НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА
1. Абасов З.А.  Проектирование инноваций в структуре педагогической деятельности// Высшее образование сегодня.- 2004.- №6.- С.8-12.- [Проектирование -системообразующий компонент педагогической деятельности].
2. Абсалямова Я.  Теоретичні основи розробки структури та змісту післядипломної освіти молодих викладачів іноземної мови// Рідна школа.- 2004.- №4.- С.26-29.
3. Александров С.П.    Разработки кафедры технологии кожи, меха и изделий из кожи// Кожевенно-обувная промышленность.- 2004.- №3.- С.26-27.
4. Александровская Л.Н.  Управление качеством: роль образования// Высшее образование сегодня.- 2004.- №1.- С.8-9.- [Повышения качества продукции должно найти отражение в учебных дисциплинах].
5. Алексеева Е.В.  Образовательные Интернет-проекты Федерации Интернет-образования// Телекоммуникации и информатизация образования.- 2004.- №5.- С.47-49.- [Компьютерные инновации].
6. Андреев А.Л.  Культурное пространство студента// Педагогика.- 2003.- №10.- С.55-65.
7.  Андреева В.  Совершенствование процесса подготовки специалистов по информационным технологиям// Alma mater.- 2003.- №8.- С.51-52.
8. Андрусь О.  Модульно-проектувальний комплекс: освітнє завдання та методологічна основа// Вища освіта України.- 2004.- №1.- С.97-101.- [Аналіз наукових джерел модульних навчальних технологій].
9. Артеменко Л.  Пошук нових технологій викладання англійської мови// Новий колегіум.- 2002.- №6.- С.16-20.
10. Артюх С.  Комплексне дипломне проектування як засіб підвищення якості підготовки спеціалістів// Вища школа.- 2004.- №1.- С.77-80.
11. Афендик А.П.  Соционическая техника преподавания и профориентации в учебных группах/ А.П.Афендик, В.О.Матюхин// Менеджмент и кадры: психология управления, соционика.- 2003.- №11.- С.49-51.
12. Байкова Л.    "Передавать студентам науку, а не только знания"// Alma mater.- 2004.- №2.- С.49-50.- [Преподавания педагогики].
13. Баранов В.Ю.  Формы ответов при автоматизированном контроле знаний// Информатика и образование.- 2004.- №8.- С.17-23.
14. Безрукова А.А.  Формирование информационной культуры студентов естественнонаучных факультетов педагогического вуза/ А.А.Безрукова, Н.П.Безрукова// Информатика и образование.- 2004.- №2.- С.86-95.
15. Белкин С.Е.  Аппаратное и программное обеспечение на рынке информационных технологий, используемое в образовательном процессе и профессиональной деятельности // Телекоммуникации и информатизация образования.- 2004.- №4.- С.61-73.
16. Белый Е.М.  Вузы и бизнес:социальное партнерство в подготовке персонала/ Е.М.Белый, И.Б.Романова// Инновации.- 2004.- №2.- С.63-65.
17. Березовський Ю.  Передусім прогресивні технології навчання і виховання студентів// Освіта.- 2004.- №13.- С.2-3.- [Навчально-методичний центр АПН].
18. Берещук М.  Науково-методичні основи визначення рейтингу та вдосконалення системи підвищення якості освіти/ М.Берещук, Г.Стадник, В.Некос// Вища школа.- 2003.- №4-5.- С.31-42.- [Впровадження модульно-рейтенгової системи].
19. Білошапка В.    Модель професіоналізації менеджера і нові завдання бізнес-освіти в Україні// Ринок цінних паперів України.- 2004.- №1-2.- С. 71-75.
20. Бобик О.    Про роль і концепцію викладання математики для економістів/ О.Бобик, Г.Берегова// Рідна школа.- 2004.- №5.- С.48-50.
21. Богомолов Т.Ю.  "Sociologicum" - эксперементальный межуниверситетский сетевой факультет/ Т.Ю.Богомолов, В.А.Ядоров// Высшее образование сегодня.- 2004.- №10.- С.16-19.- [Сетевое сотрудничество четырех университетов].
22. Болотов В.А.  Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе/ В.А.Болотов, В.В.Сериков// Педагогика.- 2003.- №10.- С.8-14.- [Построение содержания образования  в соответствии со структурой личности].
23. Бондаренко З.В.  Розроблення тестів для контролю знань і умінь студентів технічного ВНЗ з теми "Диференційні рівняння"// Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2004.- №3.- С.95-101
24. Бондаренко З.В.  Якісний аналіз розв'язків систем диференціальних рівнянь як засіб формування деяких компонентів професійної культури студентів// Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2004.- №1.- С.115-120
25.  Бочарова В.Г.  Социальная педагогика: диалог науки и практики// Педагогика.- 2003.- №9.- С.3-10.
26. Будзан Б.  Викладачі мають навчати студентів не свого минулого, а їхнього майбутнього/ Б.Будзан, П.Яницький, О.Романенко// Синергія.- 2003.- №1.- С.42-44.
27. Бульвінська О.  Перехід від писемної до електронної освітньої культури:соціологічний аспект// Вища освіта України.- 2004.- №3.- С.91-97.- [Народження інформаційного постіндустріального суспільства ].
28.  Буряк Л.  Гуманітарні інновації Національної академії управління// Вища освіта України.- 2003.- №4.- С.51-56.- [Досвід проведення молодіжних науково-практичних конференцій].
29. Вавилова Л.М.    Психолого-педагогические аспекты создания и использования программных средств для курса "Безопасность жизнедеятельности"// Информатика и образование.- 2004.- №4.- С.52-54.
30. Вакуленко В.  Форми і методи контролю якості знань і рівня професійної компетентності майбутнього викладача// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2003.- №6.- С.109-123.- [Багаторівнева підготовка викладачів:бакалавр, магістр ].
31. Васильківська К.    Організація пізнавальної діяльності студентів на засадах культурологічного підходу// Мистецтво та освіта.- 2004.- №2.- С.7-10.- [Підготовка педагогічних кадрів].
32. Вєтохов О.М.  Проблема самостійної роботи з опанування іноземної мови: психолого-педагогічний аспект// Педагогіка і психологія.- 2003.- №3-4.- С.96-106.
33. Виштак О.В.  Дидактические основы разработки педагогического сценария мультимедийного учебного пособия по информатике// Информатика и образование.- 2004.- №7.- С.87-91.
34. Віткін Л.М.  Підходи щодо оцінювання ключових процесів підготовки студента ВНЗ// Науково-технічна інформація.- 2004.- №2.- С.51-54
35. Войнова Н.А.  Особенности формирования информационной компетентности студентов вуза/ Н.А.Войнова, А.В.Войнов// Инновации в образовании.- 2004.- №4.- 111-118.- [Умение извлекать информацию из различных источников, представлять ее в понятном виде и эффективно использовать].
36. Воробйов Ю.  Визначення рейтингу вищих навчальних закладів на підставі багатьох показників/ Ю.Воробйов, О.Вассерман, А.Пашков// Вища школа.- 2003.- №4-5.- С.43-47.
37. Гакуев Р.  Куда идет социологическое образование// Высшее образование сегодня.- 2004.- №10.- С.8-15.- [Материалы круглого стола].
38. Гакуев Р.Г.  Качество образования должно быть обеспечено технически// Высшее образование сегодня.- 2004.- №10.- С.22-25.
39. Галыгина Л.В.    Решение типовых задач по информационным технологиям// Информатика и образование.- 2004.- №4.- С.59-74.
40. Ганчева В.І.  Методичні рекомендації щодо викладання предмету "Основи безпеки життєдіяльності" у 2004/2005 навчальному році// Безпека життєдіяльності.- 2004.- №8.- С.26-29
41. Герасимова І.Г.  До проблеми мотивації студентів технічного ВНЗ щодо вивчення дисципліни "Основи психології і педагогіки" у контексті формування гуманістичної спрямованості особистості// Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2004.- №1.- С.103-107.
42. Герасимова І.Г.  Педагогіка і психологія в системі професійної підготовки фахівців з вищою технічною освітою// Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2003.- №5.- С.93-96
43. Гершунский Б.С.  Концепция самореализации личности в системе обоснования ценностей и целей образования// Педагогика.- 2003.- №10.- С.3-8.
44. Гликман И.З.  Студенты оценивают качество преподавания// Высшее образование сегодня.- 2003.- №12.- С.48-50.
45. Границина В.Н.  Методы организации практических занятий по информатике в высшей школе// Телекоммуникации и информатизация образования.- 2004.- №5.- С.90-93.
46. Гребнев Л.С.  Диверсификация образовательных программ высшего профессионального образования// Телекоммуникации и информатизация образования.- 2003.- №6.- С.25-27.
47. Гребнев Л.С.  Модернизация экономического образования// Высшее образование сегодня.- 2003.- №12.- С.8-16.
48.  Гуляева Н.  Український ВНЗ може крокувати вперед// Синергія.- 2003.- №2.- С.46-47.- [Викладач мусить залучати студента до наукових цінностей, спрямовувати мислення студента на творчі процеси].
49. Гуманістично-філософські виміри сучасної технічної освіти// Новий колегіум.- 2003.- №5-6.- С.48-51.
50. Гура Г.С.  Теоретическая механика: современные подходы// Высшее образование сегодня.- 2003.- №12.- С.26-36.
51. Гуржий А.  Материально-технічна база закладів освіти та інформатизація навчання// Освіта України.- 2004.- №19.- С.6-7.
52. Даниленко В.Ю. Методологічні проблеми неперервної педагогічної освіти/.Л.К.Даниленко, В.Ю.Мележик// Вища школа.- 2003.- №2-3.- С.38-44.
53. Дерешко Б.Ю.    Образовательное программное обеспечение: новые разработки/ Б.Ю.Дерешко, С.П.Лукьянов// Телекоммуникации и информатизация образования.- 2004.- №2.- С.59-69.
54. Дерешко Б.Ю.  Информатизация образования: опыт и новые решения/ Б.Ю.Дерешко, С.П.Лукьянов// Телекоммуникации и информатизация образования.- 2003.- №5.- С.65-69.
55. Дзундза А.  Досвід застосування технології підвищення рівня продуктивного мислення студентів при розв'язанні навчальних фінансово-економічних завдань// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2003.- №5.- С.23-31.- [У процесі навчальної діяльності продуктивне мислення студентів переходить у вищу форму - творче мислення].
56. Добрянський І.  Комплексне визначення кількісних характеристик недисциплінованої поведінки студентів// Рідна школа.- 2004.- №12.- С.63-65
57. Дорогунцов С.  Теоретична економія: у пошуках власної ідентичності/ С.Дорогунцов, О.Ральчук// Вісник НАН України.- 2003.- №11.- С.3-23.
58. Евдокимова М.  Типы компьютерных средств обучения иностранным языкам и стратегии их применения// Новий колегіум.- 2003.- №3/4.- С.42-46.
59. Евстегнеев В.  Интеграция фундаментального и специального знаний в подготовке инженерных кадров/ В.Евстегнеев, С.Торбунов// Alma mater.- 2003.- №11.- С.14-16.
60. Еримбетова С.  Использование интерактивных (диалоговых) технологий обучения в процессе творческого саморазвития личности учащихся/ С.Еримбетова, А.Маджуга, Б.Ахметжан// Alma mater.- 2003.- №11.- С.48-50.
61. Євсєєва О.  До питання конкретизації змісту вищої освіти студента педагогічного ВНЗ// Освіта і управління.- 2003.- №4.Т.6.- С.128-132.
62. Жижко Т.  Інтенсифікація професійної підготовки студентів: системний підхід// Вища освіта України.- 2004.- №1.- С.92-96.
63. Жильцов В.А.  Опыт применения методики самоопределения студентов в семантическом пространстве конкурирующих ценностей// Инновации в образовании.- 2003.- №5.- С.96-101.- [Инновационные педагогические технологии в образовании].
64. Жислин А.  Один на один с иностранным языком// Обучение за рубежом.- 2004.- №3.- С.60-61.- [Самостоятельное изучение иностранных языков].
65. Жислин А.  Учим иностранный язык за компьютером// Обучение за рубежом.- 2003.- №12.- С.56-57.
66.  Жовта І.  Українські вищи навчальні заклади впроваджують кредитно-модульну систему підготовки студентів// Освіта України.- 2004.- №7.- С.5-6.
67. Жовта І.  Якість науково-педагогічних кадрів вищої школи України// Вища школа.- 2003.- №4-5.- С.27-30.
68. Жужжалов В.Е.  Интеграция парадигм программирования в курсе информатики// Информатика и образование.- 2004.- №10.- С.32-36.
69. Журавльова О.І.  Бачити світ цілісно . Перспективи, динаміка та модифікація гуманітарних дисциплін у системі економіка-управлінської освіти/ О.І.Журавльова, О.К.Міхєєва// Гуманітарні науки.- 2003.- №2.- С.46-53.
70. Забродин Д.М.  О роли учителя и задачах педагогического образования// Высшее образование сегодня.- 2004.- №1.- С.34-38.
71. Завгородня О.  Яку етику потрібно викладати у вищих навчальних закладах?// Вища школа.- 2003.- №4-5.- С.70-80.
72. Захаров А.  Учебный процесс в вузе с точки зрения герменевтики// Высшее образование сегодня.- 2004.- №1.- С.50-53.- [Оценка знаний учащихся по различным методикам].
73. Зацарний В.В.  Навчальна дисципліна "Безпека життєдіяльнсті": становлення, розвиток та перспективи// Безпека життєдіяльності.- 2004.- №8.- С.16-22
74. Зварич І.  Оцінювання знань студентів з іноземної мови у вищих закладах освіти України і США// Рідна школа.- 2004.- №11.- С.76-79.
75. Звонников В.И.  Единый экзамен: неудачный эксперемент или универсальное новаторское решение/ В.И.Звонников, М.Б.Челышкова// Высшее образование сегодня.- 2004.- №6.- С.18-23.- [Единый экзамен и качество образования].
76. Игнатенко Н.Я.  Проверяя алгеброй гармонию (Роль и место математики в современных гуманитарных науках)// Гуманітарні науки.- 2004.- №1.- С.62-70.
77. Интернет содействует более широкому распространению списывания// Телекоммуникации и информатизация образования.- 2003.- №5.- С.85.
78. Капустин Б.Г.  Политический разум и университетская политическая наука.// Высшее образование сегодня.- 2004.- №8.- С.4-8.- [Влияние политических наук на общественное сознание,  преподавание политологии].
79. Карпенко М.П.  Основные черты образования XXI в веке// Телекоммуникации и информатизация образования.- 2003.- №5.- С.33-36.- [Методология информатизации образования].
80. Каттелл Д.  Информационные и коммуникационные технологии для активного обучения// Информатика и образование.- 2004.- №3.- С.77-86.
81. Кинелев В.Г.  Образование для формирующегося информационного общества// Информатика и образование.- 2004.- №5.- С.2-9.- [Роль информационных и коммуникационных технологий в повышении качества образования].
82. Коберник О.  Модернизація підготовки майбутніх учителів трудового навчання// Трудова підготовка.- 2004.- №4.- С.28-30.
83. Кобзев А.    Учебно-инновационный комплекс как средство поддержки инновационного образования/ А.Кобзев, А.Уваров// Alma mater.- 2004.- №2.- С.6-8.
84. Ковальчук Т.  Мови + інформаційні технології = прикладна лінгвістика// Аудиторія.- 2004.- №8.- С.4-5.
85.  Ковальчук Т.  Як позбутися стереотипів про студентів та викладачів// Аудиторія.- 2004.- №3.- С.5.
86. Колоков А.С.    Применение визуальной символики при создании учебных видеофильмов/ А.С.Колоков, В.М.Кроль, Е.Д.Сотникова// Телекоммуникации и информатизация образования.- 2004.- №2.- С.72-80.
87. Колоколов А.С.  Базовые параметры специальных титровых строк, предназначенных для учебных видеофильмов СГА/ А.С.Колоколов, В.М.Кроль, Е.Д.Сотников// Телекоммуникации и информатизация образования.- 2004.- №4.- С.57-60.
88. Колоколов А.С.  Использование "предваряющей" титровой строки при создании учебного видеофильма/ А.С.Колоколов, В.М.Кроль, Е.Д.Сотникова// Телекоммуникации и информатизация образования.- 2004.- №3.- С.67-70.
89. Колоколов А.С.  Некоторые аспекты совершенствования телевизионной учебной продукции СГА/ А.С.Колоколов, В.М.Кроль, Е.Д.Сотников// Телекоммуникации и информатизация образования.- 2003.- №5.- С.57-64.- [Спутниковые образовательные технологии].
90. Колотев В.  Лекция в условиях реформирования системы высшего образования/ В.Колотев, Л.Григорьева// Новий колегіум.- 2004.- №3.- С.58-60.
91. Коляда М.Г.  Информационная культура современного экономиста// Гуманітарні науки.- 2003.- №2.- С.94-102.
92. Концепція економічної освіти в Україні// Освіта України.- 2004.- №6.- С.4-5.
93. Концепція модульно-розвивальної системи освіти// Українська мова та література.- 2004.- №44.- С.3-5
94. Конюшенко С.М.  Информационная культура педагога в свете концепции индивидуальности человека// Информатика и образование.- 2004.- №7.- С.102-106.
95.  Корнеева Л.  Электронные учебники как составляющая современных образовательных технологий/ Л.Корнеева, Н.Синицкий, А.Синицкий// Персонал.- 2004.- №8.- С. 79-80.
96. Корсак К.    Освіта, наука й економіка знань/ К.Корсак, К.Корсак// Науковий світ.- 2004.- №5.- С.2-4.- [Зіставлення головних варіантів суспільств у сфері економіки та забезпечення].
97. Корсак К.  Формування культури оцінювання і забезпечення якості роботи вищих шкіл// Вища освіта України.- 2004.- №1.- С.41-47.
98. Коршевнюк Т.В.  Інтеграція знань з молекулярної біології в курс основ безпеки життєдіяльності// Безпека життєдіяльності.- 2004.- №4.- С.38-39
99. Котенко Д.  Методика количественной оценки качества обучения с позиции теории виртуального познания// Новий колегіум.- 2003.- №3/4.- С.62-65.
100. Кравцов С.  Совершенствоваться и быть успешным!// Сучасна освіта.- 2004.- №1.- С.42-43.- [Бизнес-образование].
101. Кражан Г.    Бізнес-освіта в Україні: оцінка якості навчання і затребуваності спеціальностей// Синергія.- 2004.- №1.- С.46-50.
102. Крилова В.  Партнерство викладача та студента у навчанні іноземної мови// Рідна школа.- 2004.- №4.- С.25-26.
103. Крючкова О.  Методика формування інтелектуальних умінь студентів на заняттях з іноземної мови у нефілологічних вищих навчальних закладах// Рідна школа.- 2004.- №10.- С.18-21.
104. Крючкова О.  Формування інтелектуальних умінь студентів немовних вищих закладів освіти на базі іноземної мови// Рідна школа.- 2004.- №4.- С.22-24.
105.  Кувалдина Т.А.  Тезаурус как дидактическое средство систематизации понятий курса информатики// Информатика и образование.- 2003.- №11.- С.2-7.
106. Кудреев В.  Самостійна робота студентів за умов дистанційно-активного навчання// Новий колегіум.- 2004.- №3.- С.49-52.
107. Кулагин В.П.  Ресурсные центры сферы образования - задачи создания, состояние, перспективы развития/ В.П.Кулагин, А.Н.Тихонов// Телекоммуникации и информатизация образования.- 2003.- №5.- С.36-57.- [Цели и задачи, выработка стратегии, координация выполнения региональных программ, интеграция образовательных учреждений].
108.  Курок В.  Концепція інженерної підготовки майбутніх учителів трудового навчання// Вища освіта України.- 2004.- №3.- С.73-79.
109. Лебедева М.Б.  Что такое ИКТ-компетентность студентов педагогического университета и как ее формировать/ М.Б.Лебедева, О.Н.Шилова// Информатика и образование.- 2004.- №3.- С.95-100.- [Компетентность учителя в области информационных технологий].
110. Левин И.  Проектирование системы логического управления учебных роботов/ И.Левин, Э.Кольберг, Й.Рейх// Информатика и образование.- 2004.- №3.- С.87-94.- [Интерактивное обучение].
111. Лисенко Л.Г.  Електронні підручники: чи готове до них суспільство// Освіта.- 2003.- №51.- С.3.
112. Лобанов Е.В.    О подходах к проектированию образовательных программ высшего профессионального образования в современных условиях// Инновации в образовании.- 2004.- №2.- С.5-14.
113. Лобачов С.    Интернет-обучение: тенденции и проблемы/ С.Лобачов, В.И.Солдаткин// Телекоммуникации и информатизация образования.- 2004.- №2.- С.18-40.- [Мировые тенденции в образовательном сегменте Интернет]
114.  Лозинский О.  Концептуальні засади кредитно-модульної системи організації навчального процесу та особливості формування навчальної програми підготовки фахівця// Аудиторія.- 2003.- №37.- С.7-9.
115. Ломакина О.  Проектирование как ведущее направление модернизации современного педагогического образования// Alma mater.- 2004.- №1.- С.44-50.
116. Лузик Е.  Методологічні основи гуманітарної підготовки спеціаліста технічного університету// Вища освіта України.- 2004.- №1.- С.14-19.- [Гуманітарна підготовка в системі технічної освіти].
117. Лучина Т.А.  Развитие ключевых компетенций студентов в техническом вузе// Высшее образование сегодня.- 2004.- №10.- С.50-51.- [Ценностно-смысловая и коммуникативная компетенция].
118. Мараховский Л.Ф.  Психолого-педагогические проблемы в учебном процессе при использовании компьютерных информационных технологий// Соционика.- 2003.- №6.- С.73-76.- [Рассмотрен вопрос развития компьютерных технологий применения их в учебном процессе, их влияния на учебный процесс и их применения  в дистанционном и открытом обучении. Рассмотрены психолого-педагогические проблемы, возникающие в учебном процессе при использовании компьютерных и информационных технологий.].
119. Марко В.  Від принципу - до системи проблемно-блокового викладання у вищих навчальних закладах// Рідна школа.- 2004.- №12.- С.51-54.
120. Марченко Л.  Інформаційному суспільству - мультимедійні освітні технології// Освіта України.- 2004.- №13.- С.2.
121. Маслікова І.  Вища школа: до проблеми тестування// Освіта і управління.- 2003.- №3.- С.114-119.
122. Массовое внедрение единого государственного экзамена в существующем виде недопустимо// Высшее образование сегодня.- 2004.- №8.- С.17.- [420 видных деятелей науки и образования изложили свою точку зрения на итоги эксперемента по введению ЕГЗ].
123. Матросов В.Л.  Педагогическое образование: стратегия развития// Высшее образование сегодня.- 2004.- №9.- С.6-14.- [Модернизация педагогического образования: достижения и задачи].
124. Мацько Л.    Стратегія мовної освіти в Україні// Педагогічна газета.- 2004.- №5.- С.3.
125. Медведева О.  Самостійна робота студентів як одна з основних умов якісної підготовки спеціалістів-дизайнерів// Рідна школа.- 2004.- №12.- С.66-67.
126. Мелещенко А.  Корпоративний університет: світові тенденції , українські реалії// Синергія.- 2003.- №2.- С.43-45.- [Підготова кадрів, менеджмент].
127. Миргородський В.  Спеціальна педагогіка// Психолог.- 2004.- №35.- С.12-13.
128. Морозов А.В.  Креативность преподавателя высшей школы// Высшее образование сегодня.- 2004.- №3.- С.64-68.- [Становление творческой индивидуальности педагога].
129.  Московцев Н.А.  Управление адаптацией студента в условиях современных образовательных технологий: социологический аспект// Инновации в образовании.- 2003.- №5.- С.34-51.
130. Мосс Ж.  Использование злектронных отчетов при оценке студентов в конце учебного года// Инновации в образовании.- 2004.- №1.- С.148-149.
131. Нападовська Л.  Проблеми підготовки фахівців з обліку та аудиту, їх професійне визнання// Бухгалтерський облік і аудит.- 2004.- №8.- С. 41-44.
132. Нестеров В.Л.  Критерии учебной деятельности вузов/ В.Л.Нестеров, В.И.Радченко// Информатика и образование.- 2004.- №3.- С.113-115.- [Программная реализация математических моделей оптимального управления учебным заведением].  
133. Николаев С.Д.  На пути создания университетского комплекса// Текстильная промышленность.- 2004.- №10.- С.14-18.-[Учебно-промышленные комплексы]
134. Ніколенко А.  Перспективи загальної фізики у вищій школі// Вісник НАН України.- 2003.- №11.- С.23-28.
135.  Новиков С.П.  Применение новых информационных технологий в образовательном процессе// Педагогика.- 2003.- №9.- С.32-39.
136.  Озерова Т.В.  Активные методы в системе методического обеспечения профессиональной подготовки инженерно-педагогических кадров// Инновации в образовании.- 2003.- №5.- С.101-104.- [Лекции. Деловые игры].
137. Околедов О.П.  Дидактическая специфика современного вузовского учебника// Педагогика.- 2003.- №10.- С.20-24.
138. Орленко Л.  Організація навчання дипломованих фахівців іноземним мовам// Вісник Київського національного торговельно-економічного університету.- 2004.- №1.- С. 120-126
139.  Остапенко Н.  Методичний аспект магістерської практики студентів-філологів вищої школи// Рідна школа.- 2004.- №3.- С.56-59.
140. Остроушенко Л.  Бінарная лекція як одна із форм організації навчання в вищих навчальних закладах / Л.Остроушенко, Г.Яцишина// Освіта.- 2004.- №10.- С.8-9.
141. Павко А.І.  Соціогуманітарні дисципліни у вищих навчальних закладах України : європейський вибір// Трибуна.- 2004.- №9-10.- 34-35.
142. Пахотін К.  Від знання предметного до інструментального. Чи працює на цей перехід наша освітня система// Вища освіта України.- 2004.- №1.- С.78-83.- [Обговорення сучасних моделей управління навчального процесу з позіції вивчення проходження інформаційних потоків у системі вищої освіти].
143. Перов А.В.  Теорія і практика викладання курсів ЦО та ОБЖД// Безпека життєдіяльності.- 2004.- №3.- С.8-12
144. Перспективні засоби систем контролю та керування знаннями студентів в навчальних інформаційних продуктах на базі засобів компьютерних телекомунікацій/ О.П.Войченко, О.В.Данилова, О.Ф.Манако, В.В.Манако// Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2003.- С.92-97.
145. Пилипів О.  Культурологічний аспект викладання латинської мови в системі університетської освіти/ О.Пилипів, Л.Мисливська// Вища освіта України.- 2003.- №4.- С.80-84.
146. Пирогоа О.В.  Моделирование в образовании// Инновации в образовании.- 2004.- №5.- С.36-41.- [Моделирование выступает как метод исследования объектов познания].
147. Плешакова Л.Я.  Организационно-деловая игра как средство формирования логического мышления и профессиональных навыков студентов// Инновации в образовании.- 2003.- №6.- С.91-103.
148. Плещеев В.В.  Адаптивная методическая система обучения. Методология проектирования// Высшее образование сегодня.- 2003.- №12.- С.42-45.
149. Позааудиторне вивчення іноземної мови у вищому навчальному закладі: особистісні стратегії підготовки молодих фахівців// Вісник книжкової палати.- 2004.- №8.- С.24-25.
150. Покровский Н.Е.  Социологическое образование и культура// Высшее образование сегодня.- 2003.- №12.- С.16-22.- [Социологическая культура и общественное развитие].
151.  Поляков О.  Принципы профильно-ориентированного обучения английскому языку и факторы, способствующие их реализации// Alma mater.- 2004.- №3.- С.23-26.
152.  Порус В.  Про кризу філософії як навчальної дисципліни.// Вища школа.- 2003.- №2-3.- С.84-90.
153. Похолков Ю.  Проблемы и основные направления совершенствования инженерного образования// Alma mater.- 2003.- №10.- С.3-18.
154. Прадівлянний М.Г.  Підвищення рівня підготовки бакалаврів з поглибленим вивченням іноземної мови на рівні технічного перекладача на базі використання засобів сучасних інформаційних технологій// Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2004.- №1.- С.120-125.
155. Применение новых технологий в высшем образовании не снижает стоимости обучения// Телекоммуникации и информатизация образования.- 2003.- №6.- С.114-115.
156. Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу: Наказ МОН України// Освіта.- 2004.- №8.- С.14.
157. Про проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації: Рішення колегії МОН// Вища школа.- 2003.- №4-5.- С.111-112.
158. Програма проведення педагогічного експерименту щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації// Освіта.- 2004.- №8.- С.4-5.
159. Разумний Д.В.  Размер экранного изображения как психологический и экологический фактор// Инновации в образовании.- 2003.- №5.- С.51-63.
160. Разумный Д.В.  Как снимать демонстрационный эксперимент: дидактические требования к видеодемонстрациям, кинематографические правила и приемы// Инновации в образовании.- 2004.- №1.- С.124-132.
161. Репка В.  Как автоматически сгенерировать тестовые вопросы с помощью нейронной сети/ В.Репка, В.Бордюк// Новий колегіум.- 2003.- №5-6.- С.35-43.
162. Романовська Ю.  Соціокультурнии аспект як важливий компонент змісту навчання іноземних мов// Вища освіта України.- 2003.- №4.- С.74-79.
163. Рыбанова А.А.  Создание многомерного электронного учебника// Информатика и образование.- 2004.- №5.- С.86-90.
164. Савельєва -.Р.О.А.  Мотивація учбової і педагогічної діяльності студентів гуманітарного інституту "Артек"// Практична психологія та соціальна робота.- 2004.- №5.- С.14-16.- [Психологія ВНЗ.].
165. Савченко О.Ф.  Стратегія і функції управління екологічними процесами в сучасних умовах/ О.Ф.Савченко, О.О.Гаца, В.Л.Іскоростенський// Трибуна.- 2004.- №3-4.- С.30-31.- [Екологічні системи. Екологічне виховання, освіта.].
166. Сахарчук Е.И.  Стандарты педагогического образования: достижения и проблемы// Высшее образование сегодня.- 2004.- №9.- С.14-20
167. Сережкина А.Е.  Обучение в новой информационной среде психолого-педагогические особенности// Высшее образование сегодня.- 2004.- №1.- С.54-59.- [Информационные технологии для подготовки будущего специалиста].
168. Сидоренко В.    Актуальні проблеми підготовки вчителів трудового навчання в світлі реформування освіти в Україні// Трудова підготовка.- 2004.- №2.- С.41-44.
169. Скибицкий Э.Г.  Обобщенная модель процесса обучения/ Э.Г.Скибицкий, А.Г.Шабанов// Инновации в образовании.- 2004.- №1.- С. 61-70.- [Теория самоуправления обучения включает: учение, преподавание, субъект УПД, системное описание процесса.].
170. Скрибицкий Э.Г.  Принципы построения целостного компьютерного курса// Инновации в образовании.- 2004.- №5.- С.101-106.
171. Сметанський М.  Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів: проблеми, шляхи розв'язання .// Вища школа.- 2004.- №4.- С.63-68.- [Якість підготовки спеціалістів у ВНЗ].
172. Соболева Е.Н.  Инновации в социально-экономическом образовании, или Когда наш Ахиллес догонит их черепаху// Высшее образование сегодня.- 2004.- №2.- С.2-11.- [Совершенствование преподавания социально-экономических  дисциплин в вузах].
173.  Сороковых Г.  Содержание и технология развития субъектности студентов в процессе изучения иностранного языка в неязыковом вузе// Alma mater.- 2003.- №10.- С.51-53.
174. Сотников О.  Целостность курса высшей алгебры как основа его понимания// Alma mater.- 2003.- №11.- С.22-24.
175. Створення моделі спеціаліста на засадах теорії освітньої інноватики// Педагогіка і психологія.- 2004.- №3.- С.44-52.- [Основні аспекти розроблення моделі спеціаліста як освітньої інновації].
176. Стешко В.    Система цілей в освітньо-професійній підготовці вчителя трудового навчання// Трудова підготовка.- 2004.- №2.- С.50-52.
177. Стрельніков В.  Застосування технології навчання у співробітництві у вищій школі// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2003.- №6.- С.9-23.- [Навчання в команді, технологія кооперативного навчання, технологія організації дослідницької роботи студентів у групах].
178. Стрельніков В.  Технологія модульного навчання у вищій школі// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2003.- №5.- С.13-.   21.- [Перспективи та розвиток модульного навчання, розробка технологій.].
179.  Таранчук А.  Сдаем английский// Обучение за рубежом.- 2004.- №5.- С.15-17.- [Экзамены на уровень знания анг. языка].
180. Татур Ю.Г.  Компетентность в структуре модели качества подготовки специалиста// Высшее образование сегодня.- 2004.- №3.- С.20-26.
181. Теодоронский В.    О подготовке специалистов в области ландшафтной архитектуры// Ландшафтная архитектура. Дизайн.- 2004.- №1.- С.78-81.
182. Тесля Е.  О подготовке будущего учителя к непрерывному профессиональному самосовершенствованию// Alma mater.- 2004.- №6.- С.50-56.
183. Ткаченко Л.  Проблеми інформатизації освіти об'єднують вищу школу// Освіта України.- 2004.- №78.- С.6.
184. Трофимова Е.    Информационные образовательные технологии: представления и реалии// Alma mater.- 2004.- №2.- С.27-31.
185. Университеты применяют новые стратегии для преодоления растущих технологических проблем// Телекоммуникации и информатизация образования.- 2004.- №3.- С.91-92.- [Антивирусные программы].
186. Утлик Э.П.  Умение учиться// Инновации в образовании.- 2004.- №1.- С.122-124.- [Тренировка мышления , тренировка памяти].
187. Федулова Л.І.  Інтеграція науки й освіти в системі формування економіки знань// Проблеми науки.- 2004.- №9.- С.2-6
188. Филатов Л.О.  Информатизация образования: новые возможности реализации преемственности обучения в школе и вузе// Информатика и образование.- 2004.- №7.- С.118-121.
189. Фіолевський Д.  Актуальні проблеми юридичної освіти// Право України.- 2004.- №2.- С. 114-117.
190. Фокина В.  Инновационная культура преподавателя вуза: теоретическая модель социологического исследования// Новий колегіум.- 2002.- №6.- С.31-43.
191. Химич Н.  Моральні засади християнства у духовному вихованні студентів// Рідна школа.- 2003.- №12.- С.37-39.
192. Хом'юк І.В.  Про формування професійної спрямованості студентів технічних ВНЗ у процесі вивчення теорії ймовірностей// Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2004.- №3.- С.85-89
193. Храбан А.А.  Ідентифікація інтелектуального розвитку студентів в задачі оптимізації педагогічної діяльності// Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2003.- №2.- С.106-115.- [Cтратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою].
194.  Худолий Н.Г.  Повышение качества профессиональной подготовки специалистов в инновационном высшем образовательном учреждении// Инновации в образовании.- 2004.- №5.- С.5-11.
195. Цюприк А.  Основні підходи до проблеми організації самостійної роботи студентів// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2003.- №6.- С.100-109.
196. Цюх Ю.  Автоматизированная обучающая система для гуманитарного курса// Новий колегіум.- 2003.- №5-6.- С.27-32.
197.  Чайковская О.  Розроблення та впровадження мультимедійних програмно-педагогічних систем у навчальний процес// Вища освіта України.- 2004.- №1.- С.102-105.
198. Чемоданова Т.  Компьютерный инжиниринг в инженерно-графическом образовании// САПР и графика.- 2004.- №9.- С.96-99
199. Черкасов Н.  О фундаментализации учебного процесса/ Н.Черкасов, А.Чаусов, Е.Емченко// Новий колегіум.- 2003.- №5-6.- С.14-18.- [Некоторые аспекты усовершенствования учебного процесса в высшей школе].
200. Черникова Т.В.  Практика студентов "помогающих " профессий: повинность или творческая лаборатория профессионализма// Высшее образование сегодня.- 2004.- №10.- С.42-48.- [Практика психологов и социальных педагогов].
201. Чернявська Л.    Організація самостійної роботи студентів (учнів)// Рідна школа.- 2004.- №5.- С.47-48.
202. Чернявська Л.  Використання автентичних матеріалів у навчанні іноземних мов// Рідна школа.- 2004.- №3.- С.62-63.
203. Чобітько М.Г.    Самовдосконалення студентів - майбутніх учителів у процесі особистісно орієнтованої професійної підготовки// Педагогіка і психологія.- 2004.- №1.- С.57-70.
204. Чунихина Л.В.  Формирование способности к эмоциональной саморегуляции у будущих практических психологов в процессе профессиональной подготовки // Практична психологія та соціальна робота.- 2004.- №5.- С.27-29.- [Психологія у ВНЗ]
205. Шадриков В.  Новая модель специалиста: инновационная подготовка и компетентностный подход// Высшее образование сегодня.- 2004.- №8.- С.27-31.- [Меняющиеся технологии производства требуют специалиста не только высокой квалификации, но и способного успешно выступать в роли предпринимателя и создателя рабочих мест].
206. Шевченко С.М.  Концептуальна модель соціокультурної складової змісту навчання іноземної мови в європейських країнах// Педагогіка і психологія.- 2003.- №3-4.- С.155-162.
207. Ширшов Е.В.    Применение информационно-педагогических технологий на основе нейросетевых решений// Телекоммуникации и информатизация образования.- 2004.- №2.- С.55-56.
208. Шульская И.  TOEFL- это не роскошь// Обучение за рубежом.- 2004.- №3.- С.58-59.- [Экзамен по английскому языку].
209. Юхименко П.  Проблеми релятивістського і абсолютистського підходів до підготовки підручників з курсу "Історія економічних учень"// Вища школа.- 2003.- №6.- С.66-73.
210. Ягельська Н.В.  Мовний портфель як засіб рефлексивного оволодіння англійською мовою// Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2003.- №5.- С.89-93.- [Рекомендації Комісії з питань освіти при Раді Європи].
211. Ялапов Ф.    Этнодидактика как технология практико-ориентированного обучения// Alma mater.- 2004.- №2.- С.45-46.