Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 02.05.2019 р.
ЗАХАРКЕВИЧ ОКСАНА ВАСИЛІВНА
доктор технічних наук,
професор
   Захаркевич Оксана Василівна народилася 11 грудня 1980 року у м. Ізяслав Хмельницької області.
   У 1998 р. закінчила Ізяславську загальноосвітню школу № 5 ім. О.П. Онищука із золотою медаллю.
   У 1998 р. вступила до Технологічного університету Поділля, який закінчила у 2003 році, отримавши диплом з відзнакою, та здобула звання магістра швейних виробів. Цього ж року почала працювати на кафедрі ТКШВ майстром виробничого навчання.
   У 2003-2006 рр. навчалася в аспірантурі.
   У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему "Розробка методу конструктивного модифікування жіночого легкого одягу з урахуванням властивостей матеріалу".
   У 2011-2018 рр. працювала на посаді доцента кафедри ТКШВ у Хмельницькому національному університеті..
   У 2018 році захистила докторську дисертацію на тему "Розвиток наукових основ забезпечення гнучкості конструкторсько-технологічної підготовки швейного виробництва із застосуванням експертних систем" (Херсонський національний технічний університет, спеціалізована вчена рада Д 67.052.02).
   З 1 лютого 2019 року – професор кафедри ТКШВ Хмельницького національного університету.
   Викладає дисципліни: "Методологія і організація наукових досліджень", "Основи наукових досліджень", "Проектування одягу на нетипові фігури", "Основи технічної творчості", лабораторні роботи з дисциплін "Комп’ютерне конструювання одягу" та "Основи комп’ютерного дизайну".
   У модульному середовищі представлено дисципліни: "Проектування одягу на нетипові фігури", "Основи наукових досліджень", "Основи технічної творчості", "Методологія і організація наукових досліджень".
   Всього за час наукової діяльності опубліковано більше 100 робіт, зокрема: 1 навчальний посібник з грифом МОН, 1 навчальний посібник з грифом Вченої ради ХНУ, 1 словник з грифом Вченої ради ХНУ, 5 статей у журналах, що індексуються у Scopus, 11 статей у фахових виданнях інших держав, 22 наукові статті у фахових виданнях України, 8 публікацій у матеріалах зарубіжних конференцій, 1 деклараційний патент України, 7 авторських свідоцтв, 2 розділи в колективних монографіях, більше 30 тез доповідей на конференціях.
   Результати наукових досліджень доповідались більше ніж на 20 наукових конференціях всеукраїнського та міжнародного рівнів.
   З 2008 р. відповідальна за студентську наукову роботу кафедри ТКШВ, з 2013 р. – за наукову роботу кафедри ТКШВ.
   Магістри, підготовлені Захаркевич О.В., зайняли призові місця у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом "Легка промисловість": Решетник Є.М. – у 2010 р. (3 місце), Заєць-Янова Т.Ю. – у 2013 р. (3 місце). У співавторстві зі студентами опубліковано 20 робіт у збірниках наукових праць студентів.
   З 2010 р. і по теперішній час відповідальна за проведення Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених та студентів "Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості".
   З 2017-2019 рр. – керівник держбюджетної теми 6Б-2017 "Розвиток принципів евристичного проектування одягу для розробки прототипу експертної системи гнучкої переорієнтації швейного виробництва" (номер держреєстрації 0117U003889).
   З 2017 р. – голова студентського конструкторського бюро факультету технологій і дизайну Хмельницького національного університету.
   У квітні 2018 року була членом журі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності "Конструювання та технології швейних виробів", що проходила у Київському національному університеті технологій і дизайну, м. Київ.
   3 2018 р. – член вченої ради факультету технологій і дизайну.
   3 2018 р. – рецензент міжнародних журналів "International Journal of Material Science and Applications" та "Східно-Європейського журналу передових технологій".
   У червні 2017 року проходила стажування в Технічному університеті у м. Варна (Болгарія) "Contemporary Tendencies of Higher Education in European Union Countries Experience of Technical University of Varna", сертифікат № V 0013.
   У 2018 р. отримала сертифікат № PQS17 12055462 355, що підтверджує рівень володіння англійською мовою "Вище середнього (В2)" (міжнародний іспит Pearson Test of English).

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

  Монографії, навчальні посібники
1. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Захаркевич, Г. С. Швець, О. М. Сарана. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 223 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 204–206.
2. Method of determining transformable garment functional usage completeness / O. Zakharkevich, I. Minchack, U. Babich // Study of problems in modern science: new technologies in engineering, advanced management, efficiency of social institutions : monograph / ed. by Y. Shalapko, Z. Wyszkowska, J. Musial, O. Paraska. – Bydgoszcz (Poland), 2015. – Р.
– Р. 308–317.
3. Практикум з комп’ютерного проектування одягу : навч. посіб. / Захаркевич О. В., Кулешова С. Г., Домбровська О. М. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 311 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд.
4. Analytical grounding of the transformation process of transformable garments / O. V. Zakharkevich // Actual problems of modern science : monograph / ed. by Musial Janusz, Polishchuk Oleh, Sorokatji Ruslan. – Bydgoszcz (Poland), 2017. – P. 229–239. 
  Статті в журналах та збірниках наукових праць
5. Розрахунок оптимальних технологічних параметрів обробки крайових зрізів у двосторонніх виробах / О.В. Захаркевич, Н.Г. Савчук // Вісн. Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. – 2007. – № 11 (107). – С. 177–181.
6. Формування структури каталогу функціональних вузлів двосторонніх виробів / Н. Г. Савчук, О. В. Захаркевич, С. Я. Садова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2007. – № 6, т. 2. – С. 101–104.
7. Особливості визначення місця розміщення і параметрів деталей бічних кишень типу "ПП-ПГ" у двосторонніх виробах / О. В. Захаркевич, Н. Г. Савчук, С. Я. Садова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2008. – № 6. – С. 205–209. 
8. Розробка математичних моделей кокеток, що зміщені відносно центру грудей / О. В. Захаркевич, Є. М. Решетник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2008. – № 4. – С. 84–87.
9. Розробка уніфікованої технології обробки поєднаних прорізних кишень при виготовленні двосторонніх виробів / Н. Г. Савчук, О. В. Захаркевич, С. Я. Садова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2008. – № 5. – С. 188–194. 
10. Розробка математичного опису окату плечової накладки / О. В. Захаркевич, Н. Г. Савчук, Є. М. Решетник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2009. – № 4. – С. 164–167.
11. Розробка конструкції деталей плечової накладки для двобічних жакетів / О. В. Захаркевич, Є. М. Решетник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2010. – № 3. – С. 114–118.
12.  Розробка типологічного ряду жіночого плечового одягу / О. В. Захаркевич // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2010. – № 5. – С. 15–18.
13. Метод побудови віртуальної форми жіночого плечового виробу шляхом масштабування / О. В. Захаркевич, М. В. Гречана // Наук. нотатки : міжвуз. зб. / Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2011. – Вип. 34. – С. 95–100.
14. Обгрунтування вихідних умов формування ланцюгів перетворення жіночих плечових виробів / О. В. Захаркевич // Наук. нотатки : міжвуз. зб. / Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2011. – Вип. 34. – С. 89–94.
15. Побудова віртуальної моделі капюшона двобічного виробу / О. В. Захаркевич // Легка пром-сть : наук. журн. / Держ. ком. пром. політики України, Держ. Центр. бюро техн. інформ. з легкої та текстил. пром-сті, Київ. нац. ун-т технол. та дизайну. – Київ, 2012. – № 4. – С. 58–60.
16. Формування раціональних ланцюгів перетворення жіночого плечового одягу / О. В. Захаркевич // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2012. – № 2. – С. 73–76.
17. Features of the software for 3D garment simulation / O. Zakharkevich // International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. Special number. IX International conference "Strategy of quality in industry and education", May 31- June 7 2013, Varna, Bulgaria : Proceedings. – Varna, 2013. – Vol. 2. – P. 409–411.
18. Визначення показників властивостей матеріалів для виробів-трансформерів верхнього одягу / О. В. Захаркевич, Н. Г. Савчук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2013. – № 3. – С. 79–83.
19. Обгрунтування вибору факторів впливу на сегментацію виробів-трансформерів / О. В. Захаркевич // Легка пром-сть : наук. журн. / Держ. ком. пром. політики України, Держ. Центр. бюро техн. інформ. з легкої та текстил. пром-сті, Київ. нац. ун-т технол. та дизайну. – Київ,  2013. – № 1. – С. 50–52.
20. Основні підходи до формування концептуальної моделі експертної системи гнучкої переорієнтації виробництва жіночого верхнього одягу / О. В. Захаркевич // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2013. – № 1. – С. 207–211.
21. Розробка прототипу експертної системи гнучкої переорієнтації виробництва жіночого верхнього одягу / О. В. Захаркевич, А. В. Почупрін // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – № 2/2 (68). – С. 50–55.
22. Determination of fabrics properties for reversible garments / O. V. Zakharkevich, S. G. Kuleshova, G. S. Shvets // The International Conference TexTeh 7th "Creating the future of textiles", October 22-23, 2015 : Proceedings. – Bucharest, 2015. – Vol. 7. – Р. 78–88.
23. Improvement of the expert system for rapid change in production of women's outerwear / O. V. Zakharkevich // International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. Special number.  XI International conference "Strategy of quality in industry and education", June 1-5 2015, Varna, Bulgaria : Proceedings. – Varna, 2015. – Vol. 2. – P. 410–414.  
24. Recommended ranges of collars’ parameters for transformable garments / O. V. Zakharkevich, S. G. Kuleshova, G. S. Shvets // Magazine textile and clothing. – 2015. – № 9. – Р. 210–220.
25. Scale factors calculating for recreating women’s garments’ form / O. V. Zakharkevich, S. G. Kuleshova, A. L. Slavinskaya // Magazine textile and clothing. – 2015. – № 6. – Р. 146–151.
26. Имитационная модель процесса конструкторской проработки цепи преобразования женской верхней одежды / О. В. Захаркевич // Вестн. Витебского гос. технол. ун-та. – 2015. – № 29. – С. 43–54.
27. Методика визначення показників шорсткості текстильних матеріалів  / О. В. Захаркевич // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2015. – № 2. – С. 85–90.
28. Kuleshova S. G. The prognostic model in apparel design / S. G. Kuleshova, O. V. Zakharkevich, A. L. Slavinskaya // Magazine textile and clothing. – 2016. – № 2. – Р. 18–27.
29. Particularities of the evaluation the garment fitting through stress/strain map in Julivi Clo3D software / O. V. Zakharkevich // International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. Special number. XIІ International Conference "Strategy of Quality in Industry and Education", May 30 - June 2 2016, Varna, Bulgaria : Proceedings. – Varna, 2016. – P. 552– 556.
30. Simulation models in process of designer's education / O. V. Zakharkevich, S. G.Kuleshova, G. S. Shvets // International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology. Proceeding book. – 2016. – P. 503–510.
31. Application of deep learning in apparel design / L. Sviruk, S. Kurochka, O. Zakharkevich, S. Kuleshova // International Conference on Technics, Technologies and Education (ICTTE 2017), October 19-20st, 2017. – Yambol, Bulgaria, 2017. – P. 83–91.
32. Development of expert system based on Kansei Engineering to support clothing design process / S. G. Kuleshova, O. V. Zakharkevich, J. V. Koshevko, O. A. Ditkovska // Vlakna a Textil. – 2017. – № 3. – P. 34–40.
33. Method of analyzing images of clothes based on Kansei Engineering / S. Kurochka, L. Sviruk, S. Kuleshova, O. Zakharkevich // International Conference on Technics, Technologies and Education (ICTTE 2017), October 19-20st, 2017. – Yambol, Bulgaria, 2017. – P. 92–99.
34. Експертні системи як засіб навчання фахівців швейної галузі / О. В. Захаркевич, О. А. Дітковська // International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. Special number. XIII International Conference "Strategy of Quality in Industry and Education", June 5-8 2017, Varna, Bulgaria : Proceedings. – Varna, 2017. – P. 322– 327.
35. Defining the main features of clothing to apply deep learning in apparel design / О. Zakharkevich, A. Selezneva, S. Kuleshova, A. Slavinskaya, J. Vovk, G. Shvets // Vlakna a Textil. – 2018. – № 4. – Р. 103–109.
36. Development of a technology of interactive design of garments using add-ons of virtual maneken / A. Slavinska, O. Zakharkevich, S. Kuleshova, O. Syrotenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Engineering technological system. – 2018. – Vol. 6, No. 1 (96). – P. 28–39.
37. Expert system to select the fabrics for transformable garments / O. V. Zakharkevich, T. Zhylenko, Y. Koshevko, S. Kuleshova, O. Ditkovska, G. Shvets // Vlakna a Textil. – 2018. – № 2. – Р. 105–112.
  Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір
38. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. 54395 Україна. Твір наукового характеру "Методи визначення повноти функціонального використання елементів виробатрансформера" /  О. В. Захаркевич, Н. Г. Савчук, І. В. Мінчак, У. Ф. Бабич. – № 54886 ; заявл. 05.02.2014 ; зареєстр. 03.04.2014 ; опубл. 5.05.2014, Бюл. № 33.
39. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. 59320 Україна. Комп’ютерна програма "Коефіцієнт" для автоматизації розрахунку коефіцієнтів масштабування при побудові віртуальної моделі швейного виробу" / О. В. Захаркевич. – № 59776 ; заявл. 18.02.2015 ; зареєстр. 15.04.2015; опубл. 30.07.2015,  Бюл. № 37.
40. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. 62901 Україна. Стаття "Методика визначення показників шорсткості текстильних матеріалів" / О. В. Захаркевич. – № 63401 ; заявл. 12.10.2015 ; зареєстр. 10.12.2015, опубл. 26.01.2016, Бюл. № 39.
41. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. 62897 Україна. Комп’ютерна програма "Scale from body shape" / С. Г. Кулешова, О. В. Захаркевич. – № 63397 ; заявл. 12.10.2015 ; зареєстр. 10.12.2015 ; опубл. 26.01.2016, Бюл. № 39.
42. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. 64956 Україна. Комп’ютерна програма "Scale from garment block" / О. В. Захаркевич. – № 65468 ; заявл. 19.02.2016 ; зареєстр. 19.04.2016 ; опубл. 29.07.2016, Бюл. №. 41.


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail