Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Дисертації, автореферати дисертацій

35. Антонюк П. П. Соціальна безпека машинобудівних підприємств та економічний механізм її підтримки [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Антонюк Павло Петрович ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015. – 19 с. : рис.
36. Антонюк, П. П. Соціальна безпека машинобудівних підприємств та економічний механізм її підтримки [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Антонюк Павло Петрович ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015. – 240 c.
37. Білецька, Г. А. Теоретичні і методичні засади природничо-наукової підготовки майбутніх екологів у вищих навчальних закладах [Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Білецька Галина Анатоліївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2015. – 40 с.
38. Білик, В. В.  Формування проектувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю в процесі професійної підготовки [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Білик Вікторія Володимирівна ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015. – 20 с.
39. Білик, В. В. Формування проектувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю в процесі професійної підготовки [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Білик Вікторія Володимирівна ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015. – 186 с.
40. Білорусець, Л. М. Підвищення добробуту населення важелями фінансово-кредитного обслуговування [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Білорусець Леся Миколаївна ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015. – 20 с.
41. Білорусець, Л. М. Підвищення добробуту населення важелями фінансово-кредитного обслуговування [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Білорусець Леся Миколаївна ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015. – 219 c.
42. Богатчик, Л. А. Організаційно-економічні засади формування регіональних кластерів [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Богатчик Людмила Анатоліївна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – 21 с. : рис., табл.
43. Бойко, Ю. М. Розвиток теоретичних засад та методів підвищення завадостійкості і синхронізації у супутникових телекомунікаційних системах передачі інформації на етапі проектування [Текст] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.13 / Бойко Юлій Миколайович ; Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – 41 с. : рис.
44. Гончар, О. І. Управління потенціалом підприємства за умов євроінтеграції [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Гончар Ольга Іванівна ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015. – 40 с. : рис.
45. Гончар, О.І . Управліня потенціалом підприємства за умов євроінтеграції [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Гончар Ольга Іванівна ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015. – 448 с.
46. Гризовська, Л. О. Трансформування промислового підприємства в інноваційно-активне на основі розвитку персоналу [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гризовська Лілія Олександрівна ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2015. – 23 с. : рис., табл.
47. Давидюк, Ю. Б. Ефект ошуканого очікування у семантичній, темпоральній та сюжетній структурі англомовного художнього тексту [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Давидюк Юлія Борисівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2015. – 20 с.
48. Диха, М. В. Теоретико-методологічні засади формування стратегічних напрямів сталого соціально-економічного розвитку України [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Диха Марія Василівна ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". – Київ, 2015. – 40 с. : рис., табл.
49. Донченко, Т. В. Організаційно-економічний механізм управління санацією підприємств [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Донченко Тетяна Віталіївна ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : рис.
50. Донченко, Т. В. Організаційно-економічний механізм управління санацією підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Донченко Тетяна Віталіївна ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015. – 249 c.
51. Єрьоменко, О.  І. Методи та засоби підвищення ефективності оброблення сигналів у супутникових засобах телекомунікацій [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Єрьоменко Олексанндр Іванович ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015. – 24 с.
52. Єрьоменко, О. І. Методи та засоби підвищення ефективності оброблення сигналів у супутникових засобах телекомунікацій [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Єрьоменко Олексанндр  Іванович ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015. – 200 с.
53. Замазій, О. В. Формування ціннісно-орієнтованого управління промисловими підприємствами [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Замазій Оксана Василівна ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2016. – 40 с. : табл.
54. Замазій, О. В. Формування ціннісно-орієнтованого управління промисловими підприємствами [Текст] : дис... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Замазій Оксана Василівна ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 440с.
55. Килимник, О. М.  Підвищення точності радіолокаційного зондування підповерхневих об'єктів багаточастотними фазовими радіосистемами [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Килимник Олександр Михайлович ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015. – 20 с.
56. Килимник, О. М. Підвищення точності радіолокаційного зондування підповерхневих об'єктів багаточастотними фазовими радіосистемами [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Килимник Олександр Михайлович ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015. – 164 с.
57. Купчишина Ю. А. Поетика очуднення в англомовних художніх текстах XX - XXI століть: стилістичний та лінгвокогнітивний аспекти [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Купчишина Юлія Анатоліївна ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2015. – 21 с.
58. Лантвойт, М. О.  Підвищення точності та функціональних можливостей моноімпульсних радіолокаційних систем використанням сигналів з прямокутною обвідною спектра [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Лантвойт Максим Олегович ; Хмельниц. нац. ун-т.  - Хмельницький, 2015. – 20 с.
59. Лантвойт, М. О. Підвищення точності та функціональних можливостей моноімпульсних радіолокаційних систем використанням сигналів з прямокутною обвідною спектра [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Лантвойт Максим Олегович ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015. – 173 с.
60. Любчик В. Р. Розвиток теоретичних засад підвищення точності радіотехнічних засобів підповерхневого зондування [Текст] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.17 / Любчик Віталій Романович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 40 с. : рис.
61. Мантур-Чубата  О. С. Організаційно-економічний механізм управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Мантур-Чубата Олена Сергіївна ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький , 2015. – 19 с. : табл., рис.
62. Мантур-Чубата, О. С. Організаційно-економічний механізм управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Мантур-Чубата Олена Сергіївна ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015. – 239 c.
63. Осіпова, А. Ю. Механізм забезпечення ефективного управління персоналом підприємства [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Осіпова Анастасія Юріївна ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2016. – 21 с.
64. Осіпова, А. Ю. Механізм забезпечення ефективного управління персоналом підприємства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Осіпова Анастасія Юріївна ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015. – 246 с.
65. Пододіменко, І. І.  Професійна підготовка бакалаврів комп'ютерних наук в університетах Японії [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Пододіменко Інна Іванівна ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015. – 20 с.
66. Пододіменко, І. І. Професійна підготовка бакалаврів комп'ютерних наук в університетах Японії [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Пододіменко Інна Іванівна ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015. – 339 с.
67. Полікаровських, О. І.  Розвиток теорії і техніки фазових перетворень у цифрових обчислювальних синтезаторах частот [Текст] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.13 / Полікаровських Олексій Ілліч ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. – Одеса, 2015. – 40 с. : рис.
68. Посонський, С. Ф. Підвищення зносостійкості циліндричних напрямних ковзання методом дискретної електроконтактної цементації [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.04 / Посонський Сергій Феліксович ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : рис., табл.
69. Посонський, С. Ф. Підвищення зносостійкості циліндричних напрямних ковзання методом дискретної електроконтактної цементації [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.02.04 / Посонський Сергій Феліксович ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015. – 176 c.
70. Рибак, О. В. Формування механізму контролінгу в управлінні результативною діяльністю підприємства [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Рибак Ольга Вікторівна ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : рис.
71. Рибак, О. В. Формування механізму контролінгу в управлінні результативною діяльністю підприємства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Рибак Ольга Вікторівна ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015. – 248 с.
72. Рудніцька, К. В.  Формування професійної мовної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю у вищих навчальних закладах [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Рудніцька Катерина Валеріївна ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015. – 20 с.
73. Рудніцька, К. В. Формування професійної мовної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю у вищих навчальних закладах [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Рудніцька Катерина Валеріївна ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015. – 310 с.
74. Сушенцев, А. О.  Професійне вдосконалення виробничого персоналу машинобудівної галузі у США [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Сушенцев Артем Олександрович ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015. – 20 с.
75. Сушенцев, А.О. Професійне вдосконалення виробничого персоналу машинобудівної галузі у США [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Сушенцев Артем Олександрович ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015. – 294 с.
76. Танасієнко, Н. П. Формування системи виявлення та реалізації резервів продуктивності праці на промислових підприємствах [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Танасієнко Наталія Петрівна ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : рис.
77. Танасієнко, Н. П. Формування системи виявлення та реалізації резервів продуктивності праці на промислових підприємствах [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Танасієнко Наталія Петрівна ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015. – 229 c.
78. Федула, М. В.  Підвищення ефективності виявлення періодичних радіосигналів за допомогою пристроїв із хаотичною динамікою [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Федула Микола Васильович ; Хмельниц. нац. ун-т.  - Хмельницький, 2015. – 20 с.
79. Федула, М. В. Підвищення ефективності виявлення періодичних радіосигналів за допомогою пристроїв із хаотичною динамікою [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Федула Микола Васильович ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015. – 143 с.
80. Ченаш, В. С. Управління реструктуризацією промислових підприємств за умов інтеграційних процесів в економіці [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ченаш Володимир Сігізмундович ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015. – 21 с. : рис.
81. Ченаш, В. С. Управління реструктуризацією промислових підприємств за умов інтеграційних процесів в економіці [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ченаш Володимир Сігізмундович ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015. – 258 с.
82. Ядуха С. Й. Економічний механізм реалізації регіональної інвестиційної політики в екологічній сфері [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Ядуха Сергій Йосипович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – 19 с. : табл.


Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;

e-mail