Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Станом на 03.04.2019 р.
ЗАМАЗІЙ ОКСАНА ВАСИЛІВНА
доктор економічних наук, професор   У 2001 р. закінчила Технологічний університет Поділля та отримала диплом спеціаліста з відзнакою за напрямом підготовки "Економіка і підприємництво", спеціалізація - "Облік і аудит".
   У 2006 р. захистила дисертаційну роботу на тему "Інтеграція та ринкова взаємодія у реалізації стратегії розвитку підприємства" та згідно з рішенням спеціалізованої вченої ради Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України отримала науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.06.01 – "Економіка, організація і управління підприємствами".
   У 2011 р. ВАК України присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку та аудиту.
   З 2006 р. і по теперішній час працює у Хмельницькому національному університеті на кафедрі обліку, аудиту та оподаткування.
   У 2016 р. захистила дисертацію "Формування ціннісно-орієнтованого управління промисловими підприємствами" та отримала науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)".
   Основною метою досліджень є обґрунтування концептуально-теоретичних основ, методології, науково-методичних і практичних рекомендацій для формування ціннісно-орієнтованого управління промисловими підприємствами в умовах глобалізації та динамічних ринкових змін.
   Для досягнення поставленої мети автором проводиться вирішення таких завдань, як: дослідження наукового знання про сутність (природу) підприємства та основні чинники його зростання; використання положень неоінституціональної економічної теорії для обґрунтування форм і напрямів інтеграційного зростання виробничих підприємств; аналіз управлінських концепцій щодо цільових установок і критеріїв ефективності управління промисловими підприємствами з метою формування теоретико-методологічної основи ціннісно-орієнтованого управління; дослідження інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства для врахування інноваційних ризиків за стратегіями і процесами прирощування цінності; дослідження тенденцій, чинників і мотивів інтеграційних процесів у вітчизняній економіці; обґрунтування вибору стратегії розвитку вітчизняних підприємств з урахуванням інституційного середовища і витрат ринкової взаємодії; використання інструментів управлінського обліку в управління цінністю з позицій їх відповідності умовам діяльності сучасних промислових підприємств.
   Викладає дисципліни: "Стратегічний аналіз","Внутрішньогосподарський контроль", "Контроль і ревізія".
   Результати досліджень опубліковані у понад 60 наукових працях (у тому числі 1 індивідуальна монографія).

ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

  Монографії, навчальні посібники
1. Інституціональні концепції в управлінні організаційно-структурним розвитком організації / О. В. Замазій // Концепції інституціональної економічної теорії в управлінні розвитком соціально-економічних систем : монографія / М. А. Йохна [та ін.] ; заг. ред. М. А. Йохна. – Хмелницький : ХНУ, 2007. – С. 155–207.
2. Проблеми адекватності нормативно-правового забезпечення регулювання відносин власності в Україні завданням управління ринковою вартістю підприємств / О. В. Замазій // Теорія та практика управління економічним розвитком підприємства : монографія : в 2 т. / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. В. Кендюхова ; Всеукр. спілка вчених-економістів, Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2013 . – Т. 2. – С. 231–242.
3. Теоретико-методологічні аспекти управлінського обліку у процесі залучення виробничих ресурсів / О. В. Замазій // Обліково-аналітичні аспекти управлінських концепцій : процеси формування та реалізації : монографія / І. А. Білик [та ін.] ; за наук. ред. проф. М. П. Войнаренка та доц. Л. В. Скоробогатої. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – С. 112–130.
4. Ціннісно-орієнтоване управління підприємством: концепції, технології, стратегії : монографія / Замазій О. В. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 334 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 280–307.
5. Функціональні стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств  : монографія / Замазій О. В. [та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В. В. Стадник. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 446 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці розд.
6. Корпоратизація економіки і іі вплив на економічну поведінку учасників різних ринків / О. В. Замазій // Менеджмент різноманітності в розвитку конкурентоспроможності промислових корпорацій : монографія / Стадник В. В. [та ін.] ; за заг. і наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В. В. Стадник. – Хмельницький : А. С. Гонта, 2017. – С. 37–52.
  Статті в журналах та збірниках наукових праць
7. Management of the capitalization forms aimed at identification of the enterprises’ market value / O. Zamaziy // Studies & proceedings of polish association for knowledge management. – Poland, Bydgoszcz, 2013. – № 67. –  P. 106–118.
8. Структурно-динамический анализ ивестиционных процесов в Украине с позиции их эффективности / О. В. Замазій, М. А. Йохна // Scientific letters of Academic society of Michal Baludansky. – Slovakia, Kosice, 2013. – Vol. 1, № 3. – P. 109–115.
9. Innovative factors in the system of value-based management of an industrial enterprise / V. V. Stadnyk, O. V. Zamazii // Актуал. проблеми економіки : наук. екон. журн. / Нац. акад. упр. – Київ, 2015. – № 9. – С. 242–249.
10. Justification of the criteria for optimization of the company image / O. Zamazii // International Journal of  Economics and Society. – 2015. – Vol. 1, Iss. 3. – P. 101–107.
11. Злиття/поглинання як механізм зростання сучасних підприємств / О. В. Замазій // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: Екон. науки : зб. наук. пр. – Херсон, 2015. – Вип. 13, ч. 3.  – С. 56–59.
12. Інституціалізація ринків і проблеми зростання промислових підприємств  / О. В. Замазій // Бізнес Інформ : наук. журн. / Харк. нац. екон. ун-т, Н.-д. центр індустріал. проблем розвитку Нац. акад. наук України. – Харків,  2015. – № 9. – С. 20–24.
13. Науково-методичні основи моделювання поведінки споживачів у системі ціннісно-орієнтованого управління підприємством / В. В. Стадник, О. В. Замазій // Проблемы экономики. – 2015. – № 3. – С. 169–174.
14. Оптимізація іміджу підприємства в системі ціннісно-орієнтованого управління [Електронний ресурс] / О. В. Замазій // Ефективна економіка : електрон. наук. фах. вид. / Дніпропетр. держ. аграр.-екон. ун-т. – Дніпропетровськ, 2015. – № 9. – Режим доступу до журн. : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4282. – Назва з екрана.
15. Організаційно-структурна оптимізація в системі ціннісно-орієнтованого управління підприємством / О. Замазій, В. Стадник // Наук. вісн. Одес. нац. екон. ун-ту : зб. наук. пр. / Одес. нац. екон. ун-т, Всеукр. асоц. молодих науковців. – Одеса, 2015. – № 11. – С. 52–63.
16. Основні положення теорії цінності в контексті управління зростанням промислового підприємства  / О. В. Замазій // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2015. – № 3, т. 3. – С. 69–72.
17. Сутність концепції ціннісно-орієнтованого управління суб’єктами господарювання / О. В. Замазій // Економічний форум : наук. журн. / Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2015. – № 2 – С. 31–39.
18. Simulation of optimization processes of technological components when creating customer value / O. Zamazii // International Journal of Economics and Society. – 2017. – Vol. 2, Iss. 9, December. – P. 97-103.
19. Стратегічний аналіз: системне уявлення про стратегічне управління / О. В. Замазій // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2017. – № 2, т. 2. – С. 108-111.
20. Factors of enterprises’ strategic selection of participation forms in integration formations / Vаlentyna Stadnyk, Pavlo Izhevskiy, Oksana Zamazii, Andriy Goncharuk // Problems and Perspectives in Management. – 2018. –  Vol. 16, Iss. 2. – P. 90-101.
21. Розвиток системи закупівель в Україні та роль в цьому процесі державного фінансового контролю / О. В. Замазій // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2018. – № 4. – С. 218-221.  


   
Наші координати: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька 110/1,
тел.: 77-30-38,

e-mail