ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
1. Аавикоо Я. Обеспечение качества: неортодоксальный взгляд на проблему// Alma mater.- 2002.- №6.- С. 3-8.
Критерии качества высшего образования.
 
2. Альтбах Ф. (Альтбах, Филип) Знание и образование как международный товар: крушение идеи общественного блага// Alma mater.- 2002.- №7.- С. 40-44. 
Филип Альтбах - проф. Бостонского колледжа, директор Центра Международного высшего образования о глобализации образования
3. Андрейчиков А.В. Применение методов теории нечетких множеств для стратегического прогнозирования потребности в специалистах с высшим образованием / А.В.Андрейчиков, А.М.Шахов, Н.В.Кетько //Известие вузов. Машиностроение.- 2001.- №5. – С.66-72.
4. Ачкасова Г. Об одной из ценностей современного образования// Alma mater.- 2002.- №7.- С.6- 10. 
Гуманизация образования
5. Балакина А.П. Эффективность управления вузом и педагогический менеджмент/ А.П.Балаки- на, Н.В.Солнцева// Высшее образование сегодня.- 2002.- №10.- С. 12-15.
6. Белофастова Е. Диалектика стандартизации образования //Office.- 2002.- №5.– С.26-27. 
Глобализация образования
7. Бурлаков О. Внутрішній контроль культури управління вищих навчальних закладів як фактор забезпечення підготовки та їх конкурентоспроможності// Вісник ТАНГ.- 2002.- №2.- С. 50-55.
8. Вар'янко О. Громадянська освіта: європейський підхід//Управління освітою.-2002.- №10.- С.4-5.
9. Волинка Г. Университет як соціокультурний феномен: історія і українська сучасність //Людина і політика.- 2002. - №2. –С.82-96.
10. Глен Р. Як перекинути міст від складаних проблем транснаціональної освіти до акредитації// Вища школа.- 2001.- №2-3.- С.101-113. 
Глобалізація освіти
11. Гликман И. Вера, религия и педагогика //Вестник высшей школы.- 2002. -№3. –С. 32-38. 
Гуманизация высшего образования
12. Гришнова О. Розвиток вищої освіти в Україні: тенденції, проблеми та шляхи їх вирішення //Вища школа.- 2001.- № 2-3.- С. 22-34. 
Вища школа в умовах ринку
13. Еремкин А.И. Резерв кадров вуза/ А.И.Еремкин, С.Д.Резник// Высшее образование сегодня.- 2002.- №11.- С.42-44.
Профессиональный подход в управлении вузом
14. Инновационные процессы в образовании//Инновации в образовании.- 2002.- №2. – С.4-11.
15. Каленюк І. Освіта в ринковому середовищі//Підприємництво, господарство і право.- 2002.-№1.
- С.96-99.
16. Каленюк І. Приватний сектор вищої освіти України: тенденції розвитку в світовому контексті трансформаційних процесів// Вища освіта України.- 2002.- №2.- С.24-30.
17. Каленюк І. Фінансування загальної освіти за умов перехідної економіки України / І.Каленюк, В.Паламарчук// Економіст.- 2001.- №12.- С. 83-85.
18. Квієк М. Глобалізація і вища освіта// Вища школа.- 2001.- №4-5.- С.107-119.
19. Колин К. Информационная глобализация общества и гуманитарная революция// Alma mater.- 2002.- №8.- С.3-10.
Гуманитарные тенденции становления информационного общества, формирование новой информационной культуры, проблемы человека в информационном обществе.
20. Комарницький І. Гуманізація освіти і роль знань у новій економіці// Вісник ТАНГ.- 2002.- №8- 2.- С.147-149.
21. Кондравцов А. Модернизация образования как задача социального управления //Высшее образование сегодня.- 2002.- №3. – С.12-18.
22. Корсак К. Майбутнє вищої освіти /К.Корсак, Л.Лященко //Науковий світ.-2002.-№4.- С.14-15.
23. Корсак К. Нові міжнародні стандарти вищої освіти //Науковий світ.-2002. - №1. – С.14-15.
24. Корсак К. Нове століття - нова вища освіта// Вища школа.- 2001.- №4-5.- С.62-72. 
Освіта і суспільство
25. Кратт О. Специфіка функції попиту на послуги вищої школи// Вісник ТАНГ.- 2001.- №18.,Ч.4.- С.127-130.
26. Кремень В. "Не можна допустити, щоб в умовах економічного зростання не збільшувалися б витрати на освіту і науку" //Освіта України. –2002.– № 46 - С. 1.
27. Кремень В. “Ми повинні бути кращими” //Освіта.-2002.- 6-13 березня.- С.2-3. 
Українська вища освіта звіряє свого годинника за передовими вузами світу
28. Кремень В. Вища освіта стає обов'язковим етапом у житті людини //Освіта України.- 2002.- № 46.- С.1,2-3.
29. Кремень В. Кошти передбачені на наступний рік, консервують нинішній стан освіти//Освіта України.- 2002.- № 89-90.- С. 1-2.
30. Кремень В. Освіта в ХХІ столітті стає пріоритетом у будь-якому суспільстві, в будь-якій державі//Педагогічна газета.– 2002. -№10-11.– С. 1-2. 
31. Кремень В. Системність як запорука виконання освітньої доктрини //Урядовий кур’єр.- 2002.- 31 серпня.- С.5.
32. Кудин В.А. Обществу нужна новая гуманитарно-техническая интеллигенция// Педагогіка толерантності.- 2002.- №3.- С.21-26.
33. Литвин В. Українська культура і освіта в контексті суспільних трансформацій//Урядовий кур’єр.-2002.- 24 вересня.- С.4-5.
34. Лукичев Г.А. Динамика Болонского процесса //Высшее образование сегодня. – 2002. - №3. – С. 32-37. 
Организация учебного процесса в рамках транснационального европейского образования
35. Ляшенко Л. Освіта XXI століття: тенденція професіоналізації// Вища освіта України.- 2002.- №1.-С.83-88.
36. Макаркин Н.П. Университет и рынок образовательных услуг/ Н.П.Макаркин, О.Б.Томилин// Высшее образование сегодня.- 2002.- №10.- С.8-11. 
Вуз и рынок. Задачи менеджмента в сфере образовательных услуг
37. Макбурні Г. Глобалізація: нова парадигма політики вищої освіти// Вища школа.- 2001.- №1.- С.104-120
38. Методичні рекомендації щодо організації роботи приймальної комісії вищих навчальних закла- дів I-IV рівнів акредитації //Інформаційний вісник.-Вища освіта.- 2001.- №5.- С. 9-15.
39. Міщенко В. Особливості функціонування вищої школи України в ринкових умовах/ В.Міщенко, С.Науменкова// Вища школа.- 2001.- №1.- С.6-18.
40. Мосейчук В. Стабільна освіта //Дебет- Кредит.- 2002.-№3.- С.14. 
Плата за навчання може визначаться лише вгривнях і є незмінною протягом навчання
41. Ніколенко Ю. Фінансування вищої освіти в Україні: напрями та тенденції/ Ю.Ніколенко, Ю.Жукова// Вища освіта України.- 2002.- №2.- С.31-37.
42. Педагогика противоречий или педагогика гармонии //Вестник высшей школы.- 2002. -№3. – С.13-17. 
Философия высшего образования
43. Петренко В. Проблеми стандартизації вищої освіти //Стандартизація, сертифікація, якість.- 2001.- № 3.- С.45-50.
44. Підгорний А. Деякі методичні питання фінансування вищої освіти в Україні/ А.Підгорний, Т.Корольова// Вища освіта України.- 2002.- №2.- С.54-56.
45. Подмазін С.Шлях до суспільного розвитку. Критерії суспільного прогресу як орієнтири управління розвитком освіти України // Управління освітою.- 2002.-№7. – С. 10-11.
46. Савченко В. Визначення на мікрорівні загальної і додаткової потреби у фахівцях з вищою освітою за спеціальностями на основі балансових розрахунків// Україна: аспекти праці.- 2002.- №4.- С.23-29.
47. Семиноженко В. Інтелектуальна епоха, вищий рівень освіти//Педагогічна газета.- 2002.- №8- 9.- С. 3.
48. Совместная декларация по гармонизации европейской системы высшего образования //Высшее образование сегодня.- 2002. -№3. – С.38.
49. Современные проблемы экономики высшей школы // Педагогика. - 2002. - №3.- С.22-30.
50. Тацій В. Кожний етап розвитку суспільства вимогає реформування системи освіти// Вища школа.- 2001.- №4-5.- С.3-11.
51. Теоретико-методологічні проблеми розвитку вищої освіти в Україні в трансформаційний період //Освіта.– 2002. - №47.– С. 9.
З виступу В.П. Андрущенка, директора Ін-ту вищої освіти АПН України
52. Тесленко І. Вузи в Законі //Майбуття.- 2002. - №2. – С.2. 
Коментарії до закону України “Про вищу освіту”
53. Труханов Г. Вища освіта – соціальні реалії //Освіта.- 2002. – 30січня-6 лютого.- С.6-7.
54. Чмыхов А.Н. Пути решения проблем управления вузами// Инновации в образовании.- 2002.- №3.- С. 69-80.
55. Щербань П. Вища школа та ії роль у відродженні національної еліти// Рідна школа .- 2002. - №5. – С. 24-28.