НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ З ВИЩОЇ ОСВІТИ
1. Закон України. Про вищу освіту //Освіта України.-2002.- №17.-С.2-7. 
Цей закон спрямований на врегулювання суспільних відносин у галузі навчання, виховання, професійної підготовки громадян України.Він встановлює правові, організаційні, фінансові та інші засадифункціонування системи вищої освіти.
2. Закон України. Про внесення змін до статті 61Закону України “Про освіту”// Баланс. Спецвипуск.- 2002.- №2.- С.24. 
 
3. Положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах//Інформаційний віс- ник. Вища школа.- 2002.-№7 – С. 98-100.
 
4. Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки магістрів в освіт- ній галузі " Державне управління": Постанова Кабінету Міністрів України //Урядовий кур'єр.- 2002.-30 січня(№ 19).- Орієнтир, С.8-9.
 
5. Про затвердження норм часу навчальної роботи педагогічних працівників вищих навчальних закладів:Наказ МОН України//Інф. зб. МОН України.- 2002.- №21.- С. 3-4.
6. Про затвердження нормативів чисельності студентів, аспірантів, докторантів, здобувачів нау- кового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернов на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III -IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності: Наказ МОН України //Інф.зб. МОН УкраЇни. – 2002. - №24. – С.8-15.
7. Про затвердження заходів з реалізації Національної доктрини розвитку освіти на 2002-2004 роки //Освіта України.- 2002.- № 70-71. – С. 3-4.
8. Україна.Президент.Л.Кучма(1994-;) Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених: Указ Президента України //Проблеми науки.- 2002.- №5. - С.64.