Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 21.03.2019 р.
ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ
доктор економічних наук, професор   Васильківський Дмитро Миколайович народився 18 червня 1978 року в м. Одеса.
   У 1995 році вступив до Хмельницького Технологічного університету Поділля, який закінчив з відзнакою у 2000 році за спеціальністю "Менеджмент організацій", отримавши кваліфікацію менеджера-економіста.
   Після закінчення університету в грудні 2000 року вступив до аспірантури Хмельницького Технологічного університету Поділля з відривом від виробництва.
   З лютого 2001 року по травень 2001 року – соціальний інспектор відділу субсидій Управління праці та соціального забезпечення Деражнянської районної державної адміністрації Хмельницької області.
   З червня 2002 року по лютий 2003 року – менеджер-економіст ЗАТ "Деражнянський молочний завод".
   Після закінчення аспірантури у 2003 році упродовж року працював асистентом кафедри маркетингу Хмельницького державного університету.
   З вересня 2004 року по вересень 2005 року – старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин Хмельницького національного університету.
   Протягом 2005–2011 рр. – доцент кафедри міжнародних економічних відносин Хмельницького національного університету.
   З грудня 2011 року по грудень 2014 року – докторант Хмельницького національного університету.
   Упродовж 2014–2016 рр. – доцент кафедри міжнародних економічних відносин Хмельницького національного університету.
   З вересня 2017 року – зав. кафедри міжнародних економічних відносин Хмельницького національного університету.
   Крім української, володіє російською та англійською мовами.
   Одружений, має сина Євгена.

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

 

Монографії, навчальні посібники

1. Підвищення економічного потенціалу підприємства: теорія, методи, практика : монографія / Д. М. Васильківський. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 226 с. : табл., рис. М Бібліогр.: с. 198–211.
2. Формування ефективної структури механізму підвищення економічного потенціалу в системі інноваційного управління підприємством / Д. М. Васильківський // Інноваційне управління промисловими підприємствами в системі ефективного використання конкурентного потенціалу : монографія/ [Нижник В. М. та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Нижника В. М. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – С. 480–523.

 

Статті в журналах та збірниках наукових праць

3. The enterprise economic potential enhancement planning system / D. M. Vasylkivskyi // Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management. – Bydgoszcz : Polish Association for Knowledge Management, 2014. – Vol. 72. – P. 79–88.

4. Визначення елементів діагностики етапів життєвого циклу підприємства як факторів підвищення економічного потенціалу / Д. М. Васильківський // Наука й економіка : наук.-теорет. журн. / Хмельниц. екон. ун-т. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4. – С. 118–122.
5. Визначення стратегічного напряму підвищення економічного потенціалу підприємства / Д. М. Васильківський // Екон. аналіз : зб. наук. пр. / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 15 (2). – С. 240–246.
6. Діагностика етапів життєвого циклу підприємства як основа формування стратегії підвищення економічного потенціалу підприємства / Д. М. Васильківський // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2014. – № 4, т. 2. – С. 93–96.
7. Методика измерения экономического потенциала промышленного предприятия / Д. Н. Васильковский // Оралдын Fылым Жаршысы =Урал. науч. вестн. – Уральск : ТОО "Уралнаучкнига", 2014. – № 36 (115). – С. 72–77.
8. Методичні основи обґрунтування стратегічних напрямів розвитку економічного потенціалу відповідно до рівня зовнішньої дії / Д. М. Васильківський // Наука й економіка : наук.-теорет. журн. / Хмельниц. екон. ун-т. – Хмельницький, 2014. – Вип. 1. – С. 225–229.
9. Планування підвищення економічного потенціалу підприємства на основі інтегрованої системи ухвалення рішень / Д. М. Васильківський // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2014. – № 3, т. 2. – С. 20–22. 
10. Систематизація складових елементів економічного потенціалу підприємства у рамках концепції механізму підвищення / Д. М. Васильківський // Наука й економіка : наук.-теорет. журн. / Хмельниц. екон. ун-т. – Хмельницький, 2014. – Вип. 2. – С. 115–120.
11. Optimizing the calculation of the production program for an enterprise with a growing economic potential / D. M. Vasylkivskyi // International Journal of Economics and Society. – Memphis : ICES, 2015. – Vol. 1, Iss. 1. – P. 114–116.

12. Реалізація стратегії розвитку економічного потенціалу в рамках єдиної інформаційної системи підприємства / Д. М. Васильківський // Наука й економіка : наук.-теорет. журн. / Хмельниц. екон. ун-т. – Хмельницький, 2015. – Вип. 4 (40). – С. 71–76.

13. Розробка стратегії розвитку економічного потенціалу підприємства на основі методу нечіткого моделювання  / Д. М. Васильківський, М. О. Левченко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2015. – № 4, т. 2. – С. 30–35.
14. Управление эффективностью использования экономического потенциала предприятия / Д. Н. Васильковский // Современный научный вестник. – Белгород : ООО "Руснаучкнига", 2015. – № 1 (248). – С. 36–43.

15. Information support of foreign economic activity of enterprise / D. M. Vasylkivskyi // International Journal of Economics and Society. – 2016. – Vol. 2, Iss. 8. – P. 123–126.
16. Organizational and economic problems of functioning of the fixed assets of the industrial enterprise / D. M. Vasylkivskyi // International Journal of Economics and Society. – 2016. – Vol. 2, Iss. 7. – P. 95–98.
17. Багатокритеріальні принципи побудови системи стратегічного планування та оцінки ефективності управлінських рішень на промисловому підприємстві / Д. М. Васильківський // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2016. – № 4, т. 1. – С. 34–39.
18. Теоретична і практична оцінка взаємодії чинників виробництва в економіці підприємства соціальної орієнтації / Д. М. Васильківський, В. В. Міракін // Наука й економіка : наук.-теорет. журн. / Хмельниц. екон. ун-т. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 (43). – С . 110–114.
19. Modern approaches to the formation of the organizational and economic corporate agroholdings management mechanism / D. M. Vasylkivskyi // International Journal of Economics and Society. – 2017. – Vol. 2, Iss. 9. – P. 79–83.

20. Суть і принципи кооперативних форм підприємницької діяльності / Д. М. Васильківський, В. В. Міракін // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2017. – № 6, т. 2. – С. 7–10.
21. Формування корпоративної культури, як елементу брендингу / Д. М. Васильківський, Т. В. Яремчук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2017. – № 4. – С. 201–204.

22. Формування системи стратегічних заходів на запропонованих управлінських проекціях розвитку підприємств / Д. М. Васильківський, О. Ф. Яременко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2017. – № 1. – С. 31–34.
23. Аналіз ефективності використання основних засобів промислових підприємств / Д. М. Васильківський, С. А. Матюх // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2018. – № 3, т. 2. – С. 61–64.
24. Методи управління ризиками господарської діяльності підприємств АПК / Д. М. Васильківський // Зб. наук. пр. Таврій. держ. агротехнол. ун-ту. – 2018. – № 1 (36). – С. 237–244.

25. Процес аналізу та оцінки ризиків підприємств зернопродуктового підкомплексу / Д. М. Васильківський // Вісн. ХНАУ. Серія : Екон. науки : зб. наук. пр. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків, 2018. – № 2. – С. 37–46.

26. Система корпоративного управління промисловими холдингами [Електронний ресурс] / Д. М. Васильківський // Економіка та суспільство : електрон. наук. фах. вид. / Мукач. держ. ун-т. – Мукачево, 2018. – Вип. 14. – С. 292-300. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/14_ukr/41.pdf. – Назва з екрана.
27. Формування системи стратегічного управління конкурентоспроможністю фермерських господарств / Д. М. Васильківський // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2018. – № 3, т. 1. – С. 11–14.   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail