Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.07.2019 р.
КИРИЧЕНКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ

доктор педагогічних наук, кандидат хімічних наук,
професор

   Народився в селищі міського типу Чаплинка (Херсонська обл.).
   Навчався в Чаплинській середній школі, яку закінчив 1956 року. Цього ж року вступив до Херсонського технікуму, по закінченню якого отримав середню технічну освіту.
   У 1958–1961 рр. служив у лавах Радянської Армії.
   У 1961 році вступив до Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту (тепер Український державний хіміко-технологічний університет) на факультет технології органічних речовин, який закінчив 1966 року, отримавши диплом з відзнакою за спеціальністю " інженер-технолог основного органічного і нафтохімічного синтезу".
   У цьому ж виші 1970 року закінчив аспірантуру, ав березні 1971 р. захистив кандидатську дисертацію.
   У червні 1971 р. присвоєний науковий ступінь кандидата хімічних наук.
   У вересні 1971 р. обраний за конкурсом на посаду старшого викладача кафедри хімічної технології Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування (тепер - Хмельницький національний університет).
   З 1973–2010 рр. працював на посаді доцента; у 1980 р. присвоєне вчене звання доцента;  з 2010 року і дотепер – професор кафедри хімічної технології Хмельницького національного університету .
   У 1980–1985 рр. викладав хіміко-технологічні дисципліни французькою мовою в Алжирському Національному інституті нафти і хімії (відрядження Міністерства вищої освіти СРСР).
   З 2005–2010 рр. – докторант Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України.
   У 2010 році захистив докторську дисертацію на тему "Теоретичні і методичні основи інформ-дидактичного забезпечення навчального процесу з хімії у ВНЗ".
   З 2010 року – доктор педагогічних наук.
   У 2011 році присвоєне вчене звання професора.
   З 1998–2015 рр.–науковий керівник НД-лабораторії композиційних і паливно-мастильних матеріалів університету з виконання авторської  науково-технічної теми "Перероблення технічних олій на біокомпоненти сучасних ПМ-матеріалів: інноваційні методи і технології", яка фінансувалась з держбюджету (Управління науки МОН України) впродовж 2002–2014 рр., та на госпдоговірній основі (підприємств відповідних галузей).
   За вагомі досягнення в роботі отримав звання: "Відмінник освіти України", нагрудний знак і диплом МОН України, 2007 р.; "Ветеран університету", Ювілейна медаль за наказом ХНУ, 2015р.; Почесне звання "Соросівський доцент" і премію Міжнародної освітньої програми Фонду Дж.Сороса, 1997 р., та Диплом Фонду. Також отримав перше місце і премію на Конкурсі наукових робіт Всесоюзного хімічного товариства (ВХТ) ім. Д. Менделеєва за 1975 р., Диплом ВХТ .
   Всього опубліковано: 219 наукових праць (навчальних посібників, монографій, статей, тез та доповідей на наукових і науково-технічних конференціях); 12 патентів України та 11 авторських свідоцтв СРСР.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

Монографії, навчальні посібники
1. Зміст і методика навчання загальної хімії у вищій технічній школі. – Хмельницький : [Хмельниц. держ. ун-т], 2004. – 314 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 294–312.
2. Загальна хімія : навч. посіб. для студ. інж.-техн. спец. вищ. навч. закл. / [ред. В.С. Зацарний]. – Київ : Вища школа, 2005. – 638, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 635.
3. Загальна хімія. Практикум : навч. посіб. для студ. інж.-техн. спец. вищ. навч. закл. / В. І. Кириченко. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 303 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 292.
4. Педагогічна система хімії: інноваційний контекст : навч. посіб. / Кириченко Віктор Іванович, Нездоровін Василь Павлович, Стремецький Олександр Іванович ; [за ред. В. І. Кириченка]. – Хмельницький : Монускрипт, 2019. – 158 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 156–157.
5. Властивості мастильних наноплівок під час надвисоких тисків : [монографія] / Геннадій Сіренко, Віктор Кириченко, Ольга Кузишин ; [за ред. Г. О. Сіренка]. - Івано-Франківськ : Петраш К. Т., 2015. - 335 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 305–334.
6. Сучасні паливно-мастильні матеріали: стан та поступ розвитку / Віктор Кириченко, Геннадій Сіренко, Вадим Кириченко. – Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2016.
Ч. 1 : Паливні матеріали, 2016. – 206 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 198–204.
7. Сучасні паливно-мастильні матеріали: стан та поступ розвитку / Віктор Кириченко, Геннадій Сіренко, Вадим Кириченко. – Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2017.
Ч. 2 : Мастильні матеріали, 2017. – 286 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 272–283.
8. Фізико-хімія паливно-мастильних матеріалів : [моногр. підруч. (спец. курс лекцій)] / Геннадій Сіренко, Віктор Кириченко, Ірина Сулима ; [за ред. Г. О. Сіренка]. – Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2017. – 507 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 478–503.
Статті в журналах та збірниках наукових праць
9. Курс хімії в системі вищої технічної освіти: методичні проблеми й напрями їх розв’язання / В. І. Кириченко // Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : наук.-теорет. та інформ. журн. / АПН України. – Київ, 1998. – № 2. – С. 133–138.
10. Навчання хімії в системі інженерної освіти (інтегрований підхід) / В. І. Кириченко // Педагогіка і психологія проф. освіти : наук.-метод. журн. – Львів, 1999. – № 1. – С. 174–181.
11. Психолого-педагогічні вимоги до сучасного навчального підручника з хімії / В. І. Кириченко, В. А. Венгржановський, Г. В. Гриньов // Педагогіка і психологія проф. освіти : наук.-метод. журн. – Львів, 1999. – № 3. – С. 87–98.
12. Теплотехнічні, триботехнічні і технологічні характеристики мастильних матеріалів на основі нових базових олив / Л. М. Кириченко, В. І. Кириченко, В. П. Свідерський, В. В. Ковтун // Проблеми трибології : міжнар. наук. журн. / Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький : ТУП, 2002. – № 1. – С. 34–39.
13. Удосконалення організаційно-методичного забезпечення вивчення хімії у вищій технічній школі / В. І. Кириченко // Педагогіка і психологія проф. освіти : наук.-метод. журн. – Львів, 2003. – № 2. – С. 118–126.
14. Хіміко-технологічні аспекти переробки ріпакової олії  в базові матеріали для паливно-мастильної галузі / Л. М. Кириченко, Г. О. Сіренко, В. І. Кириченко, В. П. Свідерський // Вопр. химии и хим. технологии : науч.-техн. журн. / Укр. гос. хим.-технолог. ун-т. – Днепропетровск : УГХТУ, 2004. – № 2. – С. 171–178.
15. Структурно-системний аспект побудови навчально-методичного комплексу з хімії для вищої школи / В. І. Кириченко, О. Г. Ярошенко // Педагогіка і психологія проф. освіти : наук.-метод. журн. – Львів, 2005. – № 3. – С. 69–81.
16. Методика орієнтувально-дослідницької діяльності учіння – дієвий фактор активізації навчання загальної хімії / В. І. Кириченко // Педагогіка і психологія проф. освіти : наук.-метод. журн. – Львів, 2006. – № 4. – С. 109–120.
17. Триботехнічні аспекти використання технічних рослинних олій в галузі мастильних матеріалів / В. В. Кириченко, О. М. Полумбрик, В. І. Кириченко // Вопр. химии и хим. технологии : науч.-техн. журн. / Укр. гос. хим.-технолог. ун-т. – Днепропетровск : УГХТУ, 2006. – № 5. – С. 194–200.
18. Інформаційно-дидактична система першого модуля курсу загальної хімії як генералізуючий фактор ефективного навчання / В. І. Кириченко, С. У. Гончаренко // Педагогіка і психологія проф. освіти : наук.-метод. журн. – Львів, 2007. – № 4. – С. 20–30.
19. Зношування металічних поверхонь при мащенні полікомпонентними мастилами на основі хімічно модифікованої олії / Г. О. Сіренко, О. В. Кузишин, Л. Я. Мідак, В. І. Кириченко // Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state : Всеукр. наук. журн. / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – Т. 8, № 3. – С. 641–650.
20. Хіміко-технологічні аспекти комплексної переробки технічних рослинних олій в нові екологічно безпечні продукти / В. В. Кириченко, О. М. Полумбрик, В. І. Кириченко // Вопр. химии и хим. технологии : науч.-техн. журн. / Укр. гос. хим.-технолог. ун-т. – Днепропетровск : УДХТУ, 2008. – № 1. – С. 141–144.
21. Протизносні властивості полікомпонентних композицій на основі хімічно модифікованої оливи під час мащення пари бронза–сталь / Г. О. Сіренко, Л. Я. Мідак, О. В. Кузишин, В. І. Кириченко // Вопр. химии и хим. технологии : науч.-техн. журн. / Укр. гос. хим.-технолог. ун-т. – Днепропетровск : УДХТУ, 2008. – № 1. – С. 172–177.
22. Якісні біоматеріали з технічних олій: стан і перспективи переробки / В.В. Кириченко, О.М. Полумбрик, В.І. Кириченко // Хім. пром-сть України : наук.-виробн. журн. – Київ, 2008. – № 3. – С. 9–18.
23. Мастильно-охолоджувальні засоби із технічних олій: функціональні властивості та їх вплив на ефективність обробки металів / В. В. Кириченко, О. М. Полумбрик, В. І. Кириченко // Хім. пром-сть України : наук.-виробн. журн. – Київ, 2008. – № 4. – С. 17–25.
24. Особливості системного підходу до комплексної переробки соєвої олії на біосинтетичні мастильні матеріали із визначеними властивостями / В. В. Кириченко, О. М. Полумбрик, В. І. Кириченко // Хім. пром-сть України : наук.-виробн. журн. – Київ, 2008. – № 5. – С. 14–22.
25. Технологічні основи переробки технічних олій на мастильно-охолоджувальні засоби для обробки металів / В. В. Кириченко, О. М. Полумбрик, В. І. Кириченко //  Энерготехнологии и ресурсосбережение : науч.-техн. журн. / НАН Украины, Ин-т газа НАН Украины, Ин-т угол. электротехнологий НАН Украины. – Киев, 2008. – № 5. – С. 35–43.
26. Комплексная переработка растительных масел и производство смазочно-охлаждающих средств для обработки металлов. Ч. 2. Технологический процесс производства и эффективность использования продукции в металлообработке / В. И. Кириченко, В. В. Кириченко // Масложировой комплекс : науч.-практ. журн. – Днепропетровск : ООО ИА "Эксперт Агро", 2010. – № 2. – С. 26–32.
27. Навчально-методичний комплект з курсу хімії вищої школи в контексті комп’ютерно-моделювальної технології його конструювання / В. І. Кириченко //  Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : наук.-теорет. та інформ. журн. / НАПН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 66–75.
28. Композиційні мастильні матеріали із технічних олій: концепція і перспективи переробних технологій / В. І. Кириченко, Л. М. Кириченко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2012. – № 2. – С. 45–50.
29. Мастильні матеріали із технічних олій: технологічні та трибологічні аспекти / В. І. Кириченко, С. В. Бойченко, Л. М. Кириченко // Наукоємні технології : наук. журн. / Нац. авіац. ун-т. – Київ. 2012. – № 3. – С. 45–51.
30. Композиційні мастильні біоматеріали із технічних олій: трибохімічні аспекти їх ефективного використання / В. І. Кириченко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2012. – № 3. – С. 71–78.
31. Хімічна структура і антифрикційні властивості смазочно-охлаждающих средств для обработки металлов. Сообщение 1. Концепция системного подхода и методологические основы процесса / В. И. Кириченко, Г. С. Поп, В. П. Нездоровин // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2013. – № 4. – С. 38–44.
32. Комплексная переработка растительных масел и производство смазочно-охлаждающих средств для обработки металлов.  Сообщение 2. Технологические основы производства и рационального использования / В. И. Кириченко, Г. С. Поп, В. П. Нездоровин // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2013. – № 5. – С. 93–100.
33. Комплексная переработка технических растительных масел: Концепция, методы и технологии / В. И. Кириченко, С. В. Бойченко, В. В. Кириченко // Энерготехнологии и ресурсосбережение : науч.-техн. журн. / НАН Украины, Ин-т газа НАН Украины, Ин-т угол. электротехнологий НАН Украины. – Киев, 2013. – № 4. – С. 31-40.
34. Комплексная переработка технических растительных масел: особенности технологий / В. И. Кириченко, С. В. Бойченко, В. В. Кириченко // Systemy i srodki transportu samochodowego : wybrane zagadnienia = Systems and means of motor transport : selected problems : Monografia nr 4. Seria: Transport . – Rzeszow : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2013. – S. 357–370.
35. Химмотологические основы получения экологически безопасных компонентов топлив и смазок их возобновляемого сырья / В. И. Кириченко, С. В. Бойченко, Л. М. Кириченко // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – Москва, 2014. – № 5. – С. 25–36.
36. Сучасна освітня концепція і досконалість інформаційно-дидактичної системи навчальних фундаментальних дисциплін вищої школи / В. Кириченко, В. Нездоровін // Вісн. Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника. Серія: Хімія. – 2016. – Вип. 20. – С. 125–132.
37. Перероблення технічних олій на біокомпоненти галузі мастильних матеріалів: методи та їх ефективність / В. І. Кириченко, В. В. Кириченко, В. П. Нездоровін // Энерготехнологии и ресурсосбережение : науч.-техн. журн. / НАН Украины, Ин-т газа НАН Украины, Ин-т угол. электротехнологий НАН Украины. – Киев, 2019. – № 2. – С. 36–43.
Патенти України
38. Пат. № 84484. Україна. МПК С 10 М 177/00, С 10 М 105/00; С 07 С 67/00, С 11 С 3/00.  Спосіб одержання базових для галузі мастильних матеріалів біосинтетичних олив / В. В. Кириченко, В. І. Кириченко, О. М. Полумбрик ; заявник і патентовласник В. В. Кириченко, В. І. Кириченко. – № a 200701612 ; заявл. 15.02.07 ; опубл. 27.10.08, Бюл. № 20.
39. Пат. 91623 Україна, МПК C 10 M 177/00, C 10 M 111/00, C 10 M 141/00, C 07 C 67/00, C 07 C 319/00. Спосіб одержання базових для галузі мастильних матеріалів біосинтетичних олив-присадок поліфункціональної дії / В. В. Кириченко, В. І. Кириченко, О. М. Полумбрик ; заявник і патентовласник В. В. Кириченко, В. І. Кириченко. – № a 200814941 ; заявл. 24.12.08 ; опубл. 10.08.10, Бюл. № 15.
40. Пат. 116044 Україна, МПК C 10 M 115/00, C 10 M 101/04 (2006.01), C 10 M 129/08 (2006.01), C 10 M 137/00. Мастильна композиція "Глірапсол-NS-MAPN" / В. І. Кириченко, Л. М. Кириченко, В. П. Свідерський ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u201610298 ; заявл. 10.10.16 ; опубл.10.05.17,  Бюл. № 9.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail