Наукова робота

1. Білуха М. Хто може бути професором і доцентом в Україні// Бухгалтерський облік і аудит.- 2005.- №3.- С. 40-42.
2. Бобало Ю. На ниві української науки// Аудиторія.- 2005.- №15.- С.9.- [Наукові дослідження спрямовані на вдосконалення навчального процесу задля входження України в Болонський процес].
3. Валеев Г.   О качестве экспертизы диссертационных исследований (социогуманитарные науки)// Alma mater.- 2005.- №5.- С.38-43.
4. Гончаренко С.  Про формулювання наукової новизни в дисертаціях// Шлях освіти.- 2005.- №2.- С.2-7
5. Єфімов О.   Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт/ О.Єфімов, А.Гулик// Бухгалтерія: Право, податки, консультації Бухгалтерія.- 2005.- №32.- С. 70-74.
6.  Карпов А.О. Об одном системном подходе к развитию научного образования и научно-инновационной деятельности молодежи// Инновации в образовании.- 2004.- №6.- С.14-42.- [Организация научно-инновационной деятельности молодежи в программе "Шаг в будущее"].
7. Коваленко О. Головне підвищити якість наукової продукції// Освіта України.- 2005.- №41.- С.5.- [Вступ України в європейський науковий простір викликає чимало міркувань, обговорень фахівців, які готують наукову еліту країни].
8.

Кузнецов И.П. От научных исследований, разработок к патентам и нобелевским премиям (анализ тендерных стереотипов)// Инновации в образовании.- 2005.- №4.- С. 42-57.  

9. Михайленко М. У центрі уваги - наука вищої школи// Освіта України.- 2005.- №19.- С. 2.- [Нарада проректорів ВНЗ з наукової роботи та директорів наукових установ МОН України].
10. Мокін Б.І. Посилення стимулюючого впливу методики визначення ефективності діяльності докторів наук та професорів ВНЗ із підготовки науково-педагогічних кадрів та створення якісної наукової продукції/ Б.І.Мокін, Ю.В.Мокіна// Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2004.- №5.- С.29-32
11. Ніколаєнко С. Сьогодення вимагає від особистості якостей ученого, винахідника і підприємця одночасно// Світ.- 2005.- №17-18.- С.1.- [Співробітництво вищих навчальних закладів і наукових установ НАН України].
12. Порядок присвоєння вчених звань професора і доцента// Бухгалтерський облік і аудит.- 2005.- №3.- С. 35-39.
13. Про підготовку та атестацію наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації: Проект закону України (вносится народним депутатом України К.Ситником, І. Юхновським, А. Матвієнком)// Бюлетень ВАК України.- 2005.- №1.- С.11-19.
14. Про систему державної атестації наукових кадрів вищої кваліфікації: Проект Закону України ( вносится народним депутатом України І. Куросом)// Бюлетень ВАК України.- 2005.- №1.- С.11-18.
15. Регейло І.  Аспірантура - фундамент наукового зростання// Педагогічна газета.- 2005.- №6.- С.5
16. Смирнов О. Права аспиранта на відпустку// Освіта.- 2004.- №54.- С.3.
17. Степашко В. Сформованість навичок самостійної діяльності викладачів вищих навчальних закладів у науково-пошуковій роботі// Рідна школа.- 2005.- №4.- С.65-68.
18. Федоров И.Б.  Интеграция образования и науки: ключевые аспекты// Высшее образование сегодня.- 2005.- №6.- С.8-14.- [О потенциале вузовской науки и путях улучшения его использования].
19. Федько В.П.  Маркетинговые аспекты методологии формирования системы подготовки научных кадров/ В.П.Федько, В.А.Бондаренко// Маркетинг в России и за рубежом.- 2005.- №4.- С. 117-124.