ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
1.   Андрущенко В. Освіта в пошуках нових стратегій мислення// Вища освіта України.- 2003.- №2.- С.5-7.
2.   Астахова Е.В. Социальная характеристика кадрового потенциала высшей школы: украинский вариант// Инновации в образовании.- 2003.- №1.- С.27-52.
3.   Балихін Г. Субсидії у галузі освіти - перспективний інструмент державної політики/ Г.Балихін, А. Красильнікова // Вища школа.- 2002.- №2-3.- С.85-90.
4.   Боголіб Т.М. Управління фінансами вищих навчальних закладів// Фінанси України.- 2003.- №9.- С. 26-31.
5.   Бровко О.Н. Особливості кредитування освітянських послуг в умовах ринкової економіки України// Актуальні проблеми економіки.- 2003.- №5.- С. 23-29.
6.   Буданов В. Синергетичні стратегії в освіті// Вища освіта України.- 2003.- №2.-С.46-51. [Реформування вищої освіти України: шляхи та засоби здійснення]
7.   Васильев Ю.С. Оценка качества как система. Из опыта Санкт-Петербургского политехнического университета// Высшее образование сегодня.- 2003.- №10.- С.12-18.
8.   Вієвська М. Соціально-психологічні аспекти діяльності в системі вищої економічної школи/ М.Вієвська, Л.Красовська// Вища школа.- 2002.- №2-3.- С.53-64.
9.   Высшее образование и рынок// Alma mater.- 2003.- №4.- С.29-33
10. Головатый Н.Ф. Теория и практика образования в Украине: еще один шаг вперед// Персонал.- 2003.- №10.- С. 61.
11. Грішова О. Освіта - головний чинник економічного і соціального розвитку України/ О.Грішова, О.Заклекта// Вісник ТАНГ.- 2003.- №5/2.- С.17-23.
12. Дерешко Б.Ю. Развитие информационных технологий на образовательном рынке/ Б.Ю.Дерешко, С.П.Лукьянов// Телекоммуникации и информатизация образования.- 2002.- №5.- С.100-108.
13. Добровольська Л. Деякі аспекти державного фінансування вищої освіти// Фінанси України.- 2003.- №8.- С. 50-54.
14. Жовта І. Введення положення Закону України "Про вищу освіту" щодо співвідношення кількості студентів, які навчаються за державним замовленням і за контрактом, перенесено на 2005 рік// Освіта України.- 2003.- №46-47.- С.2.
15. Жовта І. Освітянський бюджет наступного року збільшиться майже на 300 мільонів гривень// Освіта України.- 2003.- №70.- С.4-5.
16. Зайчук В. Нормативно-правове забезпечення освіти в Україні// Вища школа.- 2002.- №2-3.- С.3-18.
17. Катаєв С. Деякі синергетичні аспекти функціонування освіти як соціального інституту/ С.Катаєв, О.Шамровський// Вища освіта України.- 2003.-№2.- С.65-67. [Соціальна синергетика та освіта]
18. Козлова О. Адаптивний та біфуркаційний розвиток освітніх систем// Вища освіта України.- 2003.-№2.- С.59-64.[Співвідношення освіти і розвитку суспільства]
19. Козмински А. Роль высшего образования в реформировании общества в условиях глобализации: академическая надежность и стремление к повышению уровня вузов// Высшее образование сегодня.- 2003.- №3.- С. 34-37.
20. Кондрашова Л. Проблеми вищої школи у світлі національної доктрини розвитку освіти України// Вища освіта України.- 2003.- №1.- С.39-43.
21. Кончин В. Освітня складова в структурі забезпеченості країни людським капіталом за теорією порівняльних переваг// Вісник ТАНГ.- 2003.- №5/1.- С.187-196.
22. Кратт О. Інформаційна база кон'юнктурних досліджень ринку послуг вищої освіти// Вісник ТАНГ.- 2003.- №5/1.- С.207-213.
23. Кремень В. Стати громадянином світу// Відкритий урок.- 2003.- №21-22.- С.3-4. [Доповідь міністра освіти і науки України В. Кременяна 32-й Генеральній конференції ЮНЕСКО].
24. Кремень В. Модернізація системи освіти як важливий чинник інноваційного розвитку держави// Освіта України.- 2003.- №34.- С.2-3.
25. Кубенко І. Неймовірні пригоди фінансів в Україні// Управління освітою.- 2003.- №10-11.- С.18-21. [Фінансування освіти]
26. Лапшов В.А. Социологический мониторинг в системе управления качеством обучения в вузе/ В.А.Лапшов, А.В.Слива, Н.В.Фокина// Телекоммуникации и информатизация образования.- 2003.- №3.- С.35-42.
27. Лутай В. Про організаційні заходи розроблення синергетичної парадигми та її впровадження в освітні системи// Вища освіта України.- 2003.-№2.- С.53-58.[Реформування стратегії освіти]
28. Марченко Л. Вища освіта потребує постійної модернізації// Освіта України.- 2003.- №50-51.- С.4-5.
29. Марченко Л. Роль держави щодо освіти була і має залишатися провідною// Освіта України.- 2003.- №48-49.- С.3.
30. Матвієнко П.В.  До питання про сучасні педагогічні парадигми в системі вищої школи/ П.В.Матвієнко, С.О.Огієнко// Педагогіка і психологія.- 2003.- №2.- С.63-73.
31. Матвіїв М. Стратегічні пріоритети розвитку освіти в Україні// Вісник ТАНГ.- 2003.- №5/1.- С.196-200.
32. Мельниченко Т.Ю.  Сучасні фактори територіальної організації вищої освіти України// Український географічний журнал.- 2003.- №3.- С.56-63.
33. Мостова Т. Василь Кремень: модернізація освіти - сьогодні і завтра// Освіта України.- 2003.- №42-43.- С.11
34. На пути к обществу, основанному на знаниях: какую роль в его сознании играет высшее образование// Высшее образование сегодня.- 2003.- №4.- С.28-32. [Мировые тенденции, новая роль знаний]
35. Невмержицький О. Діяльність Інституту вищої освіти: науково-педагогічний аспект/ О.Невмержицький, Г.Козлакова// Освіта.- 2003.- №50.- С.4-5.
36. Никитина Н.  Проектирование системы менеджмента качества вуза на основе логико-структурного анализа// Стандарты и качество.- 2003.- №8.- С.87-91.
37. Нормативне забезпечення системи якості ВНЗ/ Л.Віткін, С.Лаптев, Г.Хімічева, Ю.Жарков// Стандартизація, сертифікація, якість.- 2003.- №4.- С.57-65.
38. Огнев'юк В.  Соціальні аспекти модернізації освіти// Вісник Київського національного торговельно-економічного університету.- 2003.- №4.-  С. 5-11.
39. Ожеван М.  Комунікативна модель освіти в епоху нелінейного мислення// Вища освіта України.- 2003.- №3.- С.29-35
40. Освітні послуги// Вісник податкової служби України.- 2003.- №38.- С. 43-46.[Ліцензування освіти] 
41. Пріоритети вищої освіти України в умовах глобалізації процесів соціально-економічного розвитку// Освіта України.- 2003.- №64-65.- С. 8.
42. Про виплату надбавки за стаж наукової роботи// Освіта.- 2003.- №57.- С.1.
43. Рычкова Л. Образовательные программы и стратегии общественного развития// Alma mater.- 2003.- №7.- С.35-37.
44. Сафонова В. Вища освіта в Україні: необхідність наукового передбачення основних напрямів її розвитку// Вища освіта України.- 2003.-№2.- С.41-45.
45. Смирнов И.П.  ХХI веку - открытое образование// Высшее образование сегодня.- 2003.- №8.- С.5-11.[Глобализация образования]
46. Степко М. Вища школа зорієнтована на фундаментальну підготовку, і ми робимо все, щоб її зберегти// Вища школа.- 2003.- №2-3.- С.18-38.
47. Степко М. Вища освіта стане доступнішою// Освіта України.- 2003.- №38.- С.5.[Поліпшення роботи з обдарованою молоддю]
48. Трубич С. Наука та освіта як головна ланка реформування економіки України в XXI ст. / С.Трубич, Т.Майкович// Вісник ТАНГ.- 2003.- №5/1.- С.121-138.
49. Трусова Т.В.  Методи прийняття рішень щодо інвестування проектів у системі освіти// Актуальні проблеми економіки.- 2003.- №9.- С. 103-114.
50. Уряд України на своєму засіданні прийняв Постанову "Про виплату надбавки за стаж наукової роботи"// Освіта України.- 2003.- №32-33.- С. 2.
51. Харченко Н. Вища школа в Україні за роки незалежності// Вісник ТАНГ.- 2003.- №5/2.- С.85-88.
52. Хриков Є. Педагогічна наука в Україні: стан та напрями розвитку/ Є.Хриков, О.Адаменко// Шлях освіти.- 2003.- №4.- С.2-8.
53. Цхай А. Геинформационные технологии в системе управления вузом/ А.Цхай, Т.Пятковская, К.Марусин// Новий колегіум.- 2003.- №1.- С.33-36
54. Швець В. Освіта як складова нарощування людського капіталу суспільства/ В.Швець, Д.Маляр// Вісник ТАНГ.- 2003.- №5/1.- C.181-187.
55. Шпотенко В.Д. Методика визначення розміру плати за навчання студентів вищих навчальних закладів// Фінанси України.- 2003.- №7.- С.43-50. [Викладено особливості методу формування ціни (плати) за навчання студентів та планування прибутку від цього виду діяльності у ВНЗ]
56. Якість освіти. Як ми її вдосконалюємо// Трибуна.- 2003.- №7-8.- С.14-16. [Інтерв'ю з Міністром освіти і науки, президентом товариства знання України, академіком НАН В.Г. Кременем.].