Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Монографії та навчальні посібники

1. Theory and practice of translation= Теорія і практика перекладу : навч. посіб. / К. М. Скиба [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 209 p. – Текст англ., частково укр. – Бібліогр.: с. 204-207.
2. Акти Вижвівської міської книги XVII ст. / Ін-т укр. мови НАН України ; Житомир. держ. ун-т ім І. Франка ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр. держ. іст. арх. України у м. Києві [підгот. до видання І. Б. Царалунга] ; [відп. ред. В. М. Мойсієнко]. – Житомир, 2015. – 172 с. – (Серія актових документів і грамот) (Пам’ятки української мови)
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4581
3. Гончар О. І. Актуалізація управління потенціалом підприємства за умов євроінтеграції : монографія / О. І. Гончар. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 333 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 294-317.
4. Думанська К. С. Механізм розробки стратегії промислового підприємства на основі системного підходу : монографія / К. С. Думанська. – Хмельницький : Мельник А. А., 2015. – 260 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 236-259.
5. Замазій О. В. Ціннісно-орієнтоване управління підприємством: концепції, технології, стратегії  : монографія / О. В. Замазій. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 334 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 280-307.
6. Каплун В. Г. Ионное азотирование в безводородных средах [Текст] : монография / В. Г. Каплун, П. В. Каплун. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 315 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 278-311.
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4669
7. Квасницька Р. С. Інвестиційний потенціал інститутів фінансового ринку України : монографія / Р. С. Квасницька. – Хмельницький : Монускрипт, 2015. – 313 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 253-293.
8. Концептуалізація оцінювання митних процедур в умовах активізації зовнішньоекономічної діяльності : монографія / за заг. ред. І. Г. Бережнюка. – Хмельницький : ПП Мельник А. А., 2015. – 196 с.
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4884
9. Красильникова Г. В. Моніторинг якості професійної підготовки інженерів швейної галузі у вищому навчальному закладі: теоретичні та методичні засади : монографія / Г. В. Красильникова; за наук. ред. д-ра пед. наук, проф. Лук'янової Л. Б. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 543 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 379-468.
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5227
10. Кущевський М. О.    Історія науки і техніки : навч. посіб. / М. О. Кущевський. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 467 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 415-417.
11. Лаврін Г. З. Технологія навчання студентів гри в баскетбол (для студентів неспеціалізованих факультетів) : навч. посіб. / Г. З. Лаврін, А. А. Ребрина. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 159 c. – Бібліогр.: с. 156-158.
12. Ларіонова К. Л. Управління фінансовою санацією підприємства : навч. посіб. / К. Л. Ларіонова, Т. В. Донченко. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 446 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 427-443.
13. Літинська В. А. Управління кар'єрою персоналу : навч. посіб. / В. А. Літинська. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2015. – 187 с.
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5010
14. Методологічні основи створення, впровадження і розвитку інтегрованої інформаційної системи управління університетом : монографія / за ред. С. В. Чернишенка, Ю. І. Воротницького. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 333 с.
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47881
15. Механика в электронике : [в 3 т.] / В. П. Ройзман. – Хмельницкий : ХНУ, 2015 .
Т. 1 : Статическая прочность : монография. – 2015. – 398 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 381-393.
Т. 2 : Динамическая прочность : [монография]. – 2015. – 313 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 293-298.
Т. 3 : Неразрушающий контроль, диагностика и прогнозирование прочности. – 2016. – 310 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 293-305.
16. Місяць А. П. Відчуження майна особою, якій воно не належить на праві власності : [монографія] / А. П. Місяць. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 143 с. – Бібліогр.: с. 119-142.
17. Назаров В. В. Начала эконатурологии / В. В. Назаров. – 1-е отдел. изд. – Хмельницкий : ХНУ, 2015. – 150 с. : ил.
18. Назарчук Т. В. Менеджмент організацій : навч. посіб. / Т. В. Назарчук, О. М. Косіюк. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 560 с.
http://culonline.com.ua/Books/Menegment%20organizaziy_Nazarchuk.pdf
19. Оцінка людського потенціалу: регіональний аналіз і прогноз : монографія / В. М. Нижник [та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В. М. Нижника. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 501 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці розд.
20. Пасічник О. С.    Англійська мова (за професійним спрямуванням "Інформаційні технології") = English [(for specific purpose "Information technology)] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. С. Пасічник, О. О. Пасічник. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 150 с.
21. Поверхностное упрочнение зубчатых колес : монография / Ляшенко Б. А. [и др.] ; Кировогр. нац. техн. ун-т. – Кировоград : КОД, 2015. – 183 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 168-183.
22. Радіоелектронні засоби телекомунікацій. Підсилювачі радіочастоти радіоприймальних пристроїв : навч. посіб. / Чумаков В. І. [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 163 с. : рис. – Бібліогр.: с. 156.
23. Ресурсоощадні технології та обладнання швейної та текстильної промисловості  : монографія : [в 2 ч.] / В. Ю. Щербань [та ін.] ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : КНУТД, 2015.
Ч.1 : Наукові основи та інженерні методи проектування ресурсоощадних технологій і обладнання швейної та текстильної промисловості. – 2015. – 336 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці розд.
Ч. 2 : Шляхи підвищення ефективності швейної та текстильної галузей України на базі новітних технологій та управління. – 2015. – 259 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці розд.
24. Рзаєв Г. І. Фінансова звітність підприємств: аналітичні можливості та перспективи використання : монографія / Г. І. Рзаєв. – Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2015. – 223 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці розд.
25. Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності у Хмельницькому національному університеті : зб. норм. док. / упоряд. : В. І. Бегняк , Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 446 с.
26. Спортивні ігри : навч. посіб. / О. В. Базильчук [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 471 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 460-469.
27. Стечишин М. С. Корозійно-механічна зносостійкість деталей обладнання харчових виробництв : конспект лекцій для студентів спец. "Обладнання переробних і харчових виробництв" / М. С. Стечишин, В. П. Олександренко, А. В. Мартинюк. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 127 с. : рис. – Бібліогр.: с. 125.
28. Стечишин М. С. Корозія і захист від корозії : навч. посіб. / М. С. Стечишин, В. П. Олександренко, Ю. М. Білик. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 197 с. : портр., рис. – Бібліогр.: с. 193.
29. Тебляшкіна Л. І. Хімічна технологія текстильних матеріалів : навч. посіб. / Л. І. Тебляшкіна, В. П. Нездоровін. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 323 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 318-321.
30. Трансформація обліково-інформаційної політики та гармонізація фінансової звітності, аналізу і аудиту в умовах євроінтеграції : монографія / В. Г. Бабенко-Левада [та ін. ]  ; за ред. Н. М. Левченко, Ж. К. Нестеренко ; Запоріз. нац. техн. ун-т, Каф. обліку і аудиту, Каф. фінансів і кредиту. – Запоріжжя : Кругозір, 2015. – 367 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці глав.
31. Тюріна Н. М. Логістика : навч. посіб. / Н. М. Тюріна, І. В. Гой, І. В. Бабій. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 392 с.
http://culonline.com.ua/Books/Logistika_Turina.pdf
32. Федулова Л. І. Управління операційною системою виробничого підприємства : монографія / Л. І. Федулова, О. В. Декалюк. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 206 с.
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4983
33. Харжевський В. О. Синтез важільних механізмів із зупинкою вихідної ланки методами кінематичної геометрії : монографія / В. О. Харжевський. –  Хмельницький : ХНУ, 2015. – 223 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 150-170.
34. Цасюк В. В. Теоретична механіка : навч. посіб. / В. В. Цасюк. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 353 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 342.

Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;

e-mail