ВІД НАУКОВОЇ РОБОТИ - ДО ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ   Необхідність підтримки високого рівня наукових досліджень в університеті, реформування навчального процесу висуває особливі вимоги до бібліотеки. Найважливішим напрямком розвитку наукової бібліотеки як шформаційно-бібліографічного центру університету в останні роки інноваційна діяльність на основі удосконалення уже впроваджених новітніх технологій. Бібліотека виконує нову роль в інформаційному просторі університету -роль виробника електронних ресурсів та інформаційного посередника і провідника. В цих умовах наукова робота стала обов 'язковою складовою її діяльності.
   Ускладнення бібліотечної роботи, активне впровадження в практику нових технологій вимагають активізації окремих напрямків науково-прикладних досліджень: інформаційні ресурси та організація доступу до них: новітні технології та комунікації; вивчення запитів користувачів.
   Удосконаленню інформаційного забезпечення науково-дослідної та освітньої роботи університету, організації вільного доступу до світових джерел інформації сприяло проведення науково-методичним відділом окремих науково-прикладних досліджень: «Інформаційні потреби користувачів бібліотеки в контексті особистісно орієнтованої освіти»(2004р). «Використання бібліотечних ресурсів та задоволення попиту читачів»(2005р.), організація спеціального семінару «Бібліотеки -центри науково- інформаційних ресурсів XXI ст.»(2006р.). Розроблялись рекомендації щодо створення та використання ресурсів власної генерації - веб-сайту, БД, освоєння каналів Інтернет, формування електронної бібліотеки університету (ЕБ).
   Багато років дослідницьку роботу проводила P.M. Рибалко - високопрофесійний фахівець, людина широкої ерудиції, „золоте ядро" бібліотечного персоналу, як її називали колеги. Пізніше науково-методичну службу очолили її послідовники: К.А. Чабан, О.О. Мацей (нині заввідділом). Головним у роботі стало вивчення та запровадження передового досвіду, стандартів, розробка технологічних, функціональних інструкцій і положень, реформування системи підвищення кваліфікації.
   Науково-інформаційна діяльність інформаційно-бібліографічного відділу пов'язувалась з науковою проблематикою студентів, кафедр, наукових інтересів провідних вчених університету. На основі здійснення наукових досліджень грунтується інноваційна робота бібліотеки, ефективним засобом якої стала проектна діяльність. В безмежному морі знань допомагає орієнтуватись інфорнаційно-біблюграфічна служба бібліотеки. Реалізація проекту «Від якості шформащйнс-бібліографічного обслуговування - до якості освіти» спрямована на інформаційну підтримку науково-дослідної та освітньої діяльності університету. Завдяки копіткій, напруженій праці заввідділом О.М. Бичко, головного бібліографа Т.М. Горобець, завсектором А.Г. Кандул, бібліографа В.В. Іваненкової та інших співробітників відділу науковий доробок науковців та історія університету стали надбанням широкого загалу громадськості.
   Творчий пошук та винахідливість знайшли втілення в довгостроковій програмі «Молодий спеціаліст XXI століття», яка уже кілька років реалізується в книгозбірні. Програма створена співробітниками відділу економічної літератури (зав. відділом О.М. Великосельська), головним бібліотекарем В.О. Василишиною та бібліотекарем Т.М. Чернишовою у співпраці з викладачами інституту економіки та управління. Місія програми - сприяння втіленню стратегічної мети ХНУ в підготовці конкурентоспроможних фахівців і вихованні багатогранної особистості. Традиційні форми спілкування з читачами (презентації видань, зустрічі, книжкові виставки) зазвучали по-новому, розкриваючи величезний потенціал бібліотеки. Проведення цих заходів сприяють популяризації наукової діяльності викладачів і студентів, а найголовніше - спонукають їх до творчої наукової роботи.
   Формування в громадян високого рівня екологічних знань та свідомості - головна ідея проекту «Майбутнє планети - в наших руках», розробленого відділом наукоао-природничої та технічної літератури. Змістовні, цікаві масові заходи доходять до свідомості кожного, хто їх відвідує. Професійною компетентністю, широтою кругозору та громадянською позицією відзначаються їх організатори: заввідділом Т.Г. Панасюк, головний бібліотекар С.В. Майструк.
   Питання читацької заборгованості актуальне й водночас складне для всіх бібліотек. Чітка організація праці, високий професіоналізм заввідділом навчальних абонементів Т.Ф. Марчак та відповідальність працівників зробили можливим реалізацію проекту «Ефективна система повернення студентами підручників». Тисячі книг було повернено в бібліотеку, збережено матеріальні та духовні цінності.
   Впровадженню передового досвіду як завершальноїчастини дослідницького процесу бібліотеки сприяли наукові відрядження працівників до інших навчальних закладів, участь у наукових конференціях різних рівнів (Київ, Харків. Полтава, Донецьк, Одеса) та проведення конференцій і семінарів на базі нашої книгозбірні, підготовкаснівробітниками доповідей і наукових публікацій.
   Висвітленням досвіду роботи нашої бібліотеки та бібліотек обласного методичного об'єднання стало видання книги «Скарбниця знань університету», матеріалів ювілейної конференції 2002р., збірок «Бібліотека в освітньому просторі».
  Бібліотека знаходиться в постійному розвитку, пошуку нових ефективних форм обслуговування, задоволення інформаційних запитів користувачів. Потреба в науковому обгрунтуванні її діяльності зростає. В плані розвитку наукової роботи на 2007 - 2011рр. науково-методнчною радою затверджена Програма «Удосконалення обслуговування користувачів в умовах запровадження новітніх інформаційних технологій» 2007- 2011 pp.. В її реалізації беруть участь працівники всіх відділів бібліотеки. В рамках цієї програми бібліотека проводить анкетне опитування науковців. Чекаємо ваших зауважень, конкретних пропозицій та побажань щодо формування і використання інформаційних ресурсів. Сподіваємось на творчу співпрацю з науковцями університету.

В. Петрицька,
вчений секретар наукової бібліотеки ХНУ