Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 18.04.2019 р.
КУЩЕВСЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ
кандидат технічних наук, професор   Народився 10 грудня 1955 року на Одещині.
   Після закінчення Радомишльської середньої школи №1 (Житомирська область) отримав професію водія.
   У період з 1974-76 рр. проходив строкову службу в рядах Збройних сил.
   Після звільнення зі строкової служби вступив до Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування, який закінчив 1982 року, здобувши кваліфікацію інженера-технолога. Свою трудову діяльність продовжив на кафедрі технології та конструювання швейних виробів у рідному виші на посаді асистента.
   У 1982-84 рр. перебував на стажуванні як стажер-дослідник в Київському технологічному інституті легкої промисловості. У цьому ж інституті навчався в аспірантурі.
   У 1989 році під керівництвом професора Березненко Миколи Петровича захистив кандидатську дисертацію в Ленінградському інституті легкої промисловості ім. С. М. Кірова.
   З 2003-2005 рр. був заступником декана факультету технології та дизайну, а з 2005-2013 рр. - завідувачем кафедри технології та конструювання швейних виробів. По закінченню контракту переведений на посаду професора кафедри.
   У 2015 році отримав вчене звання професора.
   Зараз працює на посаді професора кафедри технології та конструювання швейних виробів ХНУ.
   Основний напрям наукової діяльності – розробка енергозберігаючих технологій в області формування текстильних матеріалів.
   Підготував п’ять кандидатів технічних наук - Буханцову Л. В., Войтюк М.В., Кошевко Ю.В., Якимчук О. В., Химич Г. М.
   Автор понад 150 наукових праць, 39 патентів та авторських свідоцтв на винаходи, монографії та навчального посібника з грифом Міністерства освіти і науки України.
   За вагомі досягнення в роботі неодноразово нагороджувався грамотами, має низку відомчих нагород: дві грамоти Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України. Є академіком Академії інженерних наук України.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

  Монографії, навчальні посібники
1. Новітні технології виготовлення головних уборів із тканин : [монографія] / Кущевський М. О. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 198 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 188–196.
2. Історія науки і техніки : навч. посіб. / М. О. Кущевський. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 467 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 415–417.
  Статті в журналах та збірниках наукових праць
3. Розробка експериментальної установки для формування текстильних матеріалів в полі динамічних навантажень / М. О. Кущевський, Ж. В. Ткач, А. І. Малицький // Вісн. Технол. ун-ту. Поділля. – 1998. – № 4, ч. 1. – С. 40–42.
4. Дослідження фізичної сутності способу формування текстильних матеріалів / М. О. Кущевський, М. П.Березненко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2003. – № 5, ч. 1. – С. 100–105.
5. Формування об'ємно-просторової форми текстильних матеріалів в рідинно-активному середовищі / Л. В. Буханцова, М. О. Кущевський // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2005. – Т. 2, № 6. – С. 191–194.
6. Коза Ю.В.    Дослідження впливу розчину полівінілового спирту на фізико-механічні властивості тканин / Ю. В. Коза, Л. В. Буханцова, М. О. Кущевський // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2006.– № 4.– С. 206–211.
7. Визначення складових силового поля при формуванні об’ємних деталей одягу гідроструминним способом / О. В. Попович, Д. В. Прибега, М. О. Кущевський // // Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну : наук. журн. – Київ, 2009. – № 6. – С. 131–135.
8. Формозакріплення деталей швейних виробів із наданням їм гідрофобних властивостей / Ю. В. Кошевко, О. І. Кулаков, М. О. Кущевський // Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну : наук. журн. – Київ, 2009. – № 6. – С. 124–131.
9. Вплив вібрації на деформаційні властивості матеріалу в умовах різних середовищ формування / Ю.В. Кошевко, М. В. Батаровська, М.О. Кущевський // Восточ.-Европ. журн. передовых технологий. – 2010. – № 4/5 (46). – С. 8–11
10. Математична модель руху струменеформуючого насадка при формуванні деталей головних уборів гідроструминним способом / О. В. Якимчук, В. Р. Любчик, М. О. Кущевський  // Вестн. Херсон. нац. ун-та. – 2010. – № 1. – С. 228–231.
11. Про вплив геометричних параметрів насадків для затоплених гідроструменів на формування об’ємних деталей головних уборів / О. В. Якимчук, І. О. Сідлецький, М. О.  Кущевський // Вісн. Житомир. держ. технол. ун-ту. – 2010. – № 2, т. 1. – С. 61–67.
12. Удосконалення процесу формування деталей головних уборів об’ємної форми / М. В. Батаровська, М. О. Кущевський, Ю. В. Кошевко // Наукові нотатки : міжвуз. зб. / Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2011. – № 34. – С. 17–20.
13. Розширення технологічних можливостей формування деталей головних уборів завдяки використанню нової технології / М. В. Батаровська, М. О. Кущевський // Легка пром-сть. – 2012. – № 4. – С. 42-43.
14. Изучение процесса формования материалов при комплексном воздействии динамических нагрузок и разных жидкостно-активных рабочих сред / Н. А. Кущевский, Ю. В. Кошевко // Молодой ученый. – 2013. – № 12. – С. 141–147.
15. Теоретические подходы к технологии формования головок головных уборов / М. В. Войтюк,  Н. А. Кущевский, И. А.Сидлецкий , Р.Ф. Гатиятуллина // Вестн. Казан. технол. ун-та. – 2013. – Т. 16, № 19. – С. 52–56.
16. Анализ выбора химического раствора для фиксации объемной формы деталей швейных изделий / Н. А. Кущевский, Ю. В. Кошевко // Молодой ученый. – 2014. – № 19, ч. 2. – С. 216–219.
17. Влияние вида вибрации на качество формования объемных деталей головных уборов / Н. А. Кущевский, Г. Н. Химич // // Молодой ученый. – 2014. – № 16, ч. 1. – С. 94–95.
18. Влияние формофиксирующего апрета на физико-механические свойства ткани /  Н. А. Кущевский, Ю. В. Кошевко // Молодой ученый. – 2014. – № 16, ч. 1. – С. 91–93.
19. Изучение процесса формования материалов при комплексном воздействии статических нагрузок и различных жидкостно-активных рабочих сред / Н. А. Кущевский. Ю. В. Кошевко, Р. Ф. Гатиятулина // Вестн. Казан. технол. ун-та. – 2014. – Т. 17, № 2. – С.  102–105.
20. Сравнительный анализ рабочих сред для формования текстильных материалов / Н. А. Кущевский, Ю. В. Кошевко // Молодой ученый. – 2014. – № 3. – С. 315–317.
21. Design of energy-saving technology of shaping and fixing the shape of headdresses parts / J. Koshevko, N. Kushevskiy // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. –Vol. 3, No. 6 (81) . – P. 16–25.
22. Prerequisitesfor the development of hydro-jet technology in designing women's headgear at hospitality establishments / O.Yakymchuk, D.Yakymchuk, N. Kushevskiy, E. Chepelyuk, J. Koshevko, N. Myrhorodska, O. Dzyundzya, V. Burak // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 1, No. 1 (91) . – P. 36–46.
  Патенти України
23. Пат. 68979 А  Україна, МПК D 06 F 71/00. Спосіб формування об'ємних ділянок деталей одягу / М. О. Кущевський ;  заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 20031110578 ; заявл. 24.11.2003 ; опубл. 16.08.2004, Бюл. № 8.
24. Пат. 9371 Україна, МПК G 01 N 33/36 (2006.01).  Прилад для вивчення деформаційних властивостей текстильних матеріалів в умовах різного волого-температурного режиму середовища / Л. В. Буханцова, В. О. Злотніков, М. О. Кущевський ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № u200502830 ; заявл. 28.03.2005 ; опубл. 15.09.2005, Бюл. № 9.
25. Пат. 14332  Україна, МПК А 41 Н 41/00, В 29 С 51/00.  Установка ФДР для формування деталей об’ємно-просторової форми в рідинно-активному середовищі / Л. В. Буханцова, М. О. Кущевський, О. Д. Буйняк, В. О. Злотніков ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т.– № u 200510444 ; заявл. 07.11.2005 ; опубл. 15.05.2006, Бюл. № 5.
26. Пат. 14333 Україна, МПК D 06 F 73/00, A 41 Н 5/00.   Спосіб формування деталей швейних виробів об'ємно-просторової форми в рідинно-активному середовищі
/ Л. В. Буханцова, М. О. Кущевський ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 2005 10447 ;  заявл. 07.11.2005 ; опубл. 15.05.2006, Бюл. № 5.
27. Пат. 21278 Україна, МПК D 06 B 5/00, A 42 C 1/00, D 06 C 7/00. Склад апрету текстильного матеріалу для виготовлення головних уборів / Ю.В. Коза, Л.В. Буханцова, М.О. Кущевський ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 2006 08706 ; заявл. 03.08.06 ; опубл. 15.03.07 , Бюл. № 3.
28. Пат. 25822 Україна, МПК D 06 F 73/00. Гідромеханічний спосібформування деталей швейних виробів об’ємної форми / Л. В. Буханцова, М. О. Кущевський ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 2007 03549  ; заявл. 30.03.07 ; опубл. 27.08.07, Бюл. № 13.
29. Пат. 35946 Україна, МПК D 06 F 73/00, A 41 H 5/00. Спосіб формування деталей швейних виробів об'ємно-просторової форми в рідинно-активному середовищі / М. О. Кущевський, Ю. В. Кошевко ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 2008 05709 ; заявл. 30.04.2008 ; опубл. 10.10.2008, Бюл. № 19.
30. Пат. 46731 Україна, МПК (2009) D 06 F 73/00. Гідроструминний спосіб формування деталей швейних виробів об'ємно-просторової форми / О. В. Попович, М. О. Кущевський ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. –  № u 2009 02654 ; заявл. 23.03.2009 ; опубл. 11.01.2010, Бюл. № 1.
31. Пат. 46767 Україна, МПК D 06 F 73/00, A 41 H 5/00. Спосіб віброформування деталей швейних виробів об'ємної форми в рідинно-активному середовищі / Ю. В. Кошевко, М. О. Кущевський, Д. В.  Прибега ; заявник і патентовласник Ю. В. Кошевко, М. О. Кущевський, Д. В.  Прибега.  – № u 200905525 ; заявл. 01.06.09 ; опубл. 11.01.10, Бюл. № 1.
32. Пат. 46811 Україна, МПК A 42 C 1/00. Установка для формування деталей головних уборів гідроструминним способом / Д. В. Прибега, М. О. Кущевський, В. О. Злотніков, О. В. Попович ; заявник і патентовласник Д. В. Прибега, М. О. Кущевський, В. О. Злотніков, О. В. Попович.  – № u 200906453 ; заявл. 22.06.09 ; опубл. 11.01.10, Бюл. № 1.
33. Пат. 48799 Україна, МПК D 06 F 73/00, A 41 H 5/00. Склад апрету текстильного матеріалу з наданням гідрофобної обробки виробу / Ю. В. Кошевко, М. О. Кущевський, О. І. Кулаков ; заявник і патентовласник Ю. В. Кошевко, М. О. Кущевський, О. І. Кулаков. – № a 200909892 ; заявл. 28.09.09 ; опубл. 12.04.10, Бюл. № 7.
34. Пат. 51683 Україна, МПК A 41 H 41/00, B 29 C 55/00. Установка для формування деталей головних уборів об'ємної форми в рідинно-активному робочому середовищі / Ю. В. Кошевко, М. О. Кущевський, Д. В. Прибега ; заявник і патентовласник Ю. В. Кошевко, М. О. Кущевський, Д. В. Прибега.  – № u 201001417 ; заявл. 11.02.10 ; опубл. 26.07.10, Бюл. № 14.
35. Пат. 52669 Україна, МПК G 01 L 7/00. Пристрій для вимірювання тиску затопленого гідроструменя / В. О. Злотніков, О. В. Попович, М. О. Кущевський ; заявник і патентовласник В. О. Злотніков, О. В. Попович, М. О. Кущевський. – № u 201000403 ; заявл. 18.01.10 ; опубл. 10.09.10, Бюл. № 17.
36. Пат. 63922 Україна, МПК B 29 С 51/00. Установка для формування деталей швейних виробів об'ємної форми гідравлічним способом / М. В. Батаровська, М. О. Кущевський, І. О. Сідлецький, В. В. Батаровський ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201103506 ; заявл. 24.03.11 ; опубл. 25.10.11, Бюл. № 20.
37. Пат. 63923 Україна, МПК D 06 F 71/00. Гідравлічний спосіб формування деталей швейних виробів об'ємної форми / М. В. Батаровська , М. О. Кущевський ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201103509 ; заявл. 24.03.11 ; опубл. 25.10.11, Бюл. № 20.
38. Пат. 66094 Україна, МПК D 06 F 71/00. Вакуумно-рідинний спосіб формування деталей швейних виробів об'ємної форми / М. В. Батаровська, М. О. Кущевський ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201106284 ; заявл. 19.05.11 ; опубл. 26.12.11, Бюл. № 24.
39. Пат. 66199 Україна, МПК G 01 N 33/36. Прилад для вивчення деформаційних властивостей текстильних матеріалів при впливі вібраційного навантаження / М. В. Батаровська, М. О. Кущевський, Ю. В. Кошевко, В. В. Батаровський ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201107403 ; заявл. 14.06.11 ; опубл. 26.12.11, Бюл. № 24.
40. Пат. 66535 Україна, МПК A 42 C 1/00. Установка для формування деталей швейних виробів об'ємної форми вакуумно-рідинним способом / М. В. Батаровська, М. О. Кущевський, І. О. Сідлецький, В. В. Батаровський ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201107076 ; заявл. 06.06.11 ; опубл. 10.01.12, Бюл. № 1.
41. Пат. 67180 Україна, МПК D 06 F 73/00. Спосіб формування деталей швейних виробів об'ємної форми двофазним потоком / М. О. Кущевський ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201107420 ; заявл. 14.06.11 ; опубл. 10.02.12, Бюл. № 3.
42. Пат. 73410 Україна, МПК A 41 H 41/00, B 29 C 33/00. Установка для формування деталей одягу об'ємно-просторової форми двофазним потоком / М. О. Кущевський ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201202176 ; заявл. 24.02.12 ; 25.09.12, Бюл. № 18.
43. Пат. 74399 Україна, МПК A 41 H 41/00.  Установка для формування деталей головних уборів об'ємно-просторової форми гідромеханічним методом / М. О. Кущевський ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201204606 ; заявл. 12.04.12 ; опубл. 25.10.12, Бюл. № 20.
44. Пат. 81623 Україна, МПК A 42 C 1/00, B 29 C 51/00. Установка для формування деталей головних уборів об'ємної форми вакуумно-пульсуючим способом / М. В. Батаровська, М. О. Кущевський, І. О. Сідлецький, О. П. Войтюк, В. В. Батаровський ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201214207 ; заявл. 13.12.2012 ; опубл. 10.07.2013, Бюл. № 13.
45. Пат. 89832 Україна, МПК B 29 C 51/00. Установка для формування деталей головних уборів об'ємної форми гідропульсуючим способом / М. В. Войтюк, М. О. Кущевський, І. О. Сідлецький, О. П. Войтюк, В. В. Батаровський ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201315458 ; заявл. 30.12.2013 ; опубл. 25.04.2014, Бюл. №. 8.
46. Пат. 97148 Україна, МПК D 06 B 17/00. Спосіб формування об'ємних деталей головних уборів за допомогою просторової вібрації / Г. М. Химич, О. М. Кущевський ; заявник і патентовласник Г. М. Химич, О. М. Кущевський. – № a201410806 ; заявл. 03.10.2014 ; опубл. 10.03.2015, Бюл. № 5.
47. Пат. 98747 Україна, МПК (2015.01) B 29 C 53/00, A 41 H 41/00. Установка для віброформування об'ємних деталей головних уборів у горизонтальній площині / Г. М. Химич, О. М. Кущевський ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u201411130 ; заявл. 13.10.2014 ; опубл. 12.05.2015, Бюл. № 9.
48. Пат. 98748 Україна, МПК D 06 F 73/00. Спосіб формування об'ємних деталей головних уборів у горизонтальній площині / М. О. Кущевський, Г. М. Химич ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u201411131 ; заявл. 13.10.2014 ; опубл. 12.05.2015, Бюл. Бюл. № 9.
49. Пат. 102538 Україна, МПК A  42 B 1/00, A  42 C 3/00. Установка для формування об'ємних деталей головних уборів вібровихровим способом / М. О. Кущевський, Ю. В. Кошевко ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201502243 ; заявл.13.03.2015 ; опубл. 10.11.2015, Бюл. № 21.

 

   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail