ВАК
 1. Вимоги до оформлення облікової картки дисертації// Бюлетень ВАК України.-2002.-№5.- С.16- 18.
 2. Зміни і доповнення до Переліку спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій// Бю- летень ВАК України.- 2002.- №1. - С.3-4.
 3. Зміни та доповнення, що вносяться до переліків і форм документів, що використовуються при атестації наукових і науково-педагогічних працівників//Бюлетень ВАК України.- 2002.- №5. -С.2-3.
 4. Паспорти спеціальностей// Бюлетень ВАК України.- 2002.- №1.- С.6-20.
 5. Перелік №10 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисер- таційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук// Бюлетень ВАК України.- 2002.- №9.- С. 4-10.
 6. Про зарахування публікацій як фахових: З постанови президії ВАК України // Бюлетень ВАК Ук - раїни.- 2002.- №9.- С. 11-12.