Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 01.07.2019 р.
ЦАРАЛУНГА ІННА БОГДАНІВНА

доктор філологічних наук,
професор

   Народилася 1 серпня 1977 року в м. Хмельницький.
   У 1992 році вступила на філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка на спеціальність "Українська мова та література", по закінченню якого здобула кваліфікацію "Філолог. Викладач української мови та літератури".
   Протягом 2002–2006 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі української мови Львівського національного університету імені Івана Франка.
   У 2006 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук "Українські топоніми на -ани (-яни)", спеціальність 10.02.01 – українська мова; науковий керівник – д.філол.н., доцент Купчинська З.О.
   У 2008 році отримала вчене звання доцента;
   З 2014–2017 рр. навчалася в докторантурі на кафедрі української мови Житомирського державного університету імені Івана Франка. У 2018 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук "Варіативність у староукраїнській літературно-писемній мові XIV – XV ст.", спеціальність 10.02.01 – українська мова; науковий керівник – д.філол.н., професор Мойсієнко В.М.
   З 2003 року пройшла шлях від лаборанта кафедри української філології Хмельницького національного університету до професора кафедри української філології ХНУ:
   2003–2004 рр. – лаборант кафедри української філології Хмельницького національного університету;
   2005–2006 рр. – викладач кафедри української філології Хмельницького національного університету;
   2007–2018 рр. – доцент кафедри української філології Хмельницького національного університету;
   з 2019 року – професор кафедри української філології Хмельницького національного університету.
   Викладач навчальних курсів: "Старослов’янська мова", "Історична граматика української мови", "Історія української літературної мови", "Лінгвістика тексту", "Українська мова (за професійним спрямуванням)".
   Наукові інтереси: історія української мови, ономастика, старослов’янська мова.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

  Монографії, навчальні посібники
1. Старослов'янська мова : навч. посіб. / І. Б. Царалунга. – Львів : Новий Світ-2000, 2007.  – 188 с.
2. Українські топоніми на -ани (-яни) : монографія / І. Б. Царалунга. – Хмельницький : Авіст, 2007. – 157 с.
3. Акти Вижвівської міської книги XVII ст. / Ін-т укр. мови НАН України, Житомир. держ. ун-т ім І. Франка, Ін-т філології та журналістики, Хмельниц. нац. ун-т, Центр. держ. іст. арх. України у м. Києві ; [підгот. до вид. І. Б. Царалунга] ; [відп. ред. В. М. Мойсієнко]. – Житомир, 2015. – 172 с. – (Пам’ятки української мови. Серія актових документів і грамот)
4. Варіативність у староукраїнській літературно-писемній мові XIV-XV ст. : [монографія] / Інна Царалунга. – Хмельницький : Гонта А. С., 2017. – 390, [56] с. – Бібліогр.: с. 357–390.
  Статті в журналах та збірниках наукових праць
5. Українські ойконіми на -ани (-яни) Карпатського регіону / І. Б. Царалунга // Студії з ономастики та етимології : збірник / НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2004. – C. 187–195.
6. Антропонімоформант -ан і ойконіми на -ани (-яни) / І. Б. Царалунга // Актуальні питання антропоніміки : зб. наук. пр. – Київ : Кий, 2005. – С. 237–242.
7. Локально-етнічні топоніми на -ани (-яни) / І. Б. Царалунга // Ономастика і апелятиви : зб. наук. пр. / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 24. – С. 138–143.
8. Типові твірні основи ойконімів з формантом -ани (-яни) / І. Б. Царалунга // Актуальные вопросы славянской ономастики : материалы ІІІ Междунар. науч. конф. "Славянская ономастика в этимологическом, хронологическом и ареальном аспектах",  6-7 окт. 2006 г. / Гомел. гос. ун-т им. Франциска Скорины ; отв. ред. Р. М. Козлова. – Гомель, 2006. – С. 250–258.
9. Стратиграфія українських ойконімів на -ани (-яни): географія назв / І. Б. Царалунга // Українська мова : наук.-теорет. Журн. / НАН України, Ін-т укр. Мови. – Київ, 2007. – № 3. – C. 54–63.
10. Стратиграфія українських ойконімів на -ани (-яни): статистика і хронологія // Студії з ономастики та етимології : збірник / НАН України, Ін-т укр. Мови. – Київ, 2007. – С. 305–315.
11. Українські ойконіми на -ани (-яни), утворені від слов’янських відапелятивних імен / І. Б. Царалунга // Наук. Вісн. Чернів. Ун-ту. Слов'янська філологія : зб. Наук. Пр. / Чернів. Нац. Ун-т. Ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2007. – Вип. 354–355. – C. 70–73.
12. Географічна термінологія у складі українських ойконімів на ани (-яни) / І. Б. Царалунга // Вісн. Львів. ун-ту. Серія : Філологічна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2009. – Вип. 46, ч. 2. – С. 155–161.
13. Помешкання українців кінця ХVІ – початку ХVІІ століття (на матеріалі Житомирських актових книг) / І. Б. Царалунга // Волинь – Житомирщина : іст.-філол. зб. з регіон. пробл. / Житомир. держ. пед. ін-т ім. Івана Франка [та ін.]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2010. – № 22, т. 1. – С. 186–199.
14. Варіативність староукраїнської мови у творах Г. Смотрицького / І. Б. Царалунга // Філологічні студії. Наук. вісн. Криворіз. держ. пед. ун-ту : зб. наук. пр. – Кривий Ріг : КДПУ, 2011. – Вип. 6. – С. 684–689.
15. До питання мовної основи українсько-білоруських писемних пам’яток XIV–XVII ст. / І. Б. Царалунга // Проблеми слов'янознавства : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2011. – Вип. 60. – C. 202–206.
16. Назви посуду в українських актових книгах кінця ХVІ – початку ХVІІ століття / І. Б. Царалунга // Наук. зап. Серія : Філол. науки (мовознавство) : зб. наук. пр. / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2011. – Вип. 100. – С. 483–487.
17. Вижвівщина XVII ст. очима її сучасників / І. Б. Царалунга // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) : зб. наук. пр. – Вінниця : ТОВ "Планер", 2012. – Вип. 16. – С. 175–180.
18. Західнослов’янські мовні впливи у лексиконі Вижвівської актової книги XVII ст. / І. Б. Царалунга // Opera Slavica. Slavisticke rozhledy. Jazykovedny sesit. – Brno, 2012. – R. XXII, c. 4. – S. 26–35.
19. Місце запозичень у мовній варіативності українських ділових документів XVI – XVII ст. / І. Б. Царалунга // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія. : Лінгвістика і літературознавство : зб. наук. ст. / Бердян. держ. пед. ун-т [та ін.]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. 26, ч. 2. – С. 375–380.
20. Правнича лексика у контексті української актової мови XVII ст. / І. Б. Царалунга // Наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2012. – Вип. 31. – С. 168–173.
21. Графіко-орфографічні риси Вижвівської актової книги XVII ст. / І. Б. Царалунга // Българска украинистика / Софийски университет „Свети Климент Охридски“. – София, 2013. – Брой 3. – С. 116–125.
22. The variation features within the Vyzhva Register grammar system (written in the 17th century) / I. Tsaralunga // Journal of Language and Literature. – 2014. – Vol. 5, No. 4. (November). – P. 225–229.
23. Фонетична варіативність, спричинена континуацією *o та *e у новозакритих складах (на матеріалі українських грамот XIV cт. ) / І. Б. Царалунга // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. / гол. ред. М. Є. Скиба ; відп. за вип. М. М. Торчинський. – Хмельницький : ХмЦНІІ, 2014. – Вип. 7. – С. 188–194.
24. Діалектне розшарування в староукраїнській мові (на основі явищ вокалізму грамот XIV – XV ст.) / І. Б. Царалунга // Волинь – Житомирщина : іст.-філол. зб. з регіон. пробл. / Житомир. держ. пед. ін-т ім. Івана Франка [та ін.]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2015. – Вип. 26. – С. 141–152.
25. Особливості континуації давніх *і та *у в текстах українських грамот XIV – XV cт. / І. Б. Царалунга // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. пр. / гол. ред. М. Є. Скиба ; відп. за вип. М. М. Торчинський. – Хмельницький : ХмЦНІІ, 2015. – Вип. 9. – С. 187–192.
26. Словозмінна варіативність власних назв (за матеріалами українських грамот XIV ст.) / І. Б. Царалунга // Записки з ономастики : зб. наук. пр. / МОН України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2015. – Вип. 18. – С. 733–745.
27. Діалектна диференціація сучасної української мови крізь призму східнослов’янської ділової писемності XIV – XV ст. / І. Б. Царалунга // Area Slavica (1) / red. Irena Bogoczova, Zdenka Nedomova. – Ostrava : Ostravska univerzita, 2016. – S. 83–92.
28. Дієслівна варіативність в українських грамотах XIV ст. / І. Б. Царалунга // Ukrainika VII. Soucasna ukrajinistika. Problemy jazyka, literatury a kultury / Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica 104-2016. – Olomouc, 2016. – S. 194–199.
29. Рефлекси праслов’янського *e у мові українських грамот XIV ст. / Inna Caralunga // Slavia Orientalis : Rocznik. – Warszawa, 2016. – T. LXV, Nr 1. – S. 161–172.
30. Варіативність іменника в українських конфесійних текстах XIV ст. / І. Царалунга // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: Лінгвістика. – Херсон, 2017. – Вип. 27. – С. 54–61.
31. Грамоти як репрезентанти староукраїнської мови XIV – XV ст. / І. Царалунга // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. – Хмельницький, 2017. – Вип. 12. – С. 263–266.
32. Дієслівна варіативність у староукраїнській мові XIV – XV ст. (на матеріалі писемних пам’яток конфесійного стилю) / І. Б. Царалунга // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: філологічна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2017. – Вип. 64, ч. 1. – С. 413–423.
33. До проблеми подовження приголосних в українській мові: діахронний аспект / І. Б. Царалунга // Записки з українського мовознавства : зб. наук. пр. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; голов. ред. Т. Ю. Ковалевська. – Одеса, 2017. – Вип. 24, т. 1. – С. 42–
49.
34. Евфонічні засоби в українському конфесійному і діловому письменстві XІV – XV ст.: чергування у -в / І. Царалунга // Лінгвостилістичні студії : наук. журн. / [редкол. : С.К. Богдан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. – Вип. 6. – C. 188–197.
35. Мова конфесійних пам’яток середньовічної Волині / І. Царалунга // Наук. зап. Нац. ун-ту "Острозька академія". Серія: Філологічна : зб. наук. пр. / за ред. І. Д. Пасічника [та ін.]. – Острог, 2017. – Вип. 65. – С. 125–129.
36. Південнослов’янські мовні елементи в українсько-молдавських грамотах XIV – XV ст. / І. Царалунга // Мултикултурализъм и многоезичие : сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения, София, 21-23 април 2016 г. – Велико Търново, 2017. – Т. 1: Лингвистика. – С. 62–72.
37. Релігійні пам’ятки кириличної писемності XIV – XV ст. як джерела вивчення історії мови / І. Царалунга // Slowianszczyzna dawniej i dzis – jezyk, literatura, kultura : Monografia ze studiow slawistycznych III / pod red. Agnieszki Kolodziej. – Cerveny Kostelec, 2017. – S. 47–59.
38. Словозмінна варіативність власних назв у текстах українських грамот XV ст. / І. Царалунга // Наук. зап. Терноп. нац. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (27). – С. 321–327.
39. Явище ікавізму в староукраїнських перекладах Святого Письма XV ст. // Наук. зап. Серія : Філол. науки : зб. наук. пр. / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 154. – С. 393–396.
40. Методологічні аспекти дослідження мовної варіативності в діахронії / І. Царалунга // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Філологічна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2018. – Вип. 68. – C. 100-111.
41. Мовні впливи в Кам’янко-Струмилівському Євангелії 1411 року року / Інна Царалунга // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 33. – С. 117–125.
42. Мовні впливи у тексті Четьї-Мінеї 1489 року / Інна Царалунга // Studia Slawistyczne: Etnolingwistyka i komunikacja miedzykulturowa / red. O. Tyshchenko. – Lublin, 2018. – T. V. –  S. 225–236.
43. Рефлекси праслов’янських звукосполучень *dj, *zdj в українській літературно-писемній мові XIV – XV ст. / І. Б. Царалунга // Ukrainika VIІI. Soucasna ukrajinistika. Problemy jazyka, literatury a kultury / Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. – Olomouc, 2018. – S. 137–142.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail