ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
1. Абрамов М.  К вопросу о приоритетах образования// Alma mater.- 2004.- №1.- С.3-4.- [Качество образования].
2. Андресек К.  Институциональное академическое предпринимательство в университете// Высшее образование сегодня.- 2004.- №8.- С.58-63.- [Общие условия для внедрения предпринимательства в университетах].
3. Артемчук Г.  Вища школа має стати справді пріоритетною справою у державі// Вища школа.- 2003.- №6.- С.33-44.
4.  Бобров В.  Проблеми вищої освіти у створенні моделі інноваційно орієнтованої економіки/ В.Бобров, О.Падалка// Вища освіта України.- 2004.- №3.- С.45-48.- [Економіка і управління вищою освітою].
5. Боголіб Т.М.  Оперативне фінансове управління вищим закладом освіти// Фінанси України.- 2004.- №6.- С. 46-52.
6. Бордовский Г.А.  Образование в области управления качеством: системный взгляд/ Г.А.Бордовский, А.А.Нестеров, С.Ю.Трапицын// Высшее образование сегодня.- 2004.- №3.- С.14-20.- [Состояние и проблемы подготовки кадров в области управления качеством образования].
7. Борисов Е.  Качество образования и место высшей школы в обществе// Alma mater.- 2003.- №11.- С.9-14.
8. Букалов Г.В.    Процессно-ориентированная модель внутривузовской системы управления качеством образования// Инновации в образовании.- 2004.- №2.- С.14-25.
9. Буковинський В.С.  Шляхи удосконалення планування витрат на освіту// Фінанси України.- 2004.- №9.- С.74-83.
10. Ганчеренок И.  Инновационная деятельность - новая миссия университетов// Alma mater.- 2004.- №6.- С.26-28.- [Взаимодействие университетов и промышленных предприятий в открытой инновационной модели].
11.  Голубенко О.  Методологічні підходи та досвід організації регіонального університету (мультиверситету)// Вища освіта України.- 2003.- №4.- С.44-49.
12. Грин М.  Дерзкий хотя и маленький, новый мир высшего образования/ М.Грин, П.Эцкель, А.Барблан// Alma mater.- 2004.- №4.- С.46-50.- [Научно-исследовательские объединения, вузовские объединения].
13. Грин М.  Дерзкий, хотя и маленький мир высшего образования/ М.Грин, П.Экель, А.Барблан// Alma mater.- 2004.- №3.- С.45-52.- [Три источника перемен: технология, глобализация, конкуренция].
14. Гриценко В.И.  Общество знаний: проблемы становления и развития// Управляющие системы и машины.- 2004.- №4.- С.5-13.- [Построение информационного общества в Украине].
15. Данильченко В.М.  Глобализация и образование в XXI// Высшее образование сегодня.- 2004.- №3.- С.44-47.
16. Дзюба І.  Метод - це насамперед розуміння// Вища освіта України.- 2003.- №4.- С.5-10.- [Гуманізація освіти].
17. Добровольська Л.М.  Державне кредитування вищої освіти// Фінанси України.- 2004.- №1.- С. 49-54.
18. Добрянський І.  Сучасні тенденції розвитку вищої школи: соціокультурний, регіональний та особистісний аспекти// Вища школа.- 2004.- №1.- С.22-28.- [Розвиток вітчизняної вищої школи до масштабів загальноевропейської. Міжвузівські та міжрегіональні відносини].
19. Домнич В.  Обеспечение качества высшего образования на Украине// Alma mater.- 2004.- №1.- С.30-33.
20. Єрохін С.А.  Державне регулювання та ринкова саморегуляція в економічній моделі вищої освіти// Актуальні проблеми економіки.- 2004.- №4.- С. 23-29.
21. Заболотний В.  Якість роботи вузу можна оцінити/ В.Заболотний, Н.Ушакова// Синергія.- 2003.- №1.- С.2-8.- [Огляд підходів до впровадження сучасної системи оцінки якості роботи освітянських закладів].
22. Игнатюк И.  Технический университет на рынке образовательных услуг// Новий колегіум.- 2004.- №3.- С.37-42.
23. Капустин Б.Г.  Трансформация университетов в условиях глобального рынка// Высшее образование сегодня.- 2004.- №8.- С.52-57.- [Университет как экономическая корпорация].
24. Клепко С.    Шляхи вдосконалення досліджень в освіті// Управління освітою.- 2004.- №11.- С.2-3.
25.  Клепко С.  Генеративна освіта// Управління освітою.- 2004.- №6.- С.23.-27. [Менеджмент освіти, реформування освіти].
26. Кликунов Н.  Отношения собственности в высшей школе как фактор системного риска/Н.Кликунов, В.Окор// Alma mater.- 2003.- №8.- С.3-8.- [Проблемы собственности в государственных вузах].
27. Клим Б.  Структура стандарту освіти як предмет контролю за дотриманням його вимог// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2003.- №6.- С.175-185.
28. Комарова О.А.  Соціально-економічна значущість освіти// Проблеми науки.- 2004.- №1.- С.10-15.- [Задоволення освітніх потреб населення, захисту його від безробіття, забезпечення галузей економіки кваліфікованими кадрами, підвищення ефективності виробництва].
29. Кондрашова Т.М.  Розробка і впровадження системи управління бюджетними коштами державних вищих навчальних закладів// Фінанси України.- 2004.- №9.- С.45-51.
30. Корюненко М.  Якість освіти - приоритет розвитку суспільства в ХХI столітті/ М.Корюненко, І.Жовта, Л.Марченко// Освіта України.- 2004.- №66-67.- С.2-3.
31. Котенко Д.  Методика количественной оценки качества обучения с позиции теории виртуального познания// Новий колегіум.- 2003.- №3/4.- С.62-65.
32. Кратт О.  Методика аналізу кон'юнктури ринку послуг вищої освіти// Економіст.- 2004.- №3.- С.69-71.
33.  Кремень В.  "Перетворення торкнулись освіти"// Сучасна освіта.- 2004.- №1.- С.10-11.- [Реформування освіти].
34. Кремень В.  "Створюємо освіту майбутнього"// Освіта.- 2004.- №27.- С.1-2.- [Школа, профтехосвіта, вища школа].
35. Кремень В.  Про підсумки розвитку освіти у 2003-2004 навчальному році та завдання на 2004-2005 навчальний рік щодо забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти// Освіта України.- 2004.- №66-67.- С.2-3.
36. Кремень В.  Стати громадянином світу// Відкритий урок.- 2003.- №21-22.- С.3-4.- [Доповідь міністра освіти і науки України В. Кременя на 32-й Генеральній конференції ЮНЕСКО ].
37. Кремень В.  Україна розпочинає модернізацію вищої освіти// Освіта.- 2004.- №11.- С.2-3.- [Основні положення доповіді міністра освіти і науки України В.Кременя].
38.  Кремень В.Г.  "Людина XXI століття навчається все життя.."// Гуманітарні науки.- 2003.- №2.- С.8-11.
39. Лаптев В.В.  Интеграция науки и образования как фактор развития общества/ В.В.Лаптев, С.А.Писарева// Инновации.- 2004.- №6.- С.8-13.
40. Лурье Е.А.  Базовые модели высшей школы в инновационной экономике// Инновации.- 2004.- №2.- С.45-50.
41. Ляшенко О.  Ресурсне забезпечення якості освіти// Педагогічна газета.- 2004.- №9.- С.3.
42. Майбуров И.  Высшая школа и промышленность: аспекты взаимоотношений// Alma mater.- 2003.- №9.- С.3-9.
43. Маримончик Ю.В.  Методологічні основи оцінки ефективності управління персоналом у вищому навчальному закладі// Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2003.- №4.- С.40-45.
44. Марченко Л.  Освіта і наука в проекті бюджету -2005// Освіта України.- 2004.- №75-76.- С.3.
45. Матвіенко О.В.  Освіта в інформаційному суспільстві: суперечності, тенденції, теоретико-методологічні засади розвитку// Педагогіка і психологія.- 2004.- №2.- С.106-113.
46.  Межуев В.  Культура и образование// Alma mater.- 2004.- №5.- С.5-9.- [Значение образования в развитии общества].
47. Меншун В.І.  Стратегічні напрями модернізації освіти і науки України// Трибуна.- 2004.- №3-4.- С.12-14.- [Інтерв'ю з академіком Національної академії науки України, міністром освіти і науки, президентом академії педагогічних наук, президентом товариства "Знання" УкраїниВ.Г. Кременем.].
48. Міщенко Г.  Маркетинг і вища освіта// Вісник книжкової палати.- 2004.- №8.- С.38-41.- [ВНЗ працює на двох ринках: ринку  освіти і ринку професійних кадрів.].
49. Моргун В.А.    Концепция универсальной науки и образования: прошлое, настояшее и будущее// Наука.Религия.Суспільство.- 2004.- №1.- С.279-294.
50.  Невмержицький О.  Діяльність Інституту вищої освіти: науково-педагогічний аспект/ О.Невмержицький, Г.Козлакова// Освіта.- 2003.- №50.- С.4-5.
51.  Ніколаєнко С.  Сучасна законодавча основа в системі майбутніх освітнього та наукових процесів в Україні і світі// Вища школа.- 2003.- №4-5.- С.3-20.
52. Новий обрій вищої школи// Освіта.- 2004.- №9.- С.1.- [Розвиток національної вищої школи, адаптація її до ринкових умов та інтеграція до європейського освітнього простору].
53. Огурцов А.  Перебудова вищої школи: сутність і проблеми// Вища освіта України.- 2004.- №3.- С.61-63.- [Якість підготовки школярів, майбутніх студентів техничніх вузів].
54. Олексеенко В.  Ефективні шляхи вдосконалення змісту і форм підготовки спеціалістів ВНЗ// Вища освіта України.- 2004.- №2.- С.66-74.- [Якість освіти].
55. Осипов А.  Университет как региональная корпорация/ А.Осипов, С.Иванов// Alma mater.- 2003.- №11.- С.3-9.- [Социология образования].
56. Павленко А.  Проблемы современного образования: поиск и решения// Сучасна освіта.- 2004.- №1.- С.14-15.
57. Парламентські слухання окреслили стан і перспективу розвитку вищої освіти України// Освіта України.- 2004.- №40.- С.4-7.
58. Пеночук Т.  Студентство залучається до роботи над державною програмою розвитку вищої освіти// Освіта України.- 2004.- №27.- С.4.
59.  Правдин Ю.  Диалектика научности и доступности в обучении// Alma mater.- 2003.- №8.- С.54-57.
60. Приходько Ю.  Цінності та ціннісні орієнтації керівних кадрів освіти// Освіта і управління.- 2003.- №4,Т.6.- С.78-85.
61.  Про виплату надбавки за стаж наукової роботи// Освіта.- 2003.- №57.- С.1.
62. Рекомендації парламентських слухань "Про стан і перспективи розвитку вищої освіти в Україні"// Освіта.- 2004.- №27.- С.4.
63. Романенко М.  Становление философии образования: на пересечении философии и педагогики// Персонал.- 2004.- №6.- С. 50-53.
64. Руденко Ю.С.  Качество обучения в негосударственных вузах и функции вузовских управленцев// Инновации в образовании.- 2004.- №1.- С.19-26.
65. Сафонова В.  Інноваційні підходи до методології прогнозування розвитку вищої освіти// Вища освіта України.- 2004.- №1.- С.106-109.
66. Селезнева Н.А.    Размышление о качестве образования: международный аспект// Высшее образование сегодня.- 2004.- №4.- С.35-44.
67. Семин В.  О мерах по развитию высшего образования// Alma mater.- 2004.- №4.- С.9-10.- [Качество образования, единый государственный экзамен, сроки обучения в вузах].
68. Становление общества знаний - цель реформирования образования и науки// Высшее образование сегодня.- 2004.- №4.- С.2-14.
69. Старчук Е.  Гуманитарный механизм управления качеством подготовки специалистов для сферы образования// Alma mater.- 2003.- №9.- С.48-49.
70. Степко М.  Вища школа зорієнтована на фундаментальну підготовку, і ми робимо все, щоб її зберегти// Вища школа.- 2003.- №2-3.- С.18-38.
71. Сумарокова Е.В.  Инвестиции в человеческий капитал// Высшее образование сегодня.- 2004.- №3.- С.28-34.- [Инвестиции в сферу образования]..
72. Таланчук П.  "Освіта повинна служити засобом розвитку людини"// Дзеркало тижня.- 2003.- № 49.- С. 16.
73. Теленик С.    Вища школа і виробництво: нові підходи до інтеграції// Освіта.- 2004.- №25.- С.3.
74. Трошкин Д.  Через гармонию личности к гармонии действия// Alma mater.- 2003.- №11.- С.30-33.- [Создание устойчивой системы  формирования интеллектуальных ресурсов ноосферы для обеспечения позитивного развития общества]..
75. Усиченко Ю.  Формування системи управління якістю освітніх послуг у вищих навчальних закладах// Україна: аспекти праці.- 2003.- №8.- С. 14-18.
76. Ушакова Н.    Оптимальна Стандартизація освітньої діяльності - запорука якісної підготовки конкурентоспроможних випускників/ Н.Ушакова, І.Іванова, Г.Михайліченко// Вісник Київського національного торговельно-економічного університету.- 2004.- №2.- С. 118-130.
77. Фролов Ю.В.  Компетентностная модель как основа оценки качества подготовки специалистов/ Ю.В.Фролов, Д.А.Махотин// Высшее образование сегодня.- 2004.- №8.- С.34-41.- [Анализ структуры и и содержания действующих стандартов высшего педагогического образования и их влияние на качество подготовки специалистов].
78. Хриков Є.  Педагогічна наука в Україні: стан та напрями розвитку/ Є.Хриков, О.Адаменко// Шлях освіти.- 2003.- №4.- С.2-8.
79. Чибисова Н.  Вуз как фактор формирования корпоративной культуры// Новий колегіум.- 2002.- №6.- С.3-9.- [Образование и общественное развитие].
80. Шевченко В.  Освіта і національна ідентичність в умовах глобалізації// Освіта і управління.- 2004.- №2.- С.39-41.
81. Шевченко В.  Освіта і національна ідентичність в умовах глобалізації// Освіта і управління.- 2004.- №2.- С.39-41.
82. Юдин Б.  О гуманитарной составляющей высшего образования// Alma mater.- 2004.- №5.- С.3-5.
83. Яременко О.О.  Рейтинг українських вищих навчальних закладів у 2004 році// Маркетинговые исследования в Украине.- 2004.- №4.- С.22-28.