 1. – С. 126–129.
34. Алгоритм застосування емпіричної методики / Т. А. Надопта, А. Б. Домбровський // Сучасні технології в легкій промисловості та сервісі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. за участю інозем. вчен., 18–19 трав. 2011 р. – Хмельницький , 2011. – С. 112.
35. Розробка алгоритму програмованого розрахунку і побудови сітчастої моделі стопи / О. А. Михайловська, В. П. Либа, А. Б. Домбровський // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2011. – № 5. – С. 80–83.
36. Споживчий попит, конкурентоспроможність, тенденції формування на взуттєвому ринку / О. А. Михайловська, А. Б. Домбровський, Р. В. Росул // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2011. – № 4. – С. 112–117.
37. Сучасний стан розробки конструкцій спеціального взуття для працівників молочної промисловості / А. Б. Домбровський, О. А. Михайловська, Л. В. Козловська // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2013. – № 6. – С. 117–122.
38. Визначення придатності сучасних текстильних матеріалів для створення якісного домашнього та легкого взуття литтєвого методу кріплення / О. А. Михайловська, А. Б. Домбровський // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2014. – № 6. – С. 62–67.
39. Дослідження плоско-вальгусних стоп дітей віком 4,5-10 років з метою проектування спеціальних колодок / А. Б. Домбровський, І. Т. Солтик // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2014. – № 6. – С. 101–107.
40. Загальні критерії якості взуттєвих виробів для дітей-школярів / Т. А. Надопта, А. Б. Домбровський, О. В. Скідан // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2014. – № 4. – С. 215–220.
41. Методика дослідження динаміки росту довжини стоп дітей-школярів / Т. А. Надопта, А. Б. Домбровський, О. В. Скідан // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2014. – № 5. – С. 72–76.
42. Исследование влияния молочной среды на прочность ниточного крепления деталей верха специальной обуви для работников молочной промышленности / А. Б. Домбровский, О. А. Михайловская, Л. В. Козловська // Молодой ученый : науч. журн. – Казань : ООО "Изд-во Молодой ученый", 2015. – № 18, ч. 2. – С. 129–132.
43. Розробка модульної конструкції універсального взуття виробничого призначення / Л. В. Козловська, О. А. Михайловська, А. Б. Домбровський // Сучасні технології в механіці : зб. наук. пр., присвяч. міжнар. наук.-техн. конф. молодих науковців, 21–23 квіт. 2016 р. – Хмельницький, 2016. – С. 152–154.
44. Розрахунок та автоматизоване проектування колодок для дітей віком 4,5-10 років з плоско-вальгусною деформацією стоп / І. Т. Солтик, А. Б. Домбровський // Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну. Серія: Техн. науки. – 2017. – № 5 (114). – C. 166–172.
  Патенти України
45. Пат. 68971 A Україна, МПК МПК (2006) A 43 D 11/00. Пристрій для вимірювання коефіцієнту спресування матеріалів верху взуття при формуванні / А. Б. Домбровський, І. Тю Врона ;  заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 20031110556 ; заявл. 24.11.2003 ; опубл. 16.08.2004, Бюл. № 8.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail